แนวทางที่ 1 - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Report
ทิศทางการพัฒนา
ี่ งทีป
ความเสย
่ ระเทศไทย
ิ
ต้องเผชญ
การบริหาร
ภาคร ัฐอ่อนแอ
่ ง
มีความเสีย
ด้านความ
มน
่ ั คง
โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจไม่สามารถ
รองร ับการเจริญ
เติบโตอย่างยง่ ั ยืน
ี่ ง
๖ ความเสย
ฐาน
ทร ัพยากรธรรมชาติ
่ ม
สภาพแวดล้อมเสือ
โทรมรุนแรง
โครงสร้าง
ประชากรว ัย
สูงอายุ
้ ว ัย
เพิม
่ ขึน
เด็ก ว ัย
แรงงานลดลง
ค่านิยมดีงาม
ของไทย
่ มถอย
เสือ
สร้าง ๖ ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันให้
ิ
ประเทศพร้อมเผชญ
การเปลีย
่ นแปลง
๖ ภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ัน
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบ





ประชาธิปไตยอ ันมีพระมหากษ ัตริยท
์ รงเป็น
ประมุข
ภาคเกษตรเป็นฐานรายได้หล ักและความ
มน
่ ั คงด้านอาหารของประเทศ
การพ ัฒนาประเทศให้อยูบ
่ นฐานความรูแ
้ ละ
เทคโนโลยีทท
ี่ ันสม ัย
ั
สงคมไทยมี
คา่ นิยมและว ัฒนธรรมทีด
่ งี าม
ชุมชนเป็นกลไกทีม
่ ค
ี วามสามารถในการ
บริหารจ ัดการ มีสว่ นร่วมในการพ ัฒนา
ื่ มโยงก ัน
คุณภาพชวี ต
ิ และเชอ
ั
เป็นสงคมสว
ัสดิการ
ประเทศไทยมีความเป็นเอกราช เป็นกลาง
และเป็นพ ันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ
26 มิถนุ ายน 2555
สรุปทิศทางแผนฯ ๑๑
ั
“สงคมอยู
ร่ ว่ มก ันอย่างมีความสุข ด้วยความ
๖ ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา
เสมอภาค เป็นธรรม และมีภม
ู ค
ิ ม
ุ ้ ก ันต่อการ
๑ ยุทธศาสตร์การสร ้างความเป็ นธรรมใน
เปลีย
่ นแปลง”
พ ันธกิจ
• สร้างส ังคมเป็นธรรม ทุกคนมีความมน
่ ั คงในชีวต
ิ ได้ร ับ
การคุม
้ ครองทางส ังคมทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพอย่างทว่ ั ถึง ทุกภาค
ส่วนได้ร ับการเสริมพล ังให้สามารถมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการพ ัฒนา และอยูร่ ว
่ มก ันอย่างส ันติสข
ุ
• พ ัฒนาคนไทยให้มค
ี ณ
ุ ธรรม เรียนรูต
้ ลอดชีวต
ิ มีท ักษะ
และการดารงชีวต
ิ อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงว ัย
สามารถปร ับต ัวให้เท่าท ันก ับการเปลีย
่ นแปลง
• พ ัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมี
เสถียรภาพบนฐานความรูแ
้ ละการสร้างสรรค์ของคนไทย
สร้างความมน
่ ั คงด้านอาหารและพล ังงาน พร้อมทงปร
ั้
ับ
โครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรก ับ
สิง่ แวดล้อม
• สร้างความมน
่ ั คงของฐานทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม รวมทงสร้
ั้
างภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันเพือ
่ รองร ับผลกระทบ
จากการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
เป้าหมาย
• ความอยูเ่ ย็นเป็นสุขของคนในส ังคมและความสงบสุขของ
้ ลดความเหลือ
ส ังคมไทยเพิม
่ ขึน
่ มลา้ ด้านรายได้ การ
ประกอบอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทร ัพยากร และกระบวนการ
ยุตธ
ิ รรม ลดความข ัดแย้งระหว่างภาคร ัฐก ับประชาชน
่ ั ดีขน
้ึ
ภาพล ักษณ์การทุจริตคอร ัปชน
• คนไทยมีการเรียนรูอ
้ ย่างต่อเนือ
่ ง มีสข
ุ ภาวะทีด
่ ข
ี น
ึ้ และ
้
สถาบ ันทางส ังคมมีความเข้มแข้งมากขึน
• เศรษฐกิจเติบโตเฉลีย
่ ร้อยละ ๕ ต่อปี อ ัตราเงินเฟ้ออยูใ่ น
้ ไม่ตา
กรอบเป้าหมาย ผลิตภาพการผลิตรวมสูงขึน
่ กว่าร้อย
ละ ๓ ต่อปี เพิม
่ ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ร ักษา
ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้พอเพียงต่อ
ความต้องการของผูบ
้ ริโภค และลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
• คุณภาพสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่าการผลิตในประเทศ สร้าง
