لینک دانلود

Report
Core
Banking
‫استاد ‪ :‬جناب آقای مهربان‬
‫ارائه دهندگان‪:‬‬
‫الهام شجاعی‬
‫ماندانا فاطمی‬
‫پاییز ‪91‬‬
‫مراحل توسعه صنعت بانکداری‬
‫‪ ‬فناوری بانک ها همراه با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات‬
‫(‪ )ICT‬متحول شد‪.‬‬
‫‪ ‬این تحوالت در چهار دوره صورت گرفت ‪:‬‬
‫‪ .I‬اتوماسیون پشت باجه (‪)Back Office Automation‬‬
‫‪ .II‬اتوماسین جلوی باجه (‪)Front Office Automation‬‬
‫‪ .III‬متصل کردن مشتریان به حساب هایشان‬
‫‪ .IV‬یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی‬
‫عملیات بانکی‬
‫‪.I‬‬
‫اتوماسیون پشت باجه ( ‪Back Office‬‬
‫‪)Automation‬‬
‫‪‬‬
‫نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکداری‬
‫این فناوری در دهه ‪ 1960‬رواج داشت‬
‫حذف دفاتر از شعب‬
‫ارسال گردش روزانه حساب ها در پایان هر روز‬
‫در دهه ‪ 1970‬ثبت برروی محیط های مغناطیسی صورت می‬
‫گرفت‬
‫استفاده از سیستم های پردازش دسته ای و سیستم های بزرگ‬
‫رایانه ای‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجاد دقت و سرعت در موازنه‬
‫حساب ها‬
‫‪ .II‬اتوماسین جلوی باجه ( ‪Front Office‬‬
‫‪)Automation‬‬
‫‪ ‬شروع آن از اواخر دهه ‪1970‬‬
‫‪ ‬امکان انتقال ‪ Online‬اطالعات از طریق ترمینال ها‬
‫‪ ‬نیاز به افرادی برای به پاسخگوی مراجعین‬
‫‪ ‬جزیره ای و غیر یکپارچه بودن نرم افزارها‬
‫‪ .III‬متصل کردن مشتریان به حساب هایشان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آغاز آن از اوایل دهه ‪ 1980‬بود‬
‫امکان دسترسی مشتریان به حسابهایشان‬
‫کاسته شدن کارکنان جلوی باجه‬
‫استفاده از خطوط هوایی‬
‫دستی – الکترونیکی بودن عملیات‬
‫عدم یکپارچگی سیستم های مکانیزه‬
‫جزیره ای ونا هماهنگی‬
‫عدم تکامل خطوط مخابراتی‬
‫فقدان پروتکل های ارتباطی‬
‫‪ .IV‬یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی‬
‫عملیات بانکی‬
‫‪ ‬الزمه ورود به این مرحله داشتن امکانات وبسترهای مخابراتی‬
‫پیشرفته ومطمئن است‪.‬‬
‫‪ ‬به منظور رسیدن به یکپارچگی ‪ ,‬بانکها باید ‪:‬‬
‫‪ .1‬تالش برای استاندارد سازی نرم افزاری وسخت‬
‫افزاری در سیستمهای رایانه ای موجود‪.‬‬
‫‪ .2‬تالش برای ایجاد سیستم های یکپارچه‬
‫‪ ‬مشتری مدار بودن‬
‫‪ ‬الکتونیکی بودن پول‬
‫تعریف واژه ‪Core Banking‬‬
‫‪ ‬موسسه ‪PBC Core System‬‬
‫‪ Core Banking‬یعنی دانستن تمام نیازهای مشتری و فراهم آوردن آنها‬
‫در زمان مناسب از طریق‬
‫کانال های مناسب به صورت ‪ 24‬ساعته در هفت روز هفته‪.‬‬
‫‪ ‬موسسه ‪Inside Banking System‬‬
‫‪ Core Banking‬عبارت است از راهکاری نرم افزاری به منظور اجتماع‬
‫بانک هایی که در‬
‫نواحی مختلف هستند در جهت دسترسی ‪ Online‬آنها به یکدیگر‪.‬‬
‫‪ ‬گروه بانک ایالتی‬
‫سیستم ‪ Core Banking‬دارای پایگاه اطالعاتی متمرکز شده است که بانکداری ‪24‬‬
‫ساعته و هفت روز هفته را‬
