Systerreligionerna

Report
Systerreligionerna
Judendom, kristendom & islam
Detta ska du kunna:
 Beskriva världsreligionernas olika tro, föreställningar om
världen och uppfattningar om rätt & fel.
 Resonera om likheter och skillnader mellan några av dessa
religioner.
 Resonera om likheter och skillnader inom några av dessa
religioner.
Resonera = berätta om och förklara varför det är så.
Gemensamt för religionerna
 Abraham (Ibrahim) bildar ett förbund med Gud (Allah).
Lovar att tillbe endast denna gud (monoteism).
 Gud har skapat världen och människan.
 Gemensamma myter om skapelsen (Adam & Eva).
 Delvis samma personer och berättelser i de heliga
skrifterna.
Skillnader mellan religionerna
 Olika heliga skrifter: Tanak, Bibeln, Koranen.
 Olika profeter: Mose, Jesus, Muhammed.
Profet = en person som tagit emot budskap från Gud och
förmedlat det vidare till människorna.
Vad mer behöver du veta för att kunna jämföra religionerna?
Uppgifter vecka 46
Jämför de tre systerreligionerna (judendom, kristendom och
islam). Vilka likheter och skillnader finns det om du jämför:
1. Religionernas uppkomst. Hur började det?
2. Heliga skrifter.
3. Kyrkan, synagogan och moskén.
4. Regler för mäns och kvinnors bön.
5. Regler för vilken mat man får äta.
Islams 5 pelare
1.
2.
3.
4.
5.
Trosbekännelsen ”Det finns ingen annan gud än Allah och
Muhammed är guds sändebud…”
Bönen: 5 ggr/dag vänd mot Mekka.
Fastan: Under månaden Ramadan avstår man från mat och
dryck så länge solen är uppe.
Allmosan: Att ge till de fattiga (2,5% av inkomsten).
Vallfärden: Att besöka Mekka en gång i livet.
Skillnader inom islam
Två riktningar – sunni & shia.
Olika syn på vem som ska leda muslimerna och hur man ska
tolka Koranen.
Andra indelningar:
 Traditionalister: Vill bevara islams gamla seder.
 Liberala muslimer: Vill anpassa islam till dagens samhälle.
 Fundamentalister: Vill att samhällets lagar ska anpassas efter
islam (t.ex. sharialagar)
 Sekulariserade muslimer: Uppvuxna med islam men håller
inte så hårt på regler och traditioner.
Sunni (sunniter)
Shia (shiiter)
90% av alla muslimer.
Högste ledare kalif.
Alla människor har kunskap
om Gud.
10 % av alla muslimer.
Statsreligion i Iran.
Högste ledare imam.
Imamen hade en speciell
kontakt med Gud (Allah).
Imamens tolkning av
Koranen är den rätta.

similar documents