ยุทธศาสตร์ที่ 1 - สถิติทางการของประเทศไทย

Report
โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิตแ
ิ ละสารสนเทศระดับพืน
้ ที่
76 จังหวัด/18 กลุมจั
่ งหวัด
จังหวัดสงขลา
เอกสารประกอบการประชุมหารือการการพัฒนาขอมู
ิ ลุมจั
้ ลสถิตก
่ งหวัด
ชายแดนภาคใต้
เพือ
่ เตรียมการนาเสนอผู้วาราชการจั
งหวัด และคณะกรรมการสถิต ิ
่
กลุมจั
่ งหวัด
หัวข้อนาเสนอ
• แนะนาโครงการ
• ยุทธศาสตรการพั
ฒนาจังหวัด - ศักยภาพกลุมจั
่ งหวัดชายแดน
์
ภาคใต้
• Product Champion/ Value Chain ในประเด็นยุทธศาสตรกลุ
่
์ ม
จังหวัด
• Critical Success Factors ในประเด็นยุทธศาสตรกลุ
่ งหวัด
์ มจั
• การดาเนินงานขัน
้ ตอไป
1
แนวทางการดาเนินงานโครงการการพัฒนาขอมู
ิ ละ
้ ลสถิตแ
สารสนเทศระดับพืน
้ ที่
76 จังหวัด/ 18 กลุมจั
่ งหวัด
ใ น ร ะ ย ะ ที่ ผ่ า น ม า
ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ
แ ห่ ง ช า ติ ไ ด้
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า
ร ะ บ บ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พื้ น ที่
ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒ น า
ประเทศอยางต
อเนื
่อง
่
่
โดยให้ความสาคัญใน
ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ
ฉบับที่ 11 (ปี 2555
– 2559) สู่ยุทธศาสตร ์
เ ชิ ง พื้ น ที่ ข อ ง ก ลุ่ ม
ภาคเหนือตอนบน
1
เชียงใหม่ แมฮ
่ ่ องสอน
ลาพูน ลาปาง
ภาคเหนือตอนลาง
่ 1
พิษณุ โลก ตาก สุโขทัย
อุตรดิตถ ์ เพชรบูรณ ์
ภาคเหนือ
ตอนบน 2
น่าน พะเยา
เชียงราย น่าน
ภาคอีสานตอนบน 1
อุดรธานี หนองคาย เลย
หนองบัวลาภู บึงกาฬ
ภาคอีสาน
ตอนบน 2
สกลนคร นครพนม
มุกดาหาร
ภาคเหนือตอนลาง
่ 2
กาแพงเพชร พิจต
ิ ร
นครสวรรค ์ อุทย
ั ธานี
ภาคอีสาน
ตอนกลาง
ภาคกลาง
ตอนบน 2
ขอนแกน
่ กาฬสิ นธุ ์
มหาสารคาม
รอยเอ็
ด
้
ภาคอีสาน
ลพบุร ี ชัยนาท
สิ งหบุ
ร ี อางทอง
์ ภาคกลาง
่
ตอนลาง
่ 2
อุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ ยโสธร
อานาจเจริ
ญ
ภาคอี
สานตอนล
าง
่
ตอนลาง
่ 1
กาญจนบุรี
ราชบุร ี
สุพรรณบุร ี
นครปฐม
1
ภาคกลาง นครราชสี มา ชัยภูม ิ
บุรรี ม
ั ย ์ สุรน
ิ ทร ์
ตอนลาง
่
ภาคกลาง
ตอนลาง
่ 2
2555
นารอง
่
10
จังหวัด
2556
นารอง
่
2 กลุม
่
จังหวัด
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เพชรบุร ี
ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
2557
พัฒ นาข้ อมู ล
ส ถิ ติ แ ล ะ
สารสนเทศ
ระดับพืน
้ ที่ ภาคใตฝั้ ่ง
76 จังหวัด / อันดามัน
18
กลุ่ มพัภูงเงาก็ตระนอง
กระบี่
ตรัง
จังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 1
อยุธยา สระบุร ี
ปทุมธานี
นนทบุร ี
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุร ี สระแก้ว
นครนายก
สมุทภาคตะวั
รปราการนออก
ชลบุร ี ระยอง
จันทยุรี ตราด
ภาคใตฝั
้ ่ งอาวไทย
่
สุราษฎรธานี
ชุมพร
์
นครศรีธรรมราช พัทลุง
ภาคใตชายแดน
้
สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส
2
ความเป็ นมา และแนวทางการดาเนินงานโครงการการ
พัฒนาขอมู
ิ ละสารสนเทศระดับพืน
้ ที่ 76 จังหวัด/ 18
้ ลสถิตแ
กลุมจั
่ งหวัด
วัตถุประสงคหลั
์ ก
ของโครงการ
ผลผลิตหลักของ
โครงการ
บูรณาการขอมู
พัฒนาสมรรถนะ
้ ล
สารสนเทศระดับ
ของบุคลากร
พืน
้ ทีเ่ พือ
่
ดานสถิ
ตข
ิ อง
้
ตอบสนอง
องคกรภาครั
ฐ
์
ยุทธศาสตรการ
ให้มีความเป็ นมือ
์
พัฒนาจังหวัด
อาชีพดานข
้
้อมูล
สนับฒสนุ
นการ
สถิตแ
ิ ดละ
รางแผนพั
นาสถิ
ตจ
ิ งั หวัด เพือ
่ การตั
สิ นใจของ
่
ตัยุ
ดท
สิ ธศาสตร
นใจเชิงจั
ประเด็น
์ งหวัด ไดแก
้ สารสนเทศ
่ ข้อมูลในการ
พืน
้ ดการ
ที่ Product Champion
บริหารจั
ทีไ่ ดรั
ั
้ บการเลือก ปัจจัยสู่ความสาเร็จ และตัวชีว้ ด
(KPI) ฯลฯ
3
กรอบแนวคิดการดาเนินงานเพือ
่ การจัดทาแผนพัฒนา
ิ ฒลุมจั
ด / จังหวัด
่ า งตหวั
กสถิ
า รตพัก
น
อ
่
ยอดและขยายชุ ด
ข้ อ มู ล เ พื่ อ ก า ร
ตั ด สิ น ใ จ จ า ก
ป ร ะ เ ด็ น
ยุ ท ธศาส ตร ์ การ
พัฒนาระดับ พืน
้ ที่
ใน 3 ด้าน คือ
เศรษฐกิจ สั งคม
ทรัพยากรธรรมช
า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
รวมทัง้ ชุดข้อมูล
ทีม
่ ค
ี วามเชือ
่ มโยง
กั บ ตั ว ชี้ วั ด ก า ร
พัฒนาจังหวัดและ
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ที่
สอดคล้องกับแผน
+
ทิศทางการ
พัฒนาตาม
แผนฯ 11
ทิศทางการ
พัฒนาตาม
แผนฯ 11 ได้
จัดทา
ยุทธศาสตร ์
สาคัญ 6
ประเด็น ซึง่ ให้
ความสาคัญ
กับการพัฒนา
ทัง้ ดานสั
งคม
้
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่ งแวดลอม
้
+
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาสถิต ิ
ระดับพืน
้ ที่ 3
ด
าน
21 สาขา
้ ธศาสตร
ยุท
์
การพัฒนา
ระดับพืน
้ ทีข
่ อง
สานักงานสถิต ิ
แหงชาติ
แบง่
่
ออกเป็ น 3
ดาน
้ โดยมี
รายการขอมู
้ ล
หรือสถิต ิ
ทางการที่
สาคัญจาเป็ น
ตอการพั
ฒนา
่
พืน
้ ที่ 21 สาขา
ครอบคลุมเรือ
่ ง
เศรษฐกิจ
=
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุม
่
จังหวัด
แผนพัฒนา
จังหวัด /กลุม
่
จังหวัด ที่
กาหนด
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนานั้น
ใน
กระบวนการ
จัดทาไดมี
้ การ
ทบทวนและนา
แนวทางของ
แผนฯ 11 และ
วาระแหงชาติ
่
ตางๆ
ใช้
่
แผนพัฒนา
สถิตริ ะดับ
พืน
้ ที่
การพัฒนา
ข้อมูลให้มี
เพียงพอ จึง
เป็ นเรือ
่ ง
สาคัญทีจ
่ ะ
ช่วยตอบสนอง
ในการจัดทา
แผนหรือการ
กาหนด
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา
ระดับพืน
้ ที่
นั้นๆ ได้
4
5
ผลประโยชนที
่ าดวาจั
์ ค
่ งหวัดและกลุมจั
่ งหวัดจะไดรั
้ บ
สนับสนุ นการ
ยกระดับ
สร้างมาตรฐาน
รายงานการ
คุณภาพข้อมูล
การทางาน
วิเคราะห ์
เพือ
่ การ
รวมกั
นระหวาง
่
่
เชิงกลยุทธตาม
ตัดสิ นใจระดับ
กลุมงานข
อมู
่
้ ล
์
ประเด็น
จังหวัดให้มี
สารสนเทศและ
ยุทธศาสตร ์
มาตรฐานทาง
การสื่ อสาร
วิชาการ
พัฒนาจังหวัด
สานักงาน
และกลุม
จังหวัด
่
จังหวัดให้กับ
หน่วยงานอืน
่ ๆ
ผู้วาราชการ
ทัง้ ภาครัฐและ
่
จังานั
หวักดงานสถิ
และ ตแ
ภาคเอกชนและ
“…ส
ิ หงชาติ
ประสานกั
บ
หน
วยงานในการสร
่
่
้าง ต ิ
สานักงาน
สานักงานสถิ
เครืจัองขหวั
ายสถิ
่ ให้ไดมาซึ
ง่ ฐานขอมู
ิ ส
ี่ าคัจัญงหวั
และเป็
น
่ ด ต ิ เพือ
้
้ ลสถิตท
ด
ปัจจุบน
ั ของประเทศ...” (ตาม พ.ร.บ. สถิต ิ พ.ศ. 2550)
6
ยุทธศาสตรการพั
ฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2558 – 2561
์
วิสัยทัศน์ : “สงขลา ศูนยกลางการค
้า อุตสาหกรรม
์
เกษตร ทองเที
ย
่ ว
่
เมืองสี เขียว ประชาชนมีคุณภาพ สู่อาเซียน”
ประเด็น
ยุททธศาสตร
ธศาสตร
ยุ
ที
์ ่ ์ 1 ยุทธศาสตรที
์ ่ 2 ยุทธศาสตรที
์ ่ 3 ยุทธศาสตร ์ 4
พัฒนาภาค
การเกษตร
อุตสาหกรรม
การค้า
การลงทุน การ
ทองเที
ย
่ วและ
่
บริการเพือ
่ สร้าง
ความ
เป
เจริ
ญเติบโตทาง
้ าประสงค
์
เศรษฐกิ
จขยายตั
เศรษฐกิ
จอยางมี
่ ว
และประชาชนมี
เสถียรภาพ
รายไดเพิ
่ ขึน
้
้ ม
เสริมสรางความ
้
มัน
่ คงและความ
ปลอดภัยในชีวต
ิ
และทรัพยสิ์ น
ของประชาชน
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวต
ิ
และทรัพยสิ์ น
เพิม
่ ขึน
้
พัฒนาคุณภาพ อนุ รก
ั ษและฟื
้ นฟู
์
ชีวต
ิ ของ
ทรัพยากรธรรมช
ประชาชนบน
าติและ
ฐานความรูและ
สิ่ งแวดลอมอย
าง
้
้
่
พหุวฒ
ั นธรรม
สมดุล
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวต
ิ ทีด
่ บ
ี นวิถค
ี วาม
พอเพียงตามเกณฑ ์