‫در هر مکانی برای مشتریان و بانکها فراهم می کند و منجر به انسجام تمام کتنال ها مانند‬
‫‪ , ATM‬اینترنت و ‪...‬‬
‫می شود شعب نیز می توانند ار طریق این سیستم متصل شده و امکان تصمیم گیری آگاهانه‬
‫وبه موقع را‬
‫تسهیل بخشند‪.‬‬
‫‪ ‬موسسه ‪IT Harmony‬‬
‫‪ Core Banking‬یک فعالیت منحصر به فرد در حیطه بانکداری است که با به اشتراک‬
‫گذاری شبکه های مجازی‬
‫شعب مختلف یک بانک ‪ ,‬امکان اتصال آنها به یکدیگر و با یک امنیت مناسب ‪ ,‬به منظور‬
‫اجرای بهینه فعالیت های‬
‫بانکداری ‪ ,‬می شود‪.‬‬
‫‪‬تعریف سیستم یکپارچه‬
‫عبارت است از سیستمی که کلیه بخش های آن با یکدیگر ارتباط دارند و‬
‫تمامی زیر سیستم ها‬
‫به گونه ای با یکدیگر فعالیت میکنند ‪.‬در اصل کل زیر سیستم در قالب یک‬
‫سیستم است‪.‬‬
‫‪‬ساده ترین تعریف از واژه ‪Core Banking‬‬
‫سیستم یکپارچه ای که تمامی فعالیتهای بانکها را اعم از عملیات شعبه و ادارات‬
‫را در برگرفته و‬
‫ضمن مدیریت تراکنش ها در تمامی واحدها امکان کنترل و بررسی صحت عملیات‬
‫وصدور مجوزهای‬
‫الزم را برای انجام عملیات به صورت یکپارچه فراهم سازد‪.‬همچنین امکان تهیه‬
‫انواع گزارشات مالی ‪,‬‬
‫‪ ‬به طور کلی این سیستم کلیه محصوالت‪ ،‬خدمات بانکی‪ ،‬عملیات‬
‫راهبری و مدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه دادههای‬
‫مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارایه میکند که انعطاف‬
‫پذیری این سیستم و مشتری محوری از ویژگیهای مهم آن است‪.‬‬
‫‪ ‬مزایا و نتایج حاصل از راهاندازی سیستم بانکداری متمرکز و‬
‫توسعه بانکداری الکترونیکی مواردی همچون افزایش‬
‫رضایتمندی مشتریان را به دلیل ارایه محصوالت و خدمات‬
‫متنوع‪ ،‬افزایش بهره وری عملیاتی‪ ،‬افزایش کارایی و بهره وری‬
‫منابع انسانی‪ ،‬مدیریت هزینههای عملیاتی و نگهداشت و توانایی‬
‫بیشتر را در برمیگیرد‪.‬‬
‫خزانه‬
‫انواع‬
‫سپرده‬
‫ها‬
‫تلفن‬
‫‪ATM‬‬
‫سیستم‬
‫ارزی‬
‫اتاق‬
‫پایاپای‬
‫تراز کل‬
‫بانک‬
‫اجزای‬
‫‪Core‬‬
‫‪Banking‬‬
‫حساب‬
‫های‬
‫تعدیلی‬
‫‪POS‬‬
‫مرکز‬
‫پرداخت‬
‫قبوض‬
‫سوئیچ‬
‫کارتها‬
‫اینترنت‬
‫پرداخت‬
‫قبوض‬
‫انواع وام‬
‫ها و‬
‫تسهیالت‬
‫‪ITV‬‬
‫سایت‬
‫اینترنتی‬
‫‪.........‬‬
‫بخش های یک سیستم یکپارچه‬
‫بانکی‬
‫سیستم شعبه‬
‫سیستم ریالی‬
‫سیستم ارزی‬
‫سیستم کلرینگ‬
‫سیستم های موجود در‬
‫مناطق‬
‫تسهیالت منطقه ای‬
‫تجمیع اطالعات تراز‬
‫مناطق‬
‫تجمیع اطالعات بین‬
‫واحدها‬
‫اموال مناطق‬
‫انبار داری و حسابداری‬
‫حسابداری کل و بودجه‬
‫اداره روابط عمومی‬
‫سیستم های ادارات‬
‫اداره امور بین الملل‬
‫مشارکت و سرمایه‬
‫گذاری ها‬
‫‪.........‬‬
‫کارگزینی‬
‫‪......‬‬
‫‪ ‬عالوه بر تمام مواردیک سیستم امنیتی به صورت یکپارچه‬
‫( ‪ )Security Management System‬داشته باشد که‬
‫تشخیص دهد چه کاربری در چه محدوده زمانی اجازه استفاده از چه‬
‫خدماتی را از سیستم داراست و هر گونه تالش غیرمجاز و‬