ระบบเตือนภ ัยรองร ับการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
้ ทีป
รวมทงเพิ
ั้
ม
่ พืน
่ ่ าไม้เพือ
่ ร ักษาสมดุลของระบบนิเวศ
www.nesdb.go.th
สงั คม
่ งั คมแห่งการ
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูส
เรียนรู ้ตลอดชวี ต
ิ อย่างยั่งยืน
๓ ยุทธศาสตร์ความเข ้มแข็งภาคเกษตร
ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร ้างเศรษฐกิจ
่ ารเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคณ
สูก
ุ ภาพ
ื่ มโยงใน
๕ ยุทธศาสตร์การสร ้างความเชอ
อนุภม
ู ภ
ิ าคและภูมภ
ิ าคเพือ
่ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสงั คม
๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิ่ แวดล ้อมอย่างยั่งยืน
ต ัวชวี้ ัดความสาเร็ จ
• ด ัชนีความอยูเ่ ย็นเป็นสุข ด ัชนีความสงบสุข ส ัดส่วนรายได้
ระหว่างกลุม
่ ประชากรทีม
่ รี ายได้สง
ู สุดร้อยละ ๑๐ ก ับกลุม
่ ที่
มีรายได้นอ
้ ยร้อยละ ๑๐ ส ัดส่วนแรงงานนอกระบบที่
สามารถเข้าถึงการคุม
้ ครองทางส ังคม การถือครองทีด
่ น
ิ
ของกลุม
่ คนต่างๆ คดีความข ัดแย้งก ับเจ้าหน้าทีร่ ัฐต่อ
๑๐,๐๐๐ คร ัวเรือน คดีในศาลปกครองต่อ ๑๐,๐๐๐ คร ัวเรือน
และด ัชนีภาพล ักษณ์การทุจริตประพฤติมช
ิ อบ
• จานวนปี การศึกษาเฉลีย
่ ของคนไทย ส ัดส่วนผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ ตเพือ
่ การเรียนรู ้ จานวนบุคลากรด้านการวิจ ัย
และพ ัฒนา อ ัตราเพิม
่ ผลิตภาพแรงงาน อ ัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรคไม่ตด
ิ ต่อ และด ัชนีความอบอุน
่ ของครอบคร ัว
• อ ัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อ ัตราเงินเฟ้อ ผลิต
ภาพการผลิตรวม อ ันด ับความสามารถในการประกอบธุรกิจ
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
้ ทีป
้ ทีป
• ร้อยละของพืน
่ ่ าไม้ตอ
่ พืน
่ ระเทศ ร้อยละขององค์กร
ชุมชนทีด
่ าเนินงานด้านการพ ัฒนาทร ัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมต่อองค์กรชุมชนทงหมด
ั้
2
1.สถานการณการพั
ฒนาภาค
์
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ในช่วงแผนฯ 10
2.ทิศทางการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ในช่วงแผนฯ 11
3
พืน
้ ที่ 105.5 ลานไร
้
่
เป็ น 1 ใน 3 ของ
ประเทศ เป็ นทีร่ าบลอน
คลืน
่
 มีพน
ื้ ทีเ่ กษตร 58.0
ลานไร
้
่
 สภาพดินเป็ นดินรวนปน
่
ทราย
พืน
้ ทีป
่ ่า
 75.7% เป็ นดินขาด
 พืน
้ ทีป
่ ่ าไม้ ประมาณ
อินทรี
ยวั
ตถุ
์
17.3 ลานไร
(ร
อยละ
้
่
้
16.4 ของภาค) อยู่
บริเวณชายขอบของ
ภาค
ลุ่มน้า
 มีลมน
ุ่ ้าหลัก 3 ลุมน
่ ้า
: โขง ชี มูล

คมนาคม

ถนนมิตรภาพเป็ น
เส้นทางหลักเชือ
่ ม
กรุงเทพ มีทางรถไฟ
2 สายหลัก คือ
กทม.-อุบล และ
กทม.-หนองคาย
สนามบิน 9 แหง่
4



GRP 4.5 แสนลานบาท
(เพิม
่ จากปี 49 จานวน 0.5 แสนลาน
้
้
บาท (9.8 %GDP)
ขยายตัวลดลง (ปี 50-53) 3.1% ตอปี
(ช่วงปี 45-49) 5% ตอปี
่
่
(ประเทศ 3.3%ตอปี
)
่
โครงสร
างการผลิ
ตปรั
วไปสู
้ ข
่
กลุมที
่ ยายตั
วสูบงตัสุ
ด (50-53)
คือกลุมอี
1 ร้อยละ 4.3%
่
่ สานตอนบน
นอกภาคเกษตรมากขึน
้ (ปี
255 255 255 จาง
2553 เทียบกับ 2549)
เกษตร 18.4 %
(19.1%)
–
การคา้ 21.5%
(21.0%)
–
อุตสาหกรรม 17.9%
Per(18.4%)
capita GRP
–
49,092 บาท
ปี 53 จานวน
49,092 บาท
ฐานเศรษฐกิ
จ ตา่
กวาประเทศ
3.0
่
เท
า)
หลั
่ ก
–
–
–
–
ขอนแกน
16.3 %่
นครราชสี มา
15.4%
อุบลราชธานี
7.7%
1
18.9 19.
4
18.6 18.
5
20.9 20.
6
41.
Growth
5
41.6
(50-53)
10.0 9. 8
4.3
โครงสราง
้
เกษตร (
%)
2549 2550
อุตฯ ( %)
18.4
19.1
การค้า ( %) 21. 0
อัตราการ
Growth
บริ
ก
าร
(
%)
41. 5
ขยายตัว
(45-49)
อิสานGRP/GDP 4.49.9
ตอนบน 1
อิสาน
3.8
ตอนบน 2
อิสาน
7.3
ตอนกลาง
อิสาน
4.0
ตอนลาง
1
่
้
3
งาน
19.2 18.
