พจนานุกรมบนอินเตอร์เน็ต (Wiktionary)

Report
พจนานุ กรมบน
็
อินเตอรเน
ต
์
(Wiktionary)
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
•
วิกพ
ิ จนานุ กรม เป็ นโครงการหนึ่งใน
โครงการของมูลนิธวิ ก
ิ ม
ิ เี ดียใช้ชือ
่ ภาษาอังกฤษ
วา่ "วิกชันนารี" (Wiktionary) โดยมีเป้าหมาย
รวบรวมคาศัพท ์ วลี หรือประโยค จากทัว
่ มุม
โลก โดยมีการแปลความหมายของคาหรือ
ประโยคนั้นๆ หลายๆ ภาษา เปรียบเสมือน
ดิกชันนารีทุกภาษาในเว็บเดียวกัน เป็ น
พจนานุ กรมเสรีภาษาไทยทีท
่ ุกคนสามารถรวม
่
เขียนไดปั
ั มี 21,223 บทความ และ
้ จจุบน
มากกวา่ 70 ภาษา
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
• การทางานของโปรแกรมคลายคลึ
งกับวิกพ
ิ ี
้
เดีย โดยทีใ่ ครก็ไดสามารถเขี
ยนและแกไข
้
้
ข้อความภายในเว็บได้ และโปรแกรมรับรอง
ตัวอักษรของทุกภาษาโดยใช้รหัส Unicode วิก ิ
พจนานุ กรมใช้ซอฟตแวร
มี
ิ ง่ึ เป็ น
์
์ เดียวิกซ
ซอฟตแวร
เดี
ิ เี ดีย
์
์ ยวกันกับวิกพ
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
นโยบาย
•
วิกพ
ิ จนานุ กรม เป็ นโครงการทีส
่ รางด
วย
้
้
ความรวมมื
อของทุกคน
และเป็ นโครงการพี่
่
น้องกับ สารานุ กรมวิกพ
ิ เี ดีย ผู้กอตั
่ ง้ และ
ผู้สนับสนุ นทุกคนมีจุดมุงหมายคื
อ เพือ
่ สราง
่
้
พจนานุ กรมทีเ่ สรีและเชือ
่ ถือได้ สร้าง
พจนานุ กรมทีใ่ หญที
่ ุด และมีทุกภาษาความ
่ ส
ครอบคลุมทุกรายละเอียด
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
วิกพ
ิ จนานุ กรมสามารถทาอะไรไดบ
้ าง
้
• ในวิกพ
ิ จนานุ กรม มีหลายสิ่ งมากมาย ทีค
่ ุณ
สามารถรวมกั
นสราง
พจนานุ กรมหลากภาษาที่
่
้
สมบูรณที
่ ุดได้ เช่น
์ ส





เขียนความหมายของคาพืน
้ ฐาน
เขียนดัชนีกลุมค
่ า จากหมวดหมูต
่ างๆ
่
เขียนหน้าคาศั พท ์ เพิม
่ เติมให้กับวิกพ
ิ จนานุ กรม
รางนโยบายในในวิ
กพ
ิ จนานุ กรม
่
รวมกั
นสรางพจนานุ
กรมเสรี
่
้
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
นอกจากจะรวมสร
าง
รวมเขี
ยนบทความ ในวิก ิ
่
้
่
พจนานุ กรมยังสามารถ
 ช่วยตรวจสอบความถูกตอง
ช่วยอาน
ช่วย
้
่
ตรวจสอบบทความในวิกพ
ิ จนานุ กรม
 ช่วยสรางลิ
งคเพิ
่ เติม ถ้าพบวาลิ
้
่ งคไหนขาดไป
์ ม
์
สามารถสรางลิ
งคเพิ
่ เติมให้
้
์ ม
กับวิกพ
ิ จนานุ กรมได้
 ถ้ารูวิ
ี ารใช้งานโปรแกรมมีเดียวิก ิ สามารถช่วย
้ ธก
เขียนวิธก
ี ารใช้งาน
วิกพ
ิ จนานุ กรมได้
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
ประโยชน์
 ป้องกันการทางานซา้ ซ้อนในแตละภาษาที
ใ่ ช้ในวิ
่
กิพจนานุ กรม
 ข้อมูลในฐานขอมู
ระบบเพือ
่
้ ลมีการจัดเก็บอยางมี
่
งายต
อการลิ
งคในแต
ละภาษา
่
่
่
์
 เมือ
่ ต้องการแปลคาศั พท ์ ผู้ใช้สามารถเลือกภาษา
ได้ วาต
่ ้องการคาแปลเป็ นภาษาไหน เช่น Eng -> Thai, Eng-->Eng, Eng-->Japanese, Thai->Japanese
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
มุมมองทีเ่ ป็ นกลาง
บทความทุกบทความต้องถูกเขียนโดยปราศจากอคติ
ไมสนั
นไดชั
่ บสนุ นหรือขัดแยงจนเห็
้
้ ด โดยแสดง
ทุกมุมมองอยางเสมอภาค
ช่วยกันทางานเพือ
่ ทาให้
่
บทความปราศจากอคติเป็ นสิ่ งสาคัญของวิก ิ
พจนานุ กรม
การเขียนงานในวิก ิ สามารถช่วยเพิม
่ ให้บทความ
เป็ นกลางมากขึน
้ โดยการช่วยกันเขียนของบุคคล
หลายๆ คน จะทาให้บทความนั้น มีความเป็ น
กลางและมีประโยชนต
่ กคน
์ อทุ
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
วิกพ
ิ จนานุ กรม ตางกั
บ วิกพ
ิ เี ดีย
่
อยางไร
่
• วิกพ
ิ จนานุ กรมเน้นรูปแบบงานเขียนในเชิง
พจนานุ กรม โดยรวมถึงภาษาไทยและภาษา
ตางชาติ
ทุกภาษาหรืออืน
่ ๆ ในขณะที่ วิกพ
ิ ี
่
เดีย เน้นงานในรูปแบบสารานุ กรมซึง่ รวมถึง
ประวัต ิ ชีวประวัต ิ การตู
์ น หรือทฤษฎีตางๆ
่
• ชือ
่ หน้าของแตละหน
่ ของคาศัพท ์
่
้ า จะเป็ นชือ
นั้นๆ ซึง่ สามารถมีไดทุ
้ กภาษา
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
เขียนวิก ิ ตางกั
บเขียน บล็อก
่
อยางไร??
