+ Prezentacja „Media cyfrowe w edukacji”

Report
MEDIA CYFROWE
W EDUKACJI
Opracowała:
Beata Standio
1
PLAN
• Umiejętności ucznia
• Zadania szkoły
• Podstawowe pojęcia
• Obszary wykorzystania mediów w edukacji
• Media cyfrowe w edukacji wczesnoszkolnej
• Korzyści ze stosowania edukacji cyfrowej
Beata Standio
2
Celem kształcenia ogólnego w
szkole podstawowej jest:
• 1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu
wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki,
dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk
bliskich doświadczeniom uczniów;
• 2. zdobycie przez uczniów umiejętności
wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
• 3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących
sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we
współczesnym świecie.
Beata Standio
3
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych
przez ucznia szkole podstawowej należą:
• czytanie
• myślenie matematyczne
• myślenie naukowe
• umiejętność komunikowania się w języku
ojczystym i w języku obcym
Beata Standio
4
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych
przez ucznia w szkole podstawowej należą:
• umiejętność posługiwania się nowoczesnymi
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
w tym także w celu wyszukiwania i korzystania
z informacji;
• umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania
naturalnej ciekawości świata,
• odkrywani swoich zainteresowań
i przygotowania do dalszej edukacji;
• umiejętność pracy zespołowej.
Beata Standio
5
Zadania szkoły
Beata Standio
6
Jakie są media?
Analogowe
(dawne, stare)
teatr, film,
Beata Standio
rysunek,
malarstwo,
fotografia
tradycyjna
telewizja
mowa,
muzyka,
fonografia,
radiofonia
pismo,
drukarstwo
7
Media cyfrowe
To dowolna forma (lub format) prezentacji i użytkowania
treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które
są zapisywane, odtwarzane, dystrybuowane i edytowane
przy użyciu urządzeń, nośników i systemów
elektronicznych, działających w oparciu o informacje
przetwarzane w systemie cyfrowym.
Beata Standio
8
Jakie są media?
Cyfrowe
(nowe)
fotografia
cyfrowa
gra komputerowa
telewizja cyfrowa
(satelitarna, kablowa,
naziemna)
Beata Standio
Internet, www –
strona
internetowa
DVD,
pendrive
e-book
i biblioteka
cyfrowa
9
Najnowsze media
Wikipedia
Telefon
komórkowy 3G
Facebook
Podcast
Blog
Twitter
YouTube
Beata Standio
Second
Life
10
MEDIA EDUKACJNE:
to różnego rodzaju przedmioty, urządzenia i materiały, a także
mass media (radio, telewizja, Internet), które umożliwiają
zdobywanie informacji lub przekazują informację od nadawcy do
odbiorcy w formie komunikatów skonstruowanych ze słów,
obrazów, dźwięków.
Beata Standio
11
Obszary wykorzystania mediów
(hipermediów) w edukacji:
• diagnostyka i terapia pedagogiczna,
• badania edukacyjne,
• organizacja i zarządzanie szkołą,
• proces kształcenia.
Beata Standio
12
Media jako elementy wspierające
diagnostykę i terapię pedagogiczną:
praca z niepełnosprawnymi (upośledzenie słuchu,
wzroku, umysłowe)
terapia pedagogiczna (logopedia, trudności
w uczeniu, dysleksja, dysgrafia)
diagnozowanie pedagogiczne
Beata Standio
13
Media w badaniach edukacyjnych:
ocena systemu kształcenia
analiza zjawisk i procesów społecznych
związanych z funkcjonowaniem szkoły
Beata Standio
14
Media w organizacji i zarządzaniu szkołą:
administrowanie szkołą, praca w sekretariacie, oświata
komputerowa, organizowanie procesu kształcenia (Director),
dokształcanie nauczycieli: projektowanie materiałów
multimedialnych
poradniki: porady prawne oświata komputerowa
organizowanie procesu kształcenia (Director)
Beata Standio
15
Media jako element wspierający proces
kształcenia:
• programy uczące, przedmiotowe,
• uczenie umiejętności, np. gry na gitarze, nauczanie języków
obcych,
• programy prezentujące materiał nauczania (książki
elektroniczne, podręczniki, zbiory grafik, aplikacje
multimedialne),
• programy wspierające proces opracowania materiału
nauczania, w tym wspierające poszukiwanie informacji
(czasopisma, encyklopedie, atlasy, katalogi, słowniki, bazy
informacyjne) i dokumentacje (opracowania firm, instytucji
oświatowych, nauczycieli akademickich, programy do analiz
materiału),
• programy rozwijające umiejętności twórcze (dotyczące sztuki,
twórczość komputerowa, programowanie wirtualnej
rzeczywistości),
Beata Standio
16
Media jako element wspierający
proces kształcenia:
• gry i zabawy edukacyjne,
• monitoring dydaktyczny,
• programy wspomagające narzędziowo proces kształcenia
(wspomagające proces projektowania, pakiety graficzne,
przeglądarki, programy do zrzucania ekranów, do
tworzenia prezentacji, inteligentne systemy prezentacji
wiedzy, bazy zarządzające filmami wideo),
• programy uzupełniające (systemy ekspertowe np.
egzaminacyjne, symulacje komputerowe, języki
symulacyjne, symulacje nauczycielskich analiz pracy
uczniów).
Beata Standio
17
Media cyfrowe
w edukacji wczesnoszkolnej:
Telewizja programy
edukacyjne;
Aparat
fotograficzny
– dokumentowanie
wydarzeń
klasowych;
Komputer –
zajęcia
edukacyjne,
gry
edukacyjne;
Beata Standio
Internet korzystanie
z informacji;
porozumiewanie
się za pomocą
poczty
elektronicznej;
Tablica
interaktywna
- motywacja
do aktywnej
pracy w
czasie lekcji;
E-booki –
budzenie
zainteresowań
czytelniczych;
18
Korzyści z zastosowania w edukacji
mediów cyfrowych
wzbogacenie procesu
nauczania, uatrakcyjnienie
zajęć,
przygotowanie
uczniów do życia
dostęp do różnych źródeł
w społeczeństwie
informacyjnym
informacji,
Beata Standio
19
Korzyści z zastosowania w edukacji
mediów cyfrowych
zwiększenia aktywności
i motywacji uczniów,
możliwość wychowania
uczniów do właściwego
odbioru i
możliwość nauczania
wykorzystania mediów.
polisensorycznego
(oddziaływania na
wiele zmysłów),
Beata Standio
20
Bibliografia
• Gajda J., Media w edukacji, 2002.
• Gabon-Klas T., Media i komunikowanie masowe:
teorie i analizy prasy, radia, telewizji
i Internetu, 2005.
• Retter H., Komunikacja codzienna
w pedagogice, 2005.
• Siemieniecki B., Komputer edukacji, 2002.
• http://www.oeiizk.waw.pl/old2012/reforma/files/podr
ecznik25XI2009z.pdf
• Podstawa programowa
• Wikipedia
Beata Standio
21
Dziękuję za uwagę
Beata Standio
22

similar documents