53.4
4
17.5 17.
15.3
8
21.9 21.
12.9
5
42.างกลุมอิ
โครงสร
้
่
41.6
16.1
สาน 3ปี 2553
10.4 9.8
15.6
2
3.6
8.0
2.7
29.3
2.7
31.2
5
แหลงผลิ
ตหลัก > 40%
่
ข้าว อีสานลาง
่
มูลคา่ 2.5 แสนลานบาท
(1.6 แสนลาน
้
้
และกลาง
บาทเมือ
่ ปี 49)
มัน โคราช
= 20 % (18.6% เมือ
่ ปี 49) ของประเทศ ชัยภูม ิ บุรร
ี ม
ั ย์
ขยายตัวสูงกวาประเทศ(50-53)
2.1%
่ อปี (ประเทศ 1.1ตอ
อ
อย
ขอนแก
น
ยาง
ไม
ผล
้
่
(45-49) 1.4%ต
้
่
่
อุดร กาฬสิ นธุ ์
ปี %)
อ้อย
ผลิตภาพการผลิตตา่ กวาประเทศ
(ปี 52 ยางพารา
่
ตา่ กวาประเทศ
2.1 เทา)
หนองคาย
่
่
แนวโน้ม:
เลย อุดร
ข้าวโพด
พืชพลังงาน และยาง จะเข้ามาแทนทีพ
่ ช
ื
ข้าวโพด ขาว
อาหาร
้
โคราช
มั
น
คนในภาคเกษตรลดลง ใช้เครือ
่ งจักรมากขึน
้
เลยปศุสัตว ์
ฐานการผลิตหลักอยูในกลุ
มอิ
1 ชัยภูม ิ ยาง
่
่ สานตอนลาง
่
ร้อยละ 34.5 ของภาค
โครงสราง
ผลิต ้
พืช
-ขาว
้
-มัน
-ออย
้
-ยาง
ปศุสัตว ์
ประมงป่า
ไม
254 255 255 255 255
9
0
1
2
3
76.
7
38.
2
6.4
6.1
3.2
15.
76.
5
37.
2
7.2
6.9
3.5
15.
75.
1
35.
1
6.4
8.7
3.8
16.
76.
6
35.
1
6.6
8.6
4.9
15.
77.
3
35.
7
6.7
7.9
5.7
15.
Growth
(45-49)
1.0
0.02
13.3
6.3
15.2
6.8
-2.6
Growth
(50-52)
2.3
-3.6
-1.7
15.7
14.5
9.4
3.8
พ.ท.
49
พ.ท.
53
32.4
3.8
2.1
1.5
-
32.7
2.7
4.0
2.4
2.9
-
6
มูลคา่ 1.8 แสนลาน
(1.2 แสน
้
ลานบาท)
= 5.1 % (4.4%) ของ
้
ประเทศ
ขยายตัว (50-53) 1.7% ตอปี
่
(ประเทศ 4.5%)
อุตฯ อาหารและเครือ
่ งดืม
่ 70.9%
(61.2%) เครือ
่ งแตงกาย
8.4%
่
(7.5%) สิ่ งทอ 4.5% อิเล็กทรอนิกส์
3.4%
แนวโน้ม
• เอทานอล 39.0% ของประเทศ (3
• สั ดส่วนอุตฯ อาหารมีแนวโน้มเพิม
่
ยังกระจุกตัวแนวถนนมิตรภาพ(น
โครงสราง
้
การผลิต
อุตสาหกรรม
- อาหาร
เครือ
่ งดืม
่
อาหารเครื
อ
่
งดื
ม
่
เครือ
่ งแตงกาย
- สิ่ งทอ
่
- เครือ
่ งแตง่
อิเล็กทรอนิกเอทานอล
ส์
กาย
-
255 255 255
1
2
3
68.
3
5.2
8.3
2.4
70.
7
4.7
8.0
2.8
70.
9
4.5
8.4
2.4
โตเฉลีย
่ /ปี %
(50-53) ตอปท.