่
• เขียนงานวิกจ
ิ ะเน้นในการรวมมื
อกันเขียน
่
โดยทุกคนมีสิทธิแกไขแต
ละหน
้
่
้ าไดเท
้ าเที
่ ยมกัน
เพือ
่ ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบให้สมบูรณยิ
้
์ ง่ ขึน
สาหรับการเขียนบล็อก จะเน้นการเขียนของ
เจ้าของบล็อก โดยคนอืน
่ ทีม
่ าเพิม
่ เติมแคแสดง
่
ความคิดเห็ นอยางเดี
ยว
่
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
ใครเป็ นเจ้าของวิกพ
ิ จนานุ กรม และ
ลิขสิ ทธิผ
์ ลงานเป็ นของใคร
• องคกรมี
เดียวิก ิ เป็ นเจ้าของโครงการ เป็ นองคการ
์
์
ไมแสวงหาผลก
าไร จัดตัง้ โครงการวิกพ
ิ จนานุ กรม
่
และโครงการพีน
่ ้ องอืน
่ ๆ ผลงานทุกอยางโดยคนเขี
ยน
่
ของ วิกพ
ิ จนานุ กรม
• ลิขสิ ทธิจ์ ะอยูภายใต
รู
่
้ ปแบบ GFDL สั ญญา
อนุ ญาตเอกสารเสรีของกนู (GNU Free
Documentation License
หมายถึงทุกคนสามารถนาขอมู
้ ลไปใช้ได้ แตมี
่
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
ทาไมควรลงทะเบียนและล็อกอิน
• ผู้ใช้งานวิกพ
ิ จนานุ กรม ไมจ
่ ะล็อกอิน
่ าเป็ นทีจ
ไมว
อ
อวาเขี
อกอินจะ
่ าจะแค
่
่ านหรื
่
่ ยน แตการล็
่
ช่วยให้ผูเขี
้ ยน สามารถตรวจสอบงานทีเ่ รา
เขียนไปได้
และสามารถมีหน้าพูดคุยส่วนตัว
ไว้คุยกับผูเขี
่ ได้ นอกจากนี้การอัพโหลด
้ ยนอืน
ภาพตองล็
อกอินกอนเสมอ
้
่
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
ถ้ามีคนมาแกลงจะท
าอยางไร
้
่
• ตามโครงสรางตั
วโปรแกรม ตัวโปรแกรมมีการ
้
เก็บขอมู
่ ก
ี ารแกไข
ถ้ า
้ ลในการเขียนทุกครัง้ ทีม
้
บทความทีเ่ ขียนเสร็จแลว
้ โดนมือบอนมาแกลง้
ลบ โดยผูเขี
้ ยนเองสามารถตรวจสอบไดว
้ ามี
่
ใครเขียนบทความนั้นได้ จากคาสั่ ง history/
ประวัต ิ ในส่วนเมนูดานบนของแต
ละบทความ
้
่
โดยสามารถเรียกขอมู
ได้ และแกไข
้ ลเกามาดู
่
้
กลับ
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
การแก้ไขหน้า
• การแกไขหน
่ งทีง่ ายมาก
เพียงคลิกทีล
่ งิ ค ์
้
้ าวิกเิ ป็ นเรือ
่
"แก้ไข" ตรงแถบส่วนหัวหรือส่วนทาย
(รวมถึง
้
ดานข
าง)
ของหน้าวิก ิ เพือ
่ ทีจ
่ ะเขาไปแก
ไข,
ทานก็
จะ
้
้
้
้
่
เข้าสู่หน้าทีม
่ ก
ี รอบขอความซึ
่งสามารถแกไขข
อความ
้
้
้
ในหน้าวิกห
ิ น้านั้นได้ (หรืออาจจะคลิกทีล
่ งิ ค"พู
์ ดคุย"
จากนั้นก็ "แก้ไข" เพือ
่ พูดคุยในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วของกั
บ
้
หน้านั้นๆ)
จากนั้นสามารถพิมพข
้
้ อยาลื
่ มเขียน
์ อความลงไปได
สรุปการแกไขในช
างด
วย
จากนั้นกด
้
