03 ประชุมคณะกรรมการ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดตัวอย่าง

Report
โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิตแ
ิ ละสารสนเทศระดับพืน
้ ที่ 76
จังหวัด/18 กลุมจั
่ งหวัด
LOGO จังหวัด
การประชุมคณะอนุ กรรมการสถิต ิ
กลุมจั
่ งหวัด.......... / จังหวัด
................
ครัง้ ที่ 1/2557
วาระการประชุมคณะอนุ กรรมการสถิตจ
ิ งั หวัด
ภายใตโครงการการพั
ฒนาขอมู
ิ ละสารสนเทศระดับพืน
้ ที่ 76
้
้ ลสถิตแ
จังหวัด/18 กลุมจั
่ งหวัด
วัน....... มีนาคม 2557 เวลา ............................. น.
หองประชุ
ม
สานักงานจังหวั
ด ..........................
ระเบียบวาระที่ ้ 1 เรือ
่ งทีป
่ ระธานแจ้งให้ทีป
่ ระชุมทราบ
1.1
ความเป็ นมา และแนวทางการดาเนินงานโครงการการ
พัฒนาขอมู
ิ ละสารสนเทศระดับพืน
้ ที่ 76 จังหวัด/18 กลุม
้ ลสถิตแ
่
จังหวัด
1.2
สรุปประเด็นยุทธศาสตรการพั
ฒนาจังหวัด ………………
์
/กลุมจั
่ งหวัด ………………….
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ
่ งนาเสนอเพือ
่ พิจารณา : รางแผนพั
ฒนาสถิตจ
ิ งั หวัด เพือ
่
่
สนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด
2.1
Product Champion/ Critical Issue ตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์ และการพัฒนาหวงโซ
่
่ มูลคา่ (Value Chain) ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร ์
2.2
ช่องวางการพั
ฒนาขอมู
่
้ ล (Data Gap Analysis)
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ
่ งนาเสนอเพือ
่ ทราบ : รายงานสถานการณ ์ (นาเสนอโดย จน
ท.วิเคราะห ทีม
่ าเรียนกับ ดร.บัญชร) หากทาเสร็จทันกอนการนัดหมายการประชุม 1
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
1.1 ความเป็ นมา และแนวทางการดาเนินงาน
โครงการการพัฒนาขอมู
ิ ละสารสนเทศ
้ ลสถิตแ
ระดับพืน
้ ที่
76 จังหวัด/18 กลุมจั
่ งหวัด
2
วัตถุประสงค ์ และผลผลิตหลักโครงการ
วัตถุประสงคโครงการ
์
– บูรณาการขอมู
้ ทีเ่ พือ
่ ตอบสนอง
้ ลสารสนเทศระดับพืน
ยุทธศาสตรการพั
ฒนาจังหวัด สนับสนุ นการตัดสิ นใจ
์
เชิงพืน
้ ที่
– พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานสถิ
ตข
ิ ององคกร
้
์
ภาครัฐ ให้มีความเป็ นมืออาชีพดานข
อมู
ิ ละ
้
้ ลสถิตแ
สารสนเทศ
ผลผลิต
– รางแผนพั
ฒนาสถิตจ
ิ งั หวัดเพือ
่ การตัดสิ นของประเด็น
่
ยุทธศาสตรของจั
งหวัด ไดแก
้ ่ ขอมู
้ ลในการบริหาร
์
จัดการ Product Champion ทีไ่ ดรับการเลือก อาทิ
3
้
รองรับการพัฒนาประเทศอยางต
อเนื
่
่ ่อง โดยให้
ความสาคัญในการเชือ
่ มโยงยุทธศาสตรของประเทศสู
์
่
จึงไดจั
้ ทีข
่ องกลุมจั
ยุทธศาสตรเชิ
้ ดท า
่ งหวัด
์ งพืน
โครงการพัฒนาขอมู
ิ ละสารสนเทศระดับพืน
้ ที่
้ ลสถิตแ
76 จังหวัด/18 กลุมจั
่ งหวัด
2556 นารอง
่
2 กลุมจั
่ งหวัด
2557
พัฒนาขอมู
ิ ละ
้ ลสถิตแ
สารสนเทศระดับพืน
้ ที่
76 จังหวัด/18 กลุมจั
่ งหวัด
2555 นารอง
่
10 จังหวัด
4
กรอบแนวคิดการดาเนินงานเพือ
่ การจัดทาแผนพัฒนา
สถิตก
ิ ลุมจั
่ งหวัด / จังหวัด
ทิศทางการ
พัฒนาตาม
แผนฯ 11
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา
สถิตริ ะดับ
พืน
้ ที่ 3
ดาน
21
้
สาขา
การพัฒนาตอยอดและขยายชุ
ดข้อมูล
่
เพื่อ การตัด สิ นใจจากประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ์การ
พัฒ นาระดับ พืน
้ ทีใ
่ น 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ
สั ง คม ทรัพ ยากร ธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม
รวมทั้ง ชุ ด ข้ อมู ล ที่ม ีค วามเชื่อ มโยงกับ ตัว ชี้ว ด
ั
การพัฒนาจังหวัดและกลุมจั
่ อดคล้องกับ
่ งหวัดทีส
ิ ติระดั
แผนพัฒจนาสถ
บพืน้ ที่ ่ งชาติฉ บับ ที่
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ
และสั
ง คมแห
11
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุม
่
จังหวัด
5
เครือ
่ งมือในการทางาน
VISION
วิสัยทัศน์ : ศูนย์ กลางการค้ า การลงทุน การท่ องเที่ยวสู่สากล โดดเด่ นวัฒนธรรมล้ านนา สังคมน่ าอยู่ทุกถิ่นที่
Cluster Classification
Millions
Hetero
CENTRIC
Homo
กำรกระจำยตัว
แผนพัฒนาจังหวัด > GVC
1
Heterogeneous – Centric Hub
Homogeneous – Centric Hub
Cluster
Cluster
กลุม่ จังหวัดในรูปแบบนี ้จะมีลกั ษณะ กลุม่ จังหวัดในรูปแบบนี ้จะมีลกั ษณะ
โครงสร้ ำงของอุตสำหกรรมคล้ ำยกันแต่ โครงสร้ ำงของอุตสำหกรรมแตกต่ำงกัน
จะมีศนู ย์กลำง (HUB) อยูท่ จี่ งั หวัดใด อย่ำงชัดเจนแต่จะมีศนู ย์กลำง (HUB)
จังหวัดหนี่ง
อยูท่ จี่ งั หวัดใดจังหวัดหนี่ง
Project Classification
Homogeneous - Disperse Cluster Heterogeneous - Disperse Cluster
กลุม่ จังหวัดในรูปแบบนี ้จะมีลกั ษณะ กลุม่ จังหวัดในรูปแบบนี ้จะมีลกั ษณะ
โครงสร้ ำงของอุตสำหกรรมคล้ ำยกันโดย โครงสร้ ำงของอุตสำหกรรมแตกต่ำงกัน
มีกำรกระจำยตัวอยูใ่ นแต่ละกลุม่ เท่ำๆ อย่ำงชัดเจนโดยมีกำรกระจำยตัวอยูใ่ น
กัน
แต่ละกลุม่ เท่ำๆ กัน
AREA
DISPERSE
HOMOGENEOUS
จำนวนของประเภทของอุตสำหกรรม
Benchmarking &
Dream City
HETEROGENOUS
Hub
สร้ างฐานเศรษฐกิจใหม่ ท่ ี
มีศกั ยภาพและโอกาส
การแข่ งขันในระดับ
นานาชาติ
 ส่ งเสริ มและพัฒนา
 พัฒนาอุตสาหกรรม
Province
 เสริ มประสิทธิภาพการ
ให้ บริการธุรกิจสุขภาพ
การศึกษาและสาขา
ธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่ม
จังหวัด
Cluster
National
STRATEGY
Logistics เพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงของกลุ่ม
GMS BIMSTEC และ
ประเทศอื่นๆ
 ส่ งเสริ มความร่ วมมือ
ซอฟท์ แวร์
Province
พัฒนาศูนย์ กลางการค้ า
การลงทุน และการ
บริหารจัดการระบบ
Logistics เพื่อเชื่อมโยง
กลุ่มประเทศ GMS
BIMSTEC และประเทศ
อื่นๆ
 ส่ งเสริ มพัฒนาระบบ
นวัตกรรมและ ICT
เพื่อสนับสนุนการค้ า
และการลงทุน การ
ท่ องเที่ยวสู่สากล
National
Cluster
Positioning & As-is
2
และขยายโอกาสทาง
การค้ า การลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้ าน
และกลุ่ม
GMS
BIMSTEC
และ
ประเทศอื่นๆ
3
สร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กับภาคการผลิต
การค้ า และการบริการ
เพื่อเพิ่มมูลค่ าให้ กับ
ฐานเศรษฐกิจเดิมได้
อย่ างยั่งยืน
 ส่ งเสริ มการเกษตร
4
ฒนาทรั
นาทรัพพยากรมนุ
ยากรมนุษษย์ย์
พัพัฒ
ณภาพชี
ภาพชีววิติต ดดารงฐาน
ารงฐาน
คุคุณ
วัฒนธรรมและทุนทาง
สังคมของล้ านนา
5
ารงความเป็ นฐาน
นฐาน
ดดารงความเป็
ทรัพพยากรธรรมชาติ
ยากรธรรมชาติทท่ ี่ ี
ทรั
อุดมสมบูรณ์ และจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้ อมที่ดี
 อนุรักษ์ ส่ งเสริ ม ฟื ้ นฟู
 บริ หารจัดการมลภาวะ
 บริ หารจัดการ
อุตสาหกรรมล้ านนาสู่
ระดับสากล
 สร้ างเครื อข่ ายการ
 บริ การจัดการลุ่มนา้
 ลดการใช้ พลังงานและ
 เพิ่มขีดความสามารถ
 สร้ างเครื อข่ ายการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์
ล้ านนา
มูลค่ าเพิ่ม
 ส่ งเสริ มหัตถกรรม
ของบุคลากรในภาค
การผลิต การค้ า การ
บริการ เพื่อเพิ่มมูลค่ า
ทางเศรษฐกิจ
 ส่ งเสริ มการเชื่อมโยง
การท่ องเที่ยวทัง้
ภายในและภายนอก
ระหว่ างกลุ่มจังหวัด
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ร่ วมกัน




พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
สร้ างเครือข่ ายการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
สร้ างเครือข่ ายการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
สร้ างเครือข่ ายการ
ป้องกันการค้ ามนุษย์
สร้ างเครือข่ ายการ
ป้องกันการก่ อการร้ าย
6
การบริหารจัดการกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน กลุ่มที่ 1
 ส่ งเสริ มและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประสิทธิภาพ
บริหารงานกลุ่มจังหวัด
ส่ งเสริมพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน/ทดแทน
 เสริ มสร้ างความมั่นคง
ด้ านพลังงาน
 พัฒนาพลังงานอย่ างมี
ดุลยภาพ ควบคู่กับการ
อนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม
และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน
Prioritization
ที่มำ: จำกกำรประชุมยุทธศำสตร์ กลุม่ จังหวัด ภำคเหนือตอนบน 1 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2551 ณ ห้ องประชุม 4 ศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่
High
ขอมู
่ การลาดับความสาคัญ
้ ลเพือ
การเลือก PC / CS
ของประเด็นยุทธศาสตร ์
สาคัญ
BCG
1
2
5
4
6
3
Low
Short term
Long term
Value Chain Analysis : ปัจจัย และ KPI
วิเคราะห ์ ปัจจัยสู่
ความสาเร็จ และ
การกาหนด ตัวชีว้ ด
ั
ผังข้อมูลสถิตท
ิ างการ
และ
แผนพัฒนาสถิตริ ะดับ
Implementation Timeframe
Critical Data
KPI
MIS
ACTION
6
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ
่ งเพือ
่ ทราบ
1.2 สรุปประเด็นยุทธศาสตรการพั
ฒนาจังหวัด
์
……………… /
สรุปประเด็นยุทธศาสตรการพั
ฒนากลุมจั
์
่ งหวัด
………………….