่
1.7
4.5
5.6
-5.1
4.8
7.9
7

การค้าชายแดน
มูลคา่ 1.02 แสนลานบาท
้
ร้อยละ 48 ของการค้าของ
ภาค (ส่งออก 8 หมืน
่
ลบ.นาเขา้ 2 หมืน
่ ลบ)
การค้า 80% มาจากดาน
่
หนองคาย และมุกดาหาร
สิ นค้าออก 60% มาจากนอก
ภาค (น้ามัน %วัสดุกอสร
าง
่
้
เครือ
่ งไฟฟ้า ยานยนต ์ ของ
อุปโภค)
สิ นค้าเขา้ ไม้แปรรูป
10.0% อืน
่ ๆ 90%
อัตราเติบโตลดลง
เวียงจันทร ์
ไซยะบุร ี
ทาแขก-วิ
นด(เวี
่
์ ยดนา
แมสอด
่
สะหวันนะเขต-ดานัง(เว
EWEC
ปากเซ
โอเสม็อะลองเวง
ด
สั ดส่วน โตตอปี
โต/ปี
่
49 53 45-49 50-53
หนองคาย-บึงกาฬ 46.9 43.3 34.2 17.7
นครพนม
8.6 5.6 22.6
7.8
มุกดาหาร
26.1 37.5 35.9 41.6
ทาลี
่ -่ เชียงคาน
(เลย)
4.8 2.7 34.4
4.9
พิบูล(อุบล)
11.6 9.2 23.3 17.2
อืน
่ ๆ(สุรน
ิ ทร ์ ศรี
สะเกษ)
1.8 1.7 210.3 64.0
8
ภาค 100 100 30.2 21.0
ดานศุ
ลกากรหลัก
่
สร้างรายได้ 2.7 หมืน
่ ลาน
้
บาท (ปี 49 ~ 3.3 หมืน
่
ลานบาท)
้
นักทองเที
ย
่ วลดลง
่
9%
(ปี 50 ~ 13.34 ลานคน
ปี 52 ~ 12.19
้
ลานคน)
้
ประเภทและแหลงท
ย
่ ว
่ องเที
่
เชือ
่ มเพือ
่ น
บาน
้
กอนประวั
ตศ
ิ าสตร ์
่
อารยธรรมขอม
ข้อจากัดดานท
องเที
ย
่ ว
้
่
แหลงท
องเที
ย
่ วแมเหล็
กมีน้อย
่
่
่
อยูห
น
่ างไกลกั
่
ขาดความน่าสนใจ(ไมสร
่ าง
้
Story)
ขาดบริการพืน
้ ฐานอานวย
ความสะดวก
9
• ปี 2563 มีประชากร
22.7 ลานคน
้
(เด็ก 21% แรงงาน
62% ผู้สูงอายุ 17%)
(ปี 2549 เด็ก
21.9% แรงงาน
68.1% ผู้สูงอายุ10.0%)
• อันตราการเกิด ลดลง
เหลือเพียง 1.05
• อัตราพึง่ พิงเพิม
่ ขึน
้ จาก
45.8 % ในปี 53 เป็ น
61 % ในปี 63
ปี
กลุม
่
2549
80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
โครงสราง
้
ประชากร
พันคน
ปี
กลุมอายุ
่
2563
80+
75-79
70-74
65-69
60-69
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
พันคน
-800-600-400-200 0 2004006008001,000
-1,200
-1,000
-800-600-400-200 0 2004006008001,000
1,200 -1,000
10
• แรงงานส่วนใหญจบประถมและต
า่ กวา่
่
56.8.% มัธยม 29.4%
อาชีวะ 2.3% (ม.ค-มี.ค 2555)
• ปี 2555 สั ดส่วนแรงงานจะเริม
่ ลดลง
(เหลือ 64.0% เด็ก 23.2% ผู้สูงอายุ
12.8% )
• การจ้างงาน 12.4 ลานคน
( วางงาน
้
่
1.56% )
%
•ผลิการอพยพปี
แสน
ตภาพ
254 ละ2554.3เติ%
บโต(~ ท9.2
างาน(ล
า้
แรงงา
แรงงาน
9
2
เฉลีย
่
นคน)
คน)
น
12,0 12,8 78.6%
•เกษตร
แรงงานนอกระบบ
(เพิ
ม
่ ขึน
้ จาก
2.2
6.6
50.1
28
63
49) 5.3
อุต77.9%
สาหกรร ในปี
69,3 66,4
1.1
8.3
ม
การค้า
บริการ*
รวม(บาท/
56
62,3
24
39,5
61
35,5
92
57,4
77
34,4
06
33,5
-1.3
1.7
12.6
-1.6
1.4
10.6
หมายเหตุ * ประกอบดวย
โรงแรม
้
ศึ กษา สาธารณสุข บริการชุมชน
11
ลูกจางครั
วเรือน
้
การศึ กษา
ประชากรมีระดับการศึ กษาสูงขึน
้
ในปี 2553 มีการศึ กษาเฉลีย
่ 9.0
ปี โดยมีจงั หวัดมหาสารคามสูงสุดใน
ภาค 9.9 ปี (ประเทศ 9.0 ปี )
คุณภาพการศึ กษายังมีปญ
ั หา
ผลสั มฤทธิท
์ างการเรียนระดับมัธยม
5 วิชาหลัก
(O-net) มีคะแนนตา่ กวาเกณฑ
ร์ ้อย
่
ละ 50 ทุกวิชา โดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ์ ซึ่งมี
คะแนนเฉลีย
่ ตา่ สุด
สาธารณสุข
การบริการสาธารณสุขดีขน
ึ้
สั ดส่วนแพทยต
์ อประชากรลดลงจาก
่
1 : 5,308 คน ปี 2550 เป็ น 1 :
4,947 คน ในปี 2553
อัตราการตายทารกในปี 2553
เพิม
่ ขึน
้ จาก 6.8 เป็ น 6.9 ตอ
่
ปชก.พันคน
อัตราการตายมารดาในปี 2553
เพิม
่ ขึน
้ จาก 10.1 เป็ น 11.1 ตอ
่
ปชก.แสนคน
ภาวะการเจ็บป่วย
คนป่วยเป็ นโรคทีเ่ กิดจากภาวะ
โภชนาการ และการบริโภคอาหาร
ของคนในภาคมากขึน
้
- โรคเบาหวานและความดัน มีอต
ั รา
ผู้ป่วยสูงขึน
้ 1,001.36 และ
1,032.93 ตอ
่ ปชก.แสนคน
(ตามลาดับ)
- ปัญหาสุขภาพจิตพบสูงขึน
้ มี12
ความปลอดภัยในชีวต
ิ เพิม
่ ขึน
้ แตความ
่
ปลอดภัยในทรัพยสิ์ นลดลง
 คดียาเสพติดเพิม
่ ขึน
้ (ปี 49 = 1.1 หมืน
่
ราย ปี 53 = 4.4 หมืน
่ ราย) โดยเฉพาะ
ในพืน
้ ทีจ
่ งั หวัดติดชายแดน (มุกดาหาร
อานาจเจริญ และนครพนม)
 ความยากจนยังเป็ นปัญหาสาคัญของ
ภาค


สั ดส่วนคนจน ปี 53 (13.31%) ลดลง
