Εσωτερικοί Πελάτες - Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο

Report
Μουρούτσος Σπυρίδων,
Μήτκα Ελευθερία
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών
Πολυτεχνική σχολή Ξάνθης, Ελλάδα
Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected]
[email protected]
Παρουσίαση για το συνέδριο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Α.Π.Θ.:
Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση
και Καλές πρακτικές
Η έννοια της Ποιότητας
 Ορισμοί ποιότητας
 Ιστορική αναδρομή
 Το «σύστημα» του Πανεπιστημίου
 Γενικές αρχές Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας
 Εφαρμογή των Αρχών στα Ελληνικά
Πανεπιστήμια
 Συμπεράσματα



Ποιότητα σχεδίασης ή
προδιαγραφών
Ποιότητα Παραγωγής
Η ποιότητα πρέπει να στοχεύει στις
ανάγκες του πελάτη
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
 Συμφωνία του προϊόντος με τις
προδιαγραφές
 Καταλληλότητα προς χρήση
 Απώλεια στην κοινωνία από την
στιγμή που της αποστέλλεται το
προϊόν







Βιομηχανοποίηση των προϊόντων
Μαζική παραγωγή – κατασκευαστικές
προδιαγραφές
Έλεγχος ποιότητας – επεξεργασία
δεδομένων
Τυποποιημένη παραγωγή
100% επιθεώρηση – ελαττωματικά
Συλλογή δειγμάτων - βάση για επιθεώρηση
όχι για συνεχή παρακολούθηση


Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μία
προσέγγιση διοίκησης (management),
επικεντρωμένη στην έννοια της Ποιότητας που
στοχεύει στην μακροπρόθεσμη κερδοφορία και
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας
επιχείρησης μέσω της ικανοποίησης των πάσης
φύσεως πελατών (ISO/CD 8402-1).
Η διασφάλιση ποιότητας συντελεί στην
ανάπτυξη ενός εσωτερικού συστήματος που
εξάγει δεδομένα από όπου προκύπτει ότι το
προϊόν που παρήχθη συμφωνεί με τις
προδιαγραφές και ότι ανιχνεύθηκαν και
απομακρύνθηκαν τα ελαττωματικά.







Πρώτη προτεραιότητα η ποιότητα και
η συνεχής βελτίωσή της
Εστίαση στις απαιτήσεις του πελάτη
Πρόληψη κακής ποιότητας
Μάνατζμεντ με αντικειμενικά στοιχεία
Συστηματική συμμετοχή εργαζομένων
Μάνατζμεντ με μικτές ομάδες
Δέσμευση της Διοίκησης
◦ Ανεπάρκεια προσωπικού των
εργαστηρίων
◦ «Κενές» διδακτικές διαδικασίες με μη
αποδοτικές μεθόδους διδασκαλίας
◦ Δεν υφίσταται ουσιαστική σύνδεση
πανεπιστημίου-αγοράς εργασίας
◦ Φοιτητική μέριμνα
◦ Προβλήματα μεταφορών των φοιτητών
◦ Τεχνικά προβλήματα σε περιπτώσεις
κακοκαιρίας
◦ Σύνδεση πανεπιστημίου - αγοράς εργασίας
◦ Βελτίωση επικοινωνίας και συνεργασίας
καθηγητών – φοιτητών
◦ Αρτιότερες υποδομές εργαστηρίων
◦ Αποτελεσματική αντιμετώπιση τεχνικών
προβλημάτων
◦ Πιο αξιοκρατική κατανομή φοιτητικής μέριμνας
◦ Ανακατανομή των πόρων με περιστολή δαπανών
και διαφάνεια στον τρόπο κατανομής
◦ Κριτική σκέψη στη διδασκαλία
◦ Προώθηση ερευνητικού έργου





Ποιοι είναι οι πελάτες;
Ποιες είναι οι απαιτήσεις τους;
Ποιες οι πραγματικές ανάγκες των
πελατών που επιδιώκουμε να καλύψουμε;
Τι προσδοκούν από την επιλογή του
προϊόντος;
Πώς διαμορφώνονται τα χαρακτηριστικά
του προϊόντος ώστε να τους
ικανοποιήσουμε;

Εξωτερικοί Πελάτες: Τελικοί
καταναλωτές (κοινωνία, οικογένεια,
επιχειρήσεις, οργανισμοί, υποψήφιοι
φοιτητές)

Εσωτερικοί Πελάτες: Αποδέκτες
παραδοτέου στην αλυσίδα παραγωγής
(φοιτητές, διδακτικό προσωπικό,
διοικητικό προσωπικού)





Φοιτητής
Συμμετέχοντες στη διαδικασία
Εσωτερικοί πελάτες: Εξυπηρετούν άλλους
εσωτερικούς πελάτες με στόχο την
εξυπηρέτηση του εξωτερικού πελάτη.
Κάθε εσωτερικός πελάτης πρέπει να
ενδιαφέρεται για τον διπλανό εσωτερικό
αναρωτώντας: «τι μπορώ να κάνω για να
σε εξυπηρετήσω καλύτερα;».