7
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product :
GPP)
ในปี 2554 โครงสร ้างเศรษฐกิจของจังหวัด มีมล
ู ค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ตามราคาประจาปี ) เท่ากับ
71,628 ล ้านบาท รายได ้เฉลีย
่ ต่อหัว (Per Capital GPP)
เท่ากับ 59,018 บาท/ปี อยูอ
่ น
ั ดับที่ 11 ของภาคเหนือ และ
อยูล
่ าดับที่ 53 ของประเทศ รายได ้สว่ นใหญ่ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั สาขา
ั ว์ และการป่ าไม ้มากทีส
การเกษตรกรรม การล่าสต
่ ด
ุ คิดเป็ น
มูลค่า 23,929 ล ้านบาท รองลงมาได ้แก่ สาขาการขายสง่
่ มแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช ้
การขายปลีก การซอ
้
สว่ นบุคคลและของใชในครั
วเรือน คิดเป็ นมูลค่า 9,683 ล ้าน
ึ ษา คิดเป็ นมูลค่า 7,049 ล ้านบาท
บาท และสาขาการศก
ตามลาดับ
สรุ ปภาพรวมศักยภาพจังหวัด
ภาพรวม เศรษฐกิจจังหวัด
ี งราย ตามราคาประจาปี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชย
จาแนกตามสาขาการผลิตทีส
่ าคัญ ปี พ.ศ. 2554
ภาคการเกษตร
ี งราย
การผลิตสาขาเกษตรกรรมฯ จังหวัดเชย
ประกอบด ้วยกิจกรรม 4 ประเภท ได ้แก่ พืช
ั ว์ ป่ าไม ้ และการบริการทางการเกษตร
ปศุสต
ั สว่ นมากทีส
โดยกิจกรรมด ้านพืชมีสด
่ ด
ุ ในปี
2555 มีสว่ นแบ่ง คิดเป็ นร ้อยละ 90 กิจกรรม
ั ว์มส
ด ้านปศุสต
ี ว่ นแบ่งคิดเป็ นร ้อยละ 6 กิจกรรม
ด ้านการบริการทางการเกษตร มีสว่ นแบ่งคิดเป็ น
ร ้อยละ 4
ี งราย ปี พ.ศ. 2555
การผลิตสาขาเกษตรกรรมฯ จังหวัดเชย
8
ี งราย ในปี 2555 มีพน
ข้าว เป็ นพืชเศรษฐกิจทีส
่ าคัญของจังหวัดเชย
ื้ ทีเ่ พาะปลูก ข ้าวนาปี จานวน 1,351,430 ไร่ เนือ
้ ทีเ่ ก็บ
เกีย
่ ว1,297,890 ไร่ ผลผลิต 740,923 ตัน พืน
้ ทีเ่ พาะปลูกข ้าวนาปรัง จานวน 515,794 ไร่ เนือ
้ ทีเ่ ก็บเกีย
่ ว 514,245 ไร่
ี งของ และแม่จัน
ผลผลิต 365,823 ตัน แหล่งผลิตทีส
่ าคัญอยูใ่ นเขตอาเภอเมือง พาน เทิง เชย
สรุ ปภาพรวมศักยภาพจังหวัด
ล้ อสนัเนืบอ้ สนุ
นตามประเด็
น
ทีเ่ ก็บเกีย
่ ว (ไร่)
ยุทธศาสตร์ : ด้ านเกษตร
ข้อมูลการปลูกข้าวนาปี - นาปร ัง ปี พ.ศ.2552-2555
ชนิดพืช
้ ทีเ่ พาะปลูก (ไร่)
เนือ
้ ทีเ่ ก็บเกีย
เนือ
่ ว (ไร่)
2553
2554
2555
2553
2554
2555
ข้าวนาปี
1,261,022
1,348,827
1,351,430
1,235,659
1,233,556
1,297,890
676,723
ข้าวนา
ปร ัง
445,675
511,229
515,794
444,377
504,768
514,245
285,944
ั เป็ นพืชเศรษฐกิจรองจากข ้าว ในปี
้ งสตว์
ข้าวโพดเลีย
2555 มีพน
ื้ ทีเ่ พาะปลูก 482,089 ไร่ ผลผลิตรวม
333,751 ตัน แหล่งผลิตทีส
่ าคัญอยูใ่ นเขตอาเภอเวียง
ี งแสน เทิง แม่สรวย และเชย
ี งของ
ป่ าเป้ า เชย
กาแฟ เป็ นพืชเศรษฐกิจใหม่ทม
ี่ ล
ี ก
ั ษณะเฉพาะถิน
่ อีกชนิด
หนึง่ เนือ
่ งจากมีคณ
ุ ภาพตรงตามความต ้องการของตลาด
ต่างประเทศ ในปี 2555 มีพน
ื้ ทีเ่ พาะปลูกรวม 30,178 ไร่
ผลผลิตรวมประมาณ 2,829 ตัน แหล่งผลิตทีส
่ าคัญอยูใ่ น
เขตอาเภอแม่สรวย แม่ฟ้าหลวง เมือง และแม่สาย
2553
2554
726,211
348,658
2555
740,923
365,823
ี งรายเป็ นจังหวัดทีม
ชา จังหวัดเชย
่ พ
ี น
ื้ ทีป
่ ลูกชามากทีส
่ ด
ุ ของ
ประเทศและในปี 2547 จังหวัดได ้กาหนดให ้ชาเป็ นพืช
ยุทธศาสตร์หลัก โดยสง่ เสริมให ้มีการปลูกชาเพิม
่ มากขึน
้ เพือ
่
ทดแทนพืชอืน
่ ๆ ทีใ่ ห ้ผลตอบแทนตา่ และผลักดันให ้จังหวัด
ี งรายเป็ นศูนย์กลางผลิตชาพันธุด
เชย
์ ข
ี องประเทศ พันธุท
์ ป
ี่ ลูก
ั ซงึ่ เป็ นพันธุด
ได ้แก่ ชาอัสสม
์ งั ้ เดิม และชาจีน ทีเ่ ริม
่ นิยมปลูก
เนือ
่ งจากให ้ผลตอบแทนสูงและเป็ นทีต
่ ้องการของตลาด ในปี
ิ้ 50,515 ไร่ เนือ
เพาะปลูก 2555 มีพน
ื้ ทีป
่ ลูกรวมทัง้ สน
้ ทีเ่ ก็บ
เกีย
่ ว 29,381 ไร่ ผลผลิตรวม 19,538 ตัน แหล่งผลิตสาคัญอยู่
ในเขตอาเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สรวย และเวียงป่ าเป้ า
ี งรายมีพน
จังหวัดเชย
ื้ ทีท
่ เี่ หมาะสมสาหรับปลูกพืชเศรษฐกิจทีส
่ าคัญ
ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 6 ชนิดได ้แก่
ั ว์ สบ
ั ปะรดโรงงาน และ
ข ้าว มันสาปะหลัง ยางพารา ข ้าวโพดเลีย
้ งสต
ลาไย
9
ี งราย ซงึ่ ประกอบด ้วยสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต ้)
ในปี 2555 การค ้ากับประเทศเพือ
่ นบ ้านด ้านจังหวัดเชย
ี ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผ่านด่านชายแดน (ด่านแม่สาย เชย
ี งของ) มีมล
ี งของ มีมล
แสน และเชย
ู ค่าการค ้ารวม 35,977.63 ล ้านบาท โดยแยกเป็ นมูลค่าการค ้าชายแดนด่านเชย
ู ค่า
ี งแสน มีมล
มากทีส
่ ด
ุ 13,309.23 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 37.00 ของมูลค่าทัง้ หมด รองลงมาคือด่านเชย
ู ค่า 12,938.73
ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 35.96 ของมูลค่าทัง้ หมด และด่านแม่สาย มีมล
ู ค่า 9,729.67 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 27.04
ของมูลค่าทัง้ หมด
ปี
ด่านแม่สาย
ี งแสน
ด่านเชย
สรุ ปภาพรวมศักยภาพจังหวัด ล้ อ
สนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์
ี ด้งของ
ด่านเช:ย
านการค้ าชายแดน รวม
มูลค่า
ร ้อยละ
มูลค่า
ร ้อยละ
มูลค่า
ร ้อยละ
มูลค่า
ร ้อยละ
2552
4,832.80
33.56
6,346.23
44.07
3,221.16
22.37
14,400.19
100
2553
8,378.90
39.75
7,164.79
33.99
5,533.47
26.25
21,077.16
100
2554
9,852.64
33.09
10,210.38
34.30
9,708.64
32.61
29,771,81
100
2555
9,729.67
27.04
12,938.73
35.96
13,309.23
37.00
35,977.63
100
10
การท่องเทีย
่ ว
ี งรายมีผู ้มาเยีย
ในปี 2553 จังหวัดเชย
่ มเยือน 2,288,218 คน ในปี 2554 มีผู ้มาเยีย
่ มเยือน 2,311,370 คน เพิม
่ ขึน
้
ร ้อยละ 1.01
สว่ นในปี 2555 มีผู ้มาเยีย
่ มเยือน 2,751,780 คน เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2554 ร ้อยละ 19.05 ซงึ่ เกิดจากนโยบายรัฐบาลสง่ เสริม
การท่องเทีย
่ วให ้เป็ นปี แห่งการท่องเทีย
่ ว หรือ Miracle Thailand
ี งราย ในปี 2553 มีรายได ้รวม 15,024.64 ล ้านบาท ปี 2554 มีรายได ้ลดลงเหลือ
ด ้านรายได ้การท่องเทีย
่ วของจังหวัดเชย
14,485.38 ล ้านบาท หรือลดลงร ้อยละ 3.59 สว่ นปี 2555 มีรายได ้เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 18,817.93 ล ้านบาท หรือเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ
29.91
สรุ ปภาพรวมศักยภาพจังหวัด ล้ อ
สนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์
: ด้ านการท่ องเที่ยว
ภาพรวมด ้านเศรษฐกิจ สาขาบริการและการท่องเทีย
่ ว เมือ
่ พิจารณาจากปี ทีผ
่ า่ นมา ยังคงชะลอตัว
ลดลงอย่างต่อเนือ
่ ง เนือ
่ งจากภาวการณ์ถดถอยของเศรษฐกิจโลก ทาให ้นักท่องเทีย
่ วมีปริม าณลดลง
แต่ทาเลทีต
่ ัง้ ทางภูมศ
ิ าสตร์เป็ นพืน
้ ทีต
่ ามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต ้ (North - South
Economic Corridor : NSEC) ตามกรอบความร่วมมืออนุภม
ู ภ
ิ าคลุม
่ น้ าโขง (GMS) มีศักยภาพเป็ น
ื่ มโยงกลุม
้
ประตูเชอ
่ ประเทศจีน เมียนมาร์ สปป.ลาว โดยเสนทาง
R3A (ไทย – สปป.ลาว – จีน)
้
ี งแสน และสะพานข ้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4
เสนทาง
R3B (ไทย – เมียนมาร์ – จีน) มีทา่ เรือพาณิชย์เชย
ี งของ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ กาลังก่อสร ้างมีการพัฒนาโครงข่ายถนน 4 ชอ
่ งจราจร อานวย
ทีอ
่ าเภอเชย
ความสะดวก สามารถสร ้างความร่วมมือกับประเทศเพือ
่ นบ ้านของการค ้าการลงทุน การท่องเทีย
่ ว
ึ ษา วัฒนธรรม การเกษตร และ Logistics มีพน
การศก
ื้ ทีก
่ ารเกษตรทีอ
่ ด
ุ มสมบูรณ์ เป็ นแหล่งผลิต
ิ ค ้าเกษตรทีส
อาหารและสน
่ าคัญของภาคเหนือ ได ้แก่ ข ้าวเจ ้าหอมมะลิ ข ้าวเหนียว ชา กาแฟ ลิน
้ จี่
ั ปะรด สมโอ
้
ลาไย สบ
ขิง ข ้าวโพด ปลานิล โคเนือ
้ และสุกร และมีศักยภาพด ้านการท่องเทีย
่ ว ทาง
ิ ปวัฒนธรรมล ้านนา โดยสรุปจังหวัด
ธรรมชาติเชงิ นิเวศน์ เชงิ เกษตร เชงิ สุขภาพ ประวัตศ
ิ าสตร์ ศล
ี งรายมีศักยภาพเพือ
เชย
่ รองรับการเป็ นเศรษฐกิจชายแดนอย่างแท ้จริง
11
้ ทีก
กรอบแนวคิดด้านพืน
่ ารจ ัดตงั้
เขตพ ัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
ี งราย
จ ังหว ัดเชย
ึ ษาแผนแม่บทการพัฒนา
จากการศก
พืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจชายแดนจังหวัด
ี งราย ในชว่ งปี 2554-2555 โดย
เชย
ได ้กาหนดให ้มีการจัดตัง้ ครอบคลุม
พืน
้ ที่ 3 อาเภอ คือ อาเภอแม่สาย
ี งแสน และอาเภอเชย
ี ง
อาเภอเชย
ของ บทบาทของแต่ละเมืองนัน
้ มี
ความต่างกันไปดังนี้
อาเภอแม่สาย ศูนย์กลางทางการ
ค ้าการบริการ ท่องเทีย
่ ว รวมไปถึง
การเป็ นศูนย์รวบรวมและกระจาย
ิ ค ้า (Trading City)
สน
ี งแสน เป็ นเมือง
อาเภอเชย
ท่องเทีย
่ วทางประวัตศ
ิ าสตร์และ
์ อ
เมืองโลจิสติกสท
่ งเทีย
่ วทางแม่น้ า
โขง (Port City)
ี งของ เป็ นเมืองโลจิ
อาเภอเชย
์ ละบริการขนสง่ และเมือง
สติกสแ
แวะผ่านสาหรับนักท่องเทีย
่ ว
(Logistics City)
สรุ ปภาพรวมศักยภาพจังหวัด ล้ อ
สนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์
: ด้ านสิ่งแวดล้ อม
12
ี งราย พ.ศ. 2558 - 2561