วัดความสุขมวลรวม
สร้างคุณภาพ
สิ่ งแวดลอมที
ด
่ ใี ห้
้
ประชาชน และ
รักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
7
ใหสมดุล
ทัง้ นี้จากประเด็นยุทธศาสตรการพั
ฒนาจังหวัด พบวาทั
่ ง้ 4
์
ประเด็น สามารถกาหนดผลิตภัณฑที
่ ศ
ี ั กยภาพ (Product
์ ม
Champion) และประเด็นสาคัญ (Critical Issue) ทีช
่ ด
ั เจน
สาหรับการมุงประเด็
นการพัฒนาได้ โดยกระทรวงมหาดไทย
่
ไดสรุ
้ ปผลการวิเคราะหศั
์ กยภาพและ Positioning ของ
แผนพัฒนาของจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2558 – 2561 โดย
ศั กยภาพสาคัญในแตละด
านดั
งนี้
่
้
ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตรที
ยุทธศาสตรที
ยุทธศาสตรที
ยุทธศาสตร ์ 4
์ ่ 1
์ ่ 2
์ ่ 3
พัฒนาภาค
เสริมสรางความ
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ
อนุ รก
ั ษและฟื
้ นฟู
้
์
การเกษตร
มัน
่ คงและความ
ของประชาชนบน ทรัพยากรธรรมชาติ
อุตสาหกรรม
ปลอดภัยในชีวต
ิ และ ฐานความรูและพหุ
และสิ่ งแวดลอมอย
าง
้
้
่
การคา้
ทรัพยสิ์ นของ
วัฒนธรรม
สมดุล
การลงทุน การ
ประชาชน
ทองเที
ย
่ วและบริการ
่
เพือ
่ สร้างความ
8
วิสัยทัศน์ “ประตูการค้า การลงทุน การทองเที
ย
่ ว สู่
่
อาเซี
ยนตอนใต้” เหตุผลสนับสนุน
ยุทธศาสตร
เศรษฐกิจ
PC/CI
์
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1
พัฒนาภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม การค้า
การลงทุน การ
ทองเที
ย
่ วและบริการ
่
เพือ
่ สรางความ
้
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมี
่
เสถียรภาพ
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
/สั งคม/
สิ่ งแวดลอม
้
เศรษฐกิจ
ยางพารา
->
การเกษตร
สั งคม -> ความ
เสริมสรางความมั
น
่ คง ความมัน
่ คง มัน
่ คง
้
และความปลอดภัยใน ปลอดภัย
ปลอดภัย
ชีวต
ิ และทรัพยสิ์ น
ในชีวต
ิ
ของประชาชน
และ
ทรัพยสิ์ น
ยุทธศาสตรที
์ ่ 3 สั งคม -> สั งคม
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ
ฐานความรู้
คุณภาพ
ของประชาชนบน
ชีวต
ิ
ฐานความรูและพหุ
้
วัฒนธรรม
สงขลา เป็ นจังหวัดทีม
่ ศ
ี ั กยภาพ ในดาน
้
ศูนยกลางยางพาราของประเทศ
เนื่องจากมี
์
วัตถุดบ
ิ จากการปลูกยางพารา โดยการ
ผลผลิตยางพารา ในปี 2555 ผลผลิต
เพิม
่ ขึน
้ รอยละ
9.4 นอกจากนี้ยงั มีศักยภาพ
้
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราดวย
เนื่องจาก
้
มีสถาบันศึ กษาวิจย
ั เพือ
่ พัฒนาองคความรู
ท
์
้ า
ให้สามารถพัฒนาได้
ปัญหาความมัน
่ คงในพืน
้ ทีจ
่ งั หวัดสงขลาทีเ่ กิด
จากบุคคลหรือกลุมบุ
่ ่ งผลกระทบความ
่ คคลทีส
มัน
่ คงในพืน
้ ทีจ
่ งั หวัดสงขลาการกอเหตุ
รุนแรง
่
ในพืน
้ ที่ จนถึงปัจจุบน
ั ไดเกิ
้ ดเหตุการณ ์
จานวน 197 ครัง้
ในปี 2558 ประเทศจะเขาสู
้ ่ ประชาคม
อาเซียน ทีค
่ าดวาจะมี
นก
ั ศึ กษาจากกลุม
่
่
ประชาคมอาเซียนเขามาศึ
กษาในประเทศไทย
้
มากขึน
้ การจัดการศึ กษาของจังหวัดสงขลา 9
ภาพรวมศั กยภาพดานเศรษฐกิ
จของ จังหวัด
้
ขอมู
ฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ
สงขลา
้ ลของสานักงานคณะกรรมการพั
่
(สศช.)
พบวา่
โครงสรางเศรษฐกิ
จจังหวัดสงขลา ปี 2554 ขึน
้ กับกิจกรรมการผลิตใน 3 สาขา
้
การผลิตทีส
่ าคัญ ไดแก
้ ่ สาขา อุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม และสาขาการ
ขายส่ง การขายปลีก คิดเป็ นสั ดส่วนร้อยละ 26.03 ร้อยละ 20.22 และร้อยละ
12.72
ตามลาดับ
ทัง้ นี้ ปัจจัยหลักในการขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจจังหวัด คือ ภาคอุตสาหกรรม
โดยกิจกรรมการผลิตทีส
่ าคัญ คือ อุตสาหกรรมทีต
่ อเนื
่ ่องกับยางพารา และ
อุตสาหกรรมแปรรูปและถนอมสั ตวน
์ ้า
รองลงมาเป็ นภาคเกษตรกรรม โดยพืชเศรษฐกิจทีส
่ าคัญ คือ ยางพารา
ทีม
่ า: ขอมู
จ สั งคม และคุณภาพชีวต
ิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
และ
้ ลการวิเคราะหศั
์ กยภาพดานเศรษฐกิ
้
้
10
ศั กยภาพภาคเกษตรกรรมในจังหวัดสงขลา
โครงสร้างการผลิตสาขาเกษตรกรรม
ประกอบดวย
้
การเพาะปลูก การทาสวน และการเพาะพันธุ ์
พืช
มีสัดส่วนร้อยละ 89.03 โดยมียางพาราเป็ น
พืชเศรษฐกิจหลักทีส
่ าคัญ รองลงมาเป็ นการ
เลีย
้ งสั ตว ์ สั ดส่วนร้อยละ 9.56
จังหวัดสงขลามีพน
ื้ ทีก
่ ารปลูกยางพารา
จานวน
2,081,360 ไร่ ซึ่งมีพน
ื้ ทีป
่ ลูก
มากเป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร ์
ธานี มีเกษตรกรประกอบอาชีพการทาสวน
ยางพาราจานวน 87,645 ครัวเรือน
ทัง้ นี้จากการทีร่ าคายางพาราสูงในช่วง
3-5 ปี ทีผ
่ านมาเกษตรกรมี
การปลูก
่
ยางพาราในพืน
้ ทีไ่ มเหมาะสม
เช่น ปลูก
่
ในพืน
้ นาขาว
พืน
้ ทีล
่ ม
ุ่ น้าขัง ทาให้ผล
้
ผลิตยางพาราเฉลีย
่ ตอไรต
า่ กวาเดิ
่
่ ม ซึ่ง
จากทีผ
่ ลิตได้
295 กก./ไร่ เป็ นผลผลิต
ทีม
่ า: ขอมู
ล
การวิ
เ
คราะห
ศั
ยภาพดานเศรษฐกิ
จ สั งคม
้
์ กจากแรงงานกรี
้
272 กก./ไร
และเกิด
ดยาง
และคุณภาพชีวต
ิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
และ
้
11
 Market
Growth 
การเลือก Product Champion จากการวิเคราะหข
้ ลที่
์ อมู
สาคัญ 2 ชนิด ในการคนหาว
าสิ
้
่ นค้าหรือภาคเศรษฐกิจที่
ต้องการวิเคราะหอยู
าแหน่งใด ไดแก
่
้ ่ Market Share
์ ในต
สั ดส่วนทางการตลาดของผลิตภัณฑ ์ และ Growth อัตราการ
เคราะห
เปรีาการวางต
ยบเทียบสิาแหน
นค้าเกษตร
ขยายตัการวิ
วของผลิ
ตภัณ์ BCG
ฑ์
และท
่ ง โดย
BCG Matrix
10 รายการ จ.สงขลา
20
 Market Share

80 ยางพารา 60
40
การทาฟารม
์
15
เลีย
้ งกุงทะเล
้
10
5
สุกร
0 ไกเนื้อ
่
โคเนื้อ
-5 ไก
ไข
่ ่
20
-100
ขาว
้
-15
-20
มะมวง
่ มน้ามัน
-20 ปาล
์
12
ศั กยภาพภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา
โครงสร้างการผลิตสาขา
อุตสาหกรรมขึน
้ อยู่กับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องกับยางพารา โดยมีสัดส่วน
ร้อยละ 44.14 ของ GPP สาขา
อุตสาหกรรมทีส
่ าคัญรองลงมา
ไดแก
้ ่ อุตสาหกรรมการแปรรูปและ
การเก็บถนอมสั ตวน
์ ้า มีสัดส่วนร้อย
ละ 19.53
อุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา
ส่วนใหญจะเป็
นโรงงานอุตสาหกรรม
่
ทีต
่ อเนื
่ ลิตเพือ
่
่ ่องจากการเกษตรทีผ
สถิตข
ิ อมู
งหวัดสงขลา
้ ลโรงงานอุตสาหกรรมในจั
การส่งออก
ไดแก
้ ่ อุตสาหกรรม
ตัง้ แตปี่ 2550 –
จากยางพารา ทัง้ จากน้ายางพารา
2553 อุตสาหกรรมการ
และไมยางพารา
้
ผลิตในพืน
้ ทีม
่ แ
ี นวโน้ม
เติบโตอยางต
อเนื
่
่ ่อง
ทัง้ จานวนโรงงานและ
เงินทุน แตมี
่ แนวโน้ม
ลดลงตัง้ แตปี่ 2554
ทีม
่ า: ขอมู
จ สั งคม และคุณภาพชีวต
ิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
และ
้ ลการวิเคราะหศั
์ กยภาพดานเศรษฐกิ
้
้
13
ศั กยภาพภาคธุรกิจทองเที
ย
่ วในจังหวัดสงขลา
่
จากสภาพพืน
้ ทีข
่ องจังหวัดสงขลา ทีเ่ ป็ นพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ธี รรมชาติทส
ี่ วยงามและเป็ น
แหล่งศิ ลปวัฒนธรรมของภาคใต้
กระจายอยูทั
่ ว่ ไปหลายแหง่ และมีความหลากหลาย:
• แหลงท
ย
่ วทางวัฒนธรรม
เช่น เมืองเกาสงขลา
สถาบันทักษิณคดี
่ องเที
่
่
ศึ กษา, เกาะยอ และชุมชน สทิงหมอ
้
• แหลงท
ย
่ วทางธรรมชาติ เช่น น้าตกโตนงช้าง หาดสมิหลา, แหลม
่ องเที
่
สนออน
่
ขาที
อมู่ ลงเสริ
ผูเยีย
่ มเยือนและรายได
จากการท
่ วตลาดกิ
ปี
้ ญของภูองเที
่ ภ
• แหลงการค
ย