จากปี 49 (16.77%) 3.46% มากกวา่
สั ดส่วนเฉลีย
่ ของประเทศ (7.7%) จังหวัดที่
มีสัดส่วนคนจนสูง ไดแก
้ ่ ศรีสะเกษ
บุรรี ม
ั ย ์ กาฬสิ นธุ ์

ภาวะหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มเพิม
่ ขึน
้
หนี้สินตอครั
วเรือนเพิม
่ จาก 1.02 แสนบาท
่
เป็ น 1.18 แสนบาท
13
ดิน
มีปัญหาดินขาด
อินทรียวั
์ ตถุ ร้อยละ
71.5 ของพืน
้ ทีภ
่ าค
 เป็ นพืน
้ ทีด
่ น
ิ เค็ม 19.5
ของพืน
้ ทีเ่ กษตร (57.9
น้าลานไร
)่
้
 3 ลุมน
่ ้าหลัก มีปริมาณ
น้าทา่ 61,513 ลาน
้
ลบ.ม. โดย 12 เขือ
่ น
ใหญมี
่ แนวโน้มกักเก็บ
น้าไดน
่
้ ้ อยลง เฉลีย
2550-2553 กักเก็บได้
79 % ของระดับกักเก็บ
หรือร้อยละ 12.4 ของ
ปริมาณน้าทา่
ป่าไม
้
 ปี
52 มีพน
ื้ ทีป
่ ่ าไม้
น้อยทีส
่ ุดในประเทศ
17.3 ลานไร
้
่ (16.1%
ของป่าทัง้ ประเทศ)

14
1.สถานการณการพั
ฒนาภาค
์
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ในช่วงแผนฯ 10
2.ทิศทางการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ในช่วงแผนฯ 11
15
อาหารและ
พืชพลังงานทดแทน
ของประเทศ(อีสาน
กลาง /ลาง
) เพือ่ ความ
่
มัน
่ คงดานอาหารและ
้
รายไดเกษตรกร
้
• เป็ นฐานอุตฯ แปร
รูปอาหารและ
เอธานอลของ
ประเทศ (กลุม่ นม.
หนองคำย
เล
ย
แหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
ขอนแก่ น
รายไดเดิ
้ มและสร้างฐาน
ใหมให
่ ้กับภาค
มุก/และอุบล)
• เป็ นแหลงท
ย
่ ว
่ องเที
่
และศึ กษาทาง
โบราณคดี ยุคกอน
่
ประวัตศ
ิ าสตรและ
์
สกลนคร
หนองบัวลำภู
ขก. อด.) เพือ่ รักษาฐาน
• เป็ นประตูการค้า
การทองเที
ย
่ ว
่
เชือ
่ มโยงกับอินโด
จีน (กลุมหนองคาย/
่
นครพนม
อุดรธำนี
มุกดำหำร
กำฬสินธุ์
มหำสำรคำม
ร้ อยเอ็ด
อำนำจเจริญ
ยโสธร
ชัยภูมิ
อุบลรำชธำนี
ศรีสะเกษ
นครรำชสีมำ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
16
ื่ มโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพือ
ี น
บทบาทการเชอ
่ นบ ้านและอาเซย
ภาคเหนือ
ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ
• พัฒนำเชื่อมโยงสู่กลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มนำ้
โขงตอนบน (GMS) และ
กลุ่มเอเชียใต้ โดยให้
ควำมสำคัญกับกำร
พัฒนำพืน้ ที่เศรษฐกิจตำม
แนวเหนือ-ใต้ และแนว
ตะวันออก-ตะวันตก
รวมทัง้ เชื่อมโยงสู่
เมียนม่ ำร์ และเอเชียใต้
ผ่ ำนทำงพรมแดน
ตะวันตกของภำคเหนือ
(WEST GATE)
• ใช้ ประโยชน์ จำกควำมตกลง
ต่ ำงๆ ในกรอบควำมร่ วมมือ
ทำงเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้ ำน โดยพัฒนำเป็ น
ประตูกำรค้ ำ กำรท่ องเที่ยว
เชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภำคลุ่ม
นำ้ โขง และเอเชียตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคใต้
• เป็ นประตูกำรค้ ำ และกำร
• พัฒนำโดยใช้ กรอบควำม
ร่ วมมือระหว่ ำงไทยมำเลเซีย (JDS) และกรอบ
ควำมร่ วมมือเขตเศรษฐกิจ
สำมฝ่ ำยอินโดจีนมำเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
26 มิถนุ ายน 2555
www.nesdb.go.th
ขนส่ งเชื่อมโยงภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดย
พัฒนำระบบคมนำคมขนส่ ง
ระบบโลจิสติกส์ มำตรฐำน
กำรให้ บริกำรและอำนวย
ควำมสะดวกบริเวณเขต
เศรษฐกิจชำยแดน 17
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้กรอบ GMS
แนวโน้มการพัฒนา
ระบบโครงสราง
้
พืน
้ ฐานในภูมภ
ิ าค
GMS
ในอนาคตจะมีความ
เ ชื่ อ ม โ ย ง
ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้ น ฐ า น ภ า ย ใ น
อนุ ภู ม ภ
ิ าคเพิ่ม มากขึ้น
ทั้ ง เ ส้ น ท า ง ค ม น า ค ม
ทางบก โทรคมนาคม
และโครงข่ ายสายส่ ง
ไฟฟ้าและพลั
โครงขาย
่ งงาน
ถนน
ระบบ
โทรคมนา
ระบบสายส
่ง
คม
ไฟฟ
้า
18
ทิศทางการพ ัฒนาภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ
เป้าประสงค์ของการพ ัฒนา
มี 4 แนวทาง
• เศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน สร ้าง
ความมั่นคงด ้านอาหารและพลังงาน สร ้างงาน
และความมั่นคงด ้านรายได ้ให ้กับประชาชน และ
ลดการเคลือ
่ นย ้ายแรงงาน
• คุณภาพชวี ต
ิ ประชาชนสูงขึน
้ ความเหลือ
