ดูงาน - ระบบงานศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย

Report
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีของ DNA
และมุมมองทางสังคมและจริ ยธรรม
คณะผูจั
้ ดทำ
นำยกฤตธรรม
พัดทอง
ชัน
้ ม.
5/1
เลขที่ 1ก
นำยภูรน
ิ ท์
กลำงประพันธ ์
ชัน
้ ม. 5/1
เลขที่ 3ข
นำยณัฐวัฒน์
ผำสุขกุลโรจน์
ชัน
้ ม.
5/1
เลขที่ 4ข
เสนอ
คุณครูบรรจบ ธุปพงษ์
ควำมเป็ นมำ
เนื่องจำกกำรดัดแปลงพันธุกรรมและกำร
สรำง
DNA สำยผสมของสิ่ งมีชวี ต
ิ เป็ น
้
เทคโนโลยีทแ
ี่ พรหลำยมำกจึ
งทำให้สั งคม
่
เริม
่ ตระหนักถึงผลเสี ยทีอ
่ ำจเกิดขึน
้ ตำมมำ
ภำยหลัง ไดแก
้ โรคสำยพันธุ ์
้ ่ กำรเกิดเชือ
ใหม่ ๆ ทีด
่ อ
ื้ ยำปฏิชวี นะ
ควำมเป็ นมำ
ประชำชนคนไทยไดกั
่ วกับกำรใช้จีเอ็ม
้ งวลเกีย
โอ และไดมี
้ กลุมคั
่ ดคำนกำรใช
้
้เทคโนโลยีนี้
เช่นกัน ในบำงครัง้ ขอมู
่ วกับ GMOs ที่
้ ลเกีย
ออกมำไดคลำดเคลื
อ
่ นไปจำกควำมเป็ นจริง
้
ประเทศไทยจึงไดจั
่ ควำม
้ ดทำมำตรกำรดูแลเพือ
ปลอดภัยทำงชีวภำพ โดยศูนยพั
ิ วกรรม
์ นธุวศ
และเทคโนโลยีแหงชำติ
ตง้ั แตปี่ พ.ศ. 2536
่
ควำมเป็ นมำ
ในกำรวิจย
ั ในห้องปฏิบต
ั ก
ิ ำรจึงตองมี
กำร
้
ควบคุม และมีระบบกำรกำจัดสิ่ งมีชว
ี ต
ิ ดัดแปลง
พันธุกรรมทุกชนิด มิให้เล็ดลอดออกไปจำก
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ำรวิจย
ั ดังกลำว
่ ซึง่ เป็ นจรรยำบรรณ
ของนักวิจย
ั ทีพ
่ งึ ปฏิบต
ั แ
ิ ละศูนยพั
ิ วกรรมและ
์ นธุวศ
เทคโนโลยีชว
ี ภำพแหงชำติ
หรือ ไบโอเทค
่
(BIOTEC) ไดออกระเบี
ยบของปฏิบต
ั งิ ำนวิจย
ั
้
ทำงดำนนี
้
้
ควำมเป็ นมำ
กำรเปลีย
่ นแปลงพันธุกรรมของสิ่ งมีชว
ี ต
ิ เป็ น
เพียงส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีชว
ี ภำพทีน
่ ่ำ
สนับสนุ นหำกนำมำใช้ในทำงทีถ
่ ูกตอง
ณ
้
วันนี้ถ้ำไมมี
แตในอนำคต
่ จเี อ็มโอคนก็ไมอดตำย
่
่
อำจจะเกิดควำม
อดอยำก ซึง่ เทคโนโลยี
ดำนนี
้จะช่วยแก้ปัญหำนี้ไดถ
้
้ ้ำสั งคมมีควำมเขำใจ
้
เทคโนโลยีดำนนี
้ดพ
ี อ
้
จีเอ็มโอ ( GMOs )
จีเอ็มโอ ยอมำจำกค
ำภำษำอังกฤษวำ่
่
Genetically Modified Organisms คือ
สิ่ งมีชวี ต
ิ ทีถ
่ ูกดัดแปลงพันธุกรรมจำกกระบวนกำร
ทำงพันธุวศ
ิ วกรรม ( Genetic Engineering )
โดยจำกกำรตัดเอำยีน ของสิ่ งมีชวี ต
ิ ชนิดหนึ่ง
มำใส่เขำไปในยี
นของสิ่ งมีชวี ต
ิ อีกชนิดหนึ่ง
้
ขอดี
้ ของ GMOs
ในภำวะทีจ
่ ำนวนประชำกรโลกเพิม
่ มำก
ขึน
้ ในขณะทีพ