่ วทีส
่ าคั
ม
ิ าคย
มหยง
่
้้ ส
่ ้ มการทองเที
่
2549
- 2553 หานุ สรณ
ตลาดสั นติสุข แหลงการค
าบริ
เวณถนนเสน
่
้
่
์
ทีม
่ า:
ในปี พ.ศ. 2553 มีนก
ั ทองเที
ย
่ วรวมทัง้ คนไทย คนตางชาติ
่
่
ทัง้ หมด จานวน 2,946,470 คน มีรายไดจ
้ านวน
15,888.82 ลานบาท
และมีแนวโน้มรายไดเพิ
่ ขึน
้
้
้ ม
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลทีส
่ าคัญ ทัง้ หลาย เช่น ปี
ขอมู
ศั
านเศรษฐกิ
สั งคม และคุณและฮารี
ภาพชีวต
ิ รทรั
พยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม
้ ลการวิเคราะหใหม
์ กยภาพด
้ ษจีน จสงกรานต
้
ายอ
เป็ นตน
่ ตรุ
์
้
และ
14
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมในจั
งหวัด
้
ปัญหาความเสื่ อมโทรมของป
สงขลา
่ าบก มีขอมู
้ ลสะทอนให
้
้เห็ นการลดลง
ของพืน
้ ทีป
่ ่ า คือ
• ระหวางปี
2543 - 2549 พืน
้ ทีป
่ ่ าลดลงประมาณ 30,600 ไร่
่
• แมว
้ ทีป
่ ่ าจะเพิม
่ ขึน
้ ถึงประมาณ 219,700 ไร่
้ าในช
่
่ วงปี 2549 - 2552 พืน
แตก็
่ ก
ุ รุกพืน
้ ทีป
่ ่ าไมบริ
2546–2552
่ ยงั มีการจับกุมผู้ทีบ
้ เวณตนน
้ ้าระหวางปี
่
จานวน 628 คดี มีพน
ื้ ทีป
่ ่ าถูกบุกรุกถึง 4,690.58 ไร่
• การบุกรุกหรือการเปลีย
่ นสภาพพืน
้ ทีป
่ ่ าส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่ งมีชว
ี ต
ิ ในบริเวณนั้นลดลง โดยสาเหตุหลักเกิดจากการขาดประสิ ทธิภาพ
ปั
ญ
หาด
านทรั
พ
ยากรน
า
้
้
ในการควบคุมการบุกรุกทาลายปา ซึง่ ในปี 2554 พบวามีคดีบก
ุ รุกป่าจานวน
• ปัญหาขาดแคลนน้าในฤดูแลง้ จั่ งหวัดสงขลาประสบปัญ่ หาขาดแคลนน
้าใน
57 คดี พืน
้ ทีป
่ ่ าถูกบุกรุก 457.79 ไร่
ฤดูแลงในบางพื
น
้ ที่ ส่วนใหญเป็
้ ทีค
่ าบสมุทรสทิงพระ เนื่องจากไมมี
้
่ นพืน
่
แหลงต
่ นน
้ ้า และบางปี ฝนทิง้ ช่วงเป็ นระยะเวลานาน และขาดการบริหาร
จัดการทีด
่ ี
• ปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน จากสถานการณวิ
่ ปี 2553
์ กฤตอุทกภัยภาคใต้ เมือ
หลายพืน
้ ทีข
่ องจังหวัดสงขลาไดรั
โดยเฉพาะพืน
้ ที่
้ บผลกระทบอยางรุ
่ นแรง
อาเภอหาดใหญ่ ซึง่ มีสาเหตุมาจาก
(1) จานวนป่าตนน
้าได้
้ ้าลดลง ไมสามารถชะลอการไหลของน
่
(2) พืน
้ ทีป
่ ่ าตนน
่ ว (ยางพารา) (เก็บน้า
้ ้าถูกแปรสภาพเป็ นการปลูกพืชเชิงเดีย
ไมได
่ )้
(3) ลักษณะและปริมาณการตกของฝน (คอนข
กตัวอยูในพื
น
้ ทีเ่ ดียว)
่ วติ างกระจุ
้ ทรัพยากรธรรมชาติ
่ ละสิ่ งแวดล
ทีม
่ า: ขอมู
ล
การวิ
เ
คราะห
ศั
ก
ยภาพด
านเศรษฐกิ
จ
สั
ง
คม
และคุ
ณ
ภาพชี
แ
และ
้ (4) ลานายอยและล
้ านาหลักไมสามารถระบายนาไดทัน เนื่องจากแคบ อม
้ ตืน
15
้
้ ์
้
้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมในจั
งหวัด
้
ปัญหาพืน
้ ทีว่ ก
ิ ฤตทางสิ่ งสงขลา
แวดล้อม (ตอ)
่
• คุณภาพน้าคลองอูตะเภา
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าคลองอูตะเภา
่
่
และลาคลองสาขา พบวา่ คุณภาพน้ามีแนวโน้มเสื่ อมโทรมลง โดยเฉพาะอยาง
่
ยิง่ คุณภาพน้าบริเวณลาคลองสาขาของคลองอูตะเภาซึ
ง่ เป็ นแหลงรองรั
บน้าทิง้
่
่
จากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมในพืน
้ ทีอ
่ าเภอสะเดา และอาเภอหาดใหญ่
กอนไหลลงสู
่
่ คลองอูตะเภา
่
• น้าเสี ยคลองสาโรง แมว้ าคุ
ึ้ แตก็
่ ณภาพน้าคลองสาโรงจะมีแนวโน้มดีขน
่ ยงั อยู่
ทีม
่ า:
ในเกณฑเสื
์ ่ อมโทรม และเสื่ อมโทรมมาก จากการสารวจปริมาณและลักษณะน้า
เสี ยชุมชนทีม
่ ก
ี ารระบายน้าเสี ยลงสู่คลองสาโรง พบวา่ บ้านเรือนทีต
่ ง้ั อยูริ
่ ม
คลองส
าโรงและปล
อยน้าเสี ยจลงสู
าโรงมีป
ระมาณ 400 หลังมีการระบายน
า
่ คลองส
ขอมู
สั งคม
และคุณภาพชีวต
ิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
และ ้ 16
้ ลการวิเคราะหศั
์ กยภาพด่ านเศรษฐกิ
้
้
ความมัน
่ คงและคุณภาพชีวต
ิ ในจังหวัดสงขลา
สถานการณทั
์ ว่ ไป
สภาพปัญหาความมัน
่ คงในพืน
้ ทีจ
่ งั หวัดสงขลายังคงมีปญ
ั หาทีส
่ ่ งผลกระทบตอ
่
ความมัน
่ คงซึง่ จะตองเร
งรั
ปัญหายาเสพติด ปัญหา
้
่ ดดาเนินการ ประกอบดวย
้
คนตางด
าวหลบหนี
เขาเมื
่
้
้ อง ปัญหาการบุกรุกทาลาย ป่าไมและ
้
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการกอเหตุ
รุนแรงในพืน
้ ที่ จชต. ปัญหาการกอการ
่
่
ร้ายและอาชญากรขามชาติ
ปัญหากลุมพลั
งมวลชนทีย
่ งั เคลือ
่ นไหวเพือ
่ เรียกร้อง
้
่
ให้มีการเปลีย
่ นแปลงทางการเมือง ทัง้ ทีเ่ ป็ นเงือ
่ นไขทีส
่ ื บเนื่องจากเหตุผลทาง
การเมืองและเป็ นผลมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ การเฝ้าติดตามความ
สถานการณ
เฉพาะ
เคลือ
่ นไหวของกลุ
มผู
รุนแรงในพืน
้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีอ
่ าจ
์
่ ้กอเหตุ
่
ปัญหาความมั
่ กุคงในพื
้ ทีจ
่ งั หวั
ดสงขลาที
กิดจากบุ
อกลุ
ค้ นทางผ
คลทีส
่ ่ งผล
หลบหนี
การจับน
มเขามาหลบซ
กพิงกับเ่ เครื
อญาติคคลหรื
หรือใช
าน
่ นเส
้ น
่ อนพั
้เป็มบุ
่
กระทบความมัน
่ คงในพืน
้ หลบหนี
ทีจ
่ งั หวัด
เขสงขลา
าไปในประเทศมาเลเซี
ย
้
การกอเหตุ
รุนแรงในพืน
้ ที่ จนถึงปัจจุบน
ั ไดเกิ
่
้ ดเหตุการณ ์ จานวน 197 ครัง้
ดังนี้
1. อาเภอจะนะ 25 ครัง้
2. อาเภอเทพา 60 ครัง้
3. อาเภอนาทวี 3 ครัง้
4. อาเภอสะบาย
้ อย
้ 103 ครัง้
5. อาเภอหาดใหญ่ 4 ครัง้
6. อาเภอเมืองสงขลา 2 ครัง้
มีผู้ไดรั
านวน 1,563 ราย และเหตุการณ ์
้ บผลกระทบจากเหตุการณดั
์ งกลาวจ
่
่ อมู
รางความเสี ยกหายมากที
ส
่ ุด จ คืสัองคม เหตุ
รณ
ะเบิ
ดบริ
นยการค
การ
เด
์
้าลี
์ นท
้ อม
์ และ 17
ทีม
่ า: ทีขส
และคุ
ภาพชี
วต
ิ เวณศู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ
่ งแวดล
้ ้ ลการวิเคราะหศั
์ ยภาพดานเศรษฐกิ
้
้
สั งคมแหงการเรี
ยนรู้ “จังหวัดสงขลา”
่
จังหวัดสงขลามีสถานศึ กษาทีเ่ ปิ ดสอนระดับการศึ กษาขัน
้ พืน
้ ฐานจากหลาย
หน่วยงาน
โดยมีสถานศึ กษาครอบคลุมในทุกพืน
้ ทีท
่ ก
ุ ตาบล ทุกอาเภอ
มีห้องเรียนและชัน
้ เรียนรองรับการเข้าเรียนของนักเรียน ในช่วงปี 2558 2561 ไดอย
ยงพอ
้ างเพี
่
 เป็ นศูนยกลางการศึ
กษาของภาคใตที
่ ก
ี ารจัดการศึ กษาทุกระดับมี
้ ม
์
คุณภาพ เป็ นที่ ยอมรับทัง้ ในและตางประเทศ
มีมหาวิทยาลัยในจังหวัด
่
5 แหง่ และศูนยการเรี
ยนรู้ ของมหาวิทยาลัยจากภูมภ
ิ าคอืน
่ อีก มากกวา่ 4
์
แหง่ ซึง่ ทาการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอก ทัง้ หลักสูตรภาษาไทย
และหลักสูตรภาษาอังกฤษ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวช
ิ ย
ั และ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สนับสนุ นการพัฒนาจังหวัด ในดานต
าง
ๆ เช่น
้
่
ดานการเกษตร
สิ่ งแวดลอม
เป็ นตน
้
้
้
 มีทุนทางสั งคมทีเ่ ข้มแข็งและหลากหลาย เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน
ปราชญ ์ ชาวบ้าน ศูนยเรี
มชน ประเพณี
์ ยนรู้ทางสั งคม สภาองคกร-ชุ
์
วัฒนธรรม ภูมป
ิ ญ
ั ญา ท้องถิน
่ กลุมองค
กรภาคประชาชน
เป็ นตน
่
์
้
 มีแหลงเรี
่ ลากหลายในชุมชน เช่น ศาสนสถาน ศูนยเรี
์ ยนรู้ชุมชน
่ ยนรูที
้ ห
หมูบ
าน เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
จานวน 69 แหง่ (หมูบ
าน) เช่น หมูบ
าน
่
้
้
่
้
่
้
ทีม
่ า: ขอมู
ศั
จ สั งคม และคุณภาพชีวต
ิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
้ ลการวิเคราะห
์ กยภาพดานเศรษฐกิ
้ และเทคโนโลยี
