մանկավարժական տեխնոլոգիաներ

Report
հունարեն բառ է.
գիտություն արվեստի,
վարպետության մասին
Կոմենսկին ասել է.
«Դիդակտիկական մեքենայի համար պիտի որոնել և
գտնել`
 ա) հստակ նախանշված նպատակներ,
 բ) այդ նպատակներին հասնելու հստակ միջոցներ,
 գ) որոշակի կայուն կանոններ, թե ինչպե՛ս կարելի է
կիրառել
այդ
միջոցները
հասնելու համար»:
դրված
նպատակներին
Մակարենկոն
«Մանկավարժական պոեմում»
գրել է.
«Մեր մանկավարժական ստեղծագործությունը
երբեք չի կառուցվել տեխնոլոգիական տրամա
բանության, այլ միշտ հիմնվել է բարոյական
քարոզների վրա»:
Մանկավարժական տեխնոլոգիա
ները բնութագրվում են մի շարք
հատկանիշներով
 հստակ, հաջորդական




դիդակտիկական սկզբունքնե
րով մշակված նպատակների առկայություն.
յուրացման ենթակա նյութի կամ տեղեկատվության
մշակում, խտացում և համակարգում
դիդակտիկական, տեխնիկական, համակարգչային
միջոցների համակարգված կիրառություն ուսուցման
և ստուգման գործընթացում.
ուսուցման
և
դաստիարակության
ախտորոշիչ
գործառույթի (ֆունկցիայի) ընդգծում.
ուսուցման բարձր որակի երաշխիք
Յուրաքանչյուր տեխնոլոգիայի
կիրառման դեպքում պետք է
նկատի ունենալ`
 գործադրման մակարդակը.
 փիլիսոփայական հիմնավորումը.
 գիտելիքների յուրացման առաջատար




հայեցակարգը.
կրթության բովանդակության բնույթը.
ուսուցման կազմակերպման ձևերը.
ուսուցման կազմակերպման գերակշռող մեթոդը.
սովորողների որակական հատկանիշները:
Ուսուցման ավանդական
(վերարտադրողական)
տեխնոլոգիա
նոր նյութի ուսուցում
ամրապնդում
ստուգում
գնահատում
Ավանդական տեխնոլոգիայի
թերությունները
 անհատականացման և տարբերակման աննշան
հնարավարություններ,
 սովորողների մտածական որակների թերզարգա
ցածություն,
 ստեղծագործական կարողությունների զարգաց
ման չնչին հնարավորություն:
Համագործակցային ուսուցման
տեխնոլոգիա
 անձի զարգացում և անհատականության ձևավորում.
 հոգեբանական և ֆիզիկական առողջության ապահովում.
 սթրեսի հաղթահարում.
 առողջ փոխհարաբերությունների դրսևորում:
Համագործակցային ուսուցման
տարրերը
 դրական փոխկախվածության ապահովում.
 դեմ առ դեմ փոխազդեցություն.
 անհատական հաշվետվություն և պատասխանա
տվություն.
 միջանձնային կամ փոքր խմբերով աշխատանքի
հմտություններ.
 խմբային գործընթացի մշակում.
 փոխներգործուն կամ ինտերակտիվ առաջադրան
քի կատարում:
Համագործակցային տեխնոլո
գիայում կիրառվող մեթոդները
և հնարները
 Թիմային առաջադիմություն
 Խճանկար
 Պատկերասրահում
 Խմբային հետազոտություն
Կոլեկտիվ համագործակցության
տեխնոլոգիա
Ներառում է երեք բաղադրատարր`
ա) ուսումնական նյութի նախապատրաստումը,
բ) սովորողների կողմնորոշումը կամ դիրքորոշումը,
գ) ուսումնական պարապմունքի ընթացքի տեխնոլոգիան
Պրոբլեմային ուսուցման
տեխնոլոգիա
 ուսուցչի ղեկավարությամբ հետազոտական ինքնուրույն
աշխատանք.
 նոր գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների
մշակում և ամրապնդում .
 ճանաչողական
ակտիվության,
հետաքրքրությունների,
ստեղծագործական մտածողության և անձնային այլ որակ
ների զարգացում:
Պրոբլեմային ուսուցման
կիրառման դեպքում
 ուսուցիչը սովորողին պատրաստի գիտելիք չի տալիս,
 ներկայացնում է խնդիրը կամ հարցը, որը պիտի լուծում
գտնի,
 ձգտում է հետաքրքրել սովորողին,
 տվյալ
խնդիրը
արթնացնում:
լուծելու
նախանձախնդրություն
է
Մոդուլային ուսուցման
տեխնոլոգիա
Մոդուլը բաղկացած է`
 գործողությունների նպատակային պլանից.
 տեղեկատվության կամ նյութի շարադրանքից.
 ուսուցման գործընթացը կարգավորող մեթոդական
ցուցումներից.
Մոդուլների տեսակները
 ճանաչողական. կիրառվում են գիտության հիմունք
ների ուսուցման ընթացքում.
 գործառնական. անհրաժեշտ են գործունեության
եղանակների ձևավորման և զարգացման համար.
 խառը. ներառում է առաջին երկու տեսակ ները:
Քննադատական մտածողության
զարգացումը գրելու և կարդալու
միջոցով
ԽԻԿ համակարգ
Խթանում
Իմաստավորում
Կշռադատում
Անդրադարձ
Խթանում
åñǽٳ
Ýϳñ³·ñ³Ï³Ý Ëáëù
Áëï ¹ÇÙ³ÝϳñÇ
ϳ٠ÝϳñÇ
ÑÇÝ·ñá廳Ýáó
ß³ñ³¹ñ³Ýù
մտագրոհ
˳éÝí³Í
Ñ»ñóϳÝáõÃ
ÛáõÝ
µ³Ý³ÉÇ µ³é»ñ
ԽóÝáõÙ
մուտքի զրույց
Իմաստավորում
Գրառումների
օրագիր
Բացատրական
ընթերցանություն
Կանխագուշակման
աղյուսակ
Եռամաս
օրագիր
Ուղղորդված
հարցադրումներով
կամ կանգառներով
ընթերցանություն
Իմաստավո
րում
Դերային,
դիդակտիկ
խաղեր
Կշռադատում
պատկերասրա
հում
Վենի
գծապատկեր
10-րոպեանոց
շարադրանք
քառաբաժան
երկսյուն /T-աձև/,
եռասյուն /M-աձև/
աղյուսակներ
Կշռադա
տում
մտագրոհ
ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ

similar documents