มาตรฐานเครือข่ายแลน

Report
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(Data Communications and Networks)
หน่ วยที่ 7 ระบบเครือข่ายแลน (LAN)
เอกสารอ้างอิง
ปริ ญญา น้อยดอนไพร. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
http://www.freebsd.sru.ac.th/course/4012702-DataCommunication/parinya-book/unit-07.pdf
โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร V.2013.12.1
หัวข้อเนื้ อหาหลัก
 ความรู พ
้ ้ ืนฐานเกี่ยวกับเครื อข่ายแลน
(LAN)
 อีเธอร์เน็ต
(Ethernet)
 โทเค็น (Token)
 เครื อข่ายแลนเสมือน (Virtual LAN)
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
วัตถุประสงค์
 อธิ บ ายความหมาย
องค์ป ระกอบ ประเภท มาตรฐาน และการ
ประยุกต์ใช้เครื อข่ายแลนได้
 อธิบายความหมาย การทางาน และรู ปแบบการเชื่อมต่อของอีเธอร์เน็ ต
และอีเธอร์เน็ตความเร็วสู งได้
 อธิ บายความหมายและการทางานของโทเค็น เทคโนโลยีเครื อข่ายแลน
แบบโทเค็นริ ง โทเค็นบัส และเอฟดีดไี อได้
 อธิบายแนวคิดและประโยชน์ของเครื อข่ายแลนเสมือนได้
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
1.ความรูพ้ ้ ืนฐานเกี่ยวกับเครือข่ายแลน
1.1
• ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของเครื อข่ายแลน
1.2
• มาตรฐานเครื อข่ายแลน
1.3
• การประยุกต์ใช้งานเครื อข่ายแลน
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
1.1 ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของเครือข่ายแลน
 ความหมายของเครื อข่ายแลน
 องค์ประกอบของเครื อข่ายแลน
ฮาร์ดแวร์
(Hardware)
ซอฟต์แวร์ (Software)
 ประเภทของเครื อข่ายแลน
เครื อข่ายแลนแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server)
เครื อข่ายแลนแบบเพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer)
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
เครือข่ายแลนแบบไคลเอนต์เซิรฟ์ เวอร์ (CLIENT/SERVER)

เครื อข่ายแลนแบบไคลเอนต์เซิรฟ์ เวอร์สถานีเดียว
โปรแกรม
เมล ์
เซิรฟเวอร
์
์
บริการเมล ์
โปรแกรม
เมล ์
ไคลเอนต ์
บริการไฟล ์
บริการพ
รินต ์
เซิรฟเวอร
์
์
โปรแกรม
ไฟล ์
เซิรฟเวอร
์
์
เซิรฟเวอร
์
์
โปรแกรม
พรินต ์
เซิรฟเวอร
์
์
โปรแกรม
ไฟล ์
ไคลเอนต ์
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
โปรแกรม
พรินต ์
ไคลเอนต ์
เครือข่ายแลนแบบไคลเอนต์เซิรฟ์ เวอร์ (CLIENT/SERVER)

เครื อข่ายแลนแบบไคลเอนต์เซิรฟ์ เวอร์หลายสถานีเดียว แบบที่ 1
โปรแกรม
เมล ์
ไคลเอนต ์
โปรแกรม
เมล ์
เซิรฟเวอร
์
์
เมล ์
เซิรฟเวอร
์
์
พรินต ์
เซิรฟเวอร
์
์
โปรแกรม
พรินต ์
เซิรฟเวอร
์
์
ไฟล ์
เซิรฟเวอร
์
์
โปรแกรม
ไฟล ์
เซิรฟเวอร
์
์
โปรแกรม
พรินต ์
ไคลเอนต ์
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
โปรแกรม
ไฟล ์
ไคลเอนต ์
เครือข่ายแลนแบบไคลเอนต์เซิรฟ์ เวอร์ (CLIENT/SERVER)