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาจ ังหว ัดเชย
ั ัศน์ : เมืองแห่งการค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเทีย
วิสยท
่ ว รุง
่ เรืองด้วยว ัฒนธรรม
แสดงภาพรวมยุทธศาสตร์ ของ
ล้านนา นาพาประชาอยูเ่ ย็นเป็นสุข
จังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4
ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 ยุทธศาสตร์ท ี่ 6
การพัฒนาขีด
การสง่ เสริมการผลิต
การดารงฐาน
การพัฒนา
การจัดการ
การรักษาความ
ความสามารถในการ
ิ ค ้าเกษตร
สน
วัฒนธรรมล ้านนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ
มัน
่ คงความ
แข่งขันด ้านการค ้า
คุณภาพ
เพือ
่ เพิม
่ มูลค่าการ
และคุณภาพชวี ต
ิ
และสงิ่ แวดล ้อมให ้ ปลอดภัยในชวี ต
ิ
การลงทุน และ
ิ
มาตรฐานสากล
ท่องเทีย
่ ว
เพือ
่ ให ้ประชาชนอยู่ ดารงความสมบูรณ์
และทรัพย์สน
บริการ โลจิสติกส ์
และเป็ นมิตรกับ
เชงิ วัฒนธรรม
เย็นเป็ นสุข
และยั่งยืน
ื่ มโยงกลุม
เชอ
่ จังหวัด
สงิ่ แวดล ้อม
เชงิ นิเวศ และเชงิ
ี น+6
กลุม
่ อาเซย
สุขภาพ
และ GMS
เป้าประสงค์
1. เพิม
่ มูลค่า
การค ้าชายแดน
2. เพิม
่ มูลค่าการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
OTOP
1. เพิม
่ มูลค่า
ผลผลิตทาง
การเกษตรสาคัญ
ของจังหวัด
ั สว่ น
2. เพิม
่ สด
ิ ค ้าเกษตรทีไ่ ด ้
สน
คุณภาพ
มาตรฐานสากล
และเป็ นมิตรกับ
สงิ่ แวดล ้อม
1. เพิม
่ รายได ้จากการ
ท่องเทีย
่ ว
2. เพิม
่ จานวน
นักท่องเทีย
่ ว
3. เพิม
่ จานวนแหล่ง
วัฒนธรรม
4. เพิม
่ จานวนปราชญ์
ล ้านนาและภูมป
ิ ั ญญา
สาขาต่างๆ ได ้รับการ
ื สาน และ
สง่ เสริม สบ
สร ้างสรรค์
1. แก ้ไขปั ญหาความ
ยากจน
2. พัฒนาคุณภาพ
ึ ษาของประชาชน
การศก
3. ยกระดับมาตรฐาน
ฝี มือแรงงาน
4. ยกระดับบริการ
สาธารณสุขให ้ได ้
มาตรฐาน
5. แก ้ไขปั ญหาสงั คม
และลดความเหลือ
่ มล้า
1. เพิม
่ ฟื้ นทีป
่ ่า
2. ยกระดับการ
พัฒนาเมืองให ้มี
ความสมดุลและ
ยั่งยืน
3. ลดปั ญหา
ความเดือดร ้อน
ของผู ้ประสบภัย
พิบต
ั ิ
1. แก ้ไข
ปั ญหายาเสพ
ติด
2. ลดปั ญหา
อาชญากรรม
3. ลด
อุบต
ั เิ หตุ
การจราจรทาง
บก
13
13
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 Product Champion/ Critical Issue ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาห่ วงโซ่ มูลค่ า (Value Chain) ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
มติท่ ปี ระชุม ที่ต้องการ
1. เห็นชอบกับ Product Champion/ Critical Issue ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามที่นาเสนอ
2. เห็นชอบกับ ห่ วงโซ่ มูลค่ า (Value Chain) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามที่นาเสนอ
3. รั บทราบ ภาพรวมช่ องว่ างการพัฒนาข้ อมูล (Data Gap Analysis) ของ VC แต่ ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์
14
วิสัยทัศน์ “ผู้นาเกษตรปลอดภัย
มุงให
่
้เป็ นเมืองน่าอยู่
และใช้ทุเศรษฐกิ
นทางปั
”้
้
จญ
/ ญาสรางรายได
เหตุผล
PC/
ยุทธศาส
ตร
1. พัฒนาสิ นค์ ้าเกษตร
สั งคม/
สิ่ งแวดลอม
้
เศรษฐกิจ => เกษตร
CI
สนับสนุ น
มีการเลีย
้ งสุกรมากทีส
่ ุดใน
ปลอดภัย
ประเทศ
-> ปศุสัตว ์ -> สุกร
ในประเด็
น
ยุทธศาสตร์
เกษตร
งเลืส่ อรกางPC
เพือ
่ เพิม
่ มูลคา่
และเป็
นผลิ
ตภัณต้ฑอที
์
้
ให้
ไ
ด้
และแสดง
BCG
แสดงไว้
ด
้
ว
ย
การผลิต
มูลคา่
2.การส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ
การทองเที
ย
่ ว มี
ย
่ วที่
่
่ ้แกองเที
่ จั
เพิแม
่ หล
ใหงท
่ งหวัด
แหลงท
ย
่ ว
-> การ
เชิงวัฒนธรรม หลากหลายและมีทุนทาง
่ องเที
่
และเพิม
่ มูลคาผลผลิ
ต
ทองเที
ย
่ ว
วัฒนธรรมทีเ่ ป็ นพืน
้ ฐานการ
่
่
เชิงสรางสรรค
การสรางคุ
ณคาและมู
ลคา่
้
์
้
่
ด
องเที
ย
่ ว กการ
้บุคลากรทางการศึ
่
3.พัฒนาสั งคมคุณธรรมและ สั งคม –> สั งคม การศึ กษา
- านการท
ษามี
บริ
การ ย
ต กใน
ชุมชนเขมแข็
ง
และชุมชนเขมแข็
ง
ความเชี
่ และการผลิ
วชาญวิชาหลั
้
้
ระบบการศึ กษาทีไ่ มเพี
่ ยงพอ
4. พัฒนาความอุดมสมบูรณ ์
- มีการบุกรุกพืน
้ ทีป
่ ่ าบริเวณ
สิ่ งแวดลอม
้
Green
City
และคุณภาพ
แนวชายแดนในการประกอบ
–>เมืองน่าอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติ
ธุรกิจทีพ
่ ก
ั และการทองเที
ย
่ ว
่
และสิ่ งแวดลอมให
้
้
นเมืองน่าอยู
5. พัฒเป็นาการบริ
หารจั
สั งคม ม
–>
สราง
่ แรงงานต
คง
างด
าว
มีความตองการแรงงานไร
่ ดการและเสริ
้ ความมัน
่
้
้
้
ความมัน
่ คง
ฝี มอ
ื จากแรงงานตางดาว
สุกรแปรรูป
จากประเด็นยุทธศาสตร์ ต่างๆ วิเคราะห์ จากข้ อมูลศักยภาพที่อยู่ในแผน ระบุ
PC/CI ในแต่ ละประเด็นให้ ได้ ใส่ เหตุผลสัน้ ๆ เพื่อ Remind ตนเองในการนาเสนอ
่
้
และเป็ นพืน
้ ทีต
่ ด
ิ ชายแดน
และเป็ นทางผานการ
15
่
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 : การพ ัฒนาขีดความสามารถในการแข่งข ันด้านการค้าการลงทุน
ื่ มโยงกลุม
ี น+6 และ GMS
และบริการ โลจิสติกส ์ เชอ
่ จ ังหว ัด กลุม
่ อาเซย
กลยุทธ์
ตัวอย่ าง
1. พัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานหลักเพือ
่ อานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส ์ รวมทัง้ สนับสนุนการลงทุนเพือ
่
ี น+6 และ GMS
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุม
่ ประเทศอาเซย
2. สง่ เสริมความร่วมมือการค ้าชายแดนในภาพรวม เพือ
่ ให ้เกิดการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุม
่ ประเทศ
ี น+6 และ GMS
อาเซย
่ ลิตภัณฑ์สน
ิ ค ้า OTOP และ SMEs เพือ
3. พัฒนาภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ สูผ
่ เพิม
่ มูลค่าการแข่งขัน
เป้ าประสงค์เชงิ ยุทธศาสตร์
1. เพือ
่ เพิม
่ มูลค่าการค ้าชายแดน
2. เพือ
่ เพิม
่ มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ตัวชวี้ ด
ั /
เป้ าหมายรวม 4 ปี
มูลค่าการค ้าชายแดนเพิม
่ ขึน
้ 20 % ต่อปี
มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิม
่ ขึน
้
10 % ต่อปี
ขอให้ จัดทาตารางเป้าประสงค์ และตัวชีว้ ัดเป้าหมาย 4 ปี แบบด้ านบนนีด้ ้ วย เพื่อจะได้ เห็น
การเชื่อมโยงตัวชีว้ ัดภาพรวมกับตัว CSF – KPI ที่เลือกจัดทาใน VC
16
VC > L4 : Product Champion: การค้าชายแดน
1
โครงสร ้างพืน
้ ฐานทาง
การค ้า การลงทุน
1.1 พัฒนาฐานข ้อมูลการ
ผลิตและการบริโภค
ิ ค ้า
สน
1.2 พัฒนาฐานข ้อมูล
ตลาดและปริมาณการ
สง่ ออก (Trade &
Market Intelligence)
1.3 เงินลงทุนและการ
เข ้าถึงแหล่งเงินทุน
1.4 อัตราการแลกเปลีย
่ น
เงิน
1.5 การทาประกันภัย
1.6 การพัฒนาระบบ
พาณิชย์อเิ ล็กโทรนิกส ์
(E-Commerce)
2
3
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
2.1 การพัฒนาระบบ
ื้
การสรรหาและสงั่ ซอ
ิ ค ้าจากผู ้ผลิต
สน
(Sourcing System)
ิ ธิ
2.2 การใชส้ ท
ประโยชน์ทางภาษี
จากข ้อตกลงต่างๆ
การพัฒนา
ผู ้ประกอบการและ
สง่ เสริมธุรกิจ
4
3.1 พัฒนาผู ้ประกอบการ
ให ้มีขด
ี ความสามารถใน
การแข่งขันรองรับการค ้า
การลงทุน
3.2 การสง่ เสริม
พัฒนาการรวมกลุม
่
ผู ้ประกอบการค ้า
3.3 สร ้างและขยาย
เครือข่ายการค ้า การ
ลงทุนทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
3.4 การยกระดับความ
พร ้อมด ้านเทคโนโลยี
(Technology
Readiness)
3.5 พัฒนาแรงงานให ้มี
ฝี มือเพือ
่ รองรับการค ้า
การลงทุน
การพัฒนา การ
ให ้บริการ
5
์ ก่ธรุ กิจ
โลจิสติกสแ
การค ้า
4.1 การจัดตัง้ ศูนย์
ิ ค ้า
กระจายสน
4.2 การพัฒนา
ิ ธิภาพและลด
ประสท
ต ้นทุนการขนสง่ และ
ิ ค ้า
กระจายสน
ี
4.3 อัตราการสูญเสย
ระหว่างขนสง่
4.4 การลดต ้นทุนใน
การบริหารจัดการและ
ิ ค ้าคงคลัง
เก็บรักษาสน
4.5 การจัดการงาน
ด ้านศุลกากร (สง่ ออก/
นาเข ้า)
พัฒนา
ด ้านการตลาดและ
่ งทางการจัด
ชอ
จาหน่าย
่ ง
5.1 การพัฒนาชอ
ทางการจัดจาหน่าย
ิ ค ้า
สน
5.2 การจัดกิจกรรม
สง่ เสริมการขาย
5.3 การโฆษณาและ
ั พันธ์ผา่ น
ประชาสม
ื่ ต่างๆ
สอ
บรรทัดบนสุด : บอกชื่อ VC : Product Champion
ต่ อมาแสดง VC ที่ปรับ (customize) สอดคล้ องกับประเด็นยุทธศาสตร์ แล้ ว
ข้ อควรระวัง : การใช้ สีท่ แี ตกต่ างมีผลต่ อการนาเสนอว่ ามีความหมายแตกต่ างกัน หากจะ hilight
หรือเน้ นให้ ความสาคัญอะไร สามารถใช้ สีแตกต่ างได้ แต่ ถ้าไม่ ใช่ กไ็ ม่ ควรทาสีให้ ต่างกัน
่ เสริมการผลิตสน
ิ ค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 2 : การสง
เป็นมิตรก ับสงิ่ แวดล้อม
กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
ิ ค ้าเกษตร และความมัน
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสน
่ คงของอาหาร
ิ ธิภาพสมดุลและยั่งยืน
พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสท
เพิม
่ ผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดต ้นทุน การแปรรูปและสร ้างมูลค่าเพิม
่ และการพัฒนาระบบตลาด
เป้ าประสงค์เชงิ ยุทธศาสตร์
1. เพือ
่ เพิม
่ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสาคัญของ
จังหวัด
ั สว่ นสน
ิ ค ้าเกษตรทีไ่ ด ้คุณภาพ
2. เพือ
่ เพิม
่ สด
มาตรฐานสากลและเป็ นมิตรกับสงิ่ แวดล ้อม
ตัวชวี้ ด
ั /
เป้ าหมายรวม 4 ปี
มูลค่าผลผลิตการเกษตรทีส
่ าคัญ
- ข ้าวหอมมะลิ 5,709 ลบ.