่ มล้า
ทางสงั คมลดลง แรงงานมีทักษะฝี มอ
ื และมี
่ งั คมฐานความรู ้
ผลิตภาพการผลิตสูงขึน
้ เข ้าสูส
มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม และมีความเป็ นธรรม
สร ้างความเข็มแข็งของชุมชน รักษาฟื้ นฟู
วัฒนธรรมประเพณีทด
ี่ งี ามและความมั่นคงของ
ี เกษตรกรให ้เป็ นภูมค
อาชพ
ิ ุ ้มกันของภาค
• ทรัพยากรฯและสงิ่ แวดล ้อมได ้รับการฟื้ นฟูทงั ้ ใน
เชงิ ปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลาย
ทางชวี ภาพ ปราศจากมลพิษ และมีการใช ้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า
26 มิถนุ ายน 2555
 เพิม่ ศักยภาพฐานการผลิตให ้แข็งแกร่ง
มีความสมดุล และมีความสามารถในการแข่งขัน
 พัฒนาคนให ้มีคณ
ุ ภาพภายใต ้แนวทางการเรียนรู ้
ตลอดชวี ต
ิ
 สร ้างความเป็ นธรรมในสงั คมและความเข็มแข็งของ
ชุมชน
 การฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมเพือ
่ การ
พัฒนาทีย
่ ั่งยืน
www.nesdb.go.th
19
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนฯ 11
แนวทางที่ 1 : เพิม่ ศักยภาพฐานการผลิตให้แข็งแกร่ง มีความสมดุล และมีความสามารถใน
การแข่งขัน
เร่งต่อยอดและใช้ ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือและข้ อตกลง ระหว่างประเทศ
สร้ างความมัน่ คงและสมดุลของการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานของภาค
เพิ่มศักยภาพการผลิตทังในและนอกเขตชลประทาน
้
เพิ่มความมัน่ คงเพื่อรักษาภาคเกษตรและเกษตรกรรายย่อย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้ องถิน่
ส่งเสริม SME ให้ มีบทบาทในภาคและมีความเข็มแข็งมากขึ ้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชนบนพื ้นฐานองค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทย
เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและการบริการ
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
FLAGSHIP
PROJECT
GAP, ORGANIC AGRI, ECO town (GREEN INDUSTRY), CREATIVE CITY, IT CITY,
DISTRIBUTION CENTER (DC), เมืองชำยแดน,รถไฟรำงคู่,รถไฟควำมเร็วสูง, สนำมบินนำนำชำติ
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนฯ 11
แนวทางที่ 2 : พัฒนาคนให้มีคณ
ุ ภาพภายใต้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชี วิต
พัฒนาคุณภาพคนให้ พร้ อมรองรับโอกาสด้ านอาชีพ
พัฒนาระบบการศึกษาให้ รองรับคนทุกวัย
เพิ่มผลิตภาพแรงงานด้ านเกษตร
ส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เพื่อปลูกฝั งคนรุ่นใหม่ให้ เป็ นคนดีมีศีลธรรม
ส่งเสริมสุขภาวะโดยเน้ นการรักษาและการป้องกัน
พัฒนาบริการด้ านสุขภาพ
FLAGSHIP
PROJECT
MEDICAL HUP, EDUCATION CENTER,
ส่งเสริ มเกษตรกรรุ่นใหม่, การศึกษาทางไกล
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนฯ 11
แนวทางที่ 3 : สร้างความเป็ นธรรมในสังคมและความเข็มแข็งของชุมชน
สร้ างโอกาสและความมัน่ คงในการอาชีพ บนพื ้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และความสาเร็จของปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นแรงจูงใจเพื่อสืบทอดอาชีพเกษตร
การรื อ้ ฟื น้ ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ค่าให้ เป็ นทุนทางสังคม
สร้ างความเข้ มแข็งทุนทางการเงินของชุมชน
เพิ่มบทบาทภาครัฐและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินใน
พื ้นที่ชมุ ชนเพื่อสร้ างโอกาสในการอาชีพ
พัฒนาเมืองและชุมชนให้ เป็ นเมืองน่าอยู่
เสริมสร้ างความมัน่ คงของประชาชน โดยสร้ างโอกาสในการเข้ าถึงบริการทางสังคม
อย่างทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
FLAGSHIP
PROJECT
โฉนดชุมชน, กองทุนเงินออมสัจจะ, กองทุนสวัสดิการชุมชน, อีสานเมืองน่าอยู่, 1ไร่ 1 แสน
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนฯ 11
แนวทางที่ 4 : การฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนา
ที่ย่ังยืน
อนุรักษ์ ฟื น้ ฟูและปรับปรุงพื ้นที่ป่าไม้
ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการเพิ่มพื ้นที่ป่าและดูแลรักษาป่ าไม้
การค้ นหาและต่อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าให้ เหมาะสม ทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
พัฒนาแหล่งนา้ ขนาดเล็กที่เหมาะสมกับภูมิสงั คมและสภาพทางกายภาพของพื ้นที่
และพัฒนาระบบชลประทาน
ควบคุม กากับ ดูแล คุณภาพสิง่ แวดล้ อมให้ อยูใ่ นระดับมาตรฐาน
FLAGSHIP
PROJECT
พัฒนาแหล่งน ้าในลุม่ น ้าโขง ชี มูล แบบบูรณาการ, แก้ ปัญหาอุทกภัยแบบยัง่ ยืน
 ยกระดับมาตรฐานและ
ประสิ ทธิภาพการผลิตการเกษตร
ประตู
หนองคา
การค้
า ย
เลย
หนองบัวลาภู
อุดรธานี
สกลนคร
นครพนม
พื ้นที่
ประตูการค้า
อนุ
ั
ขอนแก่น
มุกรดาหาร
กาฬสินธุ์
กษ์
มหาสารคาม
ร้ อยเอ็ด
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
พื ้นที่
อนุรั
กษ์
สุรินทร์
ยโสธร
อานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
• ส่งเสริมพืน
้ ทีช
่ ลประทาน น้าอูน
หนองหวาย ลาปาว
ลาตะคอง ฯลฯ เป็ นเขตเกษตร
ก้าวหน้าผลิตสิ นคาเกษตรมู
ลคาสู
้
่ ง
• ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย ์
และเกษตรปลอดภัย
• พืน
้ ทีบ
่ ริเวณทุงกุ
่ ลารองไห
้
้ และทุง่
สั มฤทธิ ์ เป็ นแหลงผลิ
ตข้าวหอม
่
มะลิ
• พืน
้ ทีต
่ อนกลางและตอนลางของภาค
่
เป็ นแหลงผลิ
ตพืชพลังงาน
่
ประตู
การค้า  สนับสนุ นการทา Clustering
อุบลราชธานี
พื ้นที่
ทางหลวง
อนุ
รั
เส้นทางรถไฟ
กษ์
เกษตรอินทรีย ์ ข้าวหอมมะลิ
และพืชอืน
่ ๆ
 ใช้ประโยชนจากกรอบความ
์
รวมมื
อ
GMS
ACMECS และ
่
อืน
่ ๆ
• พัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกใน
พืน
้ ทีเ่ มืองชายแดน
24
• ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ
ทิศทางการพ ัฒนากลุม
่ จว. ในภาคตะว ันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (นค ลย อด นภ)
• ปรั บโครงสร้ ำงเกษตรสู่สินค้ ำมูลค่ ำสูง
• ส่ งเสริมกำรค้ ำกำรลงทุน/ท่ องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้ ำน
• ฟื ้ นฟูระบบนิเวศน์ เพื่อกำรท่ องเที่ยว
ตอนบน 2 (สก นพ มห)
• พัฒนำโครงสร้ ำงพืน้ ฐำน/เมืองชำยแดน
• ร่ วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ ำน อำทิ กำรทำเกษตรแบบมี
สัญญำ
• พัฒนำกำรท่ องเที่ยว กำรเกษตร และบุคลำกร
ตอนกลำง (ขก กส มค รอ)
•
•
•
•
ตอนล่ ำง 1 (นม ชย บร สร)
•
•
•
•
สร้ ำงมูลค่ ำสินค้ ำด้ ำนกำรเกษตร
อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน
พัฒนำท่ องเที่ยวโดยเน้ นเรื่องรำวประวัตศิ ำสตร์
ยกระดับฝี มือแรงงำนรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
เกษตรก้ ำวหน้ ำผลิตสินค้ ำมูลค่ ำสูง
สร้ ำงยี่ห้อ ข้ ำวหอมมะลิ
อุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน หรือเอธำนอล
พัฒนำโครงสร้ ำงพืน้ ฐำน/ศูนย์ กระจำยสินค้ ำ
ตอนล่ ำง 2 (อบ ศก ยส อจ)
• ประตูเศรษฐกิจกำรค้ ำกำรลงทุน/ท่ องเที่ยวตอนล่ ำง
• พัฒนำท่ องเที่ยวและธุรกิจบริกำร
• พัฒนำแหล่ งนำ้ /ระบบบริหำรจัดกำรนำ้
www.nesdb.go.th
25
ประเด็นการพ ัฒนาทีส
่ าค ัญ
ทีค
่ วรนาไปประกอบการจ ัดทาแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
1. กำรเติบโตสีเขียว : กำรพัฒนำที่ม่ ุงสู่กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ ำงยั่งยืนเป็ นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้ อม นำไปสู่เศรษฐกิจคำร์ บอนต่ำ และควำมเป็ นธรรมทำงสังคม
•
•
•
•
•
พัฒนาภาคเกษตร โดยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้ เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม (เกษตรยัง่ ยืน เกษตรอินทรี ย์ ลลล)
การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
การพัฒนาพลังงานเพื่อการเติบโตสีเขียว (พลังงานทดแทน)
ลลล
2. กำรเตรียมควำมพร้ อมในกำรเข้ ำสู่ประชำคมอำเซียน
•
•
•
•
พัฒนาความเชื่อมโยงด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
เตรี ยมความพร้ อมพัฒนาบุคลากร
พัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้ าและบริการ
