برای دانلود فایل بر روی تصویر کیلیک نمایید

Report
‫پاییز ‪1390‬‬
‫‪...........................................................‬‬
‫‪...........................................................‬‬
‫‪........................................‬‬
‫‪..........‬‬
‫‪..............................‬‬
‫‪...........‬‬
‫استاد ‪:‬‬
‫تهیه و تدوین‪:‬‬
‫‪................‬‬
‫‪...........‬‬
‫‪................‬‬
‫يیه‪ :‬الجاثیة‪5/‬‬
‫اختِالفِ ال َّل ْی ِل َو ال َّنهار َو ما أَ ْن َزل َ َّ‬
‫َو ْ‬
‫ماء مِنْ ِر ْز ٍق‬
‫الس ِ‬
‫ّللاه مِنَ َّ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫یفِ‬
‫ِ‬
‫الر‬
‫ر‬
‫ص‬
‫ت‬
‫و‬
‫ِها‬
‫ت‬
‫و‬
‫م‬
‫ع‬
‫ب‬
‫ض‬
‫ر‬
‫اْل‬
‫ه‬
‫ب‬
‫یا‬
‫ح‬
‫أ‬
‫ف‬
‫یاِ يیاٌ لِ ََ ْو ٍٍ َی ْعَِلهونَ‬
‫دَ‬
‫ي‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫و نیز در يمد و شد شب و روز‪ ،‬و رزق [و بارانى] كه خداوند از يسمان‬
‫نازل كرده و بوسیله ين زمین را بعد از مردنش حیاٌ بخشیده و همچنین در‬
‫وزش بادها‪ ،‬نشانههاى روشنى اسٌ براى گروهى كه اهل تف ّكرند!‬
‫‪ .1‬ماهیٌ ومفاهیٍ تئوری‬
‫‪ .8‬سازمانها ‪ :‬سیستٍ های عَالیی ‪ ،‬طبیعی ‪،‬باز‬
‫‪ .2‬سیر تطوروتحول تئوریهای سازمان‬
‫‪ .9‬نظریه عمومی سیستمی ‪ G.S.T‬و تئوری اقتضایی‬
‫‪ .3‬سطططططططططوِ تجزیططططططططه و تحلیططططططططل ‪ -1:‬سططططططططط‬
‫بوروکراسی‬
‫‪ .4‬سطوِ تجزیه و تحلیل ‪-2:‬سط سازمان‬
‫‪ .10‬هفٌ الگوی کارساز مینتزبرگ‬
‫‪ .11‬هفٌ اس مکنزی‬
‫‪ .5‬سطوِ تجزیه و تحلیل ‪-3 :‬سط کارگاه‬
‫‪ .12‬دیسیپلین ها‬
‫‪ .6‬سطوِ تجزیه و تحلیل ‪-4 :‬سط تکنیک‬
‫‪ .13‬مدیریٌ تحول و نظریه يشوب‬
‫‪ .7‬نهاد و نهادگرایی‬
‫‪ .14‬نظریه های جدید (نظریه سلولی و ‪)...‬‬
‫(اس های نرٍ و اس های سخٌ)‬
‫(کاريفرینی‪،‬سازمان چابک‪،‬سازمان مجازی و ‪)...‬‬
‫م نی زمیناه های بف اآ ع یکناآ ا‬
‫م نی طیفآ که تحت پیشش ق ب ماآ‬
‫نهاااااان ی تکاااااانبن منیصاااااا کااااااه ن‬
‫چی چیب تیضیحآ خین مآ پذی ن‪.‬‬
‫سطح تجزیه و تحلیل‬
‫جنبه های تحلیل نظری سازمان‬
‫قلمرو تحلیل‬
‫مقدمه‬
‫زمینه های ممایمآ ر ب ای ن ن ا‬
‫گ فتر ن جه تج ین که مانکس ماآ‬
‫کنن ی ی یقیع تکنبن میب ن خیصآ کاه‬
‫مسئیل ر بست تحلیل مآ کننن‪.‬‬
‫سطح تجزیه و تحلیل‬
