File

Report
Pagsulat
ng
Pinal na Sipi
Ang kultura sa Pananaliksik
Sadyang napakahalaga sa bawat
mananaliksik ang matuto at masanay sa wasto
at mabisang presentasyon ng pamanahong
pael- ang wastong pormat,margin, indensyon,
at iba pa. Bahagi ito ng didsiplina ng isang
mananaliksik. Sinasalamin kasi nito ang
kanyang kultura sa pananaliksik at sinop sa
paggawa.
Kung tutuusin, may iba’t ibang pormat na iminumungkahi
ang iba’t ibang unibersidad at kolehiyo at walang maaaring
makapagsabi na ang isa ang tama at ang iba ay mali. Mayroon
silang kanya-kanyang kumbensyon sa pananaliksik. Kaya’t
nagbubunga ito ng pagkakaiba-iba sa pormat ng mga awtput
ng mga mag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit ang mga
progresibong unibersidad at kolehiyo (tulad ng UP,DLSU,UST
at Ateneo) ay may itinatakdang isang tiyak na pormat sa
pagsulat ng ano mang papel- pampananaliksik sa ano mang
larangan o disiplina. Ang layunin nila ay makapag-establish ng
isang kultura sa pananaliksik. Manipestasyon ito ng kanilang
mataas na respeto sa larangan ng pananaliksik. Ganito ang
dapat na maging kalakaran sa anumang unibersidad at
kolehiyong nangangarap na umagapay sa mga progresibong
pagbabago sa mga pangunahing institusyong pangakademiko sa loob at labas ng ating bansa.
Kaugnay ng mga ito, itinatagubilin namin ang
mga sumusunod kaugnay ng mga sumusunod
na sangkap at/o pangangailangan:
Papel, Makinilya/kompyuter,Printer
at Correction fluid
Papel
Ang sukat ng papel ay 8 ½ X 11 o kinasanayan
nating tawaging SHORTBOND PAPER.
Gumagamit ng may katamtamang kapal,
maaaring substance 20-26. Huwag gumamit
ng napakanipis na papel.
Makinilya/Komputer
Hangga’t maaari, gumamit na ng kompyuer sa
halip na tayprayter dahil sa mga features
nitong nakatutulong sa mga mananaliksik sa
pagpapadali ng pagsulat sa pamanahongpapel.
Printer
Kung kompyuter printer naman ang
gagamitin, makakabuti nanag ang gamitin ay
inkjet o laser. Mas mabilis ito, mas malinaw at
mas episyente. Ngunit kung dotmatix pa rin
ang gagamitin, iminumungkahing nylon cloth
ang gamiting ribon sa halip na carbon at
cotton cloth.
Correction Fluid
Nag correction fluid naman ay angkop na
gamitin sa makinilyadong kopya, ngunit hindi
dapat abusuhin ang gamit nito. Kadalasan,
mas makakabuting itayp na lamang muli ang
isang buong pahina sa halip na tadtarin iyon
ng correction fluid. Samantala, ang pag-eedit
sa kompyuter ay dapat gawin bago i-print ang
isang kopya upang maiwasan na ang paggamit
ng correction fluid na kopya ng pamanahong
papel.
MARGIN, SPACING
AT CENTERING
Margin
Ang tamang margin ay isa at
kalahating pulgada (1 ½) sa
kaliwa at isang pulgada sa kanan,
sa itaas at sa ibaba. Ang dahilan
nito ay para sa binding lalo na
kung gagamit ng plastic slide o
hardbound
SPACING
Doble ang espayong dapat gamitin sa pagitan ng
bawat linya sa loob ng mga talaan at maging sa
pagitan ng isang heading, sub-heading at simula
ng isang talataan.
Ang isa pang ginagamitan ng isang espasyo ay
ang listahan ng mga sanggunian. Ang mga linya sa
loob ng isang entri ay kailangang tig-iisang
espasyo lamang, ngunit ang espasyo sa pagitan
ng bawat bibliograpiya na entri ay kailangangan
dalawa.
Centering
• Lahat ng mga kabanata bilang, pamagat ng
kabanata at mga kasang-paksa o subtitles ay
kailangang nakasentro sa pahina ng papel.
Gayundin ang lahat ng datos na nakapaloob sa
pamagiting pahina.