่ องเล็กๆ ดานล
้
่
้
"บันทึก" เพือ
่ บันทึก. นอกจากนี้ยงั สามารถดูตวั อยางสิ
่ ่ง
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
• หัวขอที
่ เี นื้อหาไมเหมาะสม
้ ม
่
• คือหน้าทีข
่ ด
ั แยงกั
้ บนโยบายของวิก ิ
พจนานุ กรม โดยการรับแจ้งจากผูอ
อ
้ านหรื
่
ผู้เขียนคนอืน
่ การลบจะถูกดาเนินการ
ตรวจสอบ และถาไม
มี
แย
หากคุณ
้
่ ขอโต
้
้ งใดๆ
้
พบเห็ นหน้าทีไ่ มเหมาะสม
และตองการแจ
่
้
้งลบ
ให้ใส่คาวา่ {{ลบ}} ทีห
่ น้านั้น. หน้านั้นจะถูกเพิม
่
เข้าไปในรายการหน้าทีถ
่ ก
ู แจ้งลบหน้านั้นจะถูก
ลบทันที
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
มารยาทในวิกพ
ิ จนานุ กรม
• เชือ
่ มัน
่ วาบุ
่ มีความคิดทีด
่ ี ทุกคนทีร่ วมเข
ามา
่ คคลอืน
่
้
เขียนในวิกพ
ิ จนานุ กรม มีใจทีต
่ ้องการสรางบทความ
้
ทีด
่ ี
• สุภาพ
• พูดกับคนอืน
่ เหมือนกับทีอ
่ ยากให้คนอืน
่ พูดกับเราใน
หน้าพูดคุย ควรจะลงชือ
่ เพือ
่ แสดงให้เห็ นถึงผูพู
้ ด
โดยการใส่เครือ
่ งหมาย ~~~~ (ทิลดา สี่ ตวั )
• เวลาโต้เถียง เถียงกันเรือ
่ งความจริงของเนื้อหา อยา่
เถียงกันเรือ
่ งความเห็ นส่วนตัวในเนื้อหา
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
• อยาเฉยเมย
กับคาถามผู้อืน
่ ถ้ามีผ้ที
ู ส
่ งสั ยและ
่
ต้องการแกไขงานของเรา
ควรระบุเหตุผลทีเ่ หมาะสม
้
ในการเขียนหรือแกไข
้
• อยาลื
่ มขอโทษถาท
้ าผิด
• อยาปลุ
กกระแสให้คนอืน
่ ทะเลาะกัน
่
• ลองดู วิกพ
ิ จนานุ กรม:ขอผิ
่ บบอย
้ ดพลาดทีพ
่
• ถ้ามีปญ
ั หา ลองพักปัญหาไปซักพัก และทาอยางอื
่
่ น
หรือลองดูบทความอืน
่ ดู ในวิกพ
ิ จนานุ กรมมีบทความ
21,273 บทความ
• ทายสุ
ด อยาลื
ิ จนานุ กรม:อะไรทีไ่ มใช
้
่ มดูวาวิ
่ กพ
่ ่ วิก ิ
พจนานุ กรม และ วิกพ
ิ จนานุ กรม:นโยบาย
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
• ขอพึ
้ งระวัง
• พยายามอธิบายให้ชัดเจน วาต
่ ้องการทาอะไร
เฉพาะอยางยิ
ง่ ในหน้าพูดคุย
่
• ผู้มาใช้ใหม่ อาจผิดพลาดไดง้ าย
พูดคุยดวยค
าพูดที่
่
้
ดี และอธิบายขอผิ
่ าคัญ ต้องไมลื
้ ดพลาด และทีส
่ ม
แนะนาวิธแ
ี กไขหรื
อหาทางออกให้
้
• อยาสรุ
ปวา่ สิ่ งทีเ่ ราไมเห็
คือสิ่ งทีผ
่ ด
ิ หลายๆ
่
่ นดวย
้
เรือ
่ ง สามารถหาคาตอบไดมากกว
าก
้
่ าหนดวา่ ถูก
หรือ ผิด
• อยาว
่ ไมว
่ งใดก็ตาม
่ าร
่ ายผู
้
้อืน
่ าเรื
่ อ
• ถึงแมวามารยาท จะมีเรือ
่ งใหคิดมากมาย แตอยาลืม
พจนานุ กรมบนอินเตอรเน็
์ ต
(Wiktionary)
จบการนาเสนอ

similar documents