Németh Tibor-Darányi Ignác terv

Report
DARÁNYI IGNÁC TERV
A NEMZETI VIDÉKSTRATÉGIA
VÉGREHAJTÁSI KERETPROGRAMJA
(2012-2020)
Németh Tibor
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Békés Megyei Kirendeltség-vezetője
2012
A vidék „erősségei”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kedvező élettér és életlehetőség, kiváló ökológiai
adottságok
Termőterület magas aránya
Potenciális biológiai sokféleség
Sokrétű településszerkezet
Gazdag kulturális örökség, természeti értékek, táji
adottságok, gasztronómiai hagyományok
Jelentős termál- és hévízkészlet
Számottevő biomassza-potenciál
Mezőgazdaságon kívüli, azt kiegészítő tevékenységek
Képzett kézműves réteg és helyenként jelentős népi
iparművészet
Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT)
• munkahelyek megszűnése:
növekvő vidéki munkanélküliség
33+14 leghátrányosabb helyzetű kistérség
Helyzetértékelés
• Legkritikusabb vidéki térségek: aprófalvak és tanyák
A vidékfejlesztési politika kapcsolatrendszere
Agrárpolitika
Termelés
Piac
Műszaki
fejlesztés
Foglalkoztatáspolitika
Ipar és egyéb
gazdaságpolitikai
szegmensek
Vidékfejlesztési
politika
Szociálpolitika Területfejlesztési
politika
---Regionális
válságkezelési
politika
A vidékfejlesztési programok területei
•Vállalkozásfejlesztés
•Közösségfejlesztés
•Gazdaságfejlesztés
•Kultúra
•Helyi infrastruktúra
fejlesztése
•Emberi erőforrás
•Épített örökség
védelme
•Környezet- és
•Mezőgazdaság
fejlesztés
tájvédelem
•Szociális programok
Kistérség adottságaira, belső erőforrásaira építő, a helyi közösségek, a helyi gazdaság
szereplőinek részvételével megvalósuló programok
,,A magyar vidék alkotmánya”
A természeti erőforrások megőrzése, az azokkal való fenntartható gazdálkodás, a
mezőgazdaság és a vidék fejlesztése, a XXI. században egyre inkább stratégiai
ágazat.
A vidéki térség nem csupán profitérdekeket kiszolgáló termelési tér, hanem egyben
biológiai és társadalmi élettér is.
„VÁROS ÉS VIDÉKE KÖZÖS SORSON OSZTOZNAK,
A VIDÉK GERINCE PEDIG A MEZŐGAZDASÁG”
/ VIDÉKI TÉRSÉGEK EURÓPAI CHARTÁJA, 1996 /
A Nemzeti Vidékstratégia 2020 célkitűzései
1. A vidéki munkahelyek megőrzése, gyarapítása;
2. A vidéki népesség megtartása, a demográfiai egyensúly helyreállítása;
3. Az élelmezési és az élelmiszerbiztonság szavatolása, a kiszolgáltatottság (az
alapvető termékek nettó importjának) megszüntetése;
4. Agrár- és élelmiszergazdaságunk életképességének növelése, piaci pozícióinak
javítása, a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának
helyreállítása;
5. Az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes
élővilág és a tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése;
6. Helyi erőforrásokra és rendszerekre is támaszkodó energiaellátás,
energiabiztonság, a kiszolgáltatottság csökkentése;
