Ewa Wikström

Report
Organisering och ledning av
Evidensbaserad Praktik
Ewa Wikström
NPM – vad har det inneburit?
• Ekonomisering och effektivitetssträvande
• Marknadsorientering: modeller för köp-sälj,
beställar-utförar
• ”Managerialism”: ökat fokus på styrning
• Redovisning och kontroll
Reformer och styrning
1990
2000
2010-2014
Centrala
frågor
Valfrihet
Deltagande
Transparens
Klient/Patientsäkerhet
Klient/Patientens rättigheter
Klientens/Patientens position
Debatt
Kvalitet,
Kvalitet, produktivitet,
produktivitet, översikt jämlikhet (rätt till lika vård)
och ledningsansvar
Evidensbaserad praktik
Kunskapsbaserad praktik
Tillgänglighet
Säkerhet
Informera klienten/patienten
och delat beslutsfattande
Ansvar
Management
Praktiker
Interna marknader
(köp-sälj system)
Kvalitetsstyrning
Strukturerade
bedömningsinstrument ITplattformar, integrering av
patientdokumentation med
kvalitetsregister och
verksamhetsstyrning
Webbportaler för att öka
transparens
Styrning av genomströmning
(flöde) Värdebaserade
processer
Styrning med fokus på kötider
Anseende (Reputation
management)
Risk management
Varumärke/Branding/Media
logik/träning
Klient/Patient
definition
Klient/Patient som
kund
Klient/Patient som kund
Klient/Patient som konsument
eller person
Förväntningar
• Samhällspolitiska förändringar har lett till ökad fokusering på
ekonomi
• Politikernas krav på vården att leva upp till budget och
sparkrav har ökat
• Samtidigt som kraven på ökad kvalitet, personcentrerad
verksamhet, värdebaserad verksamhet
• I organisationen söker man möta förändringstrycket
Interventioner som kan skapa
förändringar i offentlig sektor
1. Politiska interventioner
2. Interventioner genom lagar och regleringar
3. Interventioner genom granskning och
kontroll
4. Intervention genom management
5. Intervention genom rationalisering av
professionell praktik
Förändringar och styrning
Olika baser för att skapa att styra och intervenera för förändring:
• Arbetspraktiken (work regimes)
• Styrningspraktiken (control regimes)
För att fånga förändringar i offentliga sektorn fokusera vad som
förändras och vidden av förändring:
• Operativ
• Kontextuell
DYNAMIK MELLAN
OPERATIVA OCH KONTEXTUELLA
PROCESSER
Styrning och legitimitet
• Många professionella menar att klienten/patienten måste
vara i centrum och framhåller vikten av att arbeta utifrån en
evidensbaserad praktik men samtidigt uppfattar man trycket
att det är ekonomin som sätter ramen.
• Andra framhåller kravet på att korta kö- och vårdtider.
Samhälleliga normer
Medborgares krav på hälso- och
sjukvård
Sammansatta identiteter, åtaganden,
lojalitet och yrkesmässiga intressen
Några exempel från vården på
legitimitetskonflikter
• ”Patientens situation och intressen är viktigare än ekonomiska
frågor, men min chef säger att budgeten är viktigast. Detta är
ett problem som man i rollen som chef måste acceptera.”
• ”Politikerna mäter väntetider. Läkemedelsindustrin backar upp
dom.”
• ”Det är komplicerat. Jag sitter på två stolar. Det är svårt att
skilja på det rent kliniska från det administrativa.”
• ”Jag tror att som chef måste man delta lite. Det är därför som
jag är kliniskt aktiv. Jag vill hänga med, men också att visa för
doktorerna att vi delar på den stora massan av patienter. Jag
tror också att det har med förtroendet för mig som ledare att
göra, det ger respekt att man också deltar.”
Rivaliserande logiker och hierarkisering
• Management
logik
• Professionell
logik
Rivaliserande
logiker
Beslut och
medel
• Kvantifiering och
standardiserade procedurer
• Professionella bedömningar
och behovsorientering
• Gradering av logiker
• Den mest
kvantifierade
logiken dominerar
Hierarkisering
De är riskägarna - som kan skydda klient/patientarbetet
Fokuserar ”ansvarighet” (vilket kan hindra personcentreringen)
Ledning, organisering och hantering av osäkerhet
Omgivande
organisation(er)
Legitimitetsbyggande
Kontextuell
osäkerhet
Avdelning/
grupp
- Styrningen
(control regimer)
Engagemangsbyggande
Operativ
osäkerhet
Individ(er)
Professionella
praktiker
(work regimes)
Legitimitetsuppbyggande processer och
organisatoriska konsekvenser
• Konflikter i samhället, organisationen och
verksamheten resulterar i förhandlingar
• Prioriteringar av vilka frågor/värden som ges
betydelse - evidensbasering och
standardisering
Legitimitet skapas i
en kollektiv process
En organisationsstrategisk utmaning
• Förändringar i offentlig sektor sker i ett komplext samspel av
förändringar i professionella praktiker samtidigt med förändringar i
kontroll/styrningspraktiker.
• Professionella och chefer i verksamheten delar en arbetssituation
och ett agerande som idag består av möten och omedelbara
tolkningar, förhandlingar och ställningstaganden av vad som anses
lämpligt (både utifrån professionella/evidensbaserade praktiker och
styrpraktiker) snarare än förutbestämda strategiska handlingar och
bedömningar.
• Det handlar om att agera i situationer som kännetecknas av
osäkerhet, legitimitets- och engagemangsuppbyggande processer
och förhandling.
• Hanterar ”framtida risker” genom rutiner och standardisering som
skyddar och skapar gott anseende.
LEDARSKAP
- vad är det i en evidensbaserad praktik?
Vad är ledarskap ?
• Att påverka människor att följa för att uppnå
ett gemensamt mål.
• Att påverka aktiviteterna hos en individ eller
grupp i riktning mot måluppfyllelse i en given
situation.
• Att påverka människor att vilja sträva mot
gemensamma mål.
LEDARSKAP
handlar om att
leda och styra.
Detta sker framför allt genom MAKT (från
kontroll och dominans till medbestämmande
och deltagande) och ENGAGEMANG,
LEGITIMITET och HANTERING AV OSÄKERHET
MAKT
• Vad innebär makt i en evidensbaserad praktik?
• Vilken betydelse har standardisering av
behandlingsplaner och rutiner?
• Vad eller vem har inflytande över
standardiseringsprocesser?
Olika former av makt
•
•
•
•
•
•
POSITIONSMAKT Auktoritet i en formell position
BELÖNINGSMAKT Kontroll över materiella resurser
TVÅNGSMAKT Kontroll över sanktioner
KUNSKAPSMAKT Expertis, skicklighet, information
PERSONLIG MAKT Karisma, personlighet
RELATIONSMAKT Att bygga nätverk
Ledarskap
• För att leda professionella krävs ett engagemang underifrån.
• Det är viktigt att erkänna och utnyttja olika kollegiala
mekanismer.
• Ledare måste förhandla om snarare än att tvinga fram
förändringar. Professionella grupper har stort inflytande (en
inverterad maktstruktur).
Förändringsledarskap
Komplex dynamik:
• Att förstå förändringar i styr-/kontrollpraktiker och i
professionella praktiker samt dynamiken dem emellan
• Att förstå personliga reaktioner, makt och politik i samband
med förändringar.
• Att leda och styra förändringsprocessen och att hantera
konflikter som uppstår.
• Att utvärdera förändringsprocessen och resultaten av
förändringen för att kunna vidta lämpliga åtgärder vid behov.
• Att uppmuntra och stödja aktivt lärande.

similar documents