Oslo kommune

Report
Oslo kommune
Utviklings- og kompetanseetaten
Hvilken innflytelse har store aktører via
innkjøp? Og hvordan bruker de den
innflytelsen for å ta samfunnsansvar?
V/Anne Cathrine Jacobsen, juridisk rådgiver i Utviklingsog kompetanseetaten, avdeling for konserninnkjøp
Samfunnsansvar
Samfunnsansvar kan defineres som helheten av et:
• Økonomisk ansvar
• Miljømessig ansvar
• Sosialt ansvar
• Etisk ansvar
Hvorfor stille krav til samfunnsansvar i
offentlige anskaffelser?
• Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter
• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
• Politiske føringer
• Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar
• Konsernovergripende anskaffelsesstrategi
Formålet med regelverket om offentlige
anskaffelser:
• Lov om offentlige anskaffelser § 1:
”Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt
verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv
ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på
forretningsmessighet og likebehandling. Regleverket skal også
bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at
allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en
samfunnstjenelig måte.”
Anskaffelser i Oslo kommune
• Volum på anskaffelser ca 17 milliarder kroner
per år
• Gjennomfører årlig 550 konkurranser over
500’
• Ansvaret for anskaffelser er i hovedsak
delegert virksomhetene
• Stor variasjon antall kunngjorte
konkurranser
5
Konsernovergripende anskaffelsesstrategi –
delmål 6
• Oslo kommune skal gjennomføre anskaffelser med vekt på
samfunnsansvar
• Redusere miljøbelastningen som følge av
anskaffelsesaktiviteten ved å stille relevante miljøkrav til
leverandører og leveranser
• Øke andel av etisk handel
• Gjennomføre risikoanalyser og revisjoner av leverandørens
samfunnsansvar i rammeavtaler
• Delta i nettverk og fora som arbeider for økt samfunnsansvar
6
Anskaffelsesprosessen i Oslo kommune
PLANLEGGING
AV
ANSKAFFELSE
BEHOVSVERIFIKASJON
MARKEDSUNDERSØKELSE
SPESIFIKASJON og
KONTRAKTSSTRATEGI
GJENNOMFØRING
AV
ANSKAFFELSE
KONKURRANSEBETINGELSER
LEVERANDØRVALG
KONTRAKT/BESTILLING
OPPFØLGING
AV
ANSKAFFELSE
KONTRAKTSOPPFØLGING
PRODUKT- OG
ANLEGGSOPPFØLGING
7
Krav til leverandørene og til selve tilbudet
• Kvalifikasjonskrav – minimumskrav til leverandørenes
egnethet
• Leverandøren avvises dersom kravene ikke er oppfylt
• Krav til ytelsen
• Tildelingskriterier – det økonomisk mest fordelaktige tilbud
• Kontraktsvilkår – krav til utførelsen
Samfunnsansvar innebærer:
• Fokus på planlegging av den enkelte anskaffelse for å kunne
stille relevante miljø-, sosiale- og etiske krav
• Forebygge brudd på sosiale og etiske krav
• Risikovurderinger
• Kontraktsoppfølgning
• Revisjoner
• Kontraktsstrategi
• Identifisere særlige risikoområder
• Plan for oppfølgning og revisjon
Varekontrakter
• Implementering av FNs Global Compact i kommunens
varekontrakter (Byrådens sak 3/2012)
• Ved vareanskaffelser der det anses å være risiko for brudd på
internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og ILOs
kjernekonvensjoner i leverandørkjeden/produksjonsprosessen.
• Kontraktskrav knyttet til respekt for menneskerettighetene og
overholdelse av ILOs kjernekonvensjoner.
• Kvalifikasjonskrav knyttet til kvalitetssikringssystem som muliggjør
systematisk oppfølgning av kontraktskrav knyttet til ILOs
kjernekonvensjoner nedover i leverandørkjeden.
• Forbud mot barnearbeid
• Krav om returordninger – Grønt punkt
Tjenestekontrakter
• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår
• Formålet er å bidra til at ansatte i virksomheter som utfører
tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige
oppdragsgivere ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår
enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter
og landsomfattende tariffavtaler.
• Krav om å stille kontraktskrav
• Gjelder også underleverandører som direkte medvirker til å
oppfylle kontrakten
• kontrollplikt
Revisjon - Kontraktsoppfølging
• Dialog med leverandørene
• Sikre at vi får det vi har bestilt på de avtalte vilkårene
• Sanksjoner
• Retting
• Heving

similar documents