Kronik prostatitin tedavisinde akupunktur ve medikal tedavinin

Report
Doç.Dr.İlhan ÖZTEKİN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Algoloji Bilim Dalı- Akupunktur Merkezi
EDİRNE
İstanbul Akupunktur Derneği
 Amaç:

Kronik prostatit/pelvik ağrı sendromunun
tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar
alınamamaktadır. Kategori III kronik
prostatit/pelvik ağrı sendromlu hastalarının
tedavisinde akupunktur ve medikal tedavi
etkinliği karşılaştırıldı.
 Materyal Metod:
 Üroloji polikliniğimize başvuran NIH (Ulusal
Sağlık Enst.) sınıflama sistemine göre
Kategori III kronik prostatit/pelvik ağrı
sendromlu 54 hasta çalışmaya alındı.
Hastalar medikal tedavi grubu (Grup 1levofloksasin 500 tb 1x1 ,ibuprofen tb 2x128 hasta) ve akupunktur grubu (Grup 2 –
26 hastaya, aynı hekim tarafından

 UB 28 ve nabız teşhisine göre 3HT-5, GB-
41, Liv.-3, LI-4, Sp-6/8 noktalarına
elektroakupunktur haftada iki kez olarak,
toplam 15 seans uygulandı) olarak ikiye
ayrılarak 7 hafta süreyle tedavi uygulandı.
Her iki grup tedavi öncesi ve sonrası NIHCPSI skoru ile değerlendirildi. İstatistiksel
olarak Wilcoxon işaret testi kullanıldı.
 Bulgular:

 Çalışma
yaşları 17 ile 50 arasında
değişmekte olan toplam 54 olgu üzerinde
yapılmıştır. Olguların ortalama yaşları
33.30±7.84’tür. Grupların tedavi öncesi
ağrı skorları benzerdir (p>0.05). Her iki
grupta tedavi öncesi ve sonrası total
skordaki
düşüş
istatistiksel
olarak
anlamlıdır (Grup 1 için 12.54 , Grup 2 için
6.43, p<0.001 ).
Tablo 1
NIH-CPSI’in 54 hastada ( Grp-1 n:28, Grp-2 n:26 )
özet istatistikleri (standart sapma)
NIH-CPSI
Gruplar
Tedavi
Öncesi
Tedavi
Sonrası
P
değerleri
Toplam
Grp-1
26.2 (8.4)
13.46 (6.8)
0.004*
Skorlar
Grp-2
25.1 (6.6)
19.37 (4.3)
0.002* 0.001*
Ağrı
Grp-1
9.9 (3.1)
6.01 (2.8)
0.008*
Skorları
Grp-2
9.9 (3.1)
3.25 (2.0)
0.007* 0.002*
İdrar
Grp-1
5.9 (3.6)
1.4 (1.1)
0.005*
Skorları
Grp-2
5.7 (3.3)
1.6 (1.2)
0.008* 0.001*
Yaşam Kalitesi
Grp-1
9.4 (1.9)
4.2 (2.1)
0.003*
Skorları
Grp-2
9.5 (2.0)
2.9 (2.0)
0.002* 0.002*
(*): P<0.05
 Medikal tedavi grubunda tedavi sonrası ağrı
skorları akupunktur grubundaki olguların
tedavi sonrası ağrı skorlarından yüksekti
(p<0.05). Akupunktur grubunda tedavi sonrası
ağrı skorundaki düşüş miktarı medikal tedavi
grubundan daha yüksektir (Grup 1 için 3.89,
Grup 2 için 6.65, p<0.07). Ayrıca akupunktur
grubundaki hastaların ağrı dışındaki diğer
şikayetlerinde de anlamlı olarak düzelme
olduğu gözlemlendi.
Kronik prostat/kronik pelvik ağrı
sendromuna yönelik üç akupunktur
çalışmasının özet karakteristikleri.
Author
Örnek büyüklüğü
CP/CPPS
Chen ve diğerleri
2003
n = 12
IIIA/B
Honjo ve diğerleri
2004
n = 10
IIIB
Capodice ve diğerleri
n = 10
2007
IIIA/B
Akupunktur
Süre
noktaları
Dizi 1:
Me10,23,28,40, KI 10 6hafta boyunca 3
K1, BL67-Bilateral takım nokta sırayla
Set 2: CV3, 4, M-CA- haftada iki kez
17, Da 6 + 5 hz e-alın verildi. 20 dakikalık
dizi 3: Me23, Me54, tedavi*
Me35
4 hafta boyunca tek
nokta çift yönlü
BL 33-Bilateral
kullanıldı. 10
dakikalık tedavi*
6 hafta boyunca
SK 41, LR 3, KB 4,
haftada iki kez vücut
SJ 5, Da 8, Da 6ve ariküla
Bilateral Shen men,
akupunkturu. 20–25
böbrek, karaciğer,
dakikalık tedavi
akciğer, dalak ve bir
(iğneler tabi
ariküla
vaziyette)+
Anlamlılık
evet CPSI
evet CPSI ve IPSS
evet CPSI
 CPSI: Ulusal sağlık enstitüleri– kronik prostat




semptom indeksi
IPSS: Uluslararası Prostat Semptom Skorları
* iğneleme prosedürüne dair hiçbir detay yok
+ qi elde etme ve iğne tekniğini içeren iğneleme
prosedürü hakkında detay
Capodice ve diğerleri Çin Tıbbı 2007 2:1
doi:10.1186/1749-8546-2-1
 Sonuç:
kronik prostatit/pelvik ağrı
sendromlu hastaların ağrı skorlarını
azaltmada medikal (ilaç) tedaviden daha
başarılıdır.
 Akupunktur

similar documents