เครื อข่ายแลนแบบไคลเอนต์เซิรฟ์ เวอร์หลายสถานีเดียว แบบที่ 2 (P2P)
โปรแกรม
ไฟล ์
เซิรฟเวอร
์
์
สถานี
B
โปรแกรม
พรินต ์
ไคลเอนต ์
สถานี
C
สถานี
A
สถานี
D
สถานี
F
สถานี
E
โปรแกรม
โปรแกรม
พรินต ์
ไฟล ์
เซิรฟเวอร
ไคลเอนต ์
์
์
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
มาตรฐานเครือข่ายแลน

ตารางแสดงมาตรฐานเครื อข่ายแลนในโครงการ 802
รหัสมาตรฐา ชื่อมาตรฐานเครือข่าย
น
แลน
รายละเอียดมาตรฐานเครือข่ายแลน
IEEE 802.3 Ethernet LANs
มาตรฐานเครือขายแลนแบบอี
เธอรเน็
่
์ ตที่
ใช้การสื่ อสารขอมู
้ ลแบบ CSMA/CD
มาตรฐานเครือขายแลนแบบโทเค็
นบัส
่
IEEE 802.4 Token-passing bus
LANs
IEEE 802.5 Token-passing ring
มาตรฐานเครือขายแลนแบบโทเค็
นริง
่
LANs
IEEE 802.6 Distributed-Queue
มาตรฐานระบบเครือขายแมน
่
(Metropolitan Area Network)
Dual-Bus (DQDB)
subnetwork
IEEE 802.9 Integrated Services
มาตรฐานเครือขายแลนที
ร่ องรับการส่ง
่
ที่มา: Gary B Shelly
2001:อมู
125
LANand Thomas J.Cashman,
เฟรมข
ลทีเ่ ป็ นเสี ยงและขอมู
้
้ ล
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
Wireless LANs
มาตรฐานเครือขายแลนไร
สาย
IEEE
่
้
มาตรฐานเครือข่ายแลน (ต่อ)

การเปรียบเทียบมาตรฐานเครื อข่ายแลนโครงการ 802 กับแบบจาลองของ OSI
มาตรฐาน IEEE
แบบจาลอง OSI
Upper Layer
Upper Layer
Logical Link
Control (LLC)
Media Access
Control (MAC)
Physical Layer
Data Link Layer
Physical Layer
ช่องทางสื่ อสาร (Transmission Medium)
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายแลน
 การประยุกต์เครื อข่ายแลนด้านธุ รกิจ
 การประยุกต์เครื อข่ายแลนด้านอุตสาหกรรม
 การประยุกต์เครื อข่ายแลนด้านการศึกษา
 การประยุกต์เครื อข่ายแลนด้านสาธารณสุ ข
 การประยุกต์เครื อข่ายแลนด้านการเงิน
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
กิจกรรมที่ 1

1.จงอธิบายความหมายของเครื อข่ายแลน
 2.องค์ประกอบที่สาคัญของการเชื่อมต่อเครื อข่ายแลนคืออะไร
 3.จงอธิ บ ายความแตกต่า งของเครื อ ข่า ยแลนแบบไคลเอนต์เ ซิ ร์ ฟ เวอร์ แ ละ
เครื อข่ายแลนแบบเพียร์ทูเพียร์
 4.หน่วยงานใดเป็ นผู ก้ าหนดมาตรฐานเครื อข่ายแลน และเพราะเหตุ ใดจึ งต้องมี
การกาหนดมาตรฐานของเครื อข่ายแลน
 5.หน่วยงาน IEEE แบ่งชัน
้ ดาต้าลิงค์ ออกเป็นกี่ชนั้ ย่อย อะไรบ้าง
 6.เครื อข่ายแลนสามารถนามาประยุกต์ใช้ดา้ นใดได้บา้ ง
 7.ธุ รกิจด้านอื่นๆ ด้านใดบ้างที่สามารถนาเครื อข่ายแลนไปประยุกต์ใช้งานได้
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.อีเธอร์เน็ ต (ETHERNET)
2.1
2.2
• รู ปแบบการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต
• อีเธอร์เน็ตความเร็วสู ง
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.1 รูปแบบการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ ต
 วิธก
ี ารเข้าใช้ตวั กลางของอีเธอร์เน็ต
การตรวจจับสัญญาณ
(Carrier Sense)
การตรวจสอบการชนกันของข้อมู ล (Collision Detection)
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.1 รูปแบบการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ ต
 การตรวจจับสัญญาณ
(Carrier Sense)
ขอมู
ขอมู
ขอมู
ขอมู
้
้
้
้
ล เทอร
ล
ล
เทอร ์ ล
์
ขอมู
ขอมู
ขอมู
้
้
้
มิเนเตอร ์
มิเนเตอร ์
ล
ล
ล
สถานี
A
สถานี
B
สถานี
C
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.1 รูปแบบการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ ต
 การตรวจสอบการชนกันของข้อมู ล (Collision
Detection)
เกิดการชนกัน
(collision)
เทอร ์
มิเนเตอร ์
ขอมู
้
ล
ขอมู
้
ล
ขอมู
้
ล
ขอมู
้
ล
ขอมู
้
ล
ขอมู
้
ล
ขอมู
้
ล
สถานี
A
สถานี
B
สถานี
C
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
เทอร ์
มิเนเตอร ์
2.1 รูปแบบการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ ต
 ประเภทของมาตรฐานการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต
อีเธอร์เน็ตแบบ
10Base5
อีเธอร์เน็ตแบบ 10Base2
อีเธอร์เน็ตแบบ 10Base-T
อีเธอร์เน็ตแบบ 10Base-FL
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.1 รูปแบบการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ ต
 อีเธอร์เน็ตแบบ
10Base5
ที่มา: http://pre.docdat.com/docs/index-120424.html
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.1 รูปแบบการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ ต
 อีเธอร์เน็ตแบบ
10Base2
หัวตอรู
่ ปตัวที (Tconnector)
การดเครื
อขาย
์
่
พร้อมดวยหั
วตอ
้
่
แบบบีเอ็นซี
สายโคแอ็ก
เชียล
ที่มา: http://wozney.ca/2008/06/12/transformations-of-networking-part-1/
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.1 รูปแบบการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ ต
 อีเธอร์เน็ตแบบ
10Base-T
เชือ
่ มตอด
UTP
่ วยสาย
้
ปลายสายทัง้ สองดานใช
้
้
RJ-45
ฮั บ (Hub)
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.1 รูปแบบการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ ต
 อีเธอร์เน็ตแบบ
10Base-FL
ฮั บอีเธอร ์
เน็ ต
ใยแกว
้
นาแสง
สายสั ญญ
าณ
ทรานซีฟ
เวอร ์
ทรานซีฟเวอรเชื
่ มตอ
์ อ
่
ภายนอก
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.2 อีเธอร์เน็ ตความเร็วสูง

ฟาสต์อเี ธอร์เน็ต (Fast Ethernet)
 ฟาสต์อเี ธอร์เน็ตแบบ 100Base-TX
 ฟาสต์อเี ธอร์เน็ตแบบ 100Base-FX
 ฟาสต์อเี ธอร์เน็ตแบบ 100Base-T4
 กิกะบิตอีเธอร์เน็ต (Gigabit Ethernet)
 กิกะบิตอีเธอร์เน็ตแบบ 1000Base-SX
 กิกะบิตอีเธอร์เน็ตแบบ 1000Base-LX
 กิกะบิตอีเธอร์เน็ตแบบ 1000Base-CX
 กิกะบิตอีเธอร์เน็ตแบบ 1000Base-T
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.2 อีเธอร์เน็ ตความเร็วสูง ฟาสต์อีเธอร์เน็ ต (FAST ETHERNET)

ฟาสต์อเี ธอร์เน็ตแบบ 100Base-TX
เชือ
่ มตอด
UTP
่ วยสาย
้
ปลายสายทัง้ สองดานใช
้
้
RJ-45
ฮั บอีเธอรเน็
์ ตแบบ
100Base-TX
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.2 อีเธอร์เน็ ตความเร็วสูง ฟาสต์อีเธอร์เน็ ต (FAST ETHERNET)

ฟาสต์อเี ธอร์เน็ตแบบ 100Base-FX
ฮั บอีเธอร ์
เน็ ต
ใยแกว
้
นาแสง
สายสั ญญ
าณ
ทรานซีฟ
เวอร ์
ทรานซีฟเวอรเชื
่ มตอ
์ อ
่
ภายนอก
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.2 อีเธอร์เน็ ตความเร็วสูง ฟาสต์อีเธอร์เน็ ต (FAST ETHERNET)

ฟาสต์อเี ธอร์เน็ตแบบ 100Base-T4
เชือ
่ มตอด
UTP
่ วยสาย
้
ปลายสายทัง้ สองดานใช
้
้
RJ-45
ฮั บอีเธอรเน็
์ ตแบบ
100Base-T4
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
2.2 อีเธอร์เน็ ตความเร็วสูง กิกะบิตอีเธอร์เน็ ต (GIGABIT ETHERNET)
 กิกะบิตอีเธอร์เน็ต
(Gigabit Ethernet)
กิกะบิตอีเธอร์เน็ตแบบ 1000Base-SX
กิกะบิตอีเธอร์เน็ตแบบ 1000Base-LX
กิกะบิตอีเธอร์เน็ตแบบ 1000Base-CX
กิกะบิตอีเธอร์เน็ตแบบ 1000Base-T
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
กิจกรรมที่ 2
 1.อีเธอร์เน็ตคืออะไร
 2.มาตรฐานการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตแบ่งออกเป็ นกี่แบบ
 3.ฟาสต์อเี ธอร์เน็ตมีอตั ราความเร็วในการรับส่งข้อมู ลเท่าใด
 4.มาตรฐานการเชื่อมต่อของฟาสต์อเี ธอร์เน็ตแบ่งออกเป็ นกี่แบบ
 5.กิกะบิตอีเธอร์เน็ตมีอตั ราความเร็วในการรับส่งข้อมู ลเท่าใด
 6.มาตรฐานการเชื่อมต่อของกิกะบิตอีเธอร์เน็ตแบ่งออกเป็ นกี่แบบ
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
3. โทเค็น (TOKEN)
•
โทเค็
น
บั
ส
(Token
Bus)
3.1
•
โทเค็
น
ริ
ง
(Token
Ring)
3.2
•
เอฟดี
ด
ไ
ี
อ
(FDDI)
3.3
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
หลักการส่งผ่านโทเค็น (TOKEN PASSING)
 การส่งผ่านโทเค็น
คือ กลไกควบคุมการรับส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการชน
กันของเฟรมข้อมูล โดยโทเค็นมีลกั ษณะเป็นเฟรมขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยัง
แต่ละสถานีในลักษณะเวียนเป็นวงแหวนตามลาดับ
 สถานีใดต้องการส่งข้อมูลต้องรอคอยการครอบครองโทเค็น
 สถานีใดที่ได้รับโทเค็นจะมีสิทธิ์ในการส่งข้อมูลหนึ่ งเฟรมหรื อมากกว่า
จนกว่าข้อมูลที่สง่ หมด
 หลังจากนั้นสถานีนั้นจะปล่อยโทเค็นเพื่อให้สถานีอ่ น
ื ที่อยูถ่ ดั ไป
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
3.1 โทเค็นบัส (TOKEN BUS)
 IEEE
802.3 -> IEEE 802.4
 A copper coaxial cable and Transmission speeds with data
rates of 1, 5 and 10 Mbps โทเค็น
เทอร ์
มิเนเตอร ์
8
สถานี
A
สถานี
B
สถานี
D
15
18
1
0
สถานี
C
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
สถานี
F
9
1
2
สถานี
E
เทอร ์
มิเนเตอร ์
3.2 โทเค็นริง (TOKEN RING)
 Token
Ring is described in the IEEE 802.5 specification (IBM)
 Token Ring comes in standard 4 and 16 Mbps and highspeed Token Ring at 100Mbps (IEEE 802.5t) and 1Gbps (IEEE
802.5v)
MAUs (Multi-Station Access Units)
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
3.3 เอฟดีดีไอ (FDDI)
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
3.3 เอฟดีดีไอ (FDDI)

สถานีท่ สี ามารถเชื่อมต่อเข้ากับ FDDI แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
 SAS (Single Attachment Station) เป็ นสถานีท่ เี ขื่อมต่อเครื อข่ายวงแหวน
เดียว หากสถานีประเภทนี้ชารุ ดหรื อมีการปิ ดเครื่ องจะไม่มผี ลการะทบต่อระบบ
เครื อข่าย
 DAS (Data Attachment Station) เป็ นสถานีท่ เี ชื่อมต่อเข้ากับเครื อข่ายวง
แหวนทัง้ สองวง หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของสถานี ประเภทนี้ จะส่งผล
กระทบต่อการทางานของเครื อข่ายทัง้ ระบบ
 DAC (Dual Attachment Concentrator) เป็ นสถานี ท่ เี ชื่อมต่อเข้ากับวง
แหวนทัง้ สองวง ท าหน้า ที่แ ทนสถานี ป ระเภท SAS ในการรั บ ส่ง ข้อ มู ล ผ่า น
เครื อข่าย หากสถานี SAS ไม่สามารถทางานได้จะไม่สง่ ผลต่อระบบทัง้ หมด
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
กิจกรรมที่ 3
 1.จงอธิบายความหมายและหลักการทางานของโทเค็นบัส
 2.จงอธิบายวิธก
ี ารเข้าใช้ตวั กลางแบบการส่งผ่านโทเค็น
 3.จงอธิบายความหมายและหลักการทางานของโทเค็นริ ง
 4.จงอธิบายข้อดีและข้อเสียของโทเค็นริ ง
 5.จงอธิบายความหมายของเครื อข่าย
FDDI
 6.สถานีท่ เี ชื่อมต่อเข้ากับ FDDI มีก่ ป
ี ระเภท อะไรบ้าง
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
4. เครือข่ายแลนเสมือน (VIRTUAL LAN: VLAN)
4.1
4.2
• แนวคิดของเครื อข่ายแลนเสมือน
• ประโยชน์ของเครื อข่ายแลนเสมือน
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
แนวคิดของเครือข่ายแลนเสมือน
 เครื อข่ายแลนเสมือน
(Virtual Area Network: VLAN) หมายถึง
เครื อข่ายแลนจาลองย่อยที่ถูกสร้างภายใต้เครื อข่ายแลนจริ ง
 ทาให้กลุ ม
่ ของคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่ อมโยงกันเป็ นกลุ ม่ ย่อยภายใต้
ระเบียบการทางานและนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยเดียวกัน
 เครื อข่ายแลนเสมือนถู กสร้างขึ้นด้วยการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาจัดการ
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
เครือข่ายแลนที่ประกอบด้วยเครือข่ายย่อย จานวน 3 เครือข่าย
สวิต
ช์
สวิต
ช์
สวิต
ช์
ฮั บที่
1
ฮั บที่
3
สถา สถา สถา
เครื
่ นี1
นี อขายย
่ นี อยที
่
ฮั บที่
2
สถา สถา สถา
่ นี3
นีเคือขายย
่ นี อยที
่
สถา สถา สถา
นี อขายย
เครื
่ นี2
่ นี อยที
่
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
เครือข่ายแลนเสมือน
สวิตช ์
สวิตช ์
สวิตช ์
ฮั บที่
1
เครือขายแลน
่
เสมือนที่ 1
ฮั บที่
2
สถานี สถานี สถานี
สถานี
เครือขายแลนเสมื
อนที่
่
2
สถานี
สถานี
สถานี
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
ฮั บที่
3
สถานี
สถานี
การจัดกลุ่มในเครือข่ายแลนเสมือน
 Port-Based
VLANs
 MAC-Based VLANs
 IP Address-Based VLANs
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
ประโยชน์ของเครือข่ายแลนเสมือน
 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื อข่าย
 ง่ายต่อการจัดการหรื อปรับเปลี่ยนระบบเครื อข่าย
 เพิ่มความปลอดภัยให้กบั ระบบเครื อข่าย
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
กิจกรรมที่ 4
 1.จงอธิบายความหมายของเครื อข่ายแลนเสมือน
 2.การก าหนดกลุ ม
่ เครื อข่ายแลนเสมื อ นสามารถใช้คา่ ใดเป็ น
ตัวกาหนดได้
 3.เครื อข่ายแลนเสมือนมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
 4.เพราะเหตุ ใดเครื อข่ายแลนเสมือนจึ งทาให้ระบบเครื อข่ายแลน
มีความปลอดภัย
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
บรรณานุกรม









กฤตศิลป์ บุ รัมยากร. ระบบเครือข่าย LAN Local Area Network. กรุ งเทพฯ: เพียร์สนั เอ็ดดูเคชัน่
อินโดไชน่า, 2547.
จตุชยั แพงจันทร์ และอนุ โชค วุฒพิ รพงษ์. เจาะระบบ network ฉบับสมบูรณ์. กรุ งเทพฯ: ไอดีซ,ี 2546.
จักกริ ช พฤษการ. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์. กรุ งเทพฯ: ท้อป, 2549.
วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน. คัมภี รร์ ะบบเครือข่าย: แบบฉบับอาจารย์วิรินทร์. กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2547.
สัลยุทธ์ สว่างวรรณ. เครือข่ายคอมพิวเตอร์. กรุ งเทพฯ: เพียร์สนั เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2547.
สุ ธี พงศาสกุลชัย และณรงค์ ล่ าดี. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย. กรุ งเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์
คอนซัลท์, 2551.
อนันต์ ผลเพิ่ม. แลนไร้สาย. กรุ งเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2550.
อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง. เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์.
นนทบุ รี: มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2553.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน่ ,
2552.
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
บรรณานุกรม (ต่อ)

Allied Telesis. Retrieved on 1 April, 2013 from http://alliedtelesis.com/manuals/ AWPLUSV224CLIa1/port_
based_VLANs_overview.html
 Behrouz A. Forouzan. Data Communications and Networking. 4nd edition. United States : McGraw-Hill, 2007.
 Building a 10BASE5 "Thick Ethernet" network. (2012). Retrieved on 10 March, 2013 from
http://tech.mattmillman.com/10base5/
 Ethernet Standards. Retrieved on 5 March, 2013 from http://pre.docdat.com/docs/index-120424.html
 Gary B Shelly and Thomas J.Cashman. (2001). Business Data Communications. Introductory Concepts and Techniques 3th
edition. Australia: Course Technology/Thomson Learning.
 Introducing FDDI. Retrieved on 1 April, 2013 from http://techpubs.sgi.com/
library/dynaweb_docs/0530/SGI_Admin/books/FDDIX_AG/sgi_html/ch01.html
 Military Library. (2013). Retrieved on 10 March, 2013 from http://www.globalsecurity.org/ military/library/
policy/army/fm/24-7/ch2.htm
 TP-Link TG-3269 Rev. 3.0 PCI Network Interface Card. (2013). Retrieved on 5 March, 2013 from http://www.ebay.ie
/itm/TP-Link-TG-3269-Rev-3-0-PCI-Network-Interface-Card-/230879354667
 William Stallings. Data and Computer Communications. 8th Edition. United States : Pearson Prentice Hall, 2007.
 Wozney Enterprises Ltd. (2008). Retrieved on 10 March, 2013 from http://wozney.ca/ 2008/06/12/transformations-ofnetworking-part-1/
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)
Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)

similar documents