- ชา 2,142 ลบ.
- กาแฟ 2,006 ลบ.
- ลาไย 580 ลบ.
- ลิน
้ จี่ 256 ลบ.
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 10 ต่อปี
จานวนแปลงทีไ่ ด ้รับการรับรอง GAP เพิม
่ ขึน
้
ร ้อยละ 10 ต่อปี
- ข ้าว 150 แปลง
- ชา 660 แปลง
- กาแฟ 367 แปลง
- ลาไย 2,299 แปลง
- ลิน
้ จี่ 173 แปลง
18
Market Growth
การเลือก Product Champion จากการวิเคราะหข
่ าคัญ 2 ชนิด
์ ้อมูลทีส
ในการค้นหาวาสิ
อภาคเศรษฐกิจทีต
่ องการวิ
เคราะหอยู
าแหน่ง
่ นคาหรื
้
้
่
์ ในต
ใด ไดแก
้ ่ Market Share สั ดส่วนทางการตลาดของผลิตภัณฑ ์ และ
Growth อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ ์
และทาการวางตาแหน่ง
โดย BCG
200 Matrix
180
ไขนกกระทา
่
ข้าว
Stars
160
140
120
100
80
60
ชมพู่
อ้อย
ไกเนื
่ ้อ
ไขไก
่ ่
ไขเป็
่ ด
ไกเนื
่ ้อ
40
หมู
20
อ้อย
-20 0
-40
ขาว
้
Cash cow
0
20
40
60
80
100
Market Share
16
1.1 วิจย
ั ความต้องการ
ข้าวหอมมะลิปลอดภัย
1
ของตลาดภายใน
การวิ
จย
ั และพัฒนา
ประเทศและต
างประเทศ
่
(R&D)และ
(เช่นราคา ชนิดขาว
้
โครงสรางพื
น
้ ฐาน
้ บความ
ทีเ่ หมาะสมกั
ต้องการของผูบริ
้ โภค
เป็ นตน)
้
1.2 มีการวิจย
ั และ
พัฒนาพันธุข
่
์ าวที
้
เหมาะสมและเป็ นแหลง่
ผลิตพันธุข
ณภาพดี
์ าวคุ
้
และทนตอโรค
่
1.3 พัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทีม
่ ค
ี วามปลอดภัย
จากการใช้สารเคมี
เช่นการปรับปรุงดิน
การบริหารจัดการน้า
อยางมี
ประสิ ทธิภาพ
่
การบริหารระบบนิเวศน์
ในนาข้าว
เป็ นต้น
1.4 วิจย
ั และพัฒนา
ระบบมาตรฐานการปลูก
ข้าวหอมมะลิปลอดภัยที่
เทียบเทามาตรฐาน
่
GAP เช่น เกณฑ ์
มาตรฐาน กลไกและ
ผู้ให้การตรวจรับรอง
พันธุข
์ ้าวและผลผลิต
ข้าวปลอดภัยทีรวดเร็ว
และน่าเชือ
่ ถือเทียบเทา่
มาตรฐาน GAP
1.5 การพัฒนา
ดัดแปลงและเลือก ใช้
เทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย
และเหมาะสมกับการ
ผลิตขาวหอมมะลิ
้
2.1 Value
ขยายการ
Chain
ส่งเสริมการผลิต
ข2การเพิ
าวหอมมะลิ
้
ม
่ ผลผลิต
ปลอดภั
ย
พัฒนาคุณภาพ
2.2
สนับสนุนทุ
น น
และลดต
้
เกษตรกรในระบบ
การผลิตขาวหอม
้
มะลิปลอดภัยทีไ่ ด้
มาตรฐานอยาง
่
ตอเนื
่
อ
ง
เช
น
่
่
การอบรม สาธิต
ดูงานดานการใช
้
้
พืน
้ ทีเ่ พาะปลูก
การพัฒนา
คุณภาพดิน
แหลงน
่ ้าที่
ปลอดภัยจาก
สารเคมี การเพิม
่
ผลผลิต และการ
ลดตนทุ
เป็ น
้ น
ต้น
2.3 เกษตรกร
สามารถพัฒนา
คุณภาพและเพิม
่
ผลผลิตขาวหอม
้
มะลิปลอดภัย
2.4 เกษตรกรมี
แผนการผลิต
และแผนการเก็บ
เกีย
่ วทีเ่ หมาะสม
(Crop Zoning
and planning)
2.5 เกษตรกรมี
ความสามารถใน
4.1 โรงสี ชุมชน โรงสี
สหกรณมี
์ จานวน
6.1 มีระบบตลาด
5.1
ส
งเสริ
ม
ศู
น
ย
เพี
รั
บ
การ
่
์
4 ยงพอและได
5
6
้ ป
กลางสิ
นค้าขาวหอม
้
การแปรรู
การขนส
งสิ
น
ค
าและ
่
้
รวบรวมและ
เตรียมความพรอมเข
าสู
การพั
ฒ
้
้
่
มะลิปลอดภัยทีนา
ไ่ ด้
การเพิ
ม
่
และสร
าง
จั
ด
การบริ
ห
ารสิ
น
ค
า
้
กระจายสิ
น
ค
า
้
มาตรฐานสาหรับการสี
ระบบการตลาด
้
มาตรฐาน
คุณคปา่ ลอดภัย ขาวหอมมะลิ
ขาวหอมมะลิ
้ (Logistics)
้
6.2 มีระบบตลาดซือ
้
ปลอดภั
ย
ในระดั
บ
ชนิดตางๆ
่
ขายขาวหอมมะลิ
้
จังหวัดและระดับ
4.2 ใช้เทคโนโลยีเพือ
่
ปลอดภัยลวงหน
่
้า
กลุ
มจั
ง
หวั
ด
เช
น
รักษาคุณภาพขาวหอม
่
่
้
6.3 มีกลไกการ
มียุ้งฉาง หรือ
มะลิปลอดภัยหลังการ
กาหนดราคาขาวหอม
้
เก็บเกีย
่ ว (เช่น การ โกดัง หรือ
มะลิปลอดภัยที่
เก็บรักษาขาวเปลื
อกให้ สถานทีร่ วบรวม
้
เหมาะสมตามคุณภาพ
ไ่ ด้
มีคุณภาพและปลอดภัย สิ นค้าขาวที
้
6.4 มีการประชา
ตามมาตรฐาน การใช้ มาตรฐาน
สั มพันธและการ
์
(Warehouse)
เครือ
่ งอบลดความชืน
้
ส่งเสริมการขายที่
5.2 ใช้ระบบการ เหมาะสมกับแผนการ
ขาว
เป็ นตน)
้
้
ขนส่งขาวหอม
4.3 ผลผลิตขาวสาร
้
้
ผลิตและแผนการเก็บ
มะลิ
ป
ลอดภั
ย
ที
่
หอมมะลิปลอดภัยไดรั
บ
้
เกีย
่ ว
เหมาะสมมี
การรับรองคุณภาพขาว
้
6.5 การจัดการขอมู
้ ล
คุ
ณ
ภาพและมี
เพือ
่ การคาในประเทศ
้
การตลาด(Market
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
ตามมาตรฐานขาว
้
Intelligence Unit)
ตัง้ แตแหล
งผลิ
ต
ปลอดภัยของจังหวัด
่
่
อยางมี
ประสิ ทธิภาพ
่
ไปโรงสี ชุมชน
หรือในกรณีทเี่ ป็ น
6.6 พัฒนาขีดความ
เงือ
่ นไขการส่งออกให้ และคลังเก็บสิ นค้า สามารถในการ
ขาวที
ร่ วมใน
ต้องมีมาตรฐาน
้
่
แขงขั
่ นทางการตลาด
GAP/ GMP/ HACCP กระบวน การ
(เช่น การสราง
้
ย
4.4 ใช้เทคโนโลยีการ ผลิตขาวปลอดภั
้
เครือขายความร
วมมื
อ
่
่
จนถึ
ง
ตลาด
บรรจุหบ
ี หอเพื
อ
่
รั
ก
ษา
่
ในการส่งเสริม
คุณภาพและยืดอายุ
การตลาดกับภาคส่วน
ขาวหอมมะลิ
ป
ลอดภั
ย
้
ตาง
ๆ การรวมกลุม
่
่
4.5 โรงสี ชุมชนใน
เกษตรกรเพือ
่ เพิม
่
กระบวน การผลิตขาว
้
อานาจการตอรอง
)
่
ปลอดภัยของจังหวัด
6.7 มีรูปแบบและตรา
ส่วนใหญเป็
่ น Zero
ภณ
ั ฑ์
์
20 สั ญลักษณบรรจุ
Product Champion “ข้าวหอมมะลิปลอดภ ัย/GAP”
นา
3.13 สการพั
งเสริมฒ
การ
่ เกษตรกร
รวมกลุมสหกรณ
่ และ ์
การเกษตร
สถาบักลุ
น ม่
เกษตรกร
เกษตรกร หรือ
กลุมวิ
่ สาหกิจชุมชน
เพือ
่ ถายทอดความรู
่
้
ดานการบริ
ห
าร
้
จัดการธุรกิจ
การเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
3.2 พัฒนาให้เป็ น
ศูนยการเรี
ยนรูและ
้
์
การถายทอด
่
เทคโนโลยีการผลิต
ขาวหอมมะลิ
้
ปลอดภัยทัง้
กระบวนการ
3.3 มีเครือขาย
่
สถาบันการเงิน/
กองทุนเพือ
่
ช่วยเหลือดาน
้
การเงินให้
เกษตรกรทีป
่ ลูก
ข้าวหอมมะลิ
ปลอดภัย
ตัวอย่ าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 3 : การดารงฐานว ัฒนธรรมล้านนา เพือ
่ เพิม
่ มูลค่าการท่องเทีย
่ ว
เชงิ ว ัฒนธรรม เชงิ นิเวศ และเชงิ สุขภาพ
กลยุทธ์
1.
2.
3.
