สีที่ชอบ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Report
ราศี ธนู
สถานที่เกิด โรงพยาบาลรามคาแหง
สามชิกครอบครัว ป๊ าแม่นอ้ ง
ที่อยูป่ ัจจุบนั
• บ้านเลขที่ 13/358 ซ.นวมิทร์34 ถนน นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพ10240
อีเมลล์ [email protected]
•Facebook https://www.facebook.com/JOHNINUK
ประวัติการศึกษา
สำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำจาก
โรงเรี ยนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้ นจาก
โรงเรี ยนพระมารดานิจจานุเคราะห์
สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจาก
โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) ๒
ปัจจุบนั กำลังศึกษำอยู่
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
คณะ สังคมศำสตร์
ภำควิชำ รัฐศำสตร์
สำขำ
บริหารงานยุตธิ รรมและความปลอดภัย
นิสัยส่ วนตัว เป็ นคนที่พดู เก่ง พูดไม่ค่อยรู่ เรื่ อง โกรธง่าย หายเร็วเป็ นบางเรื่ อง ร่ าเริ งแจ่มใส
คติประจำใจ
ไม่ใช้ตาคนอื่นมอง จงใช้ตาตัวเองมอง ,อยากได้อะไรก็ตอ้ งทาเอง
ควำมใฝ่ ฝันในอนำคต ชาวสวนชาวไร่
งำนอดิเรก ดูภาพยนต์ ฟังเพลง ปลูกต้นไม้
ความชอบส่ วนตัว
ต้ นไม้ ทชี่ อบ ต้นมะพร้าว สั ตว์ ทชี่ อบ สุ นขั ปลา
วิชาทีช่ อบ สังคม
อาหารที่ชอบ กุง้ แช่น้ าปลา
สี ทชี่ อบ สี เขียว สี แดง สี เหลือง
หนังสื อที่ชอบอ่าน คู่สร้างคู่สม
เพลงที่ชอบฟัง เพื่อชีวิต
หนังทีช่ อบดู ค่ายgth
สิ่ งทีอ่ ยากทามากทีส่ ุ ด มีเงินใช้เงินทางานแทนตัวเอง
นาย ธนากร ลิมปิ วรรณ
รหัสนิสิต
5410850599

similar documents