FONT
Font
Ang isang iinalalamang na feature ng
kompyuter sa makinilya ay ang
bersatiliti ng font nito. Ngunit sa
pagsulat ng pamanahong papel
gamiy ang kompyuter, kailangang
pumili ng simpleng tipo ng font tulad
ng Times new Roman o Arial.
Huwag ng gumamit ng maarteng
tipo, Dahil ang pamanahong
papel ay isang pormal na sulatin.
Huwag ding gagamit ng labis na
maliit o malaking tipo.
Pinakaideyal ang font na
may laking labindalawa
(12)
Ang paghahaylayt o bold facing naman ng
font ay kailangang gamitin lamang kung
kailan kailangan.
Ang bilang ng kabanata, titles at subtitles ay
kailangang ibold. Gayundin sa pamagat ng
iba pang bahagi o pahina .
Ang italic font naman ay kailangang gamitin
sa mga dayuhang salitang binabaybay sa
orihinal na ispeling at ginamit sabstityut sa
panipi (“ “).
Kapitaliseysyon,
Abrebiyeysyon,
Pagsulat ng
Bilang
Ang tuntunin ng gramatika sa
paggamit ng malaking titik ay
kailangang istriktong masunod sa
pagsulat ng pamanahong- papel
tulad ng sa simula ng mga
pangungusap,- pangalang pantangi,
mga dinaglat na titulo, mga titulong
pantawag tulad ng Mang, Aling,
Padre at iba pa.
Huwag na huwag gagamit ng mga
pinaikling salita na nakagawian na sa
paggamit ng e-mail at cellphone.
Ang mga buong bilang naman ay
kailangang baybayin, sinusundan
lamang ito ng simbulong numerikal sa
loob ng parentesis, halimbawa:
- Labinlima (15), anim na raan at
dalawampu’t isa (621), siyamnapung
porsyento (90%).
Ang mga salita ay kailangang isulat
nang buo hangga’t maaari.
Ang maaari lamang daglatin ay mga
titulo tulad ng G., Gng., Bb., Dr., Prof.,
Rev., Kgg., PhD., Jr., ;
mga karaniwan nang akronim tulad
ng USA, UNESCO, YMCA; at mga
salitang panukat tulad ng cm., mm.,
ft., lbs.; mga pormyula tulad ng h2O, Fe.
Ngunit ang petsa, taon bilang ng
kalye, serial at mga bilang na may
praksyon o puntos- desimal ay
maaarin nang isulat sa simbulo,
halimbawa:
- Pebrero 16, 1969, 216 Daang Malvar,
Bolyum 2, 1 ¼ , 89.23.
Bilang ng Pahina
Ang bilang ng pahina ay kailangan ilagay sa itaas,
gawing kanan o upper right hand corner ng papel.
Ang pahina ay nagsisimula sa katawan ng
pamanahong-papel o sa
kabanata I hanggang sa mga huling pahina nito.
Hindi na nilalagayan ng bilang ng pahina ang fly
leaf, Pamagiting Pahina, Dahon ng Pagpaptibay,
Pasasalamat Listahan ng mga Talahanayan at
Grap at Listahan ng mga Nilalaman.
Pagbabantas
Kailangang sundin ang mga alituntuning pang
gramatika sa pagbabantas. Makatutulong
kung muling sasangguni sa mga aklat na
tumatalakay sa gamit ng mga bantas.
Sa Komunikasyon sa Makabagong Panahon,
tinalakay nina Bernales, et al. (2002) ang
paksang ito.
Proofreading at Editing
Karaniwang hindi maiiwasan ang mga
pagkakamali sa pagsusulat.
Maaring ito ay pagkakamali sa gramatika,
ispeling, pagbabantas o sa pagsipi ng mga datos.
Maaari ring ang pagkakamali at tipograpikal o
pagkakamali sa pag-eenkowd sa kompyuter lalo
na kung ibang tao ang nag-enkowd o nagtayp ng
teksto.
May mga pagkakataong ang mga mananaliksik
na hindi gaanong maalam sa gramatika o
hindi nakatitiyak sa kawastuhan ng kanyang
presentasyon ay kumukuha at nagbabayad pa
ng editor.

similar documents