тук - Интегра груп

Report
идеите в действие
МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ДДС
Намалява разходите и подобрява
финансовия резултат
Никола Николов
ИНТЕГРА ГРУП
ул. Юрий Венелин № 2, ет. 3, ап.5, София 1000
тел: 0888 532813
e-mail: [email protected]
Web: www.integra-group.eu
Въведение
Какво е ДДС?
 Данък Добавена Стойност (ДДС) е индиректен данък налаган върху доставките на стоки
и услуги. Начислява се на всеки етап от бизнес цикъла, отбелязва се върху фактурата и
се плаща на данъчните служби в съответната страна. Тежестта на данъка пада върху
крайния потребител.
 Една от целите на ДДС да насърчи трансграничната търговия и принципа му на
действие е такъв че да бъде с неутрален ефект за бизнеса ако фирмите предприемат
нужните мерки да си го възстановят.
 Бизнесът обикновено има право да си възстанови платеното ДДС, освен в случаите на
законови и административни ограничения.
 Почти всички фирми извършващи някаква форма на дейност извън граница понасят
тежестта на ДДС в повече от една страна. Това добавя от 5 до 27% към разходите на
всяка една организация.
Никола Николов
ИНТЕГРА ГРУП
ул. Юрий Венелин № 2, ет. 3, ап.5, София 1000
тел: 0888 532813
e-mail: [email protected]
Web: www.integra-group.eu
Защо ДДС от чужбина може да бъде
възстановен?
• През 90-те години на миналия век Европейския Съюз въвежда ново законодателство
целящо да насърчи международната търговия. То позволява на бизнеса да си възстанови
ДДС начилен върху разходи извършени с бизнес цел в сраните членки. ДДС се
възстановява от ЕС според Директива 2006/112/EC (в миналото 8-ма и 13-та Директиви)
която позволява на компании от ЕС и на фирми установени извън съюза да си
възстановяват данъка от всички страни членки. Страни извън ЕС като Швейцария, Норвегия
и Канада също връщат ДДС по силата на сключени двустранни спогодби.
• Ставките на ДДС варират от страна на страна и данъка носи различни абревиатури като IVA
(Италия), GST (Канада, Австралия), MWST (Германия, Австрия), TVA (Франция, Белгия) and
MOMS (Скандинавия). Примери за основни ДДС проценти са: Испания 18%, Германия 19%
и Дания 25%.
• Чуждесраннитте фирми имат правото да подават искове за възстановяване на ДДС както за
календарна година така и по тримесечия. В ЕС крайният срок за подаване на иск е 30
Септември на годината следваща периода през който са извършени разходите. Някои
страни позволяват ретроспективни искове за по-стари периоди. В Холандия може да се
върнем до 5 години назад, а в Белгия 3 години.
• Чуждестранното ДДС може да бъде върнато само стриктно следвайки сложната
бюрократична процедура.
Никола Николов
ИНТЕГРА ГРУП
ул. Юрий Венелин № 2, ет. 3, ап.5, София 1000
тел: 0888 532813
e-mail: [email protected]
Web: www.integra-group.eu
Възстановими разходи
В момента 36 страни възстановяват ДДС върху широка гама от разходи като:
 панаири, конференции
 Нощувки и ресторанти
 гориво и пътни такси
 Ремонт на превозни средства и транспортни
разходи
Никола Николов
ИНТЕГРА ГРУП
ул. Юрий Венелин № 2, ет. 3, ап.5, София 1000
тел: 0888 532813
e-mail: [email protected]
Web: www.integra-group.eu
 Паркинг
 Разходи за маркетинг и реклама
Данъка може да бъде възстановен и върху разходи
свързани с бизнес процеса като:






ДДС върху вноса
Вътрешнофирмени разходи
Професионални услуги
Довършителни работи
Инсталационни услуги
Разходи за представителни офиси
Никола Николов
ИНТЕГРА ГРУП
ул. Юрий Венелин № 2, ет. 3, ап.5, София 1000
тел: 0888 532813
e-mail: [email protected]
Web: www.integra-group.eu
Стъпките в процеса по възстановяване на данъка
1. Идентифициране на фактурите с ДДС
от чужбина използвайки:
• Счетоводен архив с разходи за
командировки и пътувания
• архив с фактури от доставчици
• Счетоводни системи/платформи
• Извлечения от фирмени кредитни карти
2. Извличане на фактурите с
възстановим данък
• Извличане на фактурите на място
• Изработване на система за
идентификация на чуждото ДДС
3. Подготовка и подаване на искове
• Подготовка на документи като:
• Молби за възстановяване
• Въпросници
• Сертификати за регистрация по ДДС
Никола Николов
ИНТЕГРА ГРУП
ул. Юрий Венелин № 2, ет. 3, ап.5, София 1000
• Пълномощни (ако се ползва агент)
• Подбор, проверка и въвеждане на
фактури
• Подготовка на искове и подаване към
данъчните служби
• Последваща комуникация (на
съотвения официален език) с
данъчните служби и даване на
допълнителна информация
• Поправяне на фактури с липсващи
данни на фирмата или други
формални неточности.
• Изискване на неправилно начислено
ДДС от доставчиците посредством
кредитни известия
• Поправка на нередности по исковете
4. Връщане на данъка
• Следене на възстановените суми
• Данъка обикновено се връща във
фирмената сметка на подателя на
иска
тел: 0888 532813
e-mail: [email protected]
Web: www.integra-group.eu
Изисквания към ДДС фактурите
Фактурите трябва да отговарят на определени изисквания за да бъдат приети като
валиден платежен документ отданъчните служби. Трябва да се вземе впредвид че
отделни страни имат допълнителни специфични изисквания. По-долу са изброени
основните елементи които са се наложили като задължителни в ЕС:
Дата на издаване на фактурата
Идентификационен номер на фактурата
(пореден номер които определя уникалността на документа)
Име и адрес на доставчика
ДДС номер на доставчика
Име и адрес на клиента
ДДС номер на клиента когато е налице “самоначисляване” на ДДС или
надвишаване на определени суми в отделни държави
Количество и описание на доставените стоки/услуги
Дата на доставка и дата на плащане (ако са различни)
Ставка на начисленото ДДС и сума на дължимия данък
Единична цена на заплатените стоки/услуги без ДДС
Референция към националното законодателство или това на ЕС в случаите на
“самоначисляване” или “освобождаване” от ДДС
Валута на плащането. Повечето страни изискват начисленият ДДС да е отбелязан
в национална валута.
Никола Николов
ИНТЕГРА ГРУП
ул. Юрий Венелин № 2, ет. 3, ап.5, София 1000
тел: 0888 532813
e-mail: [email protected]
Web: www.integra-group.eu
15,0
ДДС %
ДДС по страни
30,0
25,0
20,0
10,0
5,0
0,0
Швейцария
Швеция
Чешка република
Хърватия
Словения
Словакия
Румъния
Португалия
Полша
Норвегия
Нидерландия
Малта
Люксембург
Литва
Латвия
Кипър
Канада
тел: 0888 532813
e-mail: [email protected]
Web: www.integra-group.eu
Никола Николов
ИНТЕГРА ГРУП
ул. Юрий Венелин № 2, ет. 3, ап.5, София 1000
Италия
Испания
Ирландия
Унгария
Гърция
Германия
Франция / Moнако
Финландия
Естония
Дания
Великобритания
България
Белгия
Австрия
Страна
Защо да използваме консултант по ДДС
ДДС консултанта ще помогне на вашата организация успешно да се справи
със сложния процес, изискванията на различните страни и множеството
бюрократични препятствия.
Ще получите цялостно професионално обслужване за всички ваши разходи с
чуждестранно ДДС.
Възстановяването на платеното зад граница ДДС е времеемко и сложно
занимание. Консултантската фирма ще облекчи вашата работа и ще ви
позволи да се концентрирате върху основния си бизнес.
Ще получите навременна и актуална информация за подадените ДДС искове
и възстановените суми.
Никола Николов
ИНТЕГРА ГРУП
ул. Юрий Венелин № 2, ет. 3, ап.5, София 1000
тел: 0888 532813
e-mail: [email protected]
Web: www.integra-group.eu
идеите в действие
Време за вашите въпроси
Никола Николов
ИНТЕГРА ГРУП
ул. Юрий Венелин № 2, ет. 3, ап.5, София 1000
тел: 0888 532813
e-mail: [email protected]
Web: www.integra-group.eu

similar documents