Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Report
UYGUN AVUKATLIK
BÜROSU
NİSAN 2011 BİLGİ NOTU I
Anayasa Mahkemesi’ne
Bireysel Başvuru
Genel Bilgi
• 03.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren Anayasa
Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun, 2010 Anayasa değişikliği ile kabul
edilen Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru
hakkına ilişkin düzenlemeleri de içermektedir.
• Kanun, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru
hakkındaki düzenlemelerin 23.09.2012 tarihinde
yürürlüğe gireceğini belirtmektedir. Dolayısı ile bu
tarihten önce Anayasa Mahkemesine bireysel
başvuru yapılamaz.
04/07/2011
Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR
2
Amacı
• Anayasa Mahkemesi’ne bireysel
başvuru hakkı ile, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne Türkiye aleyhine
yapılacak başvuruların azaltması,
başvuru kapsamındaki temel hak
ihlallerinin iç hukuk içinde çözüme
kavuşturulması hedeflenmektedir.
04/07/2011
Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR
3
Bireysel Başvurunun Kapsamı
•
•
•
•
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı, Anayasamızda
yer alan “Temel Hak ve Özgürlükler”den, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller
kapsamındaki temel hak ihlalleri konusu ile sınırlandırılmaktadır.
Genel olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan
hakların sosyal haklar dışındaki temel hak ve özgürlükler olduğu
söylenebilir.
Bununla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin uzun yıllar
devam eden yargılama tecrübesi ile oluşmuş içtihatları sözleşme
kapsamında korunan temel hak ve özgürlüklerin kapsamını
genişletecek şekilde yorumlamaktadır.
Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından
sözleşme ve ek protokoller kapsamında olduğu kabul edilerek
esastan incelemeye alınan başvuru dosyalarındaki ihlal
konularının Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru konusu
olabileceğinin de kabulü gerekmektedir.
04/07/2011
Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR
4
Koşullar
• Kanuna göre, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel
başvuruda bulunabilmek için ihlal edilen temel hak
ve hürriyet ile ilgili olarak iç hukuk yollarının
tüketilmesi gerekmektedir. Başvurudan önce, ihlalin
ilgili olduğu konuda açılan davaların kesin hükümle
sonuçlanması gerektiği açıktır.
• Başvuru öznel-tekil işlem ve eylemler dolayısı ile
yapılabilecektir. Bireysel başvuru; kanun, yönetmelik
gibi genel düzenleyici ya da Anayasa yargısı
denetimi dışında tutulan işlemler nedeniyle
yapılamaz.
04/07/2011
Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR
5
Diğer Bilgiler
• Gerçek kişilerin ve özel tüzel kişilerin başvuru
yapma hakkı vardır.
• Başvuru, ihlale ilişkin iç hukuk yollarının
tüketildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde
yapılmalıdır.
• Başvurunun bir avukatın temsilciliğinde
yapılması mümkündür. Ancak vekâletnamede
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru
yetkisinin bulunması gerektiği düşünülmektedir.
• Başvuru, harca tabidir.
04/07/2011
Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR
6
Sonucu ve Hakkın Kötüye
Kullanılması
• Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvurunun
kabul edilmesi halinde yapılan yargılama neticesinde
başvurucunun hakkının ihlal edildiği sonucuna varılırsa,
ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması
gerekenlere hükmedilir. Kararın gerektirdiği duruma göre
başvurucuya tazminat ödenmesine de karar verilebilir.
• Kanun bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması ile
ilgili bir düzenleme de getirmektedir. Mahkeme kötü
niyetle yapıldığı kanaatini uyandıran başvurularla ilgili
olarak ret kararı ile birlikte 2000 TL’ye kadar idari para
cezasına hükmedebilir.
04/07/2011
Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR
7
Yasal Uyarı
Bu bilgi notunda yer alan bilgi ve açıklamalar Uygun Avukatlık Bürosu
tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Hukuki tavsiye niteliğinde
değildir. Bu bilgilerin iletilmesi hiçbir şekilde avukat müvekkil ilişkisi
oluşturmaz. Bu bilgiler en son hukuki durumu yansıtmayabileceğinden
okuyucular, bu bilgilere dayanarak hareket etmemelidirler. Bilgi notumuzda
bulunan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımı ya da tarafımıza faks veya email yolu ile bilgi ulaştırılması büronun var olan müvekkilleri ile benzer şekilde
bir avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz.
Bu bilgi notunda bulunan bilgilerin tamamı sadece kişisel ve ticari olmayan
amaçlarla dağıtılmaktadır. Okuyucuların bilgilerin yanlış olduğunu veya
kendilerinin bu bilgiler sebebiyle bir zarara uğradıklarını iddia edemezler.
Büromuz bilgi notunda sunulan bilginin içeriği ya da okuyucuların bu bilgi
notuna dayanarak gerçekleştirdiği hareketlerden sorumluluk kabul
etmemektedir.
04/07/2011
Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR
8
Uygun Avukatlık Bürosu
Adres : Bahariye Cad. Ünertan İş Merkezi 35/9
Kadıköy - İstanbul / Türkiye
Telefon : 0216 349 39 33 - 0216 348 96 65
Fax
: 0216 345 19 75
E-mail : [email protected]
04/07/2011
Uygun Law Office_Newsletter_April_2011_TUR
9

similar documents