KPI57 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Report
KPI
กลุมงานคุ
่
้มครองผูบริ
้ โภคและเภสั ช
สาธารณสุข
ภญ.นฤมล ขันตีกุล
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
กท.
สธ
อย.
สบส
.
สป.
1. ร้อยละ 94 ของผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพทีไ่ ดรั
้ บ
การตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ
ที
้
์ ่
กาหนด
2. ร้อยละ 95 ของสถานประกอบการดาน
้
ผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพทีไ่ ดรั
้ บการตรวจสอบไดรั
้ บ
มาตรฐานตามเกณฑที
่ าหนด
์ ก
3. รอยละ
70 ของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ณ
้
สถานทีผ
่ ลิต ผานมาตรฐานตามประกาศฯ
่
กาหนด (20-40 ppm)
4.นมโรงเรียน
4.1 รอยละ
100 ของสถานทีผ
่ ลิตนมโรงเรียน
้
ไดรั
้ บการตรวจสอบตามเกณฑ ์ GMP
4.2 รอยละ
95 ของนมโรงเรียน ณ สถานที่
้
ผลิตมีคุณภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามประกาศ
่
์
5.กวยเตี
ย
๋ ว
๋
5.1 รอยละ
100 ของสถานทีผ
่ ลิตเส้นกวยเตี
ย
๋ ว
้
๋
ไดรั
้ บการตรวจตามเกณฑ ์ GMP
5.2 รอยละ
85 ของผลิตภัณฑเส
ย
๋ ว ณ
้
์ ้ นกวยเตี
๋
สถานทีผ
่ ลิตมีปริมาณวัตถุกน
ั เสี ย เป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 281 เรือ
่ งวัตถุเจือปน
อาหาร
6. Primary GMP
6.1 รอยละ
75 ของผูประกอบการอาหารแปร
้
้
รูปทีบ
่ รรจุในภาชนะพรอมจ
าหน่ายทีม
่ ายืน
่ ไดรั
้
้ บ
อนุ ญาตตามเกณฑ ์ Primary GMP
6.2 รอยละ
100 การเกิดทีม primary GMP
้
ระดับอาเภอ ในอาเภอทีม
่ ส
ี ถานประกอบการ
แปรรูปทีบ
่ รรจุในภาชนะพรอมจ
าหน่ายของ
้
จังหวัด
7. ร้อยละ 80 ของรานขายยาแผนปั
จจุบน
ั มีการ
้
จาหน่ายยากลุมเสี
ั ถ
ิ ก
ู ตองตามกฎหมาย
่ ่ ยงปฏิบต
้
 ยากลุมเสี
สเตียรอยด/์
่ ่ ยง มี 5 รายการ คือ
ยาน้าแกไอ/Sildennafil/Tramadol
้
และ Salbultsmol
 การปฏิบต
ั ถ
ิ ก
ู ตองตากฎหมาย
หมายถึง
้
1) ไมพบการจ
าหน่ายยาอันตราย/ยาควบคุมพิเศษใน
่
ขณะทีเ่ ภสั ชกรไมอยู
ั ห
ิ น้าที่
่ ปฏิ
่ บต
2) ไมพบข
อบกพร
องด
านการจ
าหน่ายยากลุมเสี
่
้
่
้
่ ่ ยง
ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 15
ความปลอดภัยเรือ
่ งเครือ
่ งสาอาง
(COSMETIC SAFETY)
8. รอยละ
80 ของเครือ
่ งสาอางทีว่ างจาหน่าย
้
เป็ นเครือ
่ งสาอางทีถ
่ ก
ู ตอง
้
“เครือ
่ งสาอางถูกตอง”
หมายถึง
้
 ไมเป็
่ งสาอางทีผ
่ สมสารห้ามใช้ ตามที่
่ นเครือ
สานักงานคณะกรรม การอาหารและยาไดมี
้ การ
ประกาศผลการตรวจสอบ และจัดทาเอกสาร แผน
่
พับ เผยแพรแล
่ ว
้
ไมเป็
่ งสาอางทีม
่ รี ายชือ
่ ตามประกาศกระทรวง
่ นเครือ
สาธารณสุข เรือ
่ ง กาหนดชือ
่ เครือ
่ งสาอางทีห
่ าม
้
การควบคุมตัวยาและสารตัง้ ตน
้
9. รอยละ
97 ของสถานประกอบการ
้
เกีย
่ วกับวัตถุเสพติดทีใ่ ช้ในทางการแพทย ์
ดาเนินการถูกตองตามกฎหมาย
้
 ผูรั
้ บอนุ ญาตวัตถุเสพติด หมายถึง
สถานพยาบาล และรานขายยา
้
 สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลตามคานิยาม
ของ พระราชบัญญัตส
ิ ถานพยาบาล พ.ศ.2541 ทัง้
ภาครัฐและเอกชน
 รานขายยา
หมายถึง สถานทีข
่ ายยาแผนปัจจุบน
ั
้
(ชย.1), สถานทีข
่ ายยาแผนปัจจุบน
ั บรรจุเสร็จ
(ขย.2) สถานทีข
่ ายยาแผนปัจจุบน
ั บรรจุเสร็จสาหรับ
10. ผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพชุมชน
10.1 รอยละ
91 ผลิตภัณฑสุ
้
์ ขภาพชุมชนมี
คุณภาพตามเกณฑที
่ าหนด
์ ก
10.2 รอยละ
80 สถานทีผ
่ ลิตผลิตภัณฑสุ
้
์ ขภาพ
ชุมชนดาเนินการถูกตอง
ตามเกณฑที
้
์ ่
กาหนด
11. จานวนคลืน
่ วิทยุชุมชนกลุมเสี
่ านการ
่ ่ ยงทีผ
่
เฝ้าระวัง 1 อาเภอ 1 คลืน
่
(คลืน
่ วิทยุชุมชนสามารถซา้ กันไดในแต
ละ
้
่
อาเภอ)
การจัดการเรือ
่ งรองเรี
ยน******
้
12.รอยละ
98 ของจานวนขอร
ยนของ
้
้ องเรี
้
ผูบริ
่
้ โภคไดรั
้ บการแกไขภายในระยะเวลาที
้
กาหนด
13. อย.น้อย
13.1 รอยละสถานศึ
กษาในจังหวัดทีด
่ าเนิน
้
กิจกรรม อย.น้อย
- โรงเรียนมัธยมศึ กษา รอยละ70
้
- โรงเรียนประถมศึ กษาขยายโอกาส รอยละ
้
50
- โรงเรียนประถมศึ กษา รอยละ
15
้
13.2 รอยละ
30 สถานศึ กษาในจังหวัดทีด
่ าเนิน
้
14. รอยละ
60 ของ รพ.สต. ทีด
่ าเนินงาน
้
คบส. ตามเกณฑที
่ าหนด
์ ก
รพ.สต.ทีด
่ าเนินงาน คบส.
