"Nowotwór" wykonana przez uczennicę Joannę Żochowską

Report
Nowotwór to grupa chorób, w których
komórki organizmu dzielą się w sposób
niekontrolowany przez organizm, a
nowo powstałe komórki nowotworowe
nie różnicują się w typowe komórki
tkanki. Mutacje te powodują, że
komórka wcale lub niewłaściwie reaguje
na sygnały z organizmu.
 Nowotwór łagodny
 Nowotwór złośliwy
 Nowotwór anaplastyczny
 Mięsak
 Rak
 Potworniak
 Nowotwór miejscowo-złośliwy
Inaczej niezłośliwy. Nowotwór utworzony z tkanek
zróżnicowanych i dojrzałych, o budowie mało
odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek.
Jest dobrze ograniczony, często otorbiony, rośnie wolno,
rozprężająco (uciskając sąsiadujące tkanki), nie daje
przerzutów, a po należytym jego usunięciu nie powstaje
wznowa (ponowny rozrost nowotworu w tym samym
miejscu) - jest całkowicie wyleczalny.
Jego szkodliwy wpływ na ustrój może być spowodowany
wydzielaniem hormonu, krwawieniami, czy też
zamknięciem światła naczynia, uciskiem nerwu albo
umiejscowieniem w ważnym dla życia narządzie np.
sercu, rdzeniu kręgowym.
.
Nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu
(niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od
obrazu prawidłowych tkanek. Charakteryzuje się
szybkim wzrostem, atypią i brakiem torebki, czym m.in.
różni się od nowotworu niezłośliwego.
Rozprzestrzenia się poprzez naciekanie (wrastanie
między komórki) pobliskich tkanek, co upośledza ich
funkcję. Naciekając naczynia limfatyczne i krwionośne,
przedostaje się do ich światła. W efekcie komórki są w
stanie zawędrować wraz z krwią lub chłonką w odległe
miejsce organizmu, gdzie dają początek nowemu guzowi
- przerzut. Uniemożliwia to efektywną terapię poprzez
resekcję guza pierwotnego, z racji iż ogniska wtórne
powodują nawroty choroby i pogorszenie stanu chorego,
co doprowadza do śmierci.
Typ nowotworu całkowicie
niezróżnicowanego, o bardzo wysokiej
złośliwości. Rak, w którym proces
zmian genetycznych i związanych z
nim przemian fenotypowych komórek
jest tak głęboki, że nie można określić
nabłonka, z którego powstał.
Jest to ogólna nazwa dla wszystkich nowotworów
złośliwych pochodzenia nienabłonkowego. Mięsaki mogą
być wywoływane przez wirusy, np.: HIV, substancje
chemiczne, np. pochodne benzenu, smoły pogazowej,
smoły powęglowej itp., urazy mechaniczne i termiczne.
Mięsaki u ludzi występują znacznie rzadziej niż raki,
odwrotnie jest np. u psów. Szacuje się, że ok. 1%
wszystkich nowotworów złośliwych stanowią mięsaki.
Wykrycie rozpoczyna się stwierdzeniem guza przez
pacjenta. Rokowanie jest zawsze poważne, przebieg zły.
Nowotwór rośnie szybko i wyniszcza organizm, wcześnie
daje przerzuty i ma dużą skłonność do wznowy.
Leczenie najczęściej operacyjne, a chemioterapia i
radioterapia są mało skuteczne.
Nazwa grupy chorób nowotworowych
będących nowotworami złośliwymi
wywodzącymi się z tkanki nabłonkowej.
Nazwa ta odnosi się do guzów powstających z
nabłonków pochodzenia ekto- lub
endodermalnego oraz z nabłonka narządów
moczowo-płciowych. Nie są nazywane rakami
nowotwory złośliwe wywodzące się z
"nabłonków" pochodzenia mezodermalnego,
np. śródbłonka, międzybłonka, błony
maziowej.
Nowotwór wywodzący się z
wielopotencjalnych komórek zarodkowych, w
którym dochodzi do ich rozrostu i
różnicowania się w linie zawierające cechy
wszystkich listków zarodkowych, a
mianowicie ektodermy, endodermy i
mezodermy. Czasami spotyka się w nich
także utkanie "czwartego" listka zarodkowego,
a mianowicie komórki trofoblastu (komórki
łożyska). Guzy te nie mają jednorodnej
budowy histologicznej, stanowią mieszaninę
bezładnie przemieszanych, rozmaitych
tkanek.
Nowotwór o miejscowej złośliwości; charakteryzuje się
co najmniej jedną z trzech cech: albo dużą masą
tkankową uciskającą otoczenie, albo zdolnością
naciekania i niszczenia otoczenia lub zdolnością
wszczepiania.
Nowotwory półzłośliwe zasadniczo nie dają przerzutów,
ale dają nawroty po zabiegach operacyjnych, nawet
uznawanych za radykalne. Dlatego też nowotwory
półzłośliwe wymagają starannego podejścia
chirurgicznego z uwzględnieniem szerokich granic
wycięcia. Obraz mikroskopowy może być typowy dla
nowotworu złośliwego
1. Wszelkie zmiany w procedurze wypróżnień i
oddawania moczu.
2. Niedająca się zaleczyć zmiana skórna.
3. Niezwykłe krwawienie lub inna wydzielina.
4. Zgrubienie tkanki lub guz w obrębie piersi
lub gdziekolwiek.
5. Niestrawność lub trudności z połykaniem.
6. Wyraźna zmiana w obrębie pieprzyka lub
brodawki.
7. Męczący kaszel lub przewlekła grypa.
Grupa Krwi
Choroba nowotworowa
A
Rak sutka
Nowotwory ginekologiczne
Rak płuc
Rak żołądka
Rak wątroby
Rak mózgu i układu
nerwowego
Rak trzustki
Białaczka
B
Rak trzustki
Rak pęcherzyka żółciowego
Nowotwory kości
Ziarnica złośliwa
AB
Rak pęcherza
Rak żołądka
0
Rak przełyku
Czerniak
Badanie
Samodzielne badanie piersi
Cel
Wykrycie raka sutka
Badanie kliniczne piersi
Mammografia
Test na krew w stolcu
Wykrycie raka okrężnicy i
odbytnicy
Badanie krwi na PSA
Wykrycie raka prostaty
Cytologia
Wykrycie raka szyjki macicy
Badanie ginekologiczne
Szczególnie często spotykaną chorobą
nowotworową jest rak skóry. Skóra
zbudowana jest z dwóch warstw i jest bardzo
aktywnym narządem. Rak skóry powstaje z
określonych typów komórek. Organizm może
mieć genetyczne predyspozycje do
zachorowania na raka skóry, bądź choroba
może być następstwem zadziałania jakiegoś
czynnika środowiska.
Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania
na raka skóry należy przede
wszystkim unikać słońca. Powoduje
ono oparzenia słoneczne, które
inicjują zmiany skórne. Prowadzi to do
rozwoju chorób nowotworowych.
Zachorowalność na ten nowotwór
wynosi 1:74. Osoba, która posiada
naturalnie jasną skórę jest obciążona
wyższym ryzykiem rozwoju czerniaka,
niż u osób o ciemnej karnacji.
Przeciwsłoneczne kremy ochronne z
filtrem pochłaniającym promieniowanie
ultrafioletowe, chroniąc przed ich
wnikaniem w skórę, powinny zapobiegać
powstawaniu uszkodzeń prowadzących
do rozwoju raka. Efekt jest jednak
odwrotny. Ludzie stosując krem
ochronny, przebywają znacznie dłużej na
słońcu. Powoduje to, że nasza skóra jest
bardziej narażona na rozwój tej choroby.
Spośród zbadanych 1215 pobranych próbek
tkanek ponad 80 % stanowiły zmiany
łagodne, które obejmowały:
 znamiona;
 brodawki łojotokowe;
 włókna twarde skóry i guzy utworzone z
histiocytów;
 torbiele;
 tłuszczaki;
 włókniaki starcze, brodawki miękkie skóry;
 lokalizacji nowotworu
 Wielkości guza
 Różnicowania
Najważniejszym celem leczenia raka
jest usunięcie całej tkanki
nowotworowej. Złotą metodą
zwalczającą nowotwór jest stosowanie
metody chirurgii mikrograficznej, czyli
chirurgiczne wycięcie.





