webquest-biz - atabotebde

Report
B.D.Ö
Bilgisayar Destekli Öğretim
DOÇ.DR. YÜKSEL GÖKTAŞ
ARŞ. GRV. ÖZLEM BAYDAŞ
Webquest Nedir?
Webquest Nedir?
Web Quest; öğrencilerin bilgileri toplayıp analiz ettiği
WEB de kullanılan bir araştırma aktivitesidir.
Öğrenmeyi öğretme üzerine bir çalışma: ‘Web Quest’
öğrencinin etkileşim içinde olduğu bilginin belli bir ölçüde
veya tamamen internet üzerindeki kaynaklardan veya
video konferans aracılığıyla sağlandığı araştırma
yönelimli bir aktivitedir.
Webquestin Tarih Süreci
Web Questler Bernie Dodge ve Tom March
tarafından 1995 yılında San Diego State
Üniversitesi’nde keşfedilmiştir.
Web Quest teknolojisi büyük oranda
yapısalcı(contructivist) akıma dayanmaktadır.
Webquest Türleri
WEBQUEST
KISA
SÜRELİ
UZUN
SÜRELİ
Webquest
• Uzun Süreli Webquestler:
Öğretim hedefi:
Bilgiyi geliştirmek ve sadeleştirmek.
1-4 Hafta sürebilir.
Webquest
• Kısa Süreli Webquestler:
Öğretim Hedefi:
Bilgi kazanımı ve entegrasyon.
Öğrenciler önemli ölçüde yeni bilgiler edinir ve
bu bilgileri anlamlı hale getirir.
1-3 ders süresince olabilir.
WebQuest Bölümleri
WebQuest Bölümleri
1. Giriş:
 Öğrenciyi konuya ve kendisini nelerin
beklediğine yönlendirmelidir.
 Farklı yöntemlerle öğrencinin ilgisini
uyandırmalıdır.
 Durumu ortaya koymalı ve duruma ilişkin ön
bilgi sunmalıdır.
Webquest Bölümleri
2. Görev:
 Yapılabilir, ilginç, güdüleyici, otantik ve öğrenci
tarafından yönlendirilebilir olmalıdır.
 Etkinliğin sonunda öğrencinin ne yapmasını
istediğimize ilişkin bir açıklama içermelidir.
Bir ürün veya sözlü sunum olabilir.
Webquest Bölümleri
3. Süreç:
 Açık bir şekilde tanımlanmış adımlar
İşlemi başarmak için gerçekleştirilmesi gereken
sürecin gözden geçirilmesini sağlar.
 Öğrenmeye ilişkin tavsiyeler sunabilir.
 Öğrencilerin gerçekleştirmesi gereken adımlar
açık ve öz bir şekilde öğrencilere sunulmalıdır.
Webquest Bölümleri
4. Değerlendirme:
 Elde edilen bilgilerin ne şekilde organize
edileceğini, sonuçların nasıl
değerlendirileceğini, değerlendirme
kriterlerinin neler olduğunu içerir.
 Değerlendirme, genelde dereceleme ölçeği
(rubrik) kullanılarak gerçekleştirilir.
Webquest Bölümleri
5. Sonuç:
 Web sorgusu sona erdirilir. Öğrencilere ne
öğrendikleri veya ne başardıkları anlatılır.
 Öğrenciler, deneyimlerini diğer alanlara
genişletmeleri konusunda teşvik edilir.
 Sonuçlar ve başarılar üzerinde düşünceler
öğrencilerle paylaşılır.
Webquest Bölümleri
6. Bilgi Kaynakları:
 Öğrencinin işlemi gerçekleştirmesi sırasında
yardımcı olması amacıyla öğretmen tarafından
belirlenmiş web sitelerinin adreslerini ve web
ortamı dışındaki kaynakları içerir.
 İşlemleri gerçekleştirmek için gerekli bilgi
kaynaklarına bağlar da içerebilir.
Webquestlere İlişkin Fikirler
1.Öğrenci Motivasyonu ve Orijinallik
2.Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
3.İşbirliğine Dayalı Öğrenme
4.Süreç ve Erişim
Webquestlere İlişkin Fikirler
I. Öğrenci Motivasyonu ve Orijinallik:
 Öğrencileri motive edebilmek için öğretmenin,
onların kişisel olarak ilgilerini çeken bir
webquest oluşturması gerekir.
 Aynı zamanda öğrencilerin gerçek bir işlem
üzerinde çalışmalarına olanak sağlayacak
şekilde otantik olmalıdır.