แมขายวิ
ทยาศาสตร
หมูบานตาลโตนด
(บานสวนตาล)้ และ 18
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1
พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การทองเที
ย
่ ว
่
และบริการเพือ
่ สรางความเจริ
ญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี
เสถียรภาพ
้
่
กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมกระบวนการผลิตสิ นคาเกษตรอย
างครบวงจร
้
่
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา อาหารทะเล และฮาลาลให้
เป็ น ศูนยกลางระดั
บภูมภ
ิ าค
์
3. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง และระบบการจัดการโลจิสติกส์ (Logistic)
4. พัฒนาการทองเที
ย
่ วเชิงวัฒนธรรมและเชิงธุรกิจ
่
เป้าประสงคเชิ
์ งยุทธศาสตร ์
1. เศรษฐกิจขยายตัวและ
ประชาชนมี
รายไดเพิ
่ ขึน
้
้ ม
ตัวชีว้ ด
ั /เป้าหมายรวม 4 ปี
1. ร้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ตอปี
ตภัณฑมวลรวม
่ ของมูลคาผลิ
่
์
ของจังหวัด (GPP)
คาเป
่ ้ าหมาย :ร้อยละ 3
2. ร้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ตอปี
าชายแดน
่ ของมูลคาการค
่
้
คาเป
่ ้ าหมาย : ร้อยละ 5
3. ร้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ตอปี
่ ของรายไดจากการ
้
ทองเที
ย
่ ว
่
คาเป
่ ้ าหมาย :ร้อยละ 5
19
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1
พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การทองเที
ย
่ ว
่
และบริการเพือ
่ สรางความเจริ
ญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมี
เสถียรภาพ
้
่
Product Champion : ยางพารา
Generic Value Chain
เกษตร-อุตสาหกรรม เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข ้าว อ ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา)
เกษตรกร
ผูบริ
้ โภค
dกระบวนการ
dกระบวนการคา
้
การเพิม
่
แปรรูป
และการตลาด
ผลผลิต
การขนส่ง
การพัฒนา
การแปรรูป
และจัดการ
ระบบ
พัฒนา
และสราง
้
บริหารสิ นคา้
การตลาด
คุณภาพ
มูลคาเพิ
ม
่
่
(Logistics)
และลด
ตนทุ
จากฟาร์มเกษตรกรไปถึ
้ งมืนอผู้บริโภค (From Farmer to Market)
กระบวนการ
ผลิต
การวิจย
ั พัฒนา (R&D) - การ
พัฒนาปัจจัยพืน
้ ฐานและการ
พัฒนาเกษตรกร
d
ปรับ GVC  VC ยุทธศาสตรด
์ านเกษตร
้
“ยางพารา”
การวิจย
ั พัฒนา (R&D)
ยางพารา
การพัฒนาปัจจัยพืน
้ ฐาน
การปลูกยางพาราและ
การพัฒนาเกษตรกร
การเพิม
่
ผลผลิตพัฒนา
คุณภาพ
และลดตนทุ
้ น
การปลูก
ยางพารา
การแปรรูป
และสราง
้
มูลคาเพิ
่ ใน
่ ม
ยางพารา
การขนส่ง
และจัดการ
บริหารสิ นค้า
(Logistics)
การพัฒนา
ระบบการตลาด
ยางพารา
20
VC ยุทธศาสตรที
์ ่ 1 : Product Champion ยางพารา
การวิจย
ั พัฒนา (R&D)
ยางพารา
การพัฒนาปัจจัยพืน
้ ฐาน
การปลูกยางพาราและ
การพัฒนาเกษตรกร
1.1 วิจย
ั ความต้องการ
ยางพาราของตลาดภายใน
ประเทศและตางประเทศ
่
1.2 มีการวิจย
ั และพัฒนาพันธุ ์
ยางทีเ่ หมาะสม
1.3 พัฒนาปัจจัยการผลิต
สนับสนุ นการปลูกยางพารา
1.4 วิจย
ั และพัฒนาระบบ
มาตรฐานการปลูกยางพารา
1.5 การพัฒนา ดัดแปลงและ
เลือก ใช้เทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย
และเหมาะสมกับการผลิต
ยางพาราทัง้ กระบวนการ
1.6 ส่งเสริมการรวมกลุม
่
สหกรณการเกษตร
กลุ
ม
์
่
เกษตรกรผูเพาะปลู
ก
ยางพารา
้
เพือ
่ ถายทอดความรู
ด
่
้ านการ
้
บริหารจัดการธุรกิจการเกษตร
1.7 พัฒนาให้เป็ นศูนยการ
์
เรียนรูและการถ
ายทอด
้
่
เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
ทัง้ กระบวนการ
1.8 มีเครือขายสถาบั
น
่
การเงิน/กองทุนเพือ
่ ช่วยเหลือ
ดานการเงิ
น
ให
เกษตรกรที
่
้
้
ปลูกยางพารา
การเพิม
่
ผลผลิตพัฒนา
คุณภาพ
และลดตนทุ
้ น
การปลูก
ยางพารา
2.1 ขยายการ
ส่งเสริมการผลิต
ยางพารา
2.2 สนับสนุ น
เกษตรกรในระบบ
การผลิตยางพาราที่
ไดมาตรฐานอย
าง
้
่
ตอเนื
่
อ
ง
เช
น
่
่
การอบรม สาธิต
ดูงานดานการใช
้
้
พืน
้ ทีเ่ พาะปลูก
การพัฒนาคุณภาพ
ดิน แหลงน
่ า้ ที่
ปลอดภัยจาก
สารเคมี การเพิม
่
ผลผลิต และการ
ลดตนทุ
เป็ น
้ น
ต้ น
2.3 เกษตรกร
สามารถพัฒนา
คุณภาพและเพิม
่
ผลผลิตยางพารา
2.4 เกษตรกรมี
การแปรรูป
และสราง
้
มูลคาเพิ
่ ใน
่ ม
ยางพารา
การขนส่ง
และจัดการ
บริหารสิ นค้า
(Logistics)
3.1 ใช้เทคโนโลยี
เพือ
่ รักษาคุณภาพ
ยางหลังการกรีด
(เช่น การเก็บรักษา
น้ายางให้มีคุณภาพ
และปลอดภัยตาม
มาตรฐาน)
3.2 ผลผลิตนา้ ยาง
ไดรั
้ บการรับรอง
คุณภาพเพือ
่ การคา้
ในประเทศ ตาม
มาตรฐาน หรือใน
กรณีทเี่ ป็ นเงือ
่ นไข
การส่งออก
3.3 ใช้เทคโนโลยี
การบรรจุหบ
ี หอเพื
อ
่
่
รักษาคุณภาพและยืด
อายุยาง
3.4
มาตรฐาน
การผลิต เกษตร
อุตสาหกรรม
(GMP/HACCP) เป็ นมิตรตอ
่
4.1 ส่งเสริมศูนย ์
รวบรวมและ
กระจายสิ นคายาง
้
ในระดับกลุม
่
จังหวัดทีไ่ ด้
มาตรฐาน
(Warehouse)
4.2 ใช้ระบบการ
ขนส่งยางที่
เหมาะสมมีคุณภาพ
และมีประสิ ทธิภาพ
ตัง้ แตแหล
งผลิ
ตไป
่
่
โรงงานแปรรูป
และคลังเก็บสิ นคา้
ทีร่ วมในกระบวน
่
จนถึงตลาด
การพัฒนา
ระบบการตลาด
ยางพารา
6.1 มีระบบตลาด
กลางสิ นคาที
้ ไ่ ด้
มาตรฐาน
6.2 มีระบบตลาดซือ
้
ขายลวงหน
่
้า
6.3 มีกลไกการ
กาหนดราคาที่
เหมาะสมตามคุณภาพ
6.4 มีการ
ประชาสั มพันธและ
์
การส่งเสริมการขายที่
เหมาะสมกับแผนการ
ผลิตและแผนการเก็บ
เกีย
่ ว
6.5 การจัดการข้อมูล
การตลาด(Market
Intelligence Unit)
อยางมี
ประสิ ทธิภาพ
่
6.6 พัฒนาขีดความ
สามารถในการ
แขงขั
่ นทางการตลาด
(เช่น การสราง
้
เครือขายความร
วมมื
อ
่
่
ในการส่งเสริม
การตลาดกับภาคส่วน
21
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1 : พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
การคา้ การลงทุน การทองเที
ย
่ วและบริการเพือ
่ สรางความ
่
้
เจริญเติบ
โตทางเศรษฐกิ
จอยางมี
เสถียรภาพ
Product
Champion
: ยางพารา
่
ห่วงโซ่คุณคา่
(VC) และปัจจัย
แห่งความสาเร็จ
(CSF)
"อุตสาหกรรม
ยางพารา"
ตัวชีว้ ด
ั
วิธก
ี าร
มี/ไมมี
่
ขอมู
่ าคัญ
เก็บ
ความถีข
่ อง
้ ลทีส
ฐานขอ
้
และจาเป็ น
รวบรวม
ข้อมูล
มูล
ขอมู
้ ล
VC 1 : การวิจย
ั และพัฒนา (R&D) + ปัจจัยพืน
้ ฐาน
KPI 1.1 ให้เกษตรกรนาผล
การศึ กษาวิจย
ั มาปรับใช้ทุก
ครัวเรือน
KPI 1.2 จานวนการส่งเสริม
และพัฒนาแปลงขยายพันธุ ์
ยางพารา
CSF1 การวิจย
ั และพัฒนา
พันธุยาง
์
CSF2 การวิจย
ั เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
Data 1.1.1 จานวน
เกษตรกรทีน
่ าผลการวิจย
ั
มาปรับใช้
Data 1.2.1 จานวนแปลง
เพาะพันธุยางพาราที
่
์
ไดรั
บ
การรั
บ
รองจาก
้
สานักงานเกษตรจังหวัด
สงขลา
Data 1.3.1 ขอมู
้ ล
งานวิจย
ั พันธุยางคุ
ณภาพ
์
ดี ทีเ่ หมาะสมกับสภาพ
KPI 1.3 ฐานขอมู
ั
้ ลงานวิจย
พืน
้ ที่
ยางพารา
Data 1.3.2 ขอมู
้ ลพันธุ ์
ยางพาราทีแ
่ นะนาให้ปลูก
KPI 2.1 จานวนการส่งเสริม
กระบวนการผลิตสิ นคา้
ยางพาราตามแผนพัฒนา
ชุมชน
KPI 2.2 จานวนชุมชนที่
ได้รับการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ ์
ยางพารา
Data 2.1.1 จานวน
เกษตรกรทีไ่ ดรั
้ บการ
ส่งเสริมกระบวนการผลิต
สิ นคายางพาราตาม
้
แผนพัฒนาชุมชน
Data 2.2.1 จานวน
ชุมชนทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑยางพารา
์
Data 3.1.1 จานวน
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
มี
วิจย
ั
รายปี
ศูนยวิ์ จย
ั ยาง/
สานักงานพัฒนาการ
วิจย