Επαγγελματική αποκατάσταση (υποψήφιοι
φοιτητές/φοιτητές)
Τεχνική κατάρτιση (επιχειρήσεις)
Υπεύθυνοι επιστήμονες (κοινωνία)
Βελτίωση κοινωνικού status (οικογένεια)
Ανέλιξη καθηγητών (διδακτικό προσωπικό)
Μηχανοργάνωση (διοικητικό προσωπικό)


Συντονισμός με τις απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας
Εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικής υποδομής,
ασκήσεων – μεθόδων διδασκαλίας των
εργαστηρίων, οπτικοακουστικά μέσα
διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, επιμόρφωση
και μετεκπαίδευση του διδακτικού και
διοικητικού προσωπικού σε νέες
τεχνολογίες




Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις,
ανανέωση των πανεπιστημιακών
συγγραμμάτων.
Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης
Ανάπτυξη διεθνούς δικτύου Έρευνας
Οργάνωση με αποτελεσματική
διεκπεραίωση του όγκου εργασίας από το
διοικητικό προσωπικό
Εμπλέκονται:
 Marketing
 Σχεδιασμός
 Παραγωγή
Αποτρέπονται:
 Σχεδιασμός προϊόντων που δεν
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών.
 Παραγωγή προϊόντων εκτός
προδιαγραφών.
Τα διοικητικά στελέχη καλούνται να σχεδιάσουν ένα
πλάνο δράσης, προγραμματίζοντας:








Λειτουργικούς στόχους κάθε στρατηγικής
Κριτήρια απόδοσης
Δραστηριότητες
Χρονοδιαγράμματα
Ημερομηνίες περάτωσης των στόχων
Καταμερισμό ρόλων και ευθυνών του προσωπικού
Βοήθεια από επιχειρήσεις/οργανισμούς/κράτος/
κοινωνικούς φορείς
Αξιολόγηση των στατιστικών διαδικασιών
επεξεργασίας στοιχείων





Αξιολόγηση των αποφοίτων, της
διοικητικής λειτουργίας, της διδακτικής
διαδικασίας.
Χρονοδιαγράμματα για τη σχέση στόχουαποτελέσματος.
Πληροφόρηση για διεθνής καινοτομίες.
Συλλογή δεδομένων, αρχείων, στατιστικά
δεδομένα.
Διατύπωση επιχειρημάτων δεόντως
αποδεικνυόμενα.





Να κατανοήσουν τη σημασία, τη συμβολή και
το ρόλο τους, να έχουν προσωπικούς
στόχους και να αξιολογούν την απόδοσή
τους βάσει και αυτών.
Να διορθώσουν από κοινού τυχόν παραλείψεις στη διάρκεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Μεγαλύτερη συμμετοχή των φοιτητών στη
διδακτική διαδικασία.
Ανοιχτός διάλογος φοιτητών - καθηγητών
για τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων.
Σεβασμός κάθε άποψης και συμφωνία
διαμέσου διαλόγου.





Δέσμευση των συμμετεχόντων προς συνεχή
βελτίωση.
Ενεργή συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση
των διδακτικών διαδικασιών.
Συμμετοχή στη διαδικασία επίλυσης
προβλημάτων, με χρήση αρχών του στατιστικού
ελέγχου διεργασιών.
Συζήτηση για την καλύτερη αξιοποίηση των
ερευνητικών προγραμμάτων.
Συζήτηση για τις διαδικασίες που εμποδίζουν
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.


Η υλοποίηση ενός συστήματος ποιότητας
στην παιδεία ξεκινά από το σπίτι και την
οικογένεια και συνεχίζεται στο περιβάλλον
του πανεπιστημίου.
Αποτελεί μια ομαδοσυνεργατική
προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (υπουργείου,
διδακτικό προσωπικό, τοπικών φορέων,
γονέων) με τη συνεχή υποστήριξή τους.


Στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζονται
θέματα όπως ενημέρωση των
συμμετεχόντων, διανομή έντυπου υλικού,
διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και
καθορισμός υπευθύνων σε κάθε τομέα.
Κλασσικά εργαλεία όπως ανάλυση
προβλημάτων που σχετίζονται με τις
αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές και τα
δυνατά σημεία συμβάλλουν στην ανάπτυξη
ικανοτήτων των συμμετεχόντων στο
σύστημα.


Ομάδες επισκέπτονται άλλα
πανεπιστημιακά ιδρύματα, που
επιλέγονται με στόχο τη συγκριτική
αξιολόγηση.
Η ομάδα ως δίαυλος διάχυσης κάθετης και
οριζόντιας πληροφόρησης της διοίκησης,
σχετικά με τις αλλαγές που θεωρούνται
απαραίτητες.




Να ενστερνίζεται το όραμα της ολικής
ποιότητας.
Να διασφαλίζει ότι οι ανάγκες των
φοιτητών βρίσκονται στο επίκεντρο και
διαύλους επικοινωνίας, ώστε να
εισακούονται τα παράπονα τους και να
αποδίδεται η ευθύνη.
Να μεριμνά για τις οργανωτικές δομές, τις
υπευθυνότητες και την εξουσιοδότηση που
συνάδει με τις υπευθυνότητες.
Να δημιουργεί μια σταθερότητα σκοπού.







Να προωθεί όσους ενστερνίζονται τις νέες
αξίες
Να απομακρύνει εμπόδια από οργανωτικές
συμπεριφορές
Ορθή διαχείριση κονδυλιών
Επαναπροσδιορισμός στόχων
Τήρηση αξιών και συνθηκών στη βάση της
αξιοκρατίας
Προάσπιση συμφερόντων
Ανάληψη πρωτοβουλιών για περαιτέρω
κινητοποίηση και αποδοτικότητα
Αξιολόγηση - Διαφάνεια
 Πρότυπα αποδεκτής συμπεριφοράς
 Αλλαγή - Κουλτούρα
 Ανάδραση
 Συνεχής βελτίωση
 Εξισορρόπηση δράσης ως προς την
ποιότητα

Mitka Eleftheria
Ph.D. Candidate
Department of Electrical & Computer Engineering
School of Engineering
Democritus University of Thrace
University Campus, Kimmeria Xanthi, 671 00 Greece
[email protected]

similar documents