‫‪ ‬سااطت تجزیااه ی تحلیاال چیااز خیلااآ یشات بز‬
‫”ص ا فی شااییف متفااییتآ بز ن اایف ااه بشاایی“ م اآ‬
‫یشن ‪.‬‬
‫‪ ‬سااااطت تجزیااااه ی تحلیاااال مری ااااه یاااا‬
‫مکیاااای‬
‫قن تمنن ن بنتخیب نایع تح ی ایت سیساتمیتی‬
‫سطح تجزیه و تحلیل‬
‫‪ ‬سااطت تجزیااه ی تحلیاال نااه تن اای میضاایع ماای ن‬
‫مطیلکاااه یااا‬
‫فس ا‬
‫تئااای‬
‫پااا نبز خااای‬
‫ی یااای خاااط‬
‫بی ب مکاایر مااآ کناان لسااه ن ییتاای جن ااه‬
‫هااییآ بز تشااسیدت بنب‬
‫کااه ب زش مطیلکااه ی‬
‫سااآ نبشااته ی چ ااین آ‬
‫سااآ ی مطیلک اه‬
‫سطوح تجزیه و تحلیل‬
‫‪1‬‬
‫سط تجزیه و تحلیل بوروکراسی‬
‫‪2‬‬
‫سط تجزیه و تحلیل سازمانی‬
‫‪3‬‬
‫سط تجزیه و تحلیل کارگاهی‬
‫خالصه سطوح تجزیه و تحلیل‬
‫اولین سطح ‪ :‬تحلیل کالن ‪ -‬اجتماعی‬
‫ناٍ سط‬
‫پدیده سازمانی‬
‫ناٍ سط‬
‫کارگاهی‬
‫ناٍ سط‬
‫ن بیر سطت ع کینیر تجزیه ی تحلیل ف ینن نییبر سیال شنر جیبمع‬
‫غ ااآ ن م بحاال خیصااآ بز تیسااکه فسا ی بقتصااین ناایر قا ب نبشااته‬
‫بست ‪.‬‬
‫ه منیبر بل ییآ بز سلطه که مشخصه خیصآ بز ت کی ایت‬
‫نییبر سیال‬
‫قن ت بست ع می ن تجزیه ی تحلیل ق ب گ فته بست ‪.‬‬
‫دومین سطح ‪ :‬تحلیل سازمانی‬
‫بیاار سااطت ع ساایزمیر ب ااه مناایبر یبحاان بصاالآ تحلیاال مااآ پااذی ن ی ن ر‬
‫ی هم م ییسه مآ شینن ‪.‬ن سطت تحلیل سیزمینآ‬
‫به نهی گینیگیر بنب‬
‫بمت ی سیزمین ی نییبر سیال می ن تجزیه ی تحلیل ق ب گ فته ی ا شاییف‬
‫هی ی ط ق ین ی بصدح مملییت ی ییه هی ن سطت بف کی های ی کای بیآ‬
‫فنآ تم کز مآ شین‪.‬‬
‫سومین سطح ‪ :‬تحلیل زیر سازمانی‬
‫ن بیر سطت ع م یحث ه منیبر ی یبحن مف یمآ که یز مآ نمیینن ن‬
‫نف هی ی سطیح خی ی کیچ سیزمیر ینف ی بهمیتآ اه م بتاب کمتا‬
‫بز مسیئل کل سیزمیر نب نن ‪ .‬همچنیر ن بیر سطت مدقه ه ب زب گ بیاآ‬
‫ی پ نبزش هی ی تصفیه هی مسینیسآ ن سیزمیر ه بیج مآ سن ‪.‬‬
‫نمایندگان‬
‫هنری فایول‬
‫لوتر گیولیک‬
‫چستر بارنارد‬
‫نمایندگان‬
‫تیلور‬
‫گیلبرٌ ها‬
‫گانٌ‬
‫نمایندگان‬
‫سطح تکنیک‬
‫گ بیش هی نبنشسنف های مانی یت اه تسنیا‬
‫های مفیان ی الزم بمای نیکایفآ ی زین گاذ‬
‫همچاایر حل ااه هاای کیفیاات ع ماانی یت کیفیاات جاایمع ع بیاازی ع سیسااتم پیشاان ینهی ع تجاای ت‬
‫بلست ینیساآ ع م ننساآ مجاانن ع م ننساآ مکساای‬
‫ب‬