Webquestlere İlişkin Fikirler
II.Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi:
Öğrencilerin elde ettikleri bilgileri uyarlamaları
beklenir. Bu amaçla;
 Yapıcı beceriler geliştirebilir,
 Karşılaştırmalar yapabilir,
 Hipotez kurabilir, ve
 Sonuçlar çıkarabilirler.
Webquestlere İlişkin Fikirler
III.İşbirliğine Dayalı Öğrenme:
Web Quest etkinliği grupla birlikte çalışmayı
öğretmek ve teşvik etmek için idealdir.
Webquestlere İlişkin Fikirler
iv. Süreç ve Erişim:
Webquestler önceki ve sonraki etkinliklere
bağlantılar içermelidir.
Erişim konusundaki sınırlılıklar üreticilik için
desteğe ve güdüye dönüştürülmelidir.
Örnek Webquest
http://boteneunef.blogcu.com/webquestornegi/5425707
http://sahdowfax.blogcu.com/assure-ilealakali-webquest/5436675
WEBQUESTİ
YORUMLAYALIM
WEBQUEST DESTEKLİ İŞBİRLİKÇİ
ÖĞRENME YÖNTEMİNİN MATEMATİK
DERSİNDEKİ TUTUM VE ERİŞİYE ETKİSİ.
KILIÇ, Remzi
Yüksek Lisans, 2007
İlköğretim Anabilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
Araştırma 2006-2007 öğretim yılında
Niğde il merkezinde bulunan
Dumlupınar İlköğretim Okulu 5.
sınıflarında öğrenim gören 67
öğrenci üzerinde
gerçekleştirilmiştir.
Sonuçlar
doğrultusunda webquest destekli
işbirlikçi öğrenme yönteminin
öğrencilerin matematik
dersindeki erişi düzeylerini ve
tutumlarını yükseltmede bir faktör
olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ
DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE
YAPILANDIRMACILIK UYGULAMASI:
WEBQUEST TEKNİĞİNE İLİŞKİN
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Suna Gözde TABANLI
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi Anabilim Dalı
Tamamen
Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
N
13
%
43.33
9
30
3
2
3
10
6.67
10
“Ağ araştırmasının nasıl kullanılacağını herhangi
birinin yardımı olmadan da anlayabilirim”
tümcesine ait frekans ve yüzde değerleri.
Tamamen
Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
N
23
%
76.66
6
20
1
0
0
333
0
0
“Öğrenme etkinliğinin bölümleri öğrenmemi
kolaylaştıracak nitelikteydi.” tümcesine ait
frekans ve yüzde değerleri.
Tamamen
Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
N
10
%
33.33
4
13.33
10
3
3
33.33
10
10
“Başka derslerde de ağ araştırması ile ders
islenmesini isterim.” tümcesine ait frekans ve
yüzde değerleri.
Tamamen
Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum
N
17
%
56.67
7
23.33
6
0
0
20
0
0
“Böyle bir uygulamayı başkalarına da tavsiye
ederim.” tümcesine ait frekans ve yüzde
değerleri.
SOSYAL KAZANIMLAR
• Farklı görüşlere önem vermenin
önemini anladıklarını belirtmişleridir.
• Yardımlaşmayı ve dayanışmayı
öğrendiklerini belirtmişlerdir.
• Görüşlerini rahatça ifade
edebildiklerini belirtmişlerdir.
• Birbirlerini tanıma fırsatı bulduklarını
belirtmişlerdir.
SOSYAL KAZANIMLAR
“Bu siteden bu şekilde ders islemek çok güzel.
Çünkü bize bir şeyler yaparken
karsıdaki insanın fikirlerinin de önemli olduğunu,
beraber bir şeyler yapmanın
önemini hatırlatıyor” [Günlük: Ö2].
“Diğer derslere göre iyi yanları herkes
birbirini dinliyor , birbirine söz hakkı
tanıyor, öğretmenler fikirlere saygı duyuyor bu en
önemlisi” [Günlük: Ö7].
SOSYAL KAZANIMLAR
“Bu dersin diğer derslere göre farklı ve güzel
olması öğretmenlerimizin bize
karsı tutumları. Bizim her görüşümüzü dinliyorlar
ve dikkate alıyorlar bu da
benim çok hoşuma gidiyor” [Günlük: Ö19].
“Çalışmada beklenmedik bir olay vardı o da
beni ciddiye aldılar. Uygulama ile karar verirken
en dikkat ettiğimiz nokta herkesin kararını almak
ve onlarında kararlarına saygı duymak oldu”
[Görüşme: Ö20].