7. A helyi szükségletek kielégítésére épülő, alapvetően foglalkoztatási céllal bíró
szociális gazdaság támogatása
8. A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság több lábra állítása;
9. A város és vidéke szoros kapcsolatának helyreállítása.
A vidék hosszú távú jövőképe
• Támogatjuk és erősítjük a családi, kis- és közepes
gazdaságokat
• Ösztönözzük a termelői és értékesítői szövetkezések és
gazdatársulások létrehozását
• Visszaszerezzük helyi és export piacainkat, fejlesztjük a
gazdapiacokat
• Helyreállítjuk a növénytermesztés és az állattenyésztés
egyensúlyi helyzetét
• Megőrizzük az ország GMO mentességét
• Támogatjuk a sokszínű, több lábon álló, minőségi
mezőgazdaság kialakítását
A vidék hosszú távú jövőképe
• Mindent megteszünk, hogy a termőföld nemzeti hatáskörben
maradjon
• Föld- és birtokpolitikánk részeként támogatjuk, hogy egyre több
fiatal válassza a vidéki életet és gazdálkodást
• Kiemelten fontosnak tartjuk a vidéki munkahelyek megőrzését
és gyarapítását, a vidéki életminőség javítását
• Az ország népességét elegendő, egészséges és biztonságos
élelmiszerrel látjuk el
• Megvédjük helyi és őshonos állat- és növényfajtáinkat
• Megvédjük természeti erőforrásainkat: termékeny földjeinket,
gazdag termál-, gyógy- és ivóvízbázisunkat, élővilágunkat,
változatos tájainkat és támaszkodunk ezekre a páratlan
adottságainkra
Nemzeti Vidékstratégia 2020
A stratégia szakterületei
1. Agrárgazdaság
2. Vidékfejlesztés
3. Élelmiszerellátás
4. Környezetpolitika
A Nemzeti Vidékstratégia helye
A Nemzeti Vidékstratégia
megvalósításának keretprogramja
Darányi Ignác Terv
Alappillérei, főbb intézkedési területei:
1. A jogszabályi környezet megújítása, életszerűvé tétele,
egyszerűsítése;
2. Hatékony, ügyfélbarát támogatási és intézményrendszer
kialakítása, a bürokrácia csökkentése, az adminisztrációs
terhek enyhítése;
3. Szemléletformálási, képzési programok és akciók indítása;
4. Európai Uniós és hazai társfinanszírozású programok
kidolgozása és indítása;
5. Nemzeti finanszírozású programok kidolgozása és
elindítása.
Kidolgozás alatt álló
nemzeti stratégiai programok - 2012
• Demográfiai földprogram, ,,fiatal gazda életpálya- modell”
program;
• ,,Egészséges helyi élelmiszert a közétkeztetésbe!” program;
• Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítés program;
• Cserehát program;
• Tokaj- hegyalja világörökségi térségfejlesztési program;
• ,,Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát- medencei határon túli
magyarsággal” program;
• Az agrár- és környezettudományi kutatóintézeti hálózat;
helyreállítása és tájközpontú, regionális fejlesztése;
• A gazdálkodás biológiai alapjainak fenntartását, fejlesztését végző
hálózatok egységes rendszerének helyreállítása, fejlesztése;
• A népfőiskolai rendszer megújítása, megerősítése, vidékfejlesztési
profilú tartalmi fejlesztése.
Helyi gazdaságfejlesztés
• Helyi termék, helyi piac, közvetlen
értékesítés
• A helyi termelés és értékesítés
összekapcsolása a helyi intézmények
közétkeztetési rendszereivel
 Helyi energiatermelés és –ellátás;
 Megújuló energiaforrások, biomassza
potenciál
 Épületenergetika
Helyi gazdaságfejlesztés
• Vidéki turizmus, falusi vendéglátás;
• Hagyományos kézműves
tevékenységek;
• Szövetkezés- fejlesztés;
• Szociális gazdaság, szociális
földprogram, szociális szövetkezetek;
• Közfoglalkoztatás
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
fejlesztési irányai és a pénzügyi keretek
I. tengely
Mezőgazdaság, élelmiszerfeldolgozás és erdészet
versenyképességének javítása
2 388 289 459€
649 853 561 793Ft
45,5%
1 697 679 988€
461 938 724 734Ft
32,5%
691 806 587 €
188 240 572 323 Ft
13%
LEADER
273 176 970 €
74 331 453 537 Ft
5%
TS keret
205 860 358 €
56 014 603 412 Ft
4%
5 256 813 362€
1 430 378 915 800Ft
II. tengely
Környezet és vidék állapotának
javítása
III. tengely
Életminőség javítása a vidéki
területeken
és a diverzifikáció ösztönzése
IV. tengely
Összesen
A tervezéshez használt 272,1 Ft/€ árfolyammal számolva
I-II. tengely
A Darányi Ignác Terv 2012-ben induló
támogatási jogcímei
- Fiatal gazdák induló támogatása
(4 milliárd Ft)
- Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása
-Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása
- GAZDANET- program
(3,3 milliárd Ft)
- A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás
- A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások (ÉLIP)
(5 milliárd Ft)
- A kertészet korszerűsítése és mezőgazdasági utak fejlesztése
(4 milliárd forint)
- Mezőgazdasági utak fejlesztése 2012-ben
(3 milliárd forint)
- Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodók részére (KAT)
(10,94 €/ha)
- Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken
(38 €/ha)
-Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának
tenyésztésben történő megőrzése
(8-284 € /egyed)
- Nem termelő beruházásoknak nyújtott támogatás (intézkedésenként:
30-800 €/fm)
- Mezőgazdasági területek első erdősítése
(853 - 2 065 € /ha)
- Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken
(740-1050 €/ha)
- Nem termelő beruházások erdőterületen-Szerkezetátalakítás alintézkedés
(496-1670 €/ha)
ÚMVP III. tengely
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
- Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
- Turisztikai tevékenységek ösztönzése
7 milliárd Ft
4 milliárd Ft
ÚMVP III. tengely
2012-ben meghirdetni tervezett jogcímek
- Falumegújítás és – fejlesztés
- Vidéki örökség megőrzése
- Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás
IV. tengely
a LEADER program Magyarországon
1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
2. Hazai és nemzetközi térségek közötti együttműködések
3. Működési költségek, készségek elsajátítása és animáció
•
105 regisztrált Helyi Közösség (2007. október 10.)