‫ع تیلیان نایب ع ماانی یت مملسا ن ع هفاات‬
‫ع نیسیپلیر هیع تسنیلیژ بطدمیت ی میب ن بز بیار ق یال (کاه ن ساطت ”چگطونگی“‬
‫حث مآ کننن ی ه سطت ” چرایی و چیستی ” یب ن نمآ شینن ) ضمر بیجین ش فتآ های‬
‫تج آ ی مینآ ی شسل گی‬
‫شته هی کی‬
‫تصی بتآ م نآ‬
‫بهیی آ بیر شته‬
‫کینمیا‬
‫اه حیطاه‬
‫ن ب چیر م ننسآ ع ضمر تضکیف قن ت تحلیل ی ت ییت تفس تجزیاه‬
‫ب ی خشآ ع فتآ بست که ن ن یر بیر شته خنه ک نف ی‬
‫خآ بز مح یر بیار شاته‬
‫ب ن سط حماالن تکنیک تنزل نبنف بست ی آ منیس ت نیست بگ بصطدح ن بک یکنآ‬
‫«کارگران دانش» ن مای ن‬
‫خاآ بز مح ایر بیار شاته ای بصاطدح یبقکاآ تا «حمطاالن‬
‫مقدمه‬
‫ن‬
‫» ب ییان بز حجام م ایم نیشاته های کساینآ کاه‬
‫ییت م یط ه «نییبر سایال‬
‫ن بیر سطت مط ح مآ کنیم بز مطیلب غی نییبر سیال‬
‫مییر مطیل آ که ه غی بز نییبر سیال‬
‫سیال‬
‫نیر جنب کنایم یکناآ بز‬
‫نیشته بنن یین ن ا نایر ب ن ای ف نیایبر‬
‫بستن یط نمیییم ‪ .‬زیا ب میضاع مای ن ن ا نایر ن ای ف پنیانف نیایبر سایال‬
‫تحت تأری مفیهیمآ که ه کی‬
‫نف بنن شاسل گ فتاه ی نای بیر میضاع نایر خایبف نای‬
‫خیبف تحت تأری میبضع فلسفآ ممیمآ ی مسیت آ بست کاه بز ن ای پیا ی نماینف بنان‬
‫‪.‬ن بیر خش سه نمیینانف مکا یف ی بصالآ بیار خاط فسا‬
‫میک‬
‫نی‬
‫ی‬
‫ی ی ت میشل می ن‬
‫ع یکناآ کای ل مای ک‬
‫ع‬
‫سآ ق ب خیبهنن گ فت ‪ .‬شخصایت های م ام‬
‫بز ق یل جنتینیم سآ ع میلیبر جید‬
‫ع‬
‫ر هیم جیمز ی جیر ِک ِنات گیل یات‬
‫ویژگی های دیدگاه کالن‪-‬اجتماعی‬
‫ن بیاار سااطت کااینیر تجزیااه ی تحلیاال ا ف یناان نیاایبر ساایال شاانر جیبمااع غ ااآ ن‬
‫م بحل خیصآ بز تیسکه فس ی بقتصین نیر ق ب نبشته بست‪.‬‬
‫ه منیبر بل ییآ بز سلطه کاه مشخصاه نایع خیصاآ بز ت کی ایت قان ت‬
‫نییبر سیال‬
‫بست می ن تجزیه ی تحلیل ق ب گ فته بست ‪.‬‬
‫ب بز یا یر ی ااه مناایبر یا حینرااه تاای یخآ‬
‫سااطت کاادر‪ -‬بجتماایمآ ع نیاایبر ساایال‬
‫ن یف میسنن‪ .‬حینره تی یخآ که ه ملت تمییدت خی بجتمایمآ میننان «م دنیتعتیساکه‬
‫صنکتآ» بقتصین پیلآ ی غی ف ه یجین منف ی ه نی ه خین ه تمییدت خیصاآ بز ق یال‬
‫بز خین ی ااین آ (بلینیسااییر) ع س ا کیب ع تخص ا گ بیااآ بف بطااآ ی تساالط م انی یتآ‬
‫منج مآ شین‪.‬‬
‫معنی لغوی بوروکراس ی‬
‫بیااااااااااااااار یبژف‬
‫نخسااااتیر اااای‬