‫غیرمرتبط به اجزا را بتواند شناسایی کند‪ ،‬هشدار بدهد‪ ،‬متوقف و‬
‫راهبری کند‪.‬‬
‫سیستم بانکی‬
‫در بخش شعبه‬
‫و مرکز‬
‫سیستم کارت‬
‫سیستم‬
‫جامع‬
‫بانکی‬
‫سیستم‬
‫مدیریت ارتباط‬
‫با مشتری‬
‫‪CRM‬‬
‫سیستم‬
‫مدیریت داخلی‬
‫پیاده سازی سیستم جامع‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سیستم کامال متمرکز‬
‫سیستم نیمه متمرکز نقطه ای‬
‫سیستم نیمه متمرکز دسته ای‬
‫‪.......‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سیستم کامال متمرکز‬
‫ذخیره کلیه اطالعات در مرکز‬
‫قطع ارتباط با مرکز منجر به مختل شدن عملیات شعب‬
‫تغیرات نرم افزاری فقط در مرکز صورت می گیرد‬
‫تمامی اطالعات در بانک اطالعاتی مرکز ذخیره می شود‬
‫خطوط مخابراتی مطمئن با سرعت مناسب‬
‫ایجاد شعب جدید در کمترین زمان و با کمترین ملزومات‬
‫نظارت و کنترل به راحتی انجام می شود‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سیستم نیمه متمرکز نقطه ای‬
‫احتیاج به گرفتن مجوز از مرکز برای انجام تراکنش مربوط به‬
‫حساب شعبه دیگر‬
‫امکان ارائه سرویس به مشتریان‬
‫انجام تغیرات نرم افزاری در تک تک شعب‬
‫بازده بهتر در جاهایی که خطوط مخابراتی کیفیت و اعتماد کمی‬
‫دارند‬
‫بیشتر بودن تجهیزات پایه نسبت به روش کامال متمرکز‬
‫سیستم نیمه متمرکز دسته ای‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫وجود چندین مرکز‬
‫کاهش یافتن میزان بار ترافیک اتصال‬
‫افزایش سرعت انتقال اطالعات‬
‫اتصال بین دو شعبه با مراکز مختلف ارتباط بین دو مرکز را‬
‫میطلبد‪.‬‬
‫مهمترین زیر ساختهای الزم به منظور اجرای‬
‫بانکداری یکپارچه‬
‫حقوقی‬
‫مخابراتی‬
‫نرم افزاری‬
‫سخت افزاری‬
‫• بستر نرم افزاری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شامل نرم افزارهای سیستمی و کاربردی و یکچارچه سازی نرم‬
‫افزارها‬
‫پشتیبانی از تمام عملیات‬
‫به صورت ‪Package‬‬
‫ساخته شدن به وسیله شرکتهای طراح‬
‫• بستر سخت افزاری‬
‫‪ ‬رفع نیازهای سخت افزاری توسط شرکتهای تولید کننده نرم افزار‬
‫• بستر مخابراتی‬
‫‪ ‬مهمترین واساسی ترین عامل است‬
‫‪ ‬بستگی دارد به چگونگی اتصال کامپیوترها و نوع شبکه‬
‫ارتباطی مورد نیاز‬
‫‪‬انواع شبکه ‪:‬‬
‫‪Client / Server .1‬‬
‫‪Peer to peer .2‬‬
‫‪‬‬
‫انواع بستر مخابراتی‬
‫‪ .I‬استفاده از شبکه های ماهواره ای ‪VSAT‬‬
‫‪ .II‬استفاده از شبکه های نقطه به نقطه ‪ Peer to Peer‬و طرح‬
‫‪PAP‬‬
‫‪.I‬‬
‫استفاده از شبکه های ماهواره ای ‪VSAT‬‬
‫‪ ‬اتصال کلیه شعب و ادارات به یک ایستگاه مرکزی از طریق ترمینال‬
‫‪VSAT‬‬
‫‪ ‬متصل بودن ایستگاه به سیستم کامپیوتری بانک مرکزی‬
‫‪ ‬نا امن وگران بودن‬
‫‪ .II‬استفاده از شبکه های نقطه به نقطه ‪Peer to Peer‬و طرح‬
‫‪PAP‬‬
‫‪‬‬
‫اجرا بر روی اینترنت پر سرعت‬
‫• بستر حقوقی‬
‫‪ ‬نیاز به تصویب مقررات خاص در ضمینه ‪Core Banking‬‬
‫‪ ‬عالوه بر موارد گفته شده بررسی نیازها ‪ ,‬بومی سازی ‪ ,‬نصب و‬