BİLİŞSEL KAZANIMLAR
• Kendilerini daha iyi tanımalarını
sağlamıştır.
• İnternetten araştırma yapma
becerilerinin gelişmesini sağlamıştır.
• Öğrenme ile ilgili fikirlerinde
değişiklikler sağlamıştır.
• Zamanı verimli bir şekilde
kullanmalarını sağlamıştır.
BİLİŞSEL KAZANIMLAR
“Zaman kullanımını öğrendik. Ya söyle bir şey
hani normalde bir şeyi yavaş yavaş yaparsın ya hani belli
bir süren olduğu için zamanı ona göre ayarlayarak
yapmayı öğrendik” [Görüşme: Ö2].
“Eskiden bu kadar hızlı araştırma yapamıyorduk
daha kısa sürede bilgilere ulaştık sitelerden bir şeyler
alabiliriz bundan sonra öğrendik” [Görüşme: Ö23].
“Uygulamayı bu şekilde yapmanın bizim yeni
fikirler üretmemize ve araştırma yapmamıza katkıları
olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar özelliklerinin
kendiliğinden gelişmesini bekleyemezler. Bir çaba
göstermesi gerekir” [Günlük: Ö5].
DUYUŞSAL KAZANIMLAR
• Kendilerine güvenmelerini
sağlamıştır.
• Öğrencileri güdülemiştir.
• Kendilerini özel
hissetmelerini sağlamıştır.
DUYUŞSAL KAZANIMLAR
“Eve gittiğimde sürekli aklımda o vardı felaket
bir şekilde beynimi yordu yani oturuyorum böyle
annem diyor bir şey mi oldu ne oldu sen dalıp
gidiyorsun falan çok düşünüyorum nedense çok
önemsedim herhalde o kadar çok oturdu ki aklıma
artık bir ara rüyama falan girmeye başladı ben okulda
çok yoruldum felaket bir yorgunluk vardı ilk önce
sürekli oturduğum yerde bunu düşünüyordum neden
bende bilmiyordum çok önemsedim ya hatta babam
falan bir ara merak etti okula geleyim de ne bu kadar
düşünce diyordu.” [Görüşme:Ö26].
DUYUŞSAL KAZANIMLAR
“Bence bir siteden bu şekilde ders islemek güzel
hele bir de bu kendi okulumuzun sitesiyse ayrı bir
güzel oluyor. Bir sitede bu şekilde ders içeriğinin yer
alması ve siteden yararlanarak ders islediğimde hem
açıklayıcı oldu hem de omuzlarım kabardı. Çünkü
okulumuzun sitesinden ders isledik ve bu dersi
bilgisayarda internette isledik, bilgisayar bölümü
olarak” [Günlük: Ö20].
“Siteden ders islerken kendimi çok iyi hissettim,
insana güven veriyor”
[Günlük: Ö19].
SONUÇ
Yapılandırmacı yaklaşım
doğrultusunda web desteği ile
gerçekleştirilen bu uygulamanın kolay
olarak gerçekleştirilebilmesi için bir
eğitmen rehberliğinde gerçekleştirilmesi
gerektiği vurgulanmıştır.
Genel olarak öğrenen ifadelerinin bu
uygulamanın olumlu olduğuna dair olması
uygulamanın yaralı olacağını göstermiştir.
KAYNAKLAR
• YÖK TEZ MERKEZİ
• http://bdewebquest.blogspot.com/
• http://hasanersoy.wordpress.com/webquestlere-iliskinegitici-fikirler/
• http://bote307.blogspot.com/2008/01/webquestnedir.html
KAYNAKLAR
• BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ
DERSİNİN ÖĞRETİMİNDE YAPILANDIRMACILIK
UYGULAMASI: WEBQUEST TEKNİĞİNE İLİŞKİN
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ TABANLI, Suna Gözde
• WEBQUEST DESTEKLİ İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME
YÖNTEMİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ TUTUM
VE ERİŞİYE ETKİSİ. KILIÇ, Remzi
Slayt Tasarım: Samet GÜNEY
Barış KORKMAZ
Rapor:
Samet GÜNEY
Afiş Tasarım:
Muhammed GÜLER
Samet Güney
Broşür Tasarım: Muhammed GÜLER
Barış KORKMAZ
Blok Adresi:
http://bdewebquest.blogspot.com

similar documents