‫ن قااااااااااااااااا ر‬
‫•به معنی‬
‫دفتر‬
‫بورو‬
‫بوروکراس ی‬
‫هجااااااااااانهم ن‬
‫ف بنسااه ماای ن‬
‫بساااتفینف قااا ب‬
‫گ فت ‪.‬‬
‫‪Bureaucracy‬‬
‫•به معنی‬
‫حکومٌ‬
‫کراسی‬
‫تعریف بوروکراس ی‬
‫‪ ‬تشااسیدت ی ت تی اایتآ کااه بز ط یااق همیهن ا‬
‫کااا نر کااای بفااا بن ااا ب بیفااای ی اااییف بنب‬
‫متکااانن ع متنااایع ی پیچیااانف ااای ن ماااآ خااای‬
‫یجین مآ ین ی یک بسآ نیمینف مآ شین‪.‬‬
‫‪ ‬بقتنب یی قن تآ که خاش های ی بجازبخ مختلاف‬
‫نیلااااات بسااااای ر بنمااااای حیکمیااااات ااااا‬
‫ش یننبر ب نب نن‪.‬‬
‫کی ل می ک‬
‫نیین اذب سیسییلیسام‬
‫ع بوروکراسطططططی ب بز بعطططططد منفطططططی‬
‫می ن حث ق ب مآ نهن ‪.‬‬
‫مواضع منفی مارکس درباره دیوان ساالری‬
‫• نیلت ه مری ه ب زب ن نستیر ط ه بسترمی گ بسات تای قان ت ی‬
‫میضااع خااین ب ن م ی اال ط ااه بسااترمی شاانف مشا یمیت خشاانن ی‬
‫سیر ت تیبننن ر مسلط شینن ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اای ن اان فلساافه بسااتآ ه ال‬
‫• میضااع ماای ک ن اای ف نیاایبر ساایال‬
‫شا یع مااآ شااین ‪ .‬ن اایف ه اال ااه نیلاات مر اات ااین ی ی بز نیاایبر‬
‫سیال ط فنب مآ ک ن ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫• ااه م یاانف ماای ک نیلاات اای میهیاات ی تک یفااآ کااه نب ن نمااآ تیبن ان‬
‫حیف ی ن یر منیفع ممیمآ یشن‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫مواضع منفی مارکس درباره دیوان ساالری‬
‫• نیلااات ی میشااایر نیااایبر سااایال بنه ر ن تمااایم ب کاااینش ق ااال بز م حلاااه سیساااییلیزم بز‬
‫تضینهی میجین ن طار جیمکاه ط ایتآ پیانب ماآ شاین ی ای ها شاییف ب کاه ن ن ا‬
‫ی یم نمآ تیبنن ف بت بز ر تضینهی ق ب گی ن ‪.‬‬
‫خشاآ بز جانبل ط ایتآ بسات کاه همسای ای کساینآ کاه میلسیات‬
‫• نیلت ی نیایبر سایال‬
‫ب زب تیلین ب ن نست نب نن منکس کنننف بینئیلیژ مسلط ن یست ‪.‬‬
‫ن ی ف مسئله نیلات تصانکآ ی‬
‫• می ک فس مآ ک ن که ه نیع مف یم پ نبز نی‬
‫بفسینه ب سطحآ بست که ب منح ف ک نر بفسی ممایمآ بز ییژگاآ بصالآ نیلات‬
‫کیپیتیلیست که ی یفاه ر حفا ی حمییات شانین بز منایفع گا یف حایکم بسات ط بحاآ شانف‬
‫بست ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫مواضع منفی مارکس درباره دیوان ساالری‬