ั การเกษตร
มี
ทะเบียน
รายปี
ศูนยวิ์ จย
ั ยาง/
สานักงานพัฒนาการ
วิจย
ั การเกษตร
มี
วิจย
ั
รายปี
ศูนยวิ์ จย
ั ยาง/
สานักงานพัฒนาการ
วิจย
ั การเกษตร
มี
วิจย
ั
รายปี
ศูนยวิ์ จย
ั ยาง/
สานักงานพัฒนาการ
วิจย
ั การเกษตร
มี
ทะเบียน
รายปี
สานักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา
มี
ทะเบียน
รายปี
สานักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1 : พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
การคา้ การลงทุน การทองเที
ย
่ วและบริการเพือ
่ สรางความ
่
้
เจริญเติChampion
บโตทางเศรษฐกิ
จอยางมี
เสถียรภาพ
่
Product
: ยางพารา
ห่วงโซ่คุณคา่
(VC) และปัจจัย
แห่งความสาเร็จ
(CSF)
"อุตสาหกรรม
ยางพารา"
ตัวชีว้ ด
ั
วิธก
ี าร
มี/ไมมี
ความถี่
่
ขอมู
่ าคัญและ
เก็บ
หน่วยงาน
้ ลทีส
ฐานข้อ
ของ
หมายเหตุ
จาเป็ น
รวบรวม
ผู้รับผิดชอบ
มูล
ขอมู
้ ล
ขอมู
ล
้
VC 2 : ปัจจัยพืน
้ ฐานและการพัฒนาเกษตรกร
CSF1 การกระจายพันธุ ์ KPI 1.1 ให้เกษตรกรทุกคน
ยางพาราทีด
่ แ
ี กเกษตรกร
ครัวเรือนไดรั
่
้ บการสนับสนุ น
คลังพันธุยางที
ด
่ ี
์
CSF2 การรวมกลุม
KPI 2.1 ร้อยละของการเพิม
่
่
เกษตรกรสหกรณและ
จ
านวนกลุ
มเกษตรกรสมาชิ
ก
์
่
เครือขาย
กลุ
มเกษตรกร
เข
าร
วมใน
่
่
้ ่
กลุมเกษตรกรสหกรณ
่
์
Data 1.1.1 จานวน
ครัวเรือนทีไ่ ดรั
้ บการ
สนับสนุ นยางพาราพันธุดี
์
Data 2.1.1 จานวนกลุม
่
เกษตรกรสมาชิกกลุม
่
เกษตรกร เขาร
้ วมใน
่
กลุมเกษตรกรสหกรณ
่
์
CSF3 การสรางศู
นย ์
KPI 3.1 จานวนศูนย ์
Data 3.1.1 จานวนศูนย ์
้
ประสานงานระหวางกลุ
ม
ม
ประสานงานระหวางกลุ
ม
่
่ ประสานงานระหวางกลุ
่
่
่
่
เกษตรกรและภาคธุรกิจ เกษตรกรและภาคธุรกิจ
เกษตรกรและภาคธุรกิจ
CSF4 การส่งเสริมการ KPI 4.1 จานวนศูนยส
์ ่ งเสริม Data 4.1.1 จานวนศูนย ์
สื บทอดวัฒนธรรมและวิถ ี วัฒนธรรมและวิถช
ี วี ต
ิ ทาง ส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถ ี
ชีวต
ิ ทางการเกษตร
การเกษตร
ชีวต
ิ ทางการเกษตร
CSF5 การสรางองค
KPI 5.1 จานวนเกษตรกรที่ Data 5.1.1 จานวน
้
์
ความรู้เพือ
่ เพิม
่ ขีด
ไดรั
่ เสริมสร้าง เกษตรกรทีไ่ ดรั
้ บการอบรมเพือ
้ บการอบรม
ความสามารถให้
องคความรู
และขี
ด
เพื
อ
่
เสริ
ม
สร
างองค
ความรู
์
้
้
์
้
เกษตรกร
ความสามารถให้แกเกษตรกร
และขี
ด
ความสามารถ
่
ให้แกเกษตรกร
่
มี
ทะเบียน
รายปี
สานักงานเกษตร
จังหวัดสงขลา
มี
ทะเบียน
รายปี
สานักงานกองทุน
สงเคราะหการท
าสวน
์
ยาง
ไมมี
่
ไมมี
่
ไมมี
่
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1 : พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
การคา้ การลงทุน การทองเที
ย
่ วและบริการเพือ
่ สรางความ
่
้
เจริญเติChampion
บโตทางเศรษฐกิ
จอยางมี
เสถียรภาพ
่
Product
: ยางพารา
ห่วงโซ่คุณคา่
(VC) และปัจจัย
แห่งความสาเร็จ
(CSF)
"อุตสาหกรรม
ยางพารา"
วิธก
ี าร
มี/ไมมี
่
ขอมู
่ าคัญ
เก็บ
ความถีข
่ อง
้ ลทีส
ฐานขอ
้ รวบรวม
และจาเป็ น
ขอมู
้ ล
มูล
ขอมู
้ ล
ตัวชีว้ ด
ั
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
VC 3 : การเพืม
่ ผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดตนทุ
้ น
CSF1 การผลิตทีด
่ แ
ี ละ
เหมาะสม
KPI 1.1 ให้เกษตรกรนาผล Data 1.1.1 จานวน
การศึ กษาวิจย
ั มาปรับใช้ทุก เกษตรกรนาผลการ
ครัวเรือน
ศึ กษาวิจย
ั มาปรับใช้
KPI 1.2 จานวนเกษตรกรที่ Data 1.2.1 จานวน
ไดรั
เกษตรกรทีไ่ ดรั
้ บการส่งเสริมผลิต
้ บการ
สิ นคายางพาราที
ไ
่
ด
ส
งเสริ
ม
ผลิ
ต
สิ
น
คา้
้
้
่
มาตรฐาน
ยางพาราทีไ่ ดมาตรฐาน
้
VC 4 : การแปรรูปและสรางมู
ลคาเพิ
่
้
่ ม
CSF1 มาตรฐานการผลิต KPI 1.1 ยางพาราจากทุก
กลุมเกษตรกรได
รั
่
้ บการ
รับรองมาตรฐานจากทาง
ราชการ (มกอช.)
KPI 1.2 จานวนปริมาณ
ยางแผน
่ และ น้า
ยางพาราทีเ่ พิม
่ ขึน
้
CSF2 การพัฒนา
KPI 2.1 ร้อยละของ
โรงงานอุตสาหกรรมทีร่ บ
ั
Data 1.1.1 จานวนกลุม
่
เกษตรกรไดรั
้ บการ
รับรองมาตรฐานจากทาง
ราชการ (มกอช.)
Data 1.2.1 จานวน
ปริมาณยางแผน
่ และ
น้ายางพาราทีเ่ พิม
่ ขึน
้
(กก./ไร)่
Data 2.1.1 จานวน
โรงงานอุตสาหกรรมแปร
รูปยางพารา/ไม่
ยางพาราทัง้ จังหวัด
Data 2.1.2 มูลคาตลาด
มี
รายงาน
รายปี
ศูนยวิ
ั ยาง
์ จย
มี
รายงาน
รายปี
ศูนยวิ
ั ยาง
์ จย
มี
รายงาน
รายปี
สานักงานกองทุน
สงเคราะหการท
า
์
สวนยาง
มี
รายงาน
รายเดือน
สานักงานกองทุน
สงเคราะหการท
า
์
สวนยาง
มี
รายงาน
รายปี
สานักงานเศรษฐกิจ
เขต 9
ธนาคารแหงประเทศ
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1 : พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
การคา้ การลงทุน การทองเที
ย
่ วและบริการเพือ
่ สรางความ
่
้
เจริ
ญเติบ
โตทางเศรษฐกิ
จอยางมี
เสถียรภาพ
่
Product
Champion
: ยางพารา
ห่วงโซ่คุณคา่
(VC) และปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ
(CSF)
"อุตสาหกรรม
ยางพารา"
ตัวชีว้ ด
ั
วิธก
ี าร
มี/ไมมี
่
ขอมู
่ าคัญและ
เก็บ
้ ลทีส
ฐานขอ
้
จาเป็ น
รวบรวม
มูล
ขอมู
้ ล
ความถีข
่ อง
ขอมู
้ ล
หน่วยงาน
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
VC 5 : การขนส่งและการจัดการบริหารสิ นคา้ (Logistics)
CSF1 การขนส่งและการ
กระจายสิ นคา้
CSF2 การบริหารจัดการ
คลังสิ นคา้
KPI 1.1 จานวนสถานี
ขนส่งสิ นคา้
Data 1.1.1 จานวน
สถานีขนส่งสิ นคา้ ที่
เหมาะสมและปลอดภัย
KPI 1.2 ทีต
่ ง้ั และพืน
้ ทีใ่ น Data 1.2.1 จานวนทีต
่ ง้ั
การให้บริการกองเก็บและ และพืน
้ ทีใ่ นการ
คัดแยกสิ นคา้
ให้บริการกองเก็บและคัด
แยกสิ นค้า
KPI 2.1 ตนทุ
น
การบริ
ก
าร
Data 2.1.1 รอยละการ
้
้
จัดการดานการเก็
บ
รั
ก
ษา
ลดลงของตนทุ
้
้ นการ
ในคลังสิ นค้า
บริการจัดการดานการ
้
เก็บรักษาในคลังสิ นค้า
KPI 2.2 ตนทุ
้ นคาขนส
่
่ ง Data 2.2.1 รอยละการ
้
สิ นค้า
ลดต้นทุนขนส่งสิ นคา้
มี
รายงาน
รายปี
กรมการขนส่ง
มี
รายงาน
รายปี
กรมการขนส่ง
มี
รายงาน
รายปี
กรมการขนส่ง
มี
รายงาน
รายปี
กรมการขนส่ง
มี
ทะเบียน
รายปี
มี
ทะเบียน
รายปี
VC 6 : การพัฒนาระบบการตลาด
KPI 1.1 เพิม
่ จานวน
Data 1.1.1 จานวน
เครือขายตลาดกลางรองให
่
้ เครือขายตลาดกลางรอง
่
ครอบคลุมพืน
้ ทีป
่ ลูก
ให้ครอบคลุมพืน
้ ทีป
่ ลูก
ยางพารา
ยางพารา
KPI 1.2 จัดตัง้ สหกรณสวน
Data 1.2.1 จานวน
์
ยางในจังหวัด
สหกรณสวนยางใน
์
จังหวัด
Data 1.3.1 จานวนผู้
ชือ
้ /ขายในตลาดกลาง
ไมมี
่
สานักงานกองทุน
สงเคราะหการท
า
์
สวนยาง
ตลาดกลางยางพารา
อ. หาดใหญ่
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
เสริมสรางความมั
น
่ คงและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยสิ์ นของ
้
ประชาชน
กลยุทธ ์
1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหาร
จัดการ
เพือ
่ ให้เป็ นหมูบ
มชนเขมแข็
ง
่ าน/ชุ
้
้
2. สร้างความเชือ
่ มัน
่ ให้ประชาชนมีความมัน
่ คง ปลอดภัย และปกป้อง
สถาบันหลักของชาติพฒ
ั นาการทองเที
ย
่ วเชิงวัฒนธรรมและเชิงธุรกิจ
่
3. เพิม
่ ประสิ ทธิภาพการป้องกันปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดผู้เสพยาเสพ
ติด
เป้าประสงคเชิ
์ งยุทธศาสตร ์
1. ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวต
ิ และทรัพยสิ์ นเพิม
่ ขึน
้
ตัวชีว้ ด
ั /เป้าหมายรวม 4 ปี
1. ร้อยละของหมูบ
่ ้าน/ชุมชนทีไ่ ดรั
้ บการพัฒนาให้
