1 - เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองเต่า

Report
มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 98
ตารางวา
ประกอบดวยอาคารเรี
ยน 3 หลัง
้
อาคารชวนะพงษ์ ( แบบ ป.1ก )
สร้าง 2520 ด้วยงบประมาณ 240,000 จานวน 3 ห้องเรียน
ใช้เป็นห้องเรียน ชัน้ อน ุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-2
อาคารท่าราบน ุสรณ์ (แบบ ป.008)
สร้าง 2521 ด้วยงบประมาณ 500,000 จานวน 4 ห้องเรียน
ใช้เป็นห้องสหกรณ์ ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล
และห้องเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3-4
อาคารเรียนราชาวดี
( แบบ สปช.105/29 )
สร้าง 2540 ด้วยงบประมาณ 1,854,000 จานวน 6 ห้องเรียน
ชัน้ บน ใช้เป็ นห้องจริยธรรม ห้องE-learning ห้องเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชัน้ ล่าง ใช้เป็น ห้องสมุด ห้องอเนกประสงค์ และห้องวิทยาศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ ( แบบสามัญ/336 )
สร้าง 2523 ด้วยงบประมาณ 141,000
ใช้เป็นโรงอาหาร
ห้องน้า/ห้องส้วม
สร้าง 2524 ด้วยงบประมาณ 42,000
ปรับปร ุงจากเงินบริจาคของผูม้ ีจิตศรัทธา เมื่อ 2554
อาคารผู้บริหาร
ลานบัว
ลานธรรมะ
ลานกล้วยไม้
ลานกวี
สวนสัตว์บ้านหนองเต่า
สวนจราจร
แปลงเกษตร

similar documents