‫• نییبر سیال نیلتآ ع ص فی تای حانین کاه منایفع گ یهاآ بش بجایزف ماآ نهان‬
‫جیمکه ب کنت ل مآ کنن که بل ته نبمنه ر سیی محنین بست ‪.‬‬
‫ب تجلاآ میضاع شانینب بیانئیلیژیسآ‬
‫• می ک هیبنب ه ال بز نیایبر سایال‬
‫ه ل مآ نبنست ی مکت ن ین که ن ه ل ن ی ف نییبر سیال بز تصی ی‬
‫ه منزله مخزر «بستکنبن ط ه متیسط» نشئت گ فته بست ‪.‬‬
‫بز نییبر سیال‬
‫• میضاایع ه اال ن تا یر یجااه ع ماانکس‬
‫ح ییق تج آ ر ب تأیین نمآ کننن ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫کنناانف گ بیشاایت بینئیلیسااتآ بسات کااه‬
‫‪9‬‬
‫مواضع منفی مارکس درباره دیوان ساالری‬
‫• نییبر سیال ی نیلتآ که نبر خنمت مآ کنن ه نی بز نیمآ ت سیم کای غیا‬
‫م دنآ نشئت مآ گی نن زی ب ن ر میبضع ی پست ی نه حسب لییقت ی نبنییآ‬
‫که حسب ب طه ی م بکز قن ت ی نی یهی تیلین تکییر مآ شینن ‪.‬‬
‫سآ نقیق ع خیلاآ یشات بز‬
‫• می ک فس مآ ک ن که نییبر سیال ن ی‬
‫نسه مینالنه ی ن ست یشن ی بنمینیمه مؤر ن ن یم س مییه نب بست ‪.‬‬
‫• نییبر سیال ن حیلآ که ی تینف کی گ بر ی خشینت ی س کیب خی ن ماآ‬
‫کنن ع خدف غ یزف بش کاه نفایع بز منایفع خاینش ب ن خیبسات ماآ کنان ن‬
‫خی ن ی بستکمی گ بر خین مطیع ی بم مآ شین ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫مواضع منفی مارکس درباره دیوان ساالری‬
‫• نیااایبر سااایال کاااه یااا سااایختی بن لاااآ بسااات ااای بنااایبع منااایفع‬
‫کیپیتیلیستآ یب ط همزیستآ ق ب ک نف ی ه ن ی ه منیبر منی ع‬
‫ب ی خین مآ ن ن ‪.‬‬
‫ی یسییل مین‬
‫‪13‬‬
‫ااه مناایبر پیششااآ بیاانئیلیژیسآ ع‬
‫• کیپیتیلیساات ی ااه نیاایبر ساایال‬
‫یزی بممیل زی ی نسات ییاز مشا یمیت مای ن لازیم ن ایف ماآ‬
‫کننن ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫• تجمع متخصصیر ی بستیننب ن شانر مشا یع ع اه تا م دنیات‬
‫سمآ مآ خشن ‪.‬‬
‫فنآ میشیر نیلت «کیپیتیلیستآ» شسل خیل‬
‫‪15‬‬
‫مواضع منفی مارکس درباره دیوان ساالری‬
‫• «نییبر سایال » ن حایلآ کاه ساکآ ماآ کنان بز پنانب ج ایر شامیل اینر‬
‫ت بمی ه همیر بنانبزف سامآ ب بیجاین‬
‫خین حمییت کنن پننب خیلآ نی‬
‫مآ کنن که یجین نیلت م دنآ ی بجتنیب نیپذی بست ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫• می ک بمت ین نبشت که میجینیتآ که بز تضاینهی ط ایتآ «کیپیتیلیساتآ»‬