เป็ นชุมชนเขมแข็
งตนแบบเป
้
้
้ าหมาย :200หมูบ
่ ้าน
2. ร้อยละของหมูบ
้ ทีใ่ นสั งกัดชุมชน
่ ้าน/ชุมชน/พืน
ภายในเขตเทศบาล(ของ 4 อาเภอ) ทีไ่ มมี
่ การกอ
่
เหตุรุนแรงในพืน
้ ทีเ่ ป้าหมาย :ร้อยละ 100
3. ร้อยละของหมูบ
่ รากฏขอมู
่ ้าน/ชุมชนทีป
้ ล
ขาวสารยา-เสพติ
ดไดรั
ญหา/ปี
่
้ บการแกไขปั
้
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
26
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2
เสริมสรางความมั
น
่ คงและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยสิ์ นของ
้
ประชาชน
Critical Issue: ความมัน
่ คงและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยสิ์ น
ปรับ GVC  VC ยุทธศาสตรด
งคม
์ านสั
้
“ความมัน
่ คงปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยสิ์ น”
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/
การมีงานทา/รายได้
และพัฒนาฝี มอ
ื
แรงงาน
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งในชุมชน
สร้างความมัน
่ คง
ปลอดภัยในชีวต
ิ
และทรัพยสิ์ น
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม
27
VC ยุทธศาสตรที
่ คงและความ
์ ่ 2 : Critical Issue: ความมัน
ปลอดภั
ยฒในชี
วต
ิ พและทรั
พยสิ์ น
ส่งเสริมพั
นาอาชี
/
การมีงานทา/รายได้
และพัฒนาฝี มอ
ื
แรงงาน
• พัฒนาคุณภาพฝี มอ
ื
แรงงานในสาขาที่
จาเป็ น
• ให้ความรู้ ทักษะให้
ชุมชนมีอาชีพเสริม
เพือ
่ สรางรายได
้
้
• สรางอาชี
พทีเ่ หมาะสม
้
กับชุมชน
• จัดกิจกรรมส่งเสริม
การออมในชุมชนและ
เสริมรายไดแรงงาน
้
• ลดปัญหาการวางงาน
่
ในพืน
้ ที่
• พัฒนาให้อาชีพทักษะ
แกชุ
่ มชนมีอาชีพเสริม
รายได้
• ส่งเสริม สรางอาชี
พ
้
ทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
• จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอบรมในชุมชน
ส่งเสริมความ
เข้มแข็ง
ในชุมชน
สร้างความมัน
่ คง
ปลอดภัยในชีวต
ิ
และทรัพยสิ์ น
• สรางเสริ
มความสามัคคี • การให้ประชาชนเขามา
้
้
ในครอบครัวและชุมชน
มีส่วนรวมและบทบาท
่
• ส่งเสริมกิจกรรมสราง
ในการดู
แลรักษาความ
้
ความสั มพันธใน
ปลอดภัยชีวต
ิ และ
์
ครอบครัว และชุมชน
ทรัพยสิ์ นในชุมชน
• ส่งเสริมกิจกรรมสราง
รวมกั
น
้
่
ศี ลธรรม จริยธรรมใน • การสรางความเชื
อ
่ มัน
่
้
ครอบครัว และชุมชน
ให้ประชาชนรูสึ้ กถึง
• ส่งเสริมการถอดองค ์
ความปลอดภัยในชีวต
ิ
ความรูต
าง
ๆ
ที
ม
่
อ
ี
ยู
้ ่
่
และทรัพยสิ์ น
ในชุมชน
• การป้องกัน รับมือ
• ปลูกฝังจิตสานึกและ
บริหารจัดการดานภั
ย
้
ความรับผิดชอบตอ
่
พิบต
ั ห
ิ รือกรณีฉุกเฉิน
ครอบครัวให้คนใน
ตางๆในชุ
มชน เช่น
่
ชุมชน
น้าทวม
ไฟไหม้
่
ฯลฯ
• การจัดระบบป้องกันและ
สื่ อสารเพือ
่ จัดระเบียบ
พืน
้ ทีช
่ ายแดน เช่น
จัดระเบียบการสั ญจร
ขามแดน
้
• การสรางระบบการ
้
ปองกันในรูปแบบของ
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม
• วิเคราะหสถานการณ
์
์
ดานปั
ญ
หา
้
อาชญากรรม
• จัดลาดับความสาคัญ
ความรุนแรงของ
ปัญหา
• วางแผนแกไข
้
ป้องกัน
– ลดอุบต
ั เิ หตุบนทอง
้
ถนน
– ลดปัญหา
อาชญากรรม
– ป้องกัน/ป้องปราบ
ยาเสพติด
28
ยุทธศาสตรที
น
่ คงและความปลอดภัย
้
์ ่ 2 : เสริมสรางความมั
ในชีวต
ิ และทรัพยสิ์ นของประชาชน
Critical Issue: ความมัน
่ คงและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยสิ์ น
หวงโซ
่
่ คุณคา่
(VC) และปัจจัย
แหง่
ความสาเร็จ
(CSF) "การมี
ส่วนรวมของ
่
ชุมชน"
ตัวชีว้ ด
ั
วิธก
ี าร
หน่วยงา
มี/ไมมี
ความถี
่
่
ขอมู
่ าคัญ
เก็บ
น
้ ลทีส
ฐานขอ
ของ
หมายเหตุ
้ รวบรวม
และจาเป็ น
ผูรั
บ
ผิ
ด
ช
มูล
ขอมู
ล ้
้
ขอมู
อบ
้ ล
VC 1 : ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้
CSF1 ให้อาชีพทักษะแก่ KPI 1.1 รายไดของ
้
ชุมชนมีอาชีพเสริมรายได้ ครัวเรือนเพิม
่ ขึน
้ /ปี
CSF2 สรางอาชี
พที่
KPI 2.1 รายไดของ
้
้
เหมาะสมกับชุมชน
ครัวเรือนเพิม
่ ขึน
้ /ปี
KPI 3.1 รายไดของ
CSF3 จัดกิจกรรม
้
่ ขึน
้ /ปี
ส่งเสริมการอบรมใน ครัวเรือนเพิม
Data 1.1.1 รายไดเฉลี
ย
่
้
ตอครั
ว
เรื
อ
น
่
Data 2.1.1 รายไดเฉลี
ย
่
้
ตอครั
วเรือน
่
Data 3.1.1 รายไดเฉลี
ย
่
้
ตอครั
ว
เรื
อ
น
่
CSF1 การให้ประชาชนมี KPI 1.1 รอยละที
่
้
ส่วนรวมและบทบาทใน
เพิม
่ ขึน
้ ของผู้ถูกจับกุม
่
การดูแลความปลอดภัยใน ดาเนินคดีอาญาและคดี
ชีวต
ิ และทรัพยสิ์ น
ยาเสพติด
Data 1.1.1 จานวนผู้ถูก
จับกุมคดีอาชญากรรม
ชุมชน
VC 2 : ความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยสิ์ น
Data 1.1.2 จานวนผูถู
้ ก
จับกุมคดียาเสพติด
KPI 1.2 จานวนหมูบ
่ ้าน Data 1.2.1 จานวน
หมูบ
ทีไ่ ดรั
่ ้านทีไ่ ดรั
้ บการ
้ บการเสริมสราง
้
เสริ
ม
สร
างศั
ก
ยภาพดาน
้
้
ศั กยภาพดานการรั
กษา
้
การรักษาความมัน
่ คง
มี
สารวจ
รายปี
มี
สารวจ
รายปี
มี
สารวจ
รายปี
มี
ทะเบียน
รายเดือน
มี
ทะเบียน
รายเดือน
มี
ทะเบียน
รายปี
สนง.สถิต ิ
แหงชาติ
่
สนง.สถิต ิ
แหงชาติ
่
สนง.สถิต ิ
แหงชาติ
่
ตารวจภูธร
จังหวัด
ตารวจภูธร
จังหวัด
ทีท
่ าการ
ปกครองจังหวัด
ยุทธศาสตรที
น
่ คงและความปลอดภัย
้
์ ่ 2 : เสริมสรางความมั
ในชีวต
ิ และทรัพยสิ์ นของประชาชน
Critical Issue: ความมัน
่ คงและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยสิ์ น
หวงโซ
่
่ คุณคา่
(VC) และปัจจัย
แหงความส
าเร็จ
่
(CSF) "การมี
ส่วนรวมของ
่
ชุมชน"
ตัวชีว้ ด
ั
วิธก
ี าร
หน่วยงา
มี/ไมมี
ความถี
่
่
ขอมู
่ าคัญ
เก็บ
น
้ ลทีส
ฐานขอ
ของ
หมายเหตุ
้
และจาเป็ น
รวบรวม
ผูรั
บ
ผิ
ด
ช
้
มูล
ขอมู
ล
้
ขอมู
อบ
้ ล
VC 3 : การให้บริการดานสาธารณสุ
ข
้
CSF1 การเข้าถึงการ
ให้บริการดาน
้
สาธารณสุข
KPI 1.1 ร้อยละของ
สถานบริการสุขภาพมี
มาตรฐานทีก
่ าหนด
KPI 1.2 ร้อยละของ
หมูบ
ผ
่ านเกณฑ
่ านที
้
่
์
หมูบ
านจั
ด
การสุขภาพ
่ ้
VC 4 :ยกระดับคุณภาพการศึ กษา
CSF1 พัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาทุกระดับใน
พืน
้ ที่
CSF2 สร้างโอกาส/
แนวทางในการเข้าสู่
การศึ กษาในระดับสูง
KPI 1.1 ร้อยละของ
คาเฉลี
ย
่ O-Net ของ
่
นักเรียน ม.3 เพิม
่ ขึน
้
KPI 2.1 รอยละของ
้
คาเฉลี
ย
่ O-Net ของ
่
นักเรียน ม.3 เพิม
่ ขึน
้
Data 1.1.1 จานวน
สถานบริการสุขภาพทีม
่ ี
คุณภาพมาตรฐานที่
กาหนด
Data 1.2.1 จานวน
หมูบ
ผ
่ านเกณฑ
่ านที
้
่
์
หมูบ
านจั
ด
การสุขภาพ
่ ้
Data 1.1.1 คะแนนผล
การสอบ O-NET ของ
นักเรียนชัน
้ ม.3
Data 2.1.1 คะแนนผล
การสอบ O-NET ของ
นักเรียนชัน
้ ม.3
มี
ทะเบียน
รายปี
สนง.
สาธารณสุข
ไมมี
่
มี
ทะเบียน
รายปี
มี
ทะเบียน
รายปี
สถาบันทดสอบ
ทางการศึ กษา
แหงชาติ
่
สถาบันทดสอบ
ทางการศึ กษา
แหงชาติ
่
ยุทธศาสตรที
์ ่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนให้มีความสุขทัง้ ทางดานร
างกายและจิ
ตใจ
้
่
ภายใตหลั
้ กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึ กษา
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจย
ั และองคความรู
่ ศักยภาพ
์
้ (Best Practice)มาเพิม
การเรียนรูและพั
ฒนาอาชีพของประชาชน
้
4. ส่งเสริมการมีส่วนรวมในการอนุ
รก
ั ษและสื
ดานศาสนาศิ
ลปะ
่
์ ตัวบชีทอด
้
เป้าประสงคเชิ
ง
ยุ
ท
ธศาสตร
ว
้
ด
ั
/เป
าหมายรวม
4 ปี
์
์
้
วัฒนธรรม เพือ
่ เสริมสร้างภูมค
ิ มกั
ุ้ นทางสั งคม
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี 1.
จานวนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของแหลงเรี
่ ยนรูที
้ ไ่ ดมาตรฐาน
้
บนวิถค
ี วามพอเพียงตามเกณฑ ์ เป้าหมาย : 32แหง่
วัดความสุขมวลรวม
2. ร้อยละของครัวเรือนทีม
่ รี ายไดต
้ า่ กวาเกณฑ
่
์
จปฐ.ลดลง เป้าหมาย : 50ครัวเรือน
3. ร้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของคาเฉลี
ย
่ O-net ม.3
่
เป้าหมาย :ร้อยละ 55
4. สั ดส่วนผู้อยูในระบบประกั
นสั งคมเพิม
่ ขึน
้
่
เป้าหมาย : ร้อยละ 28.669
5. ร้อยละทีล
่ ดลงของอัตราทารกแรกเกิดมีน้าหนัก
น้อยกวา2,500
กรัม เป้าหมาย :ร้อยละ 7.5
่
31
ยุทธศาสตรที
์ ่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวฒ
ั นธรรม
Critical Issue: การสรางสั
งคมการเรียนรู้
้
ปรับ GVC  VC ยุทธศาสตรด
งคม
์ านสั
้
“การสรางสั
งคมการเรียนรู”้
้
ส่งเสริมและเพิม
่
โอกาสทางการศึ กษา
ประชาชนทุกระดับวัย
ยกระดับคุณภาพ
การศึ กษา
ส่งเสริมการเรียนรู้
ทัง้ ในระบบและ
นอกห้องเรียน
สื บสานการเรียนรู้
อนุ รก
ั ษภู
ิ ญ
ั ญา
์ มป
- วัฒนธรรม
ท้องถิน
่ และชุมชน
32
VC ยุทธศาสตรที
งคมแหงการ
้
่
์ ่ 3 : Critical Issue: การสรางสั
สื บสานการเรียนรู้
เรียสนรู
้ มและเพิม่
งเสริ
สงเสริมการเรียนรู
่
โอกาสทางการศึ กษา
ประชาชนทุกระดับวัย
• ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกวัย
สามารถเขาถึ
้ งโอกาส
ทางการศึ กษา
• กิจกรรมเพือ
่
ช่วยเหลือ/สนับสนุ น
เด็กและเยาวชนทีด
่ อย
้
โอกาสทางการศึ กษา
• สรางโอกาส/แนวทาง
้
ในการเขาสู
้ ่ การศึ กษา
ในระดับสูง/ช่องทาง
อาชีพสาหรับเยาวชน
ทีจ
่ ะจบการศึ กษา
ยกระดับคุณภาพ
การศึ กษา
• ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนสามารถเขาถึ
้ ง
โอกาสทางการศึ กษา
• บริหารจัดการฐานขอมู
้ ล
ดานการการศึ
กษาของ
้
เด็กและเยาวชนในพืน
้ ที่
• พัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาทุกระดับใน
พืน
้ ที่
• ส่งเสริมกิจกรรมเสริม
การเรียนรูเพิ
่ เติมตาม
้ ม
หลักสูตรการศึ กษา
• ส่งเสริมกิจกรรมสราง
้
เสริมประสบ การณ ์
ชีวต
ิ สาหรับเด็กและ
เยาวชน
• พัฒนาแหลงเรี
่ ยนรูนอก
้
ห้องเรียนในชุมชน
• สรางการมี
ส่วนรวมของ
้
่
เด็ก เยาวชน ชุมชน
ในการเรียนรูร
น
้ วมกั
่
อยางสร
างสรรค
่
้
์
• การพัฒนาคุณภาพ
ระบบการศึ กษาแบบองค ์
่
ทัง้ ในระบบและ
นอกห้องเรียน
้
• ส่งเสริมกิจกรรมเสริม
การเรียนรูเพิ
่ เติม
้ ม
ตามหลักสูตร
การศึ กษา
• ส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
เสริมประสบการณ ์
ชีวต
ิ สาหรับเด็กและ
เยาวชน
• พัฒนาแหลงเรี
่ ยนรู้
นอกห้องเรียนใน
ชุมชน
• สรางการมี
ส่วนรวม
้
่
ของเด็ก เยาวชน
ชุมชนในการเรียนรู้
รวมกั
นอยาง
่
่
สรางสรรค
้
์
อนุ รก
ั ษภู
ิ ญ
ั ญา
์ มป
- วัฒนธรรม
ท้องถิน
่ และชุมชน
• บริหารจัดการ
ฐานขอมู
้ ลวัฒนธรรม
ทองถิ
น
่
้
• สรางจิ
ตสานึก ให้
้
ความรู/ความเข
าใจ
้
้
เรือ
่ งวัฒนธรรม
ทองถิ
น
่ โดยเฉพาะใน
้
ชุมชน
• กิจกรรมเพือ
่ อนุ รก
ั ษ์
สื บทอดวัฒนธรรม
ทองถิ
น
่ ดวยการมี
้
้
ส่วนรวมของชุ
มชน
่
ยุทธศาสตรที
ิ ของประชาชนบน
์ ่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวต
ฐานความรู
และพหุ
วฒ
ั างสั
นธรรม
้ : การสร
Critical Issue
งคมการเรียนรู้
้
ห่วงโซ่
คุณคา่ (VC) และ
ปัจจัยแหงความส
าเร็จ
่
(CSF)
ตัวชีว้ ด
ั (KPI)
VC 1 ส่งเสริมความอบอุนในครอบครั
ว
่
CSF1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้าง
KPII 1.1 ครอบครัวมี
ศี ลธรรม จริยธรรมใน
กิจกรรมดานศี
ลธรรม
้
ครอบครัว
จริยธรรม เพิม
่ ขึน
้
VC 2. ยกระดับคุณภาพการศึ กษา
CSF 2 บริหารจัดการ
KPI 2.1 ฐานข้อมูลดาน
้
ฐานขอมู
ล
ด
านการการศึ
ก
ษา
การศึ
ก
ษาของเด็
ก
และ
้
้
ของเด็กและเยาวชนในพืน
้ ที่
เยาวชนในพืน
้ ที่
CSF 3 พัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาทุกระดับในพืน
้ ที่
ขอมู
มี/ไมมี
วิธก
ี ารเก็บ ความถี่ หน่วยงาน หมาย
้ ล
่
พืน
้ ฐาน ฐานขอมู
ที่
เหตุ
้ ล รวบรวม ของขอมู
้ ล
(Data List)
ขอมู
รับผิดชอ
้ ล
บ
Data 1.1.1
จานวนครัง้ ของการ
จัดกิจกรรมดาน
้
ศี ลธรรม
จริยธรรม ใน
จังหวัด
Data 2.1.1 ชุด
ฐานขอมู
่ าเป็ น
้ ลทีจ
เช่น จานวน
โรงเรียน จานวน
นักเรียน จานวน
ครู ฯลฯ
KPI 3.1 รอยละนั
ก
เรี
ย
นต
อ
้
่ Data 3.1.1 จานวน
ประชากรวัยเรียน
ประชากรวัยเรียน
จาแนกตามอายุเขา้
เรียนตามเกณฑ ์
Data 3.1.2 จานวน
ผูเรี
้ ยนในระบบ
จาแนกตามชัน
้ ปี
เพศ
KPI 3.2 รอยละนั
ก
เรี
ย
นที
่
Data 3.2.1 จานวน
้
สาเร็จการศึ กษา
นักเรียนจาแนกตาม
ระดับการศึ กษา
และตามพืน
้ ที่
Data 3.2.2 จานวน
ยุทธศาสตรที
ิ ของประชาชนบน
์ ่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวต
ฐานความรู
และพหุ
วฒ
ั างสั
นธรรม
้ : การสร
Critical Issue
งคมการเรียนรู้
้
ห่วงโซ่
ตัวชีว้ ด
ั (KPI)
คุณคา่ (VC) และปัจจัย
แห่งความสาเร็จ (CSF)
ขอมู
้ ฐาน
้ ลพืน
(Data List)
VC 3. ส่งเสริมการเรียนรูนอกห
้
้องเรียนของเยาวชน/ชุมชน
CSF4 ส่งเสริมกิจกรรมสรางเสริ
ม
KPI 4.1 จัดกิจกรรม Data 4.1.1 จานวน
้
ประสบการณชี
ิ สาหรับเด็กและ สรางเสริ
ม
ครัง้ ของการจัด
์ วต
้
เยาวชน
ประสบการณชี
ว
ต
ิ
กิจกรรม
์
สาหรับเด็กและ
Data 4.1.2 จานวน
เยาวชน
ผู้เข้ารวมกิ
จกรรม
่
CSF5 สรางการมี
ส
วนร
วมของ
KPI
5.1
การมี
ส
วน
data
5.1.1
จานวน
้
่
่
่
เด็ก เยาวชน ชุมชนในการ
รวมของเด็
ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ชุมชน
่
เรียนรูร้ วมกั
นอยางสร
างสรรค
ชุมชนในการเรียนรู้ ทีไ่ ดเข
จกรรม
่
่
้
์
้ ้ารวมกิ
่
รวมกั
น
อย
าง
เรี
ย
นรู
ร
วมกั
น
อย
าง
่
่
้ ่
่
สรางสรรค
สร
างสรรค
้
์
้
์
VC 4 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของเยาวชน
CSF6 การส่งเสริมความรู้
KPI 6.1 การเขาถึ
้ ง Data 6.1.1 จานวน
ทักษะกิจกรรมและสุขภาวะทีด
่ ี
องคความรู
เกี
่ วกับสุข กิจกรรมในการสราง
์
้ ย
้
สาหรับเด็กและเยาวชน
ภาวะของเด็กและ
เสริมความรูส
้ าหรับเด็ก
เยาวชนทีถ
่ ูกตอง
และเยาวชน
้
เหมาะสม
Data 6.2.1 จานวน
เด็กและเยาวชนทีเ่ ข้า
รวมกิ
จกรรม
่
VC 5 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/การมีงานทา/รายได้
CSF7 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ KPI 7.1 ชุมชนมีการ Data 7.1.1 จานวน
ออมในชุมชนและเสริมรายได้
ออมและรายไดเสริ
่ ี
้ ม ประชาชนในชุมชนทีม
แรงงาน
เพิม
่ ขึน
้
รายไดเสริ
้ ม
Data 7.1.2 เงินออม
มี/ไมมี
วิธก
ี าร ความถี่ หน่วยงาน หมาย
่
ฐานขอมู
เก็บ ของขอมู
ที่
เหตุ
้
้ ล
ล
รวบรวม
รับผิดชอ
ขอมู
บ
้ ล
ยุทธศาสตรที
์ ่ 4
อนุ รก
ั ษและฟื
้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมอย
างสมดุ
ล
้
่
์
กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอยางบู
รณาการ
่
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรก
ั ษและฟื
้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้
์
พลังงานทดแทน
3. ฟื้ นฟูลมน
ุ่ ้าทะเลสาบสงขลา
4.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่ งแวดลอมสู
้
่ การเป็ นเมืองสี เขียว (Green City)
เป้าประสงคเชิ
ตัวชีว้ ด
ั /เป้าหมายรวม 4 ปี
์ งยุทธศาสตร ์
1. สร้างคุณภาพสิ่ งแวดลอมที
่ 1. ร้อยละของพืน
้ ทีป
่ ่ าอนุรก
ั ษที
่ ก
ู บุกรุกเป้าหมาย
้
์ ถ
ดีให้ประชาชน และรักษา :ร้อยละ 0.012
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมดุล
2. ร้อยละการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
เป้าหมาย : ร้อยละ 30
3. จานวนสถานประกอบการทีไ่ ดรั
้ บการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสี เขียวเป้าหมาย
:100 สถานประกอบการ
36
ยุทธศาสตรที
์ ่ 4
อนุ รก
ั ษและฟื
้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมอย
างสมดุ
ล
้
่
์
Critical Issue: อนุ รก
ั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรป่าไม้ - น้า
ป้องกัน และแกไข
้
ปัญหาการตัดไม้
ทาลายป่า (ป่าตน
้
น้า)
ปรับ GVC  VC ยุทธศาสตร ์
ดานสั
งคม
้
“อนุ รก
ั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรป่าไม้
- น้า” พัฒนาการจัดสรร
อนุ รก
ั ษฟื้ นฟูปาไม
์
่
และแหลงน
่ ้า
ธรรมชาติ
้
การใช้น้าเพือ
่ ใช้
ประโยชนอย
์ าง
่
ยัง่ ยืน
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การ
อนุ รก
ั ษ์ ฟื้ นฟู
ป่าไม้ – แหลงน
่ ้า
แบบมีส่วนรวม
่
37
VC ยุทธศาสตรที
ั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรป
า
์ ่ 4 : Critical Issue:อนุ รก
ส่งเสริม่ และ
ไมป้้ องกั
-น
น ้า และแกไข
พัฒนาการจัดสรร
สนับสนุนให้การ
้
อนุ รก
ั ษฟื
้
น
ฟู
ป
าไม
์
่
้
ปัญหาการตัดไม
การใชนาเพือ
่ ใช
อนุ รก
ั ษ ฟื้ นฟู
้
ทาลายป่า (ป่าตน
้
น้า)
• ป้องกันและแกไข
้
ปัญหาการตัดไม้
ทาลายป่า
• ป้องกันการพังทลาย
ของดิน
• เพิม
่ ประสิ ทธิภาพการ
ป้องกัน ดูแลป่าไม้
• การจัดการปัญหาน้า
เสี ยตาง
ๆ เช่น
่
น้าเค็ม น้าเสี ยจาก
การทาการเกษตร
• การป้องกันอุทกภัย
ในช่วงฤดูฝน
• การจัดทาแนวเขตพืน
้ ที่
ป่า ผังเมือง แนว
ป้องกันตลิง่ ระบบ
บาบัดน้าเสี ยและระบบ
จากัดขยะมูลฝอย
และแหลงน
่ ้า
ธรรมชาติ
• ฟื้ นฟูและปรับปรุง
คุณภาพดิน
โดยเฉพาะในพืน
้ ที่
เกษตรกรรม
• ฟื้ นฟูสภาพป่า/ระบบ
นิเวศน์
• ส่งเสริมเกษตรและ
ภาคีเครือขายใน
่
ชุมชนรวมกั
นอนุ รก
ั ษ์
่
ดิน
• เพิม
่ พืน
้ ทีป
่ ่ าตนน
้ ้า
และพืน
้ ทีส
่ ี เขียวใน
ชุมชน
้ ้
้
ประโยชนอย
์ าง
่
ยัง่ ยืน
• พัฒนา ปรับปรุงแหลง่
กักเก็บน้า ระบบระบาย
น้าและผันน้า
• ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบกระจายน้า
• พัฒนาปรับปรุงสภาพ
นิเวศวิทยาให้กลับคืนสู่
สมดุล
• เพิม
่ ประสิ ทธิภาพการใช้
น้าเพือ
่ การบริโภคและ
การเกษตร
• กระตุนชุ
้ มชนให้เกิด
ความรวมมื
อและมีส่วน
่
รวมในการดู
แลจัดการ
่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม
พรอมทั
ง้
้
้
สรางองค
ความรู
้
้ และ
์
เพิม
่ ขีดความสามรถ
บริหารจัดการให้กับ
ชุมชน
์
•
•
•
•
•
ป่าไม้ – แหลงน
่ ้า
แบบมีส่วนรวม
่
สรอย
างการมี
วมของ
ณาการ
้ างบู
่
่ สร่ วนร
ทุกภาคส่วนรวมถึงให้
ความรูและความเข
าใจ
้
้
ในการจัดการปัญหาป่า
ไม้ - น้า
สรางเครื
อขายชุ
มชนเพือ
่
้
่
สรางความร
วมมื
อในการ
้
่
รักษาป่าไม้ (ป่าตนน
้ ้ า)
หน่วยราชการทีเ่ กีย
่ วของ
้
ปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการ
ป้องกัน แกไข
และ
้
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบจากปัญหาป่า
ไมถู
้ กทาลาย
การพัฒนาเครือ
่ งมือ
ตรวจวัดและเตือนภัย
คุณภาพน้า
การจัดการทรัพยากรน้า
แบบบูรณาการกับพืน
้ ที่
ใกลเคี
้ ยง
ยุทธศาสตรที
ั ษและฟื
้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
์ ่ 4 : อนุ รก
์
สิ่ งแวดลอมอย
างสมดุ
ล
้
่
Critical Issue: อนุ รก
ั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรป่าไม้ - น้า
ห่วงโซ่คุณคา่
(VC) และปัจจัย
แห่งความสาเร็จ
(CSF) "ฟื้ นฟู
ทรัพยากรณ ์
ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม"
้
ตัวชีว้ ด
ั
วิธก
ี าร
มี/ไมมี
่
ขอมู
่ าคัญ
เก็บ ความถีข
่ อง หน่วยงาน
้ ลทีส
ฐานขอ
้ รวบรวม ขอมูล ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
และจาเป็ น
้
้
มูล
ขอมู
้ ล
VC 1 : การป้องกันและแกไขปั
ญหารการตัดไมท
้
้ าลายป่าและทะเลสาปสงขลา
CSF1 เพิม
่ ประสิ ทธิภาพ KPI 1.1 รอยละที
ล
่ ดลง Data 1.1.1 จานวนพืน
้ ที่
้
การป้องกันดูแลป่าไม้
ของพืน
้ ทีป
่ ่ าอนุ รก
ั ษที
่ ก
ู ป่าอนุ รก
ั ษ์
์ ถ
บุกรุก
Data 1.1.2 จานวนพืน
้ ที่
การบุกรุกพืน
้ ทีป
่ ่า
อนุ รก
ั ษ์
CSF2 ฟื้ นฟูสภาพป่า/
KPI 2.1 รอยละที
เ่ พิม
่ ขึน
้ Data 2.1.1 พืน
้ ทีท
่ ไี่ ดรั
้
้ บ
ระบบนิเวศน์
ของการจัดการฟื้ นฟู
การจัดการฟื้ นฟูสภาพ
สภาพป่า ทะเลสาป
ป่า ทะเลสาป และ
และระบบนิเวศน์
ระบบนิเวศน์
KPI 2.2 รอยละที
เ่ พิม
่ ขึน
้ Data 2.2.1 จานวนพืน
้ ที่
้
ของการป้องกันการกัด ชายฝั่งทะเล
เซาะชายฝั่งทะเล
Data 2.2.2 จานวนพืน
้ ที่
ชายฝั่งทะเลทีม
่ ก
ี ารกัด
เซาะ
KPI 2.3 ร้อยละทีเ่ พิม
่ ขึน
้ Data 2.3.1 ปริมาณน้า
ของการจัดระบบบาบัด เสี ย
น้าเสี ย
Data 2.3.2 จานวน
แมน
่ รี ะบบ
่ ้า ลาคลองทีม
สานักบริหารพืน
้ ที่
อนุ รษ
ั ที
่
6
์
สงขลา
สานักบริหารพืน
้ ที่
อนุ รษ
ั ์ที่ 6
สงขลา
มี
สารวจ
รายปี
มี
สารวจ
รายปี
มี
สารวจ
รายปี
มี
สารวจ
รายปี
มี
สารวจ
รายปี
สนง.สิ่ งแวดลอม
้
ภาคที1
่ 6
มี
สารวจ
รายปี
สนง.สิ่ งแวดลอม
้
ภาคที1
่ 6
ไมมี
่
สนง.สิ่ งแวดลอม
้
ภาคที1
่ 6
สนง.สิ่ งแวดลอม
้
ภาคที1
่ 6
ยุทธศาสตรที
ั ษและฟื
้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
์ ่ 4 : อนุ รก
์
สิ่ งแวดลอมอย
างสมดุ
ล
้
่
Critical Issue: อนุ รก
ั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรป่าไม้ - น้า
ห่วงโซ่คุณคา่
(VC) และปัจจัย
แห่งความสาเร็จ
(CSF) "ฟื้ นฟู
ทรัพยากรณ์
ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม"
้
ตัวชีว้ ด
ั
วิธก
ี าร
มี/ไมมี
ความถี่
่
ขอมู
ล
ที
ส
่
าคั
ญ
เก็
บ
หน่วยงาน
้
ฐานข้
ของ
หมายเหตุ
และจาเป็ น
รวบรวม
ผูรั
บ
ผิ
ด
ชอบ
อมูล
ขอมู
ล ้
้
ขอมู
้ ล
VC 2 : พัฒนาปรับปรุงพืน
้ ทีส
่ ี เขียวเขตเมือง/ชุมชน
CSF1 เพิม
่ พืชสี เขียวใน KPI 1.1 รอยละที
่
Data 1.1.1 จานวนพืน
้ ที่
้
ชุมชน
เพิม
่ ขึน
้ ของการปลูกป่า ป่าชุมชน
ชุมชน
CSF2 การใช้ระบบ
KPI 2.1 รอยละที
่
Data 2.1.1 ปริมาณขยะ
้
Recycle
เพิม
่ ขึน
้ ของการนาขยะ มูลฝอย
มูลฝอยกลับมาใช้
Data 2.1.2 จานวนขยะ
ประโยชน์
มูลฝอยทีน
่ ากลับมาใช้
ประโยชน์
CSF3 พัฒนาฟื้ นฟูดน
ิ ที่ KPI 3.1 จานวนที่
Data 3.1.1 จานวน
เสื่ อมโทรม
เพิม
่ ขึน
้ ของสภาพ
สถานประกอบการ
ประกอบการทีไ่ ดรั
้ บ Data 3.1.2 จานวน
มาตรฐานอุตสาหกรรม สถานประกอบการที่
สี เขียว
ไดรั
้ บมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสี เขียว
VC 3 : พัฒนาฟื้ นหูดน
ิ ทีเ่ สื่ อมโทรม
CSF1 ฟื้ นฟูและปรังปรุง KPI 1.1 จานวนรอยละ
Data 1.1.1 จานวนพืน
้
้
มี
สารวจ
รายปี
สานักบริหารพืน
้ ที่
อนุ รษ
ั ที
์ ่ 6
สงขลา
มี
สารวจ
รายปี
กรมควบคุมมลพิษ
มี
สารวจ
รายปี
กรมควบคุมมลพิษ
มี
ทะเบียน
รายปี
สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
มี
ทะเบียน
รายปี
สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด
การดาเนินงานขัน
้ ตอไป
่
• สรุป (Finalize) รายการ CSF ภายใตห
้ วงโซ
่
่
มูลคาในแต
ละประเด็
นยุทธศาสตร ์
่
่
• ขอความรวมมื
อสถิตจ
ิ งั หวัดเติม Data List และ
่
Check Stock Data เพือ
่ จัดทาแผนผังรายการ
สถิตท
ิ างการ
• กาหนดวันประชุมคระกรรมการสถิตจ
ิ งั หวัด
เพือ
่ นาเสนอผลการศึ กษาการพัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล สนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด

similar documents