Chemioterapia
Radioterapia
Leczenie chirurgiczne
Immunoterapia
Hipertermia miejscowa
Chemioterapia jest sposobem leczenia
raka. Dzięki tej metodzie można niszczyć
komórki nowotworowe w całym ciele,
gdziekolwiek by się one nie znajdowały.
W zależności od typu nowotworu i
stadium jego rozwoju można dzięki
chemioterapii: wyleczyć chorobę
nowotworową, powstrzymać jej rozwój i
rozprzestrzenianie , spowolnić postęp
choroby lub podnieść jakość życia i
złagodzić symptomy choroby.
Wysokie dawki promieniowania mogą zabijać
komórki lub powstrzymać je od wzrostu i
podziału. Radioterapia jest przydatnym
narzędziem leczenia nowotworu ponieważ
komórki nowotworowe rosną i dzielą się
szybciej niż normalne komórki w otaczającej
je tkance zdrowej. Ponadto, komórki zdrowe
regenerują się po napromienianiu znacznie
szybciej niż komórki nowotworowe. Lekarze
ostrożnie dawkują intensywność leczenia oraz
ograniczają ilość zdrowej tkanki poddanej
napromienianiu, tak aby niszczące działanie
promieni dotknęło wyłącznie nowotwór.
Hipertermia jest metodą leczenia raka, w której
tkanka jest poddawana działaniu wysokiej
temperatury (do 42,°C, 113°F), by uszkodzić i
zniszczyć komórki rakowe
Hipertermia prawie zawsze jest stosowana razem
z innymi formami leczenia raka, takimi jak radioi chemioterapia
Szereg metod hipertermii jest obecnie poddawana
badaniom klinicznym, łącznie z hipertermią
miejscową, regionalną/częściową i całego ciała
Wiele prób klinicznych przeprowadza się po to,
by ocenić skuteczność hipertermii







orzech ziemny- A, AB
soja- A, AB
bób- 0, A, B, AB
pieczarka – 0, A, B, AB
szarłat spożywczy- A, AB
ślimak- A, AB
chlebowiec- 0, A, B, AB

similar documents