Hent materialet - Hørsholm Kommune

Report
Regn- og spildevand
i Hørsholm Kommune
v/ Peter Antonsen
Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013
Problemet vedrører hele Hørsholm
Kapacitets mangle i fællessystemet
er problem i hele Hørsholm.
Kortet viser de områder hvor der
allerede er registreret problemer
med spildevand som presse op til
jordoverfladen.
Selv ved moderate regnskyl udsættes vandløb og kyststrækning
for urenset spildevand
Niras rapportens seks løsninger + 3 hybrider
1. Et-strenget system: Fastholdelse af fælleskloakering
2. To-strenget system: Separatkloakering
3. To-strenget system: Separering af vejvand (komb. med andre løsninger)
3a. Separering af vejvand til Øresund
2100 m3 bassin før Bolbrorenden. Aflastning via Bolbrorenden til Øresund
3b. Separering af vejvand + 78 % Matrikler til Øresund
Aflastning - ingen
3c. Separering af vejvand + 57 % Matrikler til Øresund
Aflastning via havledning til Øresund
4. To-strenget system: Separering sker ifm. nye/genopførte ejendomme
5. To-strenget system: Brug af LAR (Lokal Afledning af Regn)
6. Et-strenget system: Lukning af vejriste
To overordnede løsningsprincipper
Et-strenget system
(fællessystem)
To-strenget system
(separatsystem)
Recipient, (hav, å)
Recipient, (hav, å)
Renseanlæg /
Pumpestation
Renseanlæg /
Pumpestation
Overløbsbygværk
Lokal nedsivning
Bassin
Regnvand
Spildevand
og regnvand
Spildevand
Skelbrønd
Skelbrønd
Et-strenget system - fælleskloakering
Skel
Hørsholm Vand er ledningsejer
Lodsejer er ledningsejer
Spildevand og
overfladevand føres væk
via samme kloakledning
Overfladevand fra vej er tilsluttet
fællesledning
Hus har tilsluttet spildevand og
overfladevand til fællesledning
Rød = spildevand
Blå = regnvand
To-strenget system – separatkloakering
Skel
Hørsholm Vand er ledningsejer
Lodsejer er ledningsejer
Delvis adskillelse af regnog spildevand
Regnvand og spildevand fra hus ledes
væk i fællesledning (rød)
Regnvand fra vej ledes væk via
regnvandsledning (blå)
To-strenget system - separatkloakering
Skel
Hørsholm Vand er ledningsejer
Lodsejer er ledningsejer
Hel adskillelse af regnog spildevand
Spildevand fra hus ledes væk via
fællesledning/spildevandsledning
(rød)
Regnvand fra tage og befæstede
arealer ledes væk via
regnvandsledning (blå)
To-strenget system - separatkloakering
Kombination af
Skel
Hørsholm Vand er ledningsejer
Lodsejer er ledningsejer
separatkloakering og delvis LAR
(Lokal Afledning af Regn)
Spildevand ledes væk via
fællesledning/spildevandsledning
Regnvand ledes væk dels via faskine,
dels via regnvandsledning (blå)
Forudsætning:
Mulighed for nedsivning
Sammenligning af seks mulige løsninger
TEKNISKE
BILAG
Klimaændringer i Danmark sætter nye krav
når gamle kloakledninger skal udskiftes.
Den danske klimatilpasningsstrategi
har valgt at anvende FNs klimapanel,
IPCC, A2- og B2-scenarier samt EU2C.
Det betyder at Danmark man i
fremtiden forventer et varmere og
vådere vejr med flere ekstremer.
• Mere regn. Vi får mere regn om
vinteren og mindre om sommeren.
Om sommeren får vi både
tørkeperioder og kraftigere regnskyl.
De problemer vi har i dag kan kun
forventes at blive værre.
Serviceniveau - 2013
Til dimensionering af kloakprojekter i Hørsholm Kommune
anvendes et samlet sikkerhedstillæg på 1,56.
Sikkerhedstillægget består dels af et tillæg på 30 % for
udviklingen i klimaet og dels et 20 % for usikkerhed på
beregninger.
Serviceniveau og sikkerhedstillægget er baseret på
anbefalingerne i Spildevandskomiteens Skrift
nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn"
nr. 29 ” Forventede ændringer i ekstremregn som følge af
klimaændringer”.
Skrifterne angiver retningslinjer og er almindelig praksis i
Danmark. gen.
Serviceniveauet er med vedtagelse af spildevandsplanen ansvarspådragende for forsyning.
UDEN
MED
SIKKERHEDSFAKTOR SIKKERHEDSFAKTOR

similar documents