Document

Report
นโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของรั ฐบาล
โดย
ดร.สุเมธ แย้ มนุ่น
บรรยายพิเศษในการสัมมนาวิชาการเพื่อส่ งเสริมและพัฒนาเครื อข่ ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบส)
ประจาปี 2557 เรื่ อง อุดมศึกษากับการปฏิรูปการศึกษา
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ เซ็นทาราโฮลเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี
ขอบเขตการบรรยาย
•
•
•
•
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อมสังคมไทย
การทบทวนการลงทุนภาครั ฐด้ านการอุดมศึกษา
การกากับดูแลอุดมศึกษา
ความโปร่ งใสและการรายงานต่ อสาธารณะ
การเปลีย่ นแปลงสภาวะแวดล้ อมสั งคมไทย
1. การเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
• ประชากรไทยจะเพิ่มขึน้ ในอัตราที่ลดลง
• ในปี 2563 ประชากรไทยจะมีประมาณ 70.82 ล้ านคน ประกอบด้ วย




ประชากรวัย 60 ปี ขึน้ ไปเพิ่มขึน้ จาก 9.4 % เป็ น 20.0 %
ประชากรวัย 15-17 ปี ลดลงจาก 3.20 % เป็ น 2.75 %
ประชากรวัย 18-21 ปี ลดลงจาก 4.30 % เป็ น 3.27 %
ประชากรวัยแรงงาน (15-60 ปี ) ลดลงจาก 67 % เป็ น 63 %
2. การเพิ่มประสิทธิภาพกาลังแรงงานของประเทศ
• โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงอย่ างต่ อเนื่องจากเศรษฐกิจฐาน
เกษตรกรรม ไปสู่เศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรมและบริการ
• กาลังแรงงานจากฐานเกษตรกรรม ขาดความรู้และทักษะกาลัง
เคลื่อนย้ ายเข้ าสู่ฐานอุตสาหกรรมและบริการ
• ภาคอุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวอย่ างต่ อเนื่อง แต่ ต้องเผชิญกับการ
แข่ งขันด้ วยความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ขาดการวิจัยและพัฒนา ขาด
การสร้ างสรรค์ นวัตกรรม แรงงานส่ วนใหญ่ (60 %) มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเพียง 5 % สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• กระแสโลกาภิวัฒน์ กระตุ้นให้ เกิดการรวมตัว ASEAN และการ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยีอย่ างรวดเร็วล้ วนมีผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพของกาลังแรงงานของประเทศทัง้ สิน้
3. ความต้ องการในการสร้ างต้ นทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนา
• สภาวะความขัดแย้ งในสังคมและการใช้ ความรุ นแรงในการแก้ ไขปั ญหา
• การขาดโอกาส ความไม่ เท่ าเทียมกัน ความเหลื่อมลา้ ทางสังคม
• สังคมพหุวัฒนธรรม ชาติพันธ์ ภาษา ศาสนา ความเชื่อในอดีต
ช่ วยหล่ อหลอมความสัมพันธ์ ในสังคมให้ อยู่ร่วมกันได้ โดยสันติ
• การสร้ างความสุข ความเอือ้ อาทร จิตอาสา เป็ นทางออก
เป้าหมายของสังคม เป็ นการสร้ างต้ นทุนทางสังคมให้ มีความ
เข้ มแข็งและเป็ นพลังในการพัฒนาประเทศ
4. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ (Maga Projects)
• Reform of Thailand Sustainable Growth Infrastructure Investment
• 2.4 ล้ าน ล้ านบาท
• รถไฟรางคู่ มอร์ เตอร์ เวย์ 4 ช่ องทางจราจร
• รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าความเร็วสูง
• GMS Infrastructure and Economic Corridor
• R1
• R2
• R3
Southern Economic Corridor
East-West Economic Corridor
North-South Economic Corridor
• การขับเคลื่อนประเทศให้ หลุดพ้ นกับดักประเทศ รายได้ ปานกลาง (MIT)
• การพัฒนาประเทศด้ วยกลไกการศึกษาและวิจัย
• เข้ าสู่เศรษฐกิจฐานปั ญญา
5. Digital Economy
• เศรษฐกิจที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทันสมัยเป็ นปั จจัยสาคัญ
• เพื่อให้ Digital Economy เปลี่ยนรูปภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ
• นโยบายรัฐบาล เริ่มมีความชัดเจน เช่ น การจัดตัง้ กระทรวง Digital
Economy
• มีข้อเสนอจากภาคเอกชน 4 ประเด็น
 National Broadband Network ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 ธุรกิจ และพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
 รั ฐบาลดิจทิ ัล
 ทรั พยากรมนุษย์
6. มุมมองการเปลี่ยนแปลงอานาจหน้ าที่ของการอุดมศึกษา
• อานาจหน้ าที่ พันธกิจ หรือ สิ่งที่ต้องทาของสถาบันอุดมศึกษา ยังไม่
เปลี่ยนแปลง แต่ วิธีการ และเป้าหมาย จาเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลง
• สร้ างพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ระดับพืน้ ที่