ี งรายเป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย
ื่ มโยงวัฒนธรรมกับประเทศเพือ
พัฒนาให ้จังหวัดเชย
่ วเชงิ วัฒนธรรม เกิดการเชอ
่ นบ ้าน GMS
ั ยภาพบุคลากรสูส
่ ากล
สง่ เสริมและกระตุ ้นการท่องเทีย
่ วชว่ ง Low Season พัฒนาแหล่งท่องเทีย
่ ว และเพิม
่ ศก
ื่ มโยงสูก
่ ารเพิม
สง่ เสริมการเรียนรู ้ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี สงั คม และค่านิยมล ้านนา เชอ
่ มูลค่าการ
ท่องเทีย
่ ว
เป้ าประสงค์เชงิ ยุทธศาสตร์
1. เพือ
่ เพิม
่ รายได ้จากการท่องเทีย
่ ว
2. เพือ
่ เพิม
่ จานวนนักท่องเทีย
่ ว
3. เพือ
่ เพิม
่ จานวนแหล่งวัฒนธรรม
4. เพือ
่ เพิม
่ จานวนปราชญ์ล ้านนาและภูมป
ิ ั ญญา
ื สาน และ
สาขาต่างๆ ได ้รับการสง่ เสริม สบ
สร ้างสรรค์
ตัวชวี้ ด
ั /
เป้ าหมายรวม 4 ปี
1. ร ้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของรายได ้จากการท่องเทีย
่ ว
(10 % ต่อปี )
2. ร ้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของจานวนนักท่องเทีย
่ ว
(10 % ต่อปี )
3. จานวนแหล่งวัฒนธรรมเพิม
่ ขึน
้
(1 แหล่ง ต่อปี )
4.จานวนปราชญ์ล ้านนาและภูมป
ิ ั ญญาสาขาต่างๆ
ื สาน และสร ้างสรรค์เพิม
ได ้รับการสง่ เสริม สบ
่ ขึน
้
(2 สาขา/ปี )
21
VC > L4 : Product Champion: การท่องเทีย
่ วเชงิ ว ัฒนธรรม
การบริหารจ ัดการ
1
วาง
ยุทธศาสตร์/
แผนการ
ท่องเทีย
่ ว
1.1 การ
วางแผนและ
กาหนด
ตาแหน่งเชงิ
ยุทธศาสตร์
(Strategic
Positioning)
1.2 การกาหนด
นักท่องเทีย
่ ว
กลุม
่ เป้ าหมาย
1.3 การกาหนด
ขีดวามสามารถ
ในการรองรับ
นักท่องเทีย
่ ว
(Carrying
Capacity)
2
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ
การ
ท่องเทีย
่ ว
2.1 บริหาร
จัดการ
ฐานข ้อมูล
วัฒนธรรม
ท ้องถิน
่ และ
จัดทาข ้อมูล
สารสนเทศเพือ
่
การท่องเทีย
่ ว
2.2 การพัฒนา
ื่ มโยง
และเชอ
้
เสนทาง
ท่องเทีย
่ ว
ระหว่างจังหวัด
2.3 การสร ้าง
การมีสว่ นร่วม
ของชุมชนใน
ื สานและ
การสบ
ร่วมนาเสนอ
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ี งราย
เชย
2.4 สร ้างความ
ื่ มั่นด ้าน
เชอ
ความปลอดภัย
ในชวี ต
ิ และ
ิ
ทรัพย์สน
3
พัฒนา
ั ยภาพ
ศก
มัคคุเทศน์
และบุคลากร
3.1 พัฒนา
มาตรฐานมัคคุเทศก์
ท ้องถิน
่ /ผู ้นาเทีย
่ ว
ให ้มีความรอบรู ้
เกีย
่ วกับวัฒนธรรม
และประเพณีของ
ี งรายและ
เชย
สามารถถ่ายทอด
เป็ นภาษา
ต่างประเทศได ้
หลายภาษา
3.2 พัฒนาศักยภาพ
ี และ
แรงงานวิชาชพ
บุคลากรทีเ่ กีย
่ วของ
กับการท่องเทีย
่ วเชงิ
วัฒนธรรม
3.3 สง่ เสริมการ
รวมกลุม
่ ของ
ผู ้ประกอบการด ้าน
ท่องเทีย
่ วและธุรกิจ
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
4
ิ ค้า
ผลิตภ ัณฑ์สน
และบริการ
พัฒนาปั จจัย
พืน
้ ฐานด ้าน
ท่องเทีย
่ ว/
ทรัพยากร
4.1 การจัดการ
คุณภาพ
สงิ่ แวดล ้อม
เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
อย่างยั่งยืน
4.2 พัฒนา
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
โดยเฉพาะ
้
เสนทางถนน
ภายในและ
ระหว่างจังหวัด
ป้ ายบอกทาง
4.3 การจัดการ
ปั ญหาจากการ
่ สงิ่
ท่องเทีย
่ ว เชน
ปฏิกล
ู ขยะและ
มลภาวะ
4.4 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค
ไฟฟ้ า ประปา
โครงข่าย
โทรศัพท์และ
Internet
5
พัฒนา
แหล่งและ
กิจกรรม
ท่องเทีย
่ ว
5.1 อนุรักษ์และ
นาเสนอกิจกรรม
ท่องเทีย
่ วเชงิ
วัฒนธรรมที่
เป็ นอัตลักษณ์ของ
ี งราย
เชย
5.2 สง่ เสริมและ
พัฒนาให ้แหล่ง
ท่องเทีย
่ วเชงิ
วัฒนธรรมคงความ
เป็ นอัตลักษณ์
5.3 ฟื้ นฟู/
ปรับปรุง/พัฒนา
แหล่งท่องเทีย
่ ว
่ อุทยาน
อืน
่ ๆ เชน
น้ าพุร ้อน
สวนสาธารณะ
5.4 ยกระดับ
คุณภาพสงิ่ อานวย
่
ความสะดวก เชน
ห ้องน้ าและน้ าดืม
่
สาธารณะ
การตลาด
6
พัฒนา
ธุรกิจบริการ
การ
ท่องเทีย
่ ว
7
6.1 สง่ เสริมและ
พัฒนาให ้ธุรกิจทีพ
่ ัก
Guest- house/
Home stay และ
โรงแรมได ้รับการ
รับรองมาตรฐาน
6.2 สง่ เสริมและ
พัฒนาให ้ธุรกิจ
บริการทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง
กับการท่องเทีย
่ วเชงิ
วัฒนธรรมได ้รับการ
่
รับรองมาตรฐาน เชน
ร ้านอาหารพืน
้ เมือง
ร ้านค ้า OTOP
6.3 พัฒนามาตรฐาน
ิ ค ้าของฝากและ
สน
ของทีร่ ะลึกทีเ่ ป็ นอัต
ี งราย
ลักษณ์ของเชย
พัฒนา
ตั
วอย่ าง
การตลาดและ
ั พันธ์
ประชาสม
7.1 การทา
การตลาดกลุม
่
นักท่องเทีย
่ ว
คุณภาพ
7.2 สร ้างเรือ
่ งราว
เชงิ ประสบการณ์
ั พันธ์
และประชาสม
เอกลักษณ์การ
ท่องเทีย
่ วเชงิ
วัฒนธรรมที่
ื่ มโยงกับชาติ
เชอ
พันธุ์ บ ้านพีเ่ มือง
ี งราย
น ้องของเชย
7.3 การตลาดเชงิ
ื่ สมัยใหม่
รุกผ่านสอ
(Social Network)
22
22
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 4: การพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวี ต
ิ เพือ
่ ให้ประชาชนอยูเ่ ย็ นเป็นสุข
กลยุทธ์
1. สนับสนุนให ้ประชาชนน ้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นวิถช
ี วี ต
ิ เพือ
่ สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสงั คม
ึ ษาของประชาชนทุกระดับ สนั บสนุนการลงทุนด ้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. พัฒนาคุณภาพการศก
3. พัฒนาขีดความสามารถของกาลังแรงงานและการคุ ้มครองสวัสดิภาพ
ิ ธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริการด ้านสร ้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค การฟื้ นฟูสมรรถภาพและการคุ ้มครองผู ้บริโภคด ้านสุขภาพให ้มีประสท
เพือ
่ ให ้ประชาชนทุกกลุม
่ วัยมีพฤติกรรมสุขภาพทีถ
่ ก
ู ต ้อง เหมาะสม
ิ ธิและการ
5. พัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ประชาชน พัฒนาสงั คมเชงิ บูรณาการและเสริมสร ้างกลไกการทางานระหว่างภาคี ภาคสงั คม เพือ
่ เข ้าถึงสท
ชว่ ยเหลือประชาชน รวมทัง้ เสริมสร ้างความมั่นคงของมนุษย์สก
ู่ ลุม
่ เป้ าหมายหรือผู ้ประสบภัยทางสงั คมอย่างทั่วถึง
เป้ าประสงค์เชงิ ยุทธศาสตร์
ตัวชวี้ ัด/เป้ าหมายรวม 4 ปี
1.เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาความยากจน
ึ ษาของ
2.เพือ
่ พัฒนาคุณภาพการศก
ประชาชน
3. เพือ
่ ยกระดับมาตรฐานฝี มือแรงงาน
4. เพือ
่ ยกระดับบริการสาธารณสุขให ้ได ้
มาตรฐาน
5. เพือ
่ แก ้ไขปั ญหาสงั คมและลดความ
เหลือ
่ มล้า
1. ระดับความสาเร็จของการแก ้ไขปั ญหาเพือ
่ ลดจานวนครัวเรือนยากจนทีม
่ ี
รายได ้เฉลีย
่ ตา่ กว่าเกณฑ์ จปฐ.
ึ ษาแต่ละระดับ
2. ร ้อยละของประชากรทีไ่ ด ้รับการศก
- ภาคบังคับ
ึ ษา
- มัธยมศก
ึ ษา
- อุดมศก
3. ร ้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของรายได ้ของแรงงานทีผ
่ า่ นการทดสอบฝี มือแรงงาน
ี งราย
เมือ
่ เทียบกับค่าจ ้างขัน
้ ตา่ ของจังหวัดเชย
4.1. ร ้อยละของผู ้ป่ วยเบาหวานทีค
่ วบคุมน้ าตาลในเลือดได ้ดี (ไม่น ้อยกว่า
50 % ต่อปี )
4.2 ร ้อยละของผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูงทีค
่ วบคุมความดันโลหิตได ้ดี (ไม่
น ้อยกว่า 40 % ต่อปี )
ี พันคน )
4.3 อัตราตายทารก (ไม่เกิน 15% ต่อการเกิดมีชพ
5. ระดับความสาเร็จของการแก ้ไขปั ญหาสงั คมและพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ
23
23
VC > L4 : Critical Issue: การพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์และคุณภาพชวี ต
ิ
1
สง่ เสริมความ
อบอุน
่ ใน
ครอบครัว
1.1 สง่ เสริม
กิจกรรมสร ้าง
ั พันธ์ใน
ความสม
ครอบครัว
1.2 สง่ เสริม
กิจกรรมสร ้าง
ี ธรรม
ศล
จริยธรรมใน
ครอบครัว
1.3 สร ้างเสริม
ความสามัคคี
การให ้อภัย และ
การให ้โอกาสใน
ครอบครัวและ
ชุมชน
2
ยกระดับ
คุณภาพ
ึ ษา
การศก
3 สง
่ เสริมการ
เรียนรู ้นอก
ห ้องเรียนของ
เยาวชน/
ชุมชน
2.1 สง่ เสริมให ้
เด็กและเยาวชน
สามารถเข ้าถึง
โอกาสทางการ
ึ ษา
ศก
2.2 บริหารจัดการ
ฐานข ้อมูลด ้าน
ึ ษาของ
การการศก
เด็กและเยาวชน
ในพืน
้ ที่
2.3เตรียมความ
พร ้อมพืน
้ ฐาน
ึ ษาก่อนวัย
การศก
เรียน
2.4พัฒนา
คุณภาพ
ึ ษาทุก
การศก
ระดับในพืน
้ ที่
2.5 สร ้างโอกาส/
แนวทางในการ
่ ารศก
ึ ษาใน
เข ้าสูก
่ งทาง
ระดับสูง/ชอ
ี สาหรับ
อาชพ
เยาวชนทีจ
่ ะจบ
ึ ษา
การศก
4
สง่ เสริมการ
พัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชน
ทุกระดับวัย
3.1 สง่ เสริม
กิจกรรมเสริมการ
เรียนรู ้เพิม
่ เติม
ตามหลักสูตร
ึ ษา
การศก
3.2 สง่ เสริม
กิจกรรมสร ้าง
เสริมประสบ
การณ์ชวี ต
ิ
สาหรับเด็กและ
เยาวชน
3.3 พัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้นอก
ห ้องเรียนใน
ชุมชน
3.4 สร ้างการมี
สว่ นร่วมของเด็ก
เยาวชน ชุมชน
ในการเรียนรู ้