่ น
ื้ ทีก
่ ำรผลิตลดลง พันธุ
วิศวกรรมจะเป็ นสิ่ งทีเ่ ขำมำช
้
่ วยแก้ปัญหำ กำร
ขำดแคลนอำหำรได้ ตัวอยำงที
เ่ ห็ นไดชั
่
้ ดคือ
กำรเกษตรในสหรัฐอเมริกำ ซึง่ มีกำรดัดแปลง
พันธุกรรมของพืชหลำยชนิดเพือ
่ ให้มี
ประสิ ทธิภำพมำกยิง่ ขึน
้
ทำให้พันธุวศ
ิ วกรรม
จึงเป็ นกำรปฏิวต
ั ท
ิ ง้ั ในดำนกำรเกษตรและ
้
กำรแพทยซึ
์ ง่ เรียกวำ่ genomic revolution
ประโยชนด
้
์ ำนกำรเกษตร
• ทำให้เกิดพืชสำยพันธุใหม
ที
่ ค
ี วำม
่ ม
์
ทนทำนตอสภำพอำกำศ
่
• ทำให้เกิดพืชสำยพันธุใหม
มี
่ ควำมสำมำรถ
์
ในกำรป้องกันตนเองจำกศั ตรูพช
ื
• ทำให้เกิดพืชสำยพันธุใหม
ที
่ ำมำรถเก็บ
่ ส
์
รักษำไวได
้ เป็
้ นเวลำนำน
ประโยชนด
้
์ ำนกำรเกษตร
• ทำให้เกิดพืชสำยพันธุใหม
ที
่ ค
ี ณ
ุ สมบัต ิ
่ ม
์
เพิม
่ ขึน
้ ในทำงโภชนำกำร ไดแก
้ ่
–ส้มมีวต
ิ ำมินซีเพิม
่ มำกขึน
้
–ผลไมมี
น
้
้ ขนำดใหญมำกขึ
่
• ทำให้เกิดพืชสำยพันธุใหม
ที
่ ส
ี ี สวยงำม
่ ม
์
มำกขึน
้
ประโยชนด
ตสำหกรรม
้
์ ำนอุ
•
•
•
•
•
พืชทีส
่ ำมำรถทนสำรเคมีไดมี
้ ผลทำให้
ตนทุ
้ นกำรผลิตตำ่ ลง
วัตถุดบ
ิ ทีเ่ หลือจำกภำคเกษตรสำมำรถ
เป็ นอำหำรของสั ตวต
่
์ อไป
กำรผลิตเอ็นไซมที
์ ใ่ ช้ ในกำรผลิตน้ำ
ผลไม้
กำรผลิตวัคซีน หรือยำชนิดอืน
่ ๆ
เป็ นตนแบบของกำรผลิ
ตน้ำนมวัวทีม
่ ี
้
ประโยชนด
่ งแวดลอม
้
้
์ ำนสิ
เมือ
่ พืชมีคุณสมบัตส
ิ ำมำรถ
ป้องกันศั ตรูพช
ื ไดเอง
อัตรำกำรใช้
้
สำรเคมีเพือ
่ ปรำบศั ตรูพช
ื จึงลดลงและอำจ
ไมจ
่ ำเป็ นตองใช
้
้เลย ทำให้ลดมลภำวะตอ
่
สิ่ งแวดลอมที
เ่ กิดขึน
้ จำกกำรใช้สำรเคมี
้
ปรำบศั ตรูพช
ื
•
กำรพัฒนำ GMOs เป็ นกำร
เพิม
่ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพขึน
้
ดังนั้นเรำจะสำมำรถผลิตพืชทีม
่ ี
•
ขอเสี
้ ย ของ GMOs
สำรอำหำรจำก GMOs อำจมีส่ิ ง
ปนเปื้ อนทีเ่ ป็ นอันตรำย
•
คุณคำทำงโภชนำกำรของอำหำร
่
GMOs อำจไมเท
ใน
่ ำอำหำรปกติ
่
ธรรมชำติ
•
ขอเสี
้ ย ของ GMOs
ควำมกังวลในเรือ
่ งควำมปลอดภัยตอ
่
กำรบริโภค
•
ควำมกังวลในเรือ
่ งกำรเกิดสำรภูมแ
ิ พ้
•
ควำมกังวลเกีย
่ วกับกำรเปลีย
่ นแปลง
ของยีนในมนุ ษย ์
•
ควำมเสี่ ยงดำนสิ
่ งแวดลอม
้
้
•
สำรพิษบำงชนิดทีใ่ ช้ปรำบแมลง
ศั ตรูพช
ื ทีม
่ อ
ี ยูใน
GMOs บำงชนิดอำจมี
่
ผลกระทบตอแมลงที
ม
่ ป
ี ระโยชนชนิ
่ ๆ
่
์ ดอืน
– กำรถำยเทยี
นออกสู่สิ่ งแวดลอม
่
้
– เกิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของ
สำยพันธุที