• สร้ างความเข้ มแข็ง Vocational and Technical Education (VTE)
• ร่ วมรับผิดชอบต่ อการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
• มุ่งเน้ น Non – Age Group อุดมศึกษา
• เครือข่ ายอุดมศึกษาในพืน้ ที่
• จัดการอุดมศึกษาแบบมุ่งเป้า (Targeted Education) และการ
กาหนดอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย (University Profiles)
การทบทวนการลงทุนภาครัฐด้ านอุดมศึกษา
1. ความจาเป็ นในการแสดงเหตุ-ผล แห่ งการดารงอยู่ของ
สถาบันอุดมศึกษาต่ อสังคม
• สถาบันอุดมศึกษากับความรั บผิดชอบต่ อสังคม
• ความเข้ าใจ การรั บรู้ และความเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม
• บทบาท การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ สังคม การทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรม
• บทบาทของมหาวิทยาลัยในสถาบัน สถาบันทางสังคม และบทบาทของ
คณาจารย์
2. การกาหนดเป้าหมายและหน้ าทีข่ องการอุดมศึกษาในอนาคต
• การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
• การศึกษากับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ
• การศึกษากับการนาประเทศให้ หลุดพ้ นจากประเทศรายได้ ปานกลาง
(MIT)
• การศึกษากับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็ นพระประมุข
• ความสัมพันธ์ ระหว่ างสถาบันอุดมศึกษา กับ ภาครัฐ
3. ยุทธศาสตร์ การลงทุนภาครัฐเพือ่ การอุดมศึกษาในอนาคต
• การลงทุนภาครัฐที่ม่ ุงเน้ นผลเชิงยุทธศาสตร์ ท่ สี ถาบันอุดมศึกษาต้ อง
ปรับเปลี่ยนไป
• การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่อการอุดมศึกษา ทัง้ ด้ านภายภาพ
ทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีเพื่อเป็ นพืน้ ฐานการพัฒนาประเทศ
• การกาหนดพืน้ ที่ความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา และการ
วางระบบสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสมบูรณ์ แบบ
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และวิทยาลัยชุมชน
4. การลงทุนขนาดใหญ่ ของการอุดมศึกษา (Mega Projects)
• การวางโครงสร้ างการพัฒนากาลังคนในระบบอุดมศึกษา เพื่อ
รองรับการพัฒนาประเทศในระยะสัน้ และระยะยาว
• เพิ่มระดับการมีส่วนร่ วมของสถาบันอุดมศึกษา และการวางแผน
ปรับทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตาม อัตลักษณ์
(University Profiles)
• เพิ่มการสร้ างความเข้ มแข็งของระบบสถาบันอุดมศึกษา ในพืน้ ที่
เป้าหมาย
• โครงสร้ างสาคัญ ประกอบด้ วย
•
•
•
•
ทุนพัฒนาอาจารย์ ระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม่
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยโลก
โครงการพัฒนาศูนย์ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ (COE’s)
การกากับดูแล
1. ความต้ องการในการปฏิรูปตนเองของ
สถาบันอุดมศึกษา
• การปฏิรูปสภาสถาบัน
• การปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา
2. การกาหนดความรั บผิดรั บชอบ (Accountability)
• การยอมรับปั ญหาในสังคมอันเนื่องมาจากการปฏิบัตหิ น้ าที่
ของสถาบันอุดมศึกษา
• ความรับผิดชอบที่จะดาเนินการแก้ ไขประเด็นปั ญหา อัน
เนื่องจากการปฏิบัตหิ น้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษา
3. ความจาเป็ นต้ องมีกลไกภายนอกเข้ าแทรกแซงการดาเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา
• การตรวจสอบของภาครัฐ เช่ น สตง. สมศ. สกอ.
• การจัดสรรงบประมาณ เช่ น สานักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
• การยุติ หรือยับยัง้ การดาเนินงานของสถาบัน กรณี การ
บริหารจัดการล้ มเหลว (ไม่ มี)
• การยุต/ิ ถอดถอนสภาสถาบัน/อธิการบดี (ไม่ มี)
ความโปร่ งใสและการรายงานต่ อสาธารณะ
1.
ความจาเป็ นของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องรายงานข้ อมูล
ต่ อสาธารณะ
•
•
•
2.
ข้ อมูลศักยภาพทางวิชาการ
ข้ อมูลการเงิน และทรั พย์ สิน
ข้ อมูลทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ ต่อสาธารณะ และชุมชน
Good University Reports
•
•
การเปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต หรื อ องค์ กรที่เป็ นกลางเพื่อประโยชน์ ในการ
เข้ าเรียน และบรรจุงาน
การให้ ความร่ วมมือเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อการเปรียบเทียบตามความเป็ นจริง และ
หลักเกณฑ์ ท่ ยี อมรับร่ วมกัน
สวัสดี

similar documents