ตามเกณฑที
่ าหนด หมายถึง รพ.สต.ทีม
่ ก
ี าร
์ ก
ดาเนินงานคุมครองผู
บริ
ตภัณฑ ์
้
้ โภคดานผลิ
้
สุขภาพตามเกณฑอย
์ างน
่
้ อย 2 ใน 4
เกณฑตามที
่ อย. กาหนด
์
เกณฑการด
าเนินงาน คบส. ของ รพ.สต.4 เกณฑ ์
์
1. รวบรวม และจัดทาฐานขอมู
่ าคัญในพืน
้ ทีช
่ ุมชน เช่น
้ ลทีส
สถานทีจ
่ าหน่าย สถานทีผ
่ ลิต รานค
รถเร่ ตลาดนัด
้
้า
เพือ
่ ใช้เป็ นขอมู
้ ลในการตรวจสอบ และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ ์
สุขภาพในชุมชน
2. ตรวจสอบฉลาก การแสดงสรรพคุณบนฉลาก ลักษณะทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ ์ (สี และกลิน
่ ) ตลอดจนความ
เหมาะสมของบรรจุภณ
ั ฑและการเก็
บรักษา
์
3. เฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑสุ
่ ข
ี อความบ
งบอกถึ
ง
์ ขภาพทีม
้
่
ความ โออวดเกิ
นจริงและอาจเกิดอันตราย ตามเคเบิล
้ ทีว ี
้
วิทยุชุมชน หนังสื อพิมพ ์ วารสาร แผนพั
่ บ และโบวชั
์ ว
4. เพิม
่ องคความรู
ย
่ วกับผลิตภัณฑต
ทีม
่ ผ
ี ล
์
้ ความเขาใจเกี
้
์ างๆ
่
15.รอยละ
40 ของเทศบาลทีม
่ ก
ี ารดาเนินงาน
้
คุมครองผู
บริ
ตภัณฑสุ
้
้ โภคดานผลิ
้
์ ขภาพตาม
เกณฑที
่ าหนด
์ ก
เทศบาลทีด
่ าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคดานผลิ
ตภัณฑสุ
้
์ ขภาพ
หมายถึง เทศบาลทีม
่ ก
ี ารจัดทาแผนการปฏิบต
ั งิ าน/
โครงการ/ กิจกรรม หรือดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคดาน
้
ผลิตภัณฑสุ
บต
ั ก
ิ าร
้
์ ขภาพ ตามภารกิจทีร่ ะบุไวในแผนปฏิ
กาหนดขัน
้ ตอนการกระจายอานาจ อยางน
่
้ อย 1 ใน
4 ภารกิจ ดังตอไปนี
้
่
1)ผลิตสื่ อและเผยแพรประชาสั
มพันธข
าน
่
้ ลขาวสารด
่
้
์ อมู
ผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพ
2)เสริมสรางศั
กยภาพผู้บริโภคทัง้ ดานความรู
ในการบริ
โภค
้
้
้
และเรียกรองสิ
ทธิอน
ั ชอบธรรม
้
3)สรางและขยายเครื
อขายการมี
ส่วนรวมในงานคุ
้
่
่
้มครอง
กรมสนับสนุนบริการ
16.ร้อยละ 100 ของสถานพยาบาลเอกชน/สถาน
ประกอบการเพือ
่ สุขภาพ ไดคุ
้ ณภาพมาตรฐาน
ตามกฎหมาย
สถานพยาบาลเอกชน : คลินิกและ รพ.เอกชน
ไดคุ
่ ฎหมายกาหนด
้ ณภาพมาตรฐานตามเกณฑที
์ ก
มาตรฐานตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข
+ มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือมาตรฐาน
JCI (Joint commission International Accredited) 18
17.ตนทุ
คาวั
ั ๆทีม
่ ก
ี ารจัดซือ
้
้ นคายา
่
่ สดุน้น
เมือ
่ เปรียบเทียบกับมูลคาการจั
ดซือ
้ ปี กอน
่
่
ลดลงอยางน
10
่
้ อยรอยละ
้
- คายา
่
- คาวั
ิ ยาศาสตรการแพทย
(Lab)
่ สดุวท
์
์
- วัสดุทน
ั ตกรรม
- เวชภัณฑมิ
์ ใช่ยา
- คาวั
่ สดุเอกซเรย
์ ์
19

similar documents