•
Mind a 96 előzetesen elismert Helyi Közösség LEADER Helyi Akciócsoport minősítést
kapott (2008. szeptember 26.)
•
Az ország teljes vidéki térségét lefedik a HACS-ok (országosan 3021 db település)
•
HACS-ok jogi személyiségek lettek
Az ÚMVP 2009 éves jelentése
A LEADER rendszer áttekintése
1.
LEADER Munkabizottság létrehozása, átfogó felülvizsgálat
2.
Feltáró dokumentum, majd az átalakítást célzó vitaanyag elkészítése
3.
LEADER program társadalmi vitája
4.
A LEADER rendszer átalakítása a hatékonyság és a vidéki
foglalkoztatás növelésének szempontjai alapján
5.
HVS felülvizsgálat lefolytatása
6.
IIER rendszer felülvizsgálata
7.
Érintett jogcímrendeletek módosítása
8.
Pályázatok meghirdetése, megjelentetése
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
• Feladata: a vidékfejlesztési terv végrehajtásának támogatása a
vidékfejlesztésben érintett szereplők hálózatba szervezésével
• Fejlesztési témák: nemzeti hálózati tevékenység
nemzetközi kapcsolatok
kiemelt projektek
• Rendelkezésre álló éves költségvetési forrás 1 mrd Ft
• Forrásfelhasználás: a vidékfejlesztési projektötletek benyújtására
meghirdetendő nyilvános felhívások útján
• Előzetes regisztráció: minden hónap első, teljes hetében, 7
naptári napon keresztül, a www.mnvh.eu honlapon.
• Projektötletek benyújtása: 2012. tavaszától
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
Vidékfejlesztési projektötletek
Benyújtása: vidékfejlesztéshez kötődő, vagy azt felvállaló,
adószámmal rendelkező, Magyarországon bejegyzett szervezetek
Várható témái:
•
•
•
•
Országos, térségi és helyi fórumok, események szervezésére
vonatkozó projektötletek;
Szakmai ismeretátadási programok szervezésére vonatkozó
projektötletek;
Szakmai kiadványok szerkesztésére, sokszorosítására és
terjesztésére vonatkozó projektötletek;
Módszertani és gyakorlati tanulmányok készítésére és
kutatásokra vonatkozó projektötletek.
A vidéki foglalkoztatást szolgáló intézkedések
- Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló (2010.évi LXXV.) törvény megalkotása
- A Nemzeti Földalapról szóló (2010.évi LXXXVII.) törvény megalkotása
- A közbeszerzésekről szóló (2003. évi CXXIX.) törvény módosítása
- Az illetéktörvény módosítása
A kistermelői rendelet módosítása
- A földvásárlási moratórium 2014. április 30-ig ( 3 évvel ) történő
meghosszabbítása
- Agrár Széchenyi Kártya Program elindítása gazdálkodók részére
- A hungarikumokra vonatkozó törvény megalkotása
- Magyar termék rendelet megalkotása
Agrár Széchenyi Kártya
Cél: mezőgazdasági szektorban dolgozó szereplők versenyképességének
növelése, pénzügyi helyzetének javítása
• Új időszámítást nyit az agrárfinanszírozásban
• Szeptember 1-től igényelhetik:
 Családi gazdálkodók
 Őstermelők
 Kis- és középvállalkozások (erdő-, vad-, halgazdálkodással foglalkozó)
• Egy, kettő, vagy három éves lejáratú folyószámla hitel
felvételét az
Agrár- Vállalkozási Hitel Garancia Alapítvány kezességvállalása segíti
• Összege: minimum 500.000 Ft, maximum 25 millió Ft
• A magyar állam 2% kamattámogatást és kezességvállalási díjtámogatást
biztosít hozzá
• Kérelmek benyújtása a KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara irodáiban
• Hitelfolyósítás: jelenleg az OTP Bank NyRT. és a Volksbank
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

similar documents