ร่วมกันอย่าง
สร ้างสรรค์
5
4.1 การสง่ เสริม
ความรู ้ทักษะการ
เลีย
้ งดูและ
สุขอนามัยทารก
4.2 การสง่ เสริม
ความรู ้ ทักษะ
กิจกรรมและสุขภาวะ
ทีด
่ ส
ี าหรับเด็กและ
เยาวชน
4.3 การป้ องกันมิให ้
ประชาชนป่ วยเป็ น
โรคพืน
้ ฐานทั่วไป
4.4 การดูแลสุข
ภาวะและป้ องกันโรค
สาหรับผู ้สูงอายุ
4.5 ดูแลผู ้ป่ วยให ้
สามารถเข ้าถึงซงึ่
บริการสุขภาพได ้
สะดวก รวดเร็ว
การเฝ้ าระวัง/
ป้ องกัน/
แก ้ปั ญหา/การ
จัดการโรค
ระบาด/ติดต่อ
6
5.1 เฝ้ าระวัง
โรคติดต่อในพืน
้ ที่
5.2 การป้ องกัน
โรคติดต่อ
5.3 การรับมือ ดูแล
รักษา เมือ
่ มี
โรคติดต่อระบาด
5.4 การบริหาร
จัดการเมือ
่ มีโรค
โรคติดต่อระบาด
สง่ เสริม
พัฒนา
ี /การมี
อาชพ
งานทา/
รายได ้
7
6.1 พัฒนา
คุณภาพฝี มอ
ื
แรงงานในสาขาที่
จาเป็ น
6.2 ให ้ความรู ้
ทักษะให ้ชุมชนมี
ี เสริมเพือ
อาชพ
่
สร ้างรายได ้
ี ที่
6.3 สร ้างอาชพ
เหมาะสมกับ
ชุมชน
6.4 จัดกิจกรรม
สง่ เสริมการออม
ในชุมชนและเสริม
รายได ้แรงงาน
6.5 ลดปั ญหาการ
ว่างงานในพืน
้ ที่
ขยาย/ปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค
และสาธารณะ
สถานสว่ นกลาง
ตัวอย่ าง
7.1 การขยาย/
ปรับปรุงระบบ
น้ าประปา
7.2 การขยาย/
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ า
7.3 การขยาย/
ปรับปรุงระบบ
โทรศัพท์
7.4 การให ้ บริการ
ไฟฟ้ าสาธารณะ
7.5 พัฒนาปรับปรุง
ั ทนาการ
พืน
้ ทีส
่ น
ของชุมชน
7.6 การดูแลบริหาร
จัดการพืน
้ ทีส
่ าหรับ
ั ทนาการของ
สน
ชุมชน
24
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 5 : การจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และ
ยงยื
่ั น
กลยุทธ์
1. การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมให ้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
2. สง่ เสริมการพัฒนาเมืองเพือ
่ การจัดการสงิ่ แวดล ้อมอย่างยั่งยืน
3. สง่ เสริมการเตรียมความพร ้อมรับมือการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศและภัยธรรมชาติให ้กับชุมชน
เป้ าประสงค์เชงิ ยุทธศาสตร์
1. เพือ
่ เพิม
่ ฟื้ นทีป
่ ่า
2. เพือ
่ ยกระดับการพัฒนาเมืองให ้มีความ
สมดุลและยั่งยืน
3. เพือ
่ ลดปั ญหาความเดือดร ้อนของ
ผู ้ประสบภัยพิบัต ิ
ตัวชวี้ ด
ั /
เป้ าหมายรวม 4 ปี
1. พืน
้ ทีป
่ ลูกป่ าเพิม
่ ขึน
้ (30,554 ไร่)
-ปลูกป่ าตามโครงการปลูกป่ าและฟื้ นฟูป่าต ้นน้ าเพิม
่ ขึน
้
(11,074 ไร่)
-ปลูกป่ าลดภาวะโลกร ้อนโดยภาคเอกชน เพิม
่ ขึน
้
(19,480 ไร่)
2. พืน
้ ทีป
่ ่ าไม ้ได ้รับการบริหารจัดการโดยการมีสว่ นร่วม
3.ระดับความสาเร็จของการสง่ เสริมให ้เมืองเป็ น “เมืองน่าอยู”่
4. ร ้อยละทีล
่ ดลงของการใชจ่้ ายเงินชว่ ยเหลือผู ้ประสบภัย
พิบัต ิ (ร ้อยละ 5 ต่อปี )
25
VC > L4 : Critical Issue: ฟื้ นฟูและอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษทางสงิ่ แวดล้อม(ไฟป่าหมอกคว ัน )
1
2
ป้องก ันและแก้ไข
ปัญหาการต ัดไม้
ทาลายป่า
1.1 เพิม
่
ิ ธิภาพ
ประสท
การป้ องกัน
ดูแลป่ าไม ้
1.2 ฟื้ นฟู
สภาพป่ า/
ระบบนิเวศ
1.3 สร ้างความ
เข ้มแข็งชุมชน
ด ้านการ
อนุรักษ์ ป่า
พ ัฒนา
ปร ับปรุง
้ ที่
พืน
ี
สเขียวเขต
เมือง/
ชุมชน
2.1 เพิม
่ พืน
้ ทีส
่ ี
เขียวในชุมชน
2.2 สร ้างความ
มีสว่ นร่วมของ
ประชาชนใน
การดูแลพืน
้ ทีส
่ ี
เขียว
2.3 ระบบ
บริหารจัดการ
พืน
้ ทีส
่ เี ขียวใน
ชุมชน
4
3
ป้องก ัน
การ
พ ังทลาย
ของดิน
การป้องก ัน
และแก้ไข
ปัญหา
ไฟป่า
หมอกคว ัน
3.1 ป้ องกันการ
พังทลายของดิน
3.2 เผยแพร่องค์
ความรู ้/สร ้าง
จิตสานึก ด ้านการ
อนุรักษ์ ดน
ิ ให ้
ชุมชนในพืน
้ ที่
3.3 สง่ เสริม
เกษตรและภาคี
เครือข่ายในชุมชน
ร่วมกันอนุรักษ์ ดน
ิ
4.1 การให ้ความรู ้
และบังคับใช ้
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
4.2 การเตรียม
ความพร ้อมโดย
้
ใชความมี
สว่ น
ร่วมของชุมชน
่ สร ้างแนวกัน
เชน
ไฟ การเฝ้ าระวัง
ตรวจตรา เป็ นต ้น
4.3 การพัฒนา
เทคโนโลยีและ
พัฒนาบุคลากร
ให ้มีความ
สามารถแก ้ไข
ปั ญหาไฟไหม ้ป่ า
หมอกควัน
5
สร้างความมี
สว่ นร่วมใน
การบริหาร
จ ัดการทีด
่ จ
ี าก
ทุกภาคสว่ น
5.1 การสร ้าง
จิตสานึกรับผิดชอบ
ของทุกภาคสว่ นต่อ
สงิ่ แวดล ้อม
5.2 สร ้างเครือข่าย
เร่งรัดการรักษา
ธรรมชาติ
5.3 การพัฒนาและ
กระตุ ้นบทบาทของ
ภาคีเครือข่ายในการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สงิ่ แวดล ้อม
5.4 หน่วยงานที่
เกีย
่ วข ้องต ้องมีการ
สง่ เสริมและ
สนับสนุนการปลูก
พืชทดแทนที่
สามารถทารายได ้ให ้
เกษตรกรเพือ
่ ลดการ
เผาตอซงั
6
พ ัฒนาระบบ
กาก ับ ติดตาม
ประเมินผล
ตรวจสอบ และ
ควบคุมการ
ดาเนินงาน
ตัวอย่ าง
6.1 กาหนดและจาแนก
เขตพืน
้ ทีป
่ ั ญหาและ/หรือมี
แนวโน ้มทีจ
่ ะเกิดปั ญหาขึน
้
ในอนาคต
6.2 คัดเลือกมาตรการ
จัดการป้ องกัน แก ้ไข หรือ
ฟื้ นฟูพน
ื้ ทีต
่ ามความ
เหมาะสม
ี่ งต่อ
6.3 ป้ องกันพืน
้ ทีเ่ สย
การเกิดปั ญหาซา้
6.4 กาหนดมาตรการเชงิ
รุกในการติดตามและ
ตรวจสอบสถานการณ์การ
เปลีย
่ นแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สงิ่ แวดล ้อม
6.5 จัดทาระบบประเมินผล
การดาเนินงานป้ องกันและ
แก ้ไขปั ญหาการในระดับ
พืน
้ ที่
26
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
2.2 ช่ องว่ างการพัฒนาข้ อมูล (Data Gap Analysis)
27
สรุปสถานะรายการขอมู
ิ ส
ี่ าคัญและจาเป็ นตอการขั
บเคลือ
่ นเป้าหมายของ
้ ลสถิตท
่
ยุทธศาสตร ์ “การทองเที
ย
่ วเชิงวัฒนธรรม ”
่
ของจังหวัดเชียงราย
รายการสถิตท
ิ างการ
จานวน
การดาเนินการ
ตัวอย่ าง
(ข้อมูลทีส
่ าคัญและจาเป็ น) (รายการ
)
รายการสถิตท
ิ ม
ี่ ก
ี ารจัดเก็บ
เป็ นปกติ
รายการสถิตท
ิ ย
ี่ งั ไมได
่ ้
จัดเก็บ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบขอมู
้ ลรวบรวมขอมู
้ ล
ย้อนหลัง 3-5 ปี โดยบางขอมู
้ ลให้จาแนก
เป็ นรายอาเภอ จัดส่งให้สถิตจ
ิ งั หวัด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบขอมู
้ ลสารวจและจัด
รวบรวมข้อมูลยอนหลั
ง 3-5 ปี โดยบาง
้
ข้อมูลให้จาแนกเป็ นรายอาเภอ จัดส่งให้
สถิตจ
ิ งั หวัด
ต้ อรายการสถิ
งแสดงสรุ ปภาพรวม
ตท
ิ ต
ี่ อง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบข
อมู
้ Data
้ ลมีตกิ ารเตรียมการ
รายการสถิต ิ
รายการสถิ
พัฒทีนาการจั
ดเก็
และจัดระบบการจัดเก็บทีข
อมู
่ จัดส่งให้
Gap
่ ได้ ทาการเช็
คข้บอมูลออก
้ี ารลเพือ
ทีย
่ งั ไมได
ม
่ ก
่ ้
สถิตจ
ิ งั หวัด
จัดเก็บเป็ น
มาแล้ ว ในทุกๆ VC ประเด็น จัดเก็บ
ปกติต ิ
ยุทธศาสตร์ นั่นคือ หากมี 3 รวม (100%)
รายการสถิ
ทีต
่ ้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ก็จะมี
พัฒนาการ
อย่ างนี ้ 3 หน้ า
จัดเก็บ
28
สรุปสถานะรายการขอมู
ิ ส
ี่ าคัญและจาเป็ นตอการขั
บเคลือ
่ นเป้าหมายของยุทธศาสตร ์ “การทองเที
ย
่ วเชิง
้ ลสถิตท
่
่
วัฒนธรรม”ของจังหวัดเชียงราย
VC1 : วางยุทธศาสตร/แผนการท
องเที
ย
่ ว
์
่
ปัจจัยหลักแหงความส
าเร็จ
่
(Critical Success
Factors,CSFs)
CSF1.1 กำรวำงแผนและกำหนด
ตำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic
Positioning)
CSF 1.2 กำรกำหนดนักท่องเที่ยว
กลุม่ เป้ำหมำย
ตัวชีว้ ด
ั
KPI 1.1-1 มีกำรวำงแผนและ
กำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์
(Strategic Positioning)ด้ ำน
กำรท่องเที่ยวของเชียงรำย
รายการสถิตท
ิ างการ
(ขอมู
่ าคัญและ
้ ลทีส
จาเป็ น)
หน่วยงาน
ผูรั
ตัวอย่อมู
้ บผิดชอบข
้ างล
Data 1.1.1 ระดับควำมครอบคลุม
ของกลยุทธ์ และโครงกำรต่อกำรกำหนด
ตำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรท่องเที่ยว
ของเชียงรำย
Data 1.1.2 สัดส่วนของงบประมำณ
ที่ได้ รับจัดสรรด้ ำนกำรท่องเที่ยวต่อ
งบประมำณทังหมด
้
KPI 1.2-1 จำนวนรำยงำนกำร
Data 1.2.1 จำนวนรำยงำนกำร
วิเครำะห์นกั ท่องเที่ยวกลุม่ เป้ำหมำยและ วิเครำะห์นกั ท่องเที่ยวกลุม่ เป้ำหมำยและ
ประมำณกำรจำนวนนักท่องเที่ยวตำม ประมำณกำรจำนวนนักท่องเที่ยวตำม
กลุม่ เป้ำหมำย
กลุม่ เป้ำหมำย
CSF 1.3 กำรกำหนดขีดวำมสำมำรถ KPI 1.3-1 จำนวนรำยงำนควำม Data 1.3.1จำนวนรำยงำนควำม
ในกำรรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying พร้ อมของที่พกั แหล่งท่องเที่ยว สินค้ ำ พร้ อมของที่พกั แหล่งท่องเที่ยว สินค้ ำและ
และบริกำรด้ ำนกำรท่องเที่ยวที่สอดคล้ อง บริกำรด้ ำนกำรท่องเที่ยวที่สอดคล้ องกับ
Capacity)
สาหรับตารางแผนผังรายการสถิ
ิ ำหมำยและจ
างการ ำนวน
เราทาทุก VC
ในทุ
กประเด็
นกยุท่ทองเทีธศาสตร์