‫اجرا ‪ ,‬پیاده سازی ‪ ,‬برقراری ارتباطات ‪ ,‬تغییر فرهنگ در شعبه‬
‫و مشتری ‪ ,‬آموزش و پشتیبانی از دیگر موارد عملیاتی شدن‬
‫سیستم های یکپارچه می باشد‪.‬‬
‫پیاده سازی سیستم ‪Core Banking‬‬
‫‪ .A‬شعب‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تجهیز شعب به سخت افزارهای مناسب‬
‫ایجاد ارتباط مخابراتی مناسب‬
‫انتقال داده ها از سیستم قدیم به جدید و کنترل آنها‬
‫آموزش کاربری سیستم به کاربران‬
‫‪ .B‬مرکز‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تجهیز شعب به سخت افزارهای مناسب‬
‫ایجاد ارتباط مخابراتی مناسب‬
‫انتقال داده ها از سیستم قدیم به جدید و کنترل آنها‬
‫ارتباط تک تک شعب با مرکز‬
‫نرم افزارهای ‪Core Banking‬‬
‫‪ ‬شرکتهای خارجی‬
‫‪TOSAN , SIGMA , SAP ,Vanda Group , ProFIX ,‬‬
‫‪Oracle Financial Services Software , Misys ,‬‬
‫………‪BANKSOFT ,‬‬
‫‪‬‬
‫شرکتهای داخلی‬
‫‪‬شرکت پدیساز ‪ :‬ارائه دهنده سیستم بانکداری یکپارچه ‪FNS‬‬
‫‪‬شرکت مگفا ‪ :‬ارائه دهنده نرم افزارهای جامع بانکداری شرکت‬
‫سوئیسی ‪TEMENOS‬‬
‫‪......‬‬
‫وضعیت ‪ Core Banking‬در ایران‬
‫‪ ‬مهمترین طرحی که در این ضمینه در حال اجراست طرح جامع نظام پرداخت‬
‫است‪.‬‬
‫‪ ‬شامل سیستم های الکترونیکی است که بخش های نرم افزار ‪ ,‬سخت افزار ‪,‬‬
‫شبکه سریع ‪ ,‬پرظرفیت و مطمئن مخابراتی است ‪.‬‬
‫‪ ‬این طرح دارای ‪ 5‬سامانه متمایز است‪:‬‬
‫‪ .1‬سامانه تصویه ناخالصی آنی (‪ : )RTGS‬برای انجام مبادالت الکترونیکی‬
‫بین بانکی در سطح کالن است‪.‬‬
‫‪ .2‬سامانه اتاق پایاپای خودکار )‪ :(ACH‬برای تسویه پرداختهای خرد‬
‫‪ .3‬سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (‪ : )SSSS‬امکان تسویه‬
‫الکترونیکی اوراق بهادار و حساب بانکهای تجاری را برای بانک مرکزی‬
‫فراهم می سازد‪.‬‬
‫‪ .4‬سامانه مرکز شتاب ‪ :‬امکان اتصال دستگاه های خود پرداز بانک ها به‬
‫یکدیگر‬
‫برخی مشکالت موجود بر سر راه توسعه بانکداری‬
‫متمرکز الکترونیک (‪(core banking‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫دشواری دسترسی و خرید نرمافزارهای خارجی‬
‫دشواری انطباق نرم افزارهای خارجی با عملیات بانکی داخلی‬
‫عدم طراحی و تهیه نرمافزار ‪ core banking‬بانک های دولتی داخل‬
‫دشواری جذب و نگهداری نیروهای متخصص در این زمینه‬
‫دشواریهای ناشی از عدم شناخت مدیران و دستگاههای ناظر و بازرس‬
‫محدودیتهای ناشی از آیین نامههای معامالتی‬
‫از سوی دیگر عدم پوشش مخابراتی در همه نقاط کشور‬
‫کندی توسعه شبکه زیرساخت‬
‫ارایه نشدن خدمات پشتیبانی به صورت شبانه روزی‬
‫ارایه نشدن خدمات مخابراتی متناسب با کیفیت مورد نیاز عملیات بانکی و باالبودن‬
‫میانگین زمان تعمیرخرابی با توجه به حساسیت سامانههای بانکی‬
‫پایین بودن قابلیت اطمینان ارتباطات شبکهای موجود (اختصاصی نبودن شبکه)‬
END

similar documents