‫یشه گ فته یشن تای ضا ی ت اه حان بجتنایب نیپاذی اینر ی میقدناه اینر‬
‫ح ی آ خیلآ فیصله نب ن‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫• یسااآ بز ف ضا ی م اام ی بسیسااآ تفسا بت «می کسیسااتآ» بیاار بساات کاه اای‬
‫نشت ک نر ی ف یخیب ینر م ی زف ط یتآ نیلت اه طای خینکای م متا یر‬
‫ملت یجین بش ب بز نست نبنف ی ش یع ه ذیب شنر مآ کنن ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫مواضع منفی مارکس درباره دیوان ساالری‬
‫• می ک بساتنالل ماآ کا ن کاه تای مایقکآ کاه شا بیط فایق فا بهم نییمانف یشان ع نیلات ی‬
‫ه حمییت خین بنبمه خیبهنن نبن ع نای بیر بنت ای نبشاتر بز ه کانبم بز‬
‫نییبر سیال‬
‫ن ی ب بیفی ن شآ که منیسب میقکیتش ن ستیز ط یتآ ن یشن ع غی یبقکآ بست ‪.‬‬
‫• می ک بحسی مآ ک ن که ن نییبر سیال گ بیشیتآ م نآ غفلت بز م ز ی ی‬
‫یر بفسینه ی ح ی ت یجین نب ن ‪ .‬نیر مکنآ که نییبر سیال نمآ تیبنان ایر ح اییق ی‬
‫پننب هییآ که خین خلق ک نف ع ف ق قیئل شین ی ن ی ب بز هام تشاخی نهان ‪ .‬نای بیر‬
‫«نیاایبر ساایال » اای بنسااین ی مینناان میجااینبت خش ا ی م بتااآ خاای ن مااآ کناان ی‬
‫بنسااین ی ب یبنب مااآ کناان کااه ج اایر ب ااه شااسلآ کااه نیاایبر ساایال تصاایی مااآ کناان‬
‫با‬
‫پذی نن ‪ .‬نی بیر ما نم ب بز خاین ی یناه کا نف ی ن ای ب یبنب ماآ کنان کاه ن‬
‫ب اه منایبر یا‬
‫سیخته هی مصنیمآ «نییبر سیال » تسلیم شنف ی نییبر سایال‬
‫یبقکیت بجتمیمآ م دنآ پذی نن ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫مواضع منفی مارکس درباره دیوان ساالری‬
‫• ماای ک فاا د کاا ن کااه بنساایر یاا مخلاایق کاایمد بجتماایمآ بساات کااه‬
‫س نیشتش ب محیط ی زمینه هی ن ین که بیجین مآ کنن تکییر ماآ کننان‬
‫‪.‬‬
‫• ن یه می کسیستآ ن ی ف یننف نیایبر سایال ع یا ن یاه‬
‫«بتیپیییآ» یی منینه فیضله بست ‪ .‬ن ط بحآ بنت ایل بز ن ایم‬
‫ه «نیستیتی پ یلتی یای» مای ک مکت ان این‬
‫س مییه نب‬
‫کااه کاای گ بر ییاان بن اانبم کیماال میشاایر نیلتااآ کیپیتیلیس اتآ ب‬
‫جاااازی بهاااانبف بصاااالآ خااااین قاااا ب نهناااان ی حتااااآ ناااایر ییاااان‬
‫سیختی هی خینشیر ب نیز ن قلم ی نیلت بز مییر نب نن‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫میک‬
‫ی‬
‫ی‬
‫