เพื่อใส่ ในรายงาน
กับกลุม่ ตเป้ท
กลุม่ เป
้ ำหมำยและจ
ำนวนนั
่ยว
นักท่องเทีจะน
่ยวตำมกลุ
ม่ เป้ำหมำยพร้
อมทัง้ ตำมกลุม่ยเปว้ ำหมำยพร้
อมทังกำร
้ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เลือก
แต่ ในการดาเนิน คณะกรรมการ
าเสนอเพี
ย
งตารางเดี
ของ
VC
กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ ้น
นาเสนอ ต้ องตกลงกับทาง สถิตจิ ังหวัดด้ วย
ส่ วนแผนผังรายการสถิตทิ างการอื่นๆ เป็ นหน้ าที่ท่ สี ถิตจิ ังหวัด จะนาเสนอต่ อๆ ไปในการประชุมครัง้
ถัดๆ ไป
29
สรุปสถานะรายการขอมู
ิ ส
ี่ าคัญและจาเป็ นตอการขั
บเคลือ
่ นเป้าหมายของยุทธศาสตร ์ “การทองเที
ย
่ วเชิง
้ ลสถิตท
่
่
วัฒนธรรม”ของจังหวัดเชียงราย
VC2 : พัฒนาระบบบริหาร จัดการ การทองเที
ย
่ ว
่
ปัจจัยหลักแหง่
ความสาเร็จ (Critical
Success
Factors,CSFs)
ตัวชีว้ ด
ั
รายการสถิตท
ิ างการ
หน่วยงาน
ตัวอย่ าง
(ขอมู
ล
ที
ส
่
าคั
ญ
และจ
าเป็
น)
ผู
รั
บ
ผิ
ด
ชอบขอมู
้
้
้ ล
CSF2.1 บริหำรจัดกำรฐำนข้ อมูล
วัฒนธรรมท้ องถิ่นและจัดทำข้ อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรท่องเที่ยว
KPI 2.1-1 จำนวนฐำนข้ อมูล
Data 2.1.1 จำนวนฐำนข้ อมูล
วัฒนธรรมท้ องถิ่นและข้ อมูลสำรสนเทศ วัฒนธรรมท้ องถิ่นและข้ อมูลสำรสนเทศเพื่อ
เพื่อกำรท่องเที่ยวเชียงรำย
กำรท่องเที่ยวเชียงรำย
Data 2.1.2 จำนวนกำรใช้ ข้อมูล
วัฒนธรรมท้ องถิ่นและข้ อมูลสำรสนเทศเพื่อ
กำรท่องเที่ยวเชียงรำย
CSF 2.2 กำรพัฒนำและเชื่อมโยง KPI 2.2-1 จำนวนรำยกำรท่องเที่ยว Data 2.2.1 จำนวนรำยกำรท่องเที่ยวที่
เส้ นทำงท่องเที่ยวระหว่ำงจังหวัด
ที่เป็ นกำรเชื่อมโยงเส้ นทำง
เป็ นกำรเชื่อมโยงเส้ นทำง
(Routs)ท่องเที่ยว ระหว่ำงจังหวัด
(Routs)ท่องเที่ยว ระหว่ำงจังหวัด
เชียงรำยและจังหวัดอื่น ๆ
เชียงรำยและจังหวัดอื่น ๆ
CSF2.3 กำรสร้ ำงกำรมีสว่ นร่วมของ KPI 2.3-1 อัตรำกำรเพิ่มของชุมชน Data 2.3.1 อัตรำกำรเพิ่มของชุมชนที่
ชุมชนในกำรสืบสำนและร่วมนำเสนอ
ที่มีสว่ นร่วมในกำรสืบสำนและร่วม
มีสว่ นร่วมในกำรสืบสำนและร่วมนำเสนอ
วัฒนธรรมประเพณีของเชียงรำย
นำเสนอวัฒนธรรมประเพณีของเชียงรำย วัฒนธรรมประเพณีของเชียงรำย
ตารางแผนผังสถิตทิ างการของ VC ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เลือกมานาเสนอ เพียง 1 VC ประเด็น
Data 2.3.2 จำนวนกิจกรรมของชุมชน
ยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีของ
เชียงรำย
CSF2.4 สร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ด้ ำนควำม KPI 2.4-1 ร้ อยละของระดับควำม Data 2.4.1 ร้ อยละของระดับควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เชื่อมัน่ ด้ ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและ เชื่อมัน่ ด้ ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
30
สรุปสถานะรายการขอมู
ิ ส
ี่ าคัญและจาเป็ นตอการขั
บเคลือ
่ นเป้าหมายของยุทธศาสตร ์ “การทองเที
ย
่ วเชิง
้ ลสถิตท
่
่
วัฒนธรรม”ของจังหวัดเชียงราย
VC 2 การเพิม
่ ผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดตนทุ
้ น
ปัจจัยหลักแหง่
ความสาเร็จ (Critical
Success
Factors,CSFs)
CSF 5.1 อนุ รก
ั ษและ
์
นาเสนอกิจกรรม
ทองเที
ย
่ วเชิงวัฒนธรรมที่
่
เป็ นอัตลักษณของ
์
เชียงราย
ตัวชีว้ ด
ั
รายการสถิตท
ิ างการ
(ขอมู
่ าคัญและจาเป็ น)
้ ลทีส
KPI 5.1-1 จานวนปราชญ ์
ลานนาและภู
มป
ิ ญ
ั ญา
้
สาขาตางๆ
ไดรั
่
้ บการ
ส่งเสริม สื บสาน และ
สรางสรรค
เพิ
่ ขึน
้
้
์ ม
Data 5.1.1จานวนปราชญ ์
ลานนาและภู
มป
ิ ญ
ั ญาสาขา
้
ตางๆได
รั
่
้ บการส่งเสริม สื บสาน
และสรางสรรค
ั จุบน
ั
้
์ ในปี ปจ
และปี ทผ
ี่ านมา
่
หน่วยงานผูรั
้ บผิดชอบ
ขอมู
้ ล
CSF5.2 ส่งเสริมและ
KPI 5.2-1 จานวนแหลง่
Data 5.2.1 จานวนแหลง่
พัฒนาให้แหลงท
ย
่ ว วัฒนธรรมทีเ่ พิม
่ ขึน
้
วัฒนธรรมในปี ปจ
ั จุบน
ั และปี ที่
่ องเที
่
เชิงวัฒนธรรมคงความ
ผานมา
่
เป็ นอัตลักษณ ์
CSF5.3 ฟื้ นฟู/ปรับปรุง/ KPI 5.3-1 จานวนแหลง่
Data 5.3.1 จานวนแหลง่
พัฒนาแหลงท
ย
่ ว
ทองเที
ย
่ วทางธรรมชาติ
ทองเที
ย
่ วทางธรรมชาติและ
่ องเที
่
่
่
อืน
่ ๆ เช่น อุทยาน
และ สวนสาธารณะ ที่ สวนสาธารณะในปี ปจ
ั จุบน
ั และปี
ตารางแผนผั
งสถิตทิ างการของ
ที่เลือกมานาเสนอ เพียง
น้าพุรอน
เพิม
่ ขึน
้ VC ประเด็นยุทธศาสตร์
ทีผ
่ านมา
้
่
ยุสวนสาธารณะ
ทธศาสตร์
CSF5.4 ยกระดับ
KPI 5.4-1 รอยละของ
Data 5.4.1 จานวนแหลง่
้
คุณภาพสิ่ งอานวยความ แหลงท
ย
่ วทีม
่ ส
ี ่ิ ง
ทองเที
ย
่ วทีม
่ ส
ี ่ิ งอานวยความ
่ องเที
่
่
สะดวก เช่น ห้องน้า
อานวยความสะดวก เช่น สะดวก เช่น ห้องน้าและน้า
และน้าดืม
่ สาธารณะ
ห้องน้าและน้าดืม
่
ดืม
่ สาธารณะทีไ่ ดมาตรฐาน
้
สาธารณะทีไ่ ดมาตรฐาน
Data 5.4.2 จานวนแหลง่
้
1 VC ประเด็น
31
แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บขอมู
้ ล
รายชือ
่ หน่วยงานหลัก 16 หน่วยงาน ทีบ
่ ูรณการฐานขอมู
้ ล
“ขาวปลอดภั
ย” ของกลุมจั
้
่ งหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยสถิต ิ
จังหวัดใน 4 จังหวัดจะเป็ นหน่วยประสานและรวบรวมขอมู
ล าง
้ ตัวอย่
ดังนี้
• สนง.เศรษฐกิจการ เกษตรเขต7
• ศูนยวิ์ จย
ั ขาวชั
ยนาท
้
• ศูนยเมล็
รี
้
์ ดพันธุข
์ าวลพบุ
• เกษตรจังหวัด ใน 4 จังหวัด
• สถานีพฒ
ั นาทีด
่ น
ิ จังหวัด ใน 4 จังหวัด
• เกษตรและสหกรณจั
์ งหวัด ใน 4 จังหวัด
• โครงการชลประทานจังหวัด ใน 4 จังหวัด
• สานักงานสหกรณจั
์ งหวัด ใน 4 จังหวัด
• อุตสาหกรรมจังหวัด ใน 4 จังหวัด
หากกลุ่มไหน
จังหวัดช
ไหน
คความพร้
อมของข้ในจั
อมูลงและสามารถท
ปผลการพั
ฒนาการ
• พาณิ
ยจั
งหวัด /การค
หวัด 4 จัาสรุ
งหวั
ด
์ สามารถเช็
้าภาย
นาชุมชนจั
ด วใน
งหวั
จัดเก็บข้ อมู•ลทีพั่ ตฒ
้ องขอความร่
วมมืงอหวั
จากหน่
ยงานต่4างๆจัให้
เก็บดร่ วมกัน หรื อเป็ นเจ้ าภาพหลักในการ
สาธารณสุาเสนอหน้
ขจังหวัาดนีไ้ ด้ใน
งหวั่ ปดระชุมเห็นภาพรวมว่ าการดาเนินงาน
จัดเก็บได้ น•ัน้ จะสามารถน
เพื่อให้4ผ้ ูว่าจัและที
• หอการค้าจังหวัด ใน 4 จังหวัด
ต่ อไปให้ อนาคตจะเป็
นยังไง  นาเสนอให้ ท่ ปี ระชุมรับทราบในหลักการ ส่ วนวิธีการดาเนินงาน
• ธกส. ใน 4 จังหวัด
ต่ อไป สถิต•จิ ังหวั
ดจะต้ องจัดทาแผนงานให้
จบโครงการ
ทีมที่ปรึกษาช่ วยจัดทาแผน หรือให้
สภาการเกษตร
ใน 4(ถ้ ายัจังงไม่หวั
ด
32
คาแนะนาในการจั
ด
ท
า
แต่
ไ
ม่
ม
าช่
ว
ยน
าเสนอแล้
ว
)
• กรมการขาว
้
บทสรุป Data Gap และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
ตัวอยางชุ
ดขอมู
่ ห
ี น่วยงานจัดเก็บหลายหน่วยงาน
่
้ ลสาคัญ ทีม
ตัวนา
อย่ าง
ข้อมูลสาคัญ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แนวทางพัฒ
Data1.2.1 จานวนชนิด
พันธุข
ณภาพดีและทน
์ าวคุ
้
ตอโรค
่
1) ศูนยวิ์ จย
ั ขาวชั
ยนาท
้
2) ศูนยเมล็
รี
์ ดพันธุข
์ าวลพบุ
้
3) เกษตรจังหวัดสิ งหบุ
์ รี
4) เกษตรจังหวัดอางทอง
่
1) ศูนยวิ์ จย
ั ขาวชั
ยนาท
้
2) ศูนยเมล็
รี
์ ดพันธุข
์ าวลพบุ
้
3) เกษตรจังหวัดสิ งหบุ
์ รี
• จัดทาคูมื
่ อการ
จัดเก็บขอมู
้ ล
• กาหนดคานิยาม
คาอธิบาย
ให้
Data1.2.2 จานวนแหลง่
ชัดเจน
วิจย
ั และผลิตพันธุข
์ าว
้
• จัดระบบและวิธก
ี าร
คุณภาพดีและทนตอโรค
่
รับส่งเชือ
่ มโยงกับ
ของกลุม
่ จ. กลางตอนบน
ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บ
2
ข้อมูล
Data1.3.1 ข้อมูลชุดดินใน 1) สถานีพฒ
ั นาทีด
่ น
ิ จังหวัด 4
• จัดทาคาสั่ ง
แตละพื
น
้
ที
่
จั
ง
หวั
ด
่
มอบหมาย
Data1.3.2 คาวิ
เ
คราะห
ดิ
น
1)
สถานี
พ
ฒ
ั
นาที
ด
่
น
ิ
จั
ง
หวั
ด
่
์
ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ
ในแตละพื
น
้
ที
่
4
จั
ง
หวั
ด
่
ข้อมูล
Data1.3.3 จานวนพืน
้ ที่
1) โครงการชลประทาน
• จัดอบรม/ประชุม33
ชลประทาน
จังหวัด 4 จังหวัด
บทสรุป Data Gap และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
(ตอ)
่ ตัวอยางชุ
ดขอมู
่
้ ลสาคัญ ทีไ่ มมี
่ ขอมู
้ ล เนื่องจากการจัดเก็บไม่
ข้อมูลสาคัญ
ตอเนื่อง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ต
องด
าเนิ
นการจัดเก็บเพิม
่ เติม
่
้
Data2.3.1 จานวนผลผลิตขาวปลอดภัย
1) เกษตรจังหวัด 4 จังหวัด
้
เฉลีย
่ ตอไร
ั และปี ทีผ
่ านมา
่
่ ในปี ปัจจุบน
่
ซึ่งรวมทัง้ ขาวไรซ
เบอร
รี์ ่ ขาวอิ
นทรีย ์
้
้
์
Data2.3.2 จานวนคาใช
่
้จายในการ
่
เพาะปลูกขาวปลอดภั
ยเฉลีย
่ ตอไร
ในปี
้
่
่
ปัจจุบน
ั และปี ทีผ
่ านมา
่
Data2.3.4 จานวนพืน
้ ทีป
่ ลูกข้าวทีเ่ ข้ารวม
่
โครงการปลูกขาวปลอดภั
ยของกลุมจว.