่ งประสงค ์
์ ไ่ มพึ
– แมลงบำงชนิดเกิดกำรดือ
้ ยำปรำบ
วัชพืช
ควำมเสี่ ยงดำนเศรษฐกิ
จ
้
กำรครอบงำโดยบริษท
ั ขำมชำติ
ทม
ี่ ี
้
สิ ทธิบต
ั ร ถือครองสิ ทธิใ์ นทรัพยสิ์ นทำง
ปัญญำทีเ่ กีย
่ วของกั
บ GMOs ควำม
้
มัน
่ คงทำงอำหำร
•
ปัญหำควำมสำมำรถในกำร
พึง่ ตนเองของประเทศในอนำคต
•
ปัญหำในเรือ
่ งกำรกีดกัน
สิ นค้ำ GMOs ในเวทีกำรคำระหว
ำง
้
่
•
ขอควรระวั
ง
้
•
กำรดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่ งมีชวี ต
ิ
ตำงๆย
อมมี
ทง้ั ผลดีและผลเสี ยดังนัน
้
่
่
ผู้บริโภคจึงเป็ นคนตัดสิ นใจวำควรจะ
่
บริโภคสิ นคำที
่ ำนกำรดั
ดแปลงทำง
้ ผ
่
พันธุกรรมหรือไม่
– โดยกำรศึ กษำจำกขอมู
ั ที่
้ ลงำนวิจย
เกีย
่ วของกั
บกำรผลิต GMOs
้
– โดยกำรศึ กษำผลกระทบของ GMOs
จีโนม ( Genome )
จีโนม คือขอมู
้ ลทำงพันธุกรรมทัง้ หมดที่
จำเป็ นตองใช
ำเป็ นตอกำร
้
้ในกำรสรำงและจ
้
่
ดำรงชีวต
ิ ของสิ่ งมีชวี ต
ิ
ชนิดใดชนิด
หนึ่ง
จีโนม อยูบนดี
เอ็นเอ ( DNA ) ซึง่
่
ในสิ่ งมีชวี ต
ิ ชัน
้ สูง จีโนม ก็คอ
ื ชุดของ ดี
เอ็นเอ ( DNA ) ทัง้ หมดทีบ
่ รรจุอยูใน
่
นิวเคลียสของทุกๆ เซลล ์
รูปภาพจีโนม
ผลกระทบของจีโนม
• ดำนกำรแพทย
และสำธำรณสุ
ข
้
์
– กำรรับรูข
้ อมู
้ ลโดยระบุตำแหน่งและหน้ำที่
ของยีนไดจึ
น
้ งนำไปสู่กำรบำบัดรักษำดวยยี
้
หรือใช้ยีนในกำรผลิตโปรตีนมำใช้รักษำโรค
เช่น โรคมะเร็ง
–
กำรคนพบยำ
กำรตรวจวินิจฉัย และ
้
วัคซีนใหม่ ๆ เพือ
่ รักษำโรคเบำหวำน
ควำมดันโลหิตสูงโรคไหลตำย โรคทำง
ระบบประสำท
– กำรรูลวงหนำเกีย
่ วกับสุขภำพของตนเอง
ผลกระทบของจีโนม
• ดำนเศรษฐกิ
จธุรกิจ
้
– บริษท
ั ผูผลิ
อ
่ ง
้ ตยำใหมที
่ เ่ กิดจำกควำมรูในเรื
้
ของยีนจะทำให้มีกำรใช้ยำจำกตำงประเทศ
่
สูงขึน
้ ขณะทีบ
่ ริษท
ั ผลิตยำของไทยนั้นผลิต
ยำเกำท
่ ำให้มีกำรแขงขั
่ นกันน้อยลง จึง
เสี ยเปรียบดุลกำรคำในด
ำนยำมำกขึ
น
้
้
้
–
กำรตรวจยีนกอนรั
บเขำท
่
้ ำงำน ซึง่ ถ้ำ
ยีนมีควำมเสี่ ยงดำนสุ
ขภำพกำยและ
้
สุขภำพจิต อำจจะไมถู
่ กรับเขำท
้ ำงำนได้
บรรณำนุ กรม
• http://chanchira1.weebly.com
• http://digital.lib.kmutt.ac.th/magazine/issue
4/articles/article2.html
• http://www.thaibiotech.info/disadvantagesof-gmos.php
• http://www.thaibiotech.info/what-isgmos.php
• http://www.thaibiotech.info/what-isgenome.php
ขอขอบคุณครับ
Thank You For
Watching

similar documents