เพื่อใช้สื่อสาร

Report
อุดมศึกษา
ความเป็ นเลิศและความรับผิดชอบต่ อสังคม
วิจารณ์ พานิช
อภิปรายในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง“ความเป็ นเลิศของอุดมศึกษาไทยกับการแข่ งขัน การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
นานาชาติ : สิทธิ อานาจ และความรับผิดชอบต่ อสังคม” ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๔
แนวทางอภิปราย
• ของผู้ไม่ ร้ ูจริง
• เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• ไม่ ได้ พดู แทนหน่ วยงานใด
• เน้ นจินตนาการสู่การดาเนินการในอนาคต
• ขอบคุณที่ให้ โอกาสเรียนรู้
ยุคใหม่ ของอุดมศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
Massification
Diversification
Competition, Image
Commercialization? Commoditization?
From Expense to Investment
Development Partner
Innovation Mover / Best Brains as assets
Social Responsibility (Outside-in View)
เกิด U Ranking เพราะ
สังคมต้ องการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
• เพื่อเลือกที่เรียน
• เพื่อเลือกที่ทางาน เลือกคนสมัครงาน
• เพื่อใช้ จัดสรรทรัพยากร
• เพื่อการบริจาค ความร่ วมมือ
• เพื่อใช้ ยกย่ อง ให้ รางวัล คนเก่ ง (และดี)
เกิด U Ranking เพราะ
เป็ นเครื่องมือของระบบทุน
• เพื่อใช้ ข้อมูลของ Publication & Citation
• เพื่อใช้ ส่ ือสาร “สินค้ า” คุณภาพสูง
• เพื่อทาให้ ระบบ Heirarchical Classification
ได้ รับการยอมรับ (อีกระบบหนึ่งคือ Field Specialization)
• ดึง best brains สู่โลกตะวันตก
ตัวชีว้ ัดที่ใช้ ใน U Ranking
•
•
•
•
•
•
Beginning Characteristics
Learning Inputs : Faculty
Learning Inputs : Resources
Learning Environment (NSSE)
Learning Outputs
Final Outcomes (+ employability,
entrepreneurship)
• Research
• Reputation
ประเทศใช้ U Ranking เพื่อ
• แสดง competitiveness ด้ านอุดมศึกษา
ของประเทศ
• National Image
• Pick winners
• จัดสรรทรัพยากร
Global vs. National Ranking/Rating
Global
•
•
•
•
เขากาหนดเกณฑ์
เน้ นเพื่อการแข่ งขัน
กระตุ้นการแข่ งขัน
ภายใต้ ลัทธิทุนนิยม แข่ งขัน
ครองโลก
• แต่ ละสานักมีเกณฑ์ เดียว
• เราไม่ ควรจัดสรรทรั พยากร
ตามผลของเขา
National
•
•
•
•
เรากาหนดเกณฑ์ เองได้
ใช้ กระตุ้นทิศทางการพัฒนา
กระตุ้นความร่ วมมือ
สร้ างลัทธิพอเพียง แบ่ งปั น
อยู่ร่วมกัน
• ตัง้ เกณฑ์ แยกกลุ่มได้
• ตัง้ เกณฑ์ ให้ นาไปสู่การจัดสรร
ทรั พยากรได้
สารสนเทศอุดมศึกษา ๓๖๐ องศา
• ไม่ ปล่ อยไว้ ในมือธุรกิจ, รัฐบาล
• อังกฤษ www.hesa.ac.uk
• สหรัฐอเมริกา
www.voluntarysystem.org
www.collegeportraits.org
Higher Education Statistics Agency (UK)
• NPO 75 คน 5 ล้ านปอนด์
• สมาชิก : มหาฯ ทปอ. หน่ วยจัดสรร งปม.
• ใช้ อานาจทางกฎหมายของหน่ วยจัดสรร งปม.
• สารวจความต้ องการข้ อมูล
• เก็บข้ อมูลรายปี เผยแพร่ จัดทารายงาน
• ให้ บริการข้ อมูล
ใช้ สารสนเทศเป็ นเครื่ องมือ เพิ่ม Quality, Effectiveness
และ Efficiency ของอุดมศึกษา
ข้ อเสนอการใช้ ประโยชน์ GUR
• ศึกษา ตีความ นามาสังเคราะห์ ใช้ พัฒนา
ระบบ อศ. ของเราเอง
• ใช้ National (Thai) Higher Education
Statistics เป็ นตัวขับเคลื่อน
• THESA เป็ นองค์ กรอิสระ stakeholders
ร่ วมเป็ นเจ้ าของ มี independent board
การใช้ ข้อมูลจาก THESA
• เป็ น consumer information
• ใช้ จัดสรรทรัพยากรสาธารณะ เพื่อการแข่ งขัน
และเพื่อความเป็ นธรรม
• Achievement-based resources
allocation – ถมเนิน ไม่ ใช่ ถมบ่ อที่ไม่ มีวัน
เต็ม
• สถาบันอุดมศึกษาใช้ พัฒนาตนเอง
• Stakeholders ใช้ เลือก partner

similar documents