้
่
ไดรั
้ บการรับรองคุณภาพขาวตามมาตรฐาน
้
ของกลุมจ.กลางตอนบน2
และหรือ GAP
่
ของกรมการขาว
้
Data2.3.5 จานวนพืน
้ ทีป
่ ลูกขาวที
เ่ ข้ารวม
้
่
โครงการปลูกขาวปลอดภั
ยของกลุมจว.ที
่
้
่
ไดรั
้ บการตรวจตามมาตรฐานของกลุมจ.
่
กลางตอนบน2 และหรือ GAP ของกรมการ
ขาว
้
Data2.3.6จานวนพืน
้ ทีป
่ ลูกขาวที
เ่ ขาร
้
้ วม
่
โครงการปลูกขาวปลอดภั
ยของกลุมจ.
กลาง
้
่
บน2 ทีผ
่ านการเตรี
ยมความพรอมเพื
อ
่ เขาสู
่
้
้ ่
ระบบมาตรฐานของกลุมจ.กลางตอนบน2
่
1) เกษตรจังหวัด 4 จังหวัด
1) กรมการขาว
้
2) คณะอนุ กรรมการตรวจรับรอง
คุณภาพขาวปลอดภั
ยตามหลักเกณฑ ์
้
มาตรฐานของกลุมจั
่ งหวัดกลาง
ตอนบน 2
1) กรมการขาว
้
2) คณะอนุ กรรมการตรวจรับรอง
คุณภาพขาวปลอดภั
ยตามหลักเกณฑ ์
้
มาตรฐานของกลุมจั
่ งหวัดกลาง
ตอนบน 2
1) กรมการขาว
้
2) คณะอนุ กรรมการตรวจรับรอง
คุณภาพขาวปลอดภั
ยตามหลักเกณฑ ์
้
มาตรฐานของกลุมจั
่ งหวัดกลาง
แนวทางพัฒนา
าง
• จัดทาคูตัมื
การ
่ วออย่
จัดเก็บขอมู
้ ล
• กาหนดคานิยาม
คาอธิบายให้ชัดเจน
• กาหนด
ผู้รับผิดชอบการ
จัดเก็บขอมู
้ ลสาหรับ
รายการขอมู
้ ลตาม
ตัวชีว้ ด
ั ตาง
ๆ ให้
่
ชัดเจน
• จัดระบบและ
วิธก
ี ารรับส่ง
เชือ
่ มโยงกับ
ผู้รับผิดชอบการ
จัดเก็บขอมู
้ ล
• จัดอบรม/ประชุม
ชีแ
้ จงทาความ
เข้าใจเกีย
่ วกับการ3434
บทสรุป Data Gap และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
(ตตัอ)
ดขอมู
่ งั ไมมี
่ ภารกิจใหม่
่ วอยางชุ
่
้ ลสาคัญ ทีย
่ ขอมู
้ ล เนื่องจากการริเริม
ต้องมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบและพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ขอมู
้ ลสาคัญ
Data1.4.1 จานวนหลักเกณฑมาตรฐานและ
์
ระบบการรับรองการปลูกขาวปลอดภั
ยที่
้
เทียบเทามาตรฐาน
GAP ทีก
่ ลุมจ.กลางตอนบน
่
่
2ทาเสร็จ
Data2.3.3 มูลคาการค
าข
ยของกลุม
่
้ าวปลอดภั
้
่
จ.กลางตอนบน2 ในปี ปัจจุบน
ั และปี ทผ
ี่ านมา
่
Data3.2.1 จานวนเกษตรกรทีม
่ ก
ี ารใช้
เทคโนโลยีเพือ
่ รักษาคุณภาพขาวปลอดภั
ยหลัง
้
การเก็บเกีย
่ ว (เช่น การเก็บรักษาขาวเปลื
อก
้
ให้มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน การ
ใช้เครือ
่ งอบความชืน
้ ขาว
เป็ นตน)
้
้
Data3.2.2 ปริมาณขาวเปลื
อกทีม
่ ก
ี ารเก็บรักษา
้
ให้มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน
หน่วยงานผูรั
้ บผิดชอบ
1) เกษตรจังหวัดในฐานะ
เลขานุ การคณะทางานจัดทา
หลักเกณฑมาตรฐานของกลุ
ม
่
์
จังหวัดกลางตอนบน 2 ที่
เทียบเทามาตรฐาน
GAP ที่
่
จังหวัดอางทองแต
งตั
่
่ ง้
1) พาณิชยจั
์ งหวัด 4 จังหวัด
โดย
การค้าภายในจังหวัด
1) เกษตรจังหวัด 4 จังหวัด
1) เกษตรจังหวัด 4 จังหวัด
Data3.3.1 ปริมาณขาวสารปลอดภั
ยของ
1) กรมการขาว
้
้
กลุมจว.ที
ผ
่ านเกณฑ
มาตรฐานข
าวปลอดภั
ยของ 2) คณะอนุ กรรมการตรวจรับรอง
่
่
้
์
ตัวฒอย่
แนวทางพั
นาาง
• แตงตั
่ ง้ คณะทางานจัดทา
หลักเกณฑมาตรฐานของ
์
กลุมจั
ง
หวั
ด
ภาคกลาง
่
ตอนบน 2 ทีเ่ ทียบเทา่
มาตรฐาน GAP
• แตงตั
่ ง้
คณะอนุ กรรมการตรวจ
รับรองคุณภาพขาว
้
ปลอดภัยตามหลักเกณฑ ์
มาตรฐานของกลุมจั
่ งหวัด
ภาคกลางตอนบน 2
• จัดทาคูมื
่ อการจัดเก็บ
ขอมู
้ ล
• กาหนดคานิยาม
คาอธิบายให้ ชัดเจน
• กาหนดผู้รับผิดชอบการ
จัดเก็บขอมู
้ ลสาหรับ
รายการขอมู
ั
้ ลตามตัวชีว้ ด
ตาง
ๆ ให้ชัดเจน
่
• จัดระบบและวิธก
ี าร 35
บทสรุปและข้อเสนอแนะ การจัดทาแผนพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจเพือ
่ การบริหาร
ยุทธศาสตรกลุ
่ งหวัด
์ มจั
(แผนพัฒนาสถิตริ ะดับกลุมจั
หวัด)
่ หงารยุ
1. การจัดทาแผนพัฒนาขอมูลเศรษฐกิจเพือ
่ การบริ
ทธศาสตรกลุมจังหวัดภาค
้
์ ่
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน 2 ควรใช้หลักการผนึกความมีส่วนรวมและการสร
างความเข
าใจ
่
้
้ าง
ตั
ว
อย่
กับทุกภาคส่วนของกลุมจั
นระบบและตอเนื
่ งหวัดอยางเป็
่
่ ่ อง
2. เพือ
่ ให้กลุมจั
าสู
่ งหวัดฯ สามารถไดรั
้ บประโยชนจากการเข
์
้ ่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยเฉพาะการเป็ นเส้นทางทีส
่ าคัญไปสู่ประเทศจีน ผานเวี
ยนนาม และ สปป. ลาว
่
รวมถึงการเลือกสนับสนุ น Product Champion ของจังหวัดให้สอดคลองกั
บความสามารถและ
้
ศั กยภาพในการแขงขั
้ ที่ ไดแก
ย
่ ว
่ นในพืน
้ ่ ยางพารา และการทองเที
่
3. กลุมจั
่ งหวัดควรสนับสนุ นให้มีการนาแผนพัฒนาสถิตริ ะดับกลุมจั
่ งหวัดไปใช้ประโยชน์
ในการการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพั
ฒนากลุมจั
ั ริ าชการประจาปี รวมทัง้
์
่ งหวัดและแผนปฏิบต
การติดตามประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน โดยใช้ขอมู
่ งมือหลักในการ
้ ลสารสนเทศเป็ นเครือ
ตัดสิ นใจและพัฒนางาน ทัง้ นี้ควรมีการจัดระบบการเชือ
่ มโยงขอมู
่ าคัญทัง้ ระดับ
้ ลสารสนเทศทีส
กลุมจั
่ งหวัดและระดับจังหวัด โดยในระดับกลุมจั
่ งหวัด สานักบริหารยุทธศาสตรกลุ
์ มจั
่ งหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 รวมกั
บสานักงานสถิตจ
ิ งั หวัดใน 4 จังหวัด ดาเนินการเกีย
่ วกับ
่
> การจัดทาคูมื
่ อการจัดเก็บขอมู
้ ล
> การจัดทาคานิยามคาอธิบายให้เหมาะสมและชัดเจน
> การกาหนดผูรั
ั ตาง
ๆ ให้
้ บผิดชอบการจัดเก็บขอมู
้ ลสาหรับรายการขอมู
้ ลตามตัวชีว้ ด
่
ชัดเจน
> การจัดระบบและวิธก
ี ารรับส่งเชือ
่ มโยงกับผูรั
้ บผิดชอบการจัดเก็บขอมู
้ ล
> การจัดอบรม/ประชุมชีแ
้ จงทาความเขาใจเกี
ย
่ วกับการจัดเก็บ การประมวลผลขอมู
้
้ ล
และการประสานการรวมรวมขอมู
36
้ ลจากหน่วยงานผูรั
้ บผิดชอบขอมู
้ ล
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ :
รายงานสถานการณ์
นาเสนอโดย จนท.วิเคราะห ์ ทีม
่ าเรียนกับ ดร.
บัญชร) หากทาเสร็จทันกอนการนั
ดหมายการประชุม
่
จะต้องมีวาระนี้เพือ
่ นาเสนอ เดีย
๋ วทีมกลางจะช่วย
ประสานงาน ตรวจสอบ และแจ้งให้
37
สาหรับขอมู
่ ก
ี ารจัดเก็บปกติ สามารถนามารายงาน
้ ลทีม
สถานการณเพื
่ ประกอบการตัดสิ นใจในการบริหารงาน
์ อ
ยุทธศาสตร ์ ไดดั
าง
แผนภาพแสดงพื
น้ ที่เพาะปลูกข้ าวของกลุ่มจังหวัด ปี 2553 จาแนกรายอ
้ งตัวอย
่
ตัวอย่ าาเภอ
ง
จังหวัดชัยนำทมี 8 อำเภอ
พันธุ์ข้ำวที่นิยมปลูก 15 ชนิด
ได้ แก่ 1.ชัยนำท 1 2,ปทุมธำนี 1
3.สุพรรณบุรี 1 4. กข 29
5.กข 31 6.พิษณุโลก 2
7. มะลิ 105 (นำปี )
8.สุพรรณบุรี 3 9.สุพรรณบุรี 90
10.ชัยนำท 2 11.กข 41
12.กข 43 13.กข 47 14.กขผ 1
15.กข 49
ให้ จนท. วิเคราะห์ ที่เรี ยนกับ ดร.บัญชร ทากราฟ แสดงการใช้ ข้อมูล
สาคัญที่มีการจัดเก็บปกติเพื่อรายงานให้ เห็นประโยชน์ ว่าหากมีข้อมูล
ปกติแล้ วจะบอกอะไร ได้ บ้าง หรื อชีป้ ระเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ
จังหวัดสิงห์บรุ ี มประเด็
ี 6อำเภอ นยุทธสาสตร์ ท่ ีเลือกมานาเสนออะไรได้ บ้าง ทาเป็ นตัวอย่ าง
พันธุ์ข้ำวที่นิยมปลูก 7 ชนิด ได้ แก่
1. กข31(ปทุมธำนี 80)
2, กข47 (RD47) 3.ชัยนำท 1
4.ปทุมธำนี 1 5.พิษณุโลก 2
6.สุพรรณบุรี 1
จังหวัดอ่ำงทองมี 7 อำเภอ
7.สุพรรณบุรี 3
พันธุ์ข้ำวที่นิยมปลูก 7 ชนิด ได้ แก่
1. ข้ ำวชัยนำท 1 2.ข้ ำวสุพรรณบุรี 60
3.ข้ ำว กข 41 4. ข้ ำวพิษณุโลก
5. ข้ ำวนำปี 6. ข้ ำว กข 47
7. ข้ ำวพื ้นเมืองอื่นๆ
จังหวัดลพบุรี มี 11 อำเภอ
พันธุ์ข้ำวที่นิยมปลูก 5 ชนิด ได้ แก่
1. ขำวดอกมะลิ 105 2.ปทุมธำนี 1
3. สุพรรณบุรี 1 4.กข47 (RD47)
5. กข31(ปทุมธำนี 80)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
นัดหมายการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครัง้ ที่ 2
39

similar documents