ลลล
3. กำรเตรียมพร้ อมรับภัยพิบัตทิ ำงธรรมชำติ
• การวางผังเมือง
• การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
• การเตรี ยมความพร้ อมในภาวะฉุกเฉิน
• ลลล
26 มิถนุ ายน 2555
www.nesdb.go.th
26
สงิ่ ทีพ
่ บจากการพิจารณาคุณภาพแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัดทีผ
่ า
่ นมา
เป็ นข้ อมูลที่พบในบำงจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
• ข้ อมูลยังมีน้อย เป็ นข้ อมูลกว้ างๆ ไม่ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาที่สาคัญของจังหวัด
ข้ อมูลสภำพ
ทั่วไป
• สถิติข้อมูลที่นาเสนอส่วนใหญ่ไม่ละเอียด และตรงประเด็นสาคัญในการพัฒนา เช่น ข้ อมูลท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เสนอแหล่งท่องเที่ยว แต่ไม่ได้ เน้ นการนาเสนอข้ อมูลจานวนนักท่องเที่ยว และรายได้ จากการท่องเที่ยว เป็ นต้ น
• มีลกั ษณะเป็ นเชิงความเห็นทัว่ ไปและขาดข้ อมูลสนับสนุน
กำรวิเครำะห์
ปั จจัยภำยนอก • ข้ อมูลที่นามาวิเคราะห์ไม่ทนั สมัย ทาให้ การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ทนั สถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
และภำยใน
รวดเร็ว
• ข้ อมูลที่นามาวิเคราะห์มีเพียง 1-2 ปี ซึง่ การนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการวางแผนจาเป็ นต้ องวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ผ่านมา และแนวโน้ มในอนาคต ดังนั ้นข้ อมูลที่ใช้ ควรมีอย่างน้ อย 3 ปี เพราะถ้ าใช้ ข้อมูลเพียง 1 2 ปี จะทาให้ เกิดการผิดพลาด ถ้ าข้ อมูลที่นามาใช้ ในห้ วงเวลานั ้นมีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น การเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ เป็ นต้ น
• ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็ นเหตุเป็ นผลกัน ที่สามารถประมวลผล และนาไปสูก่ ารตัดสินใจได้
วิสยั ทัศน์
• มีลกั ษณะกว้ างเกินไปและครอบคลุมมาก บางจังหวัดกระชับสั ้นเกินไปจนไม่ให้ ความหมาย
ประเด็น
• เป็ นข้ อความที่มีความหมายกว้ าง ไม่สามารถสะท้ อนมิติการพัฒนาที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ อย่าง
ยุทธศาสตร์ และ
ชัดเจน
เป้าประสงค์
ตัวชี ้วัดและค่า
• มีบางตัวชี ้วัดที่ไม่ครอบคลุมและไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเป้าประสงค์ที่จะวัด บางตัวชี ้วัดอิงปั จจัยภายนอกที่
เป้าหมาย
ไม่อยู่ในวิสยั การควบคุมของจังหวัด เช่น GPP และมูลค่าการส่งออก
กลยุทธ์
• มีความหมายกว้ างและไม่ได้ แสดงแนวทางการดาเนินงานที่ชดั เจน
26 มิถนุ ายน 2555
www.nesdb.go.th
27
สงิ่ ทีพ
่ บจากการพิจารณาคุณภาพแผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของ
จ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัดทีผ
่ า
่ นมา
• กำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรของหน่ วยงำนทัง้ ท้ องถิ่น ส่ วนรำชกำรและหน่ วยงำนอื่นของรัฐ รวมทัง้
เอกชนที่กระทำในพืน้ ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่ ได้ สอดคล้ องหรือรองรับยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดอย่ ำงเต็มที่ ทำให้ ขำดพลังกำรมีส่วนร่ วมในกำรผลักดันยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดไปสู่กำรปฏิบตั ไิ ด้ อย่ ำงมีประสิทธิภำพ
• โครงกำรส่ วนใหญ่ ในแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยังไม่ ครอบคลุมทุกแหล่ งงบประมำณ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ ำยังไม่ สำมำรถบูรณำกำรงบประมำณจำกทุกภำคส่ วนได้ อย่ ำงจริงจัง โดยเฉพำะโครงกำรใน
ส่ วนของภำคเอกชน
• โครงกำรมีลักษณะเป็ นชิน้ เป็ นส่ วน ขำดกำรบูรณำกำรซึ่งกันและกัน และขำดกำรเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่ ำงโครงกำรจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้ วยกัน
26 มิถนุ ายน 2555
www.nesdb.go.th
28
...ข อ ข อ บ คุ ณ...
26 มิถนุ ายน 2555
www.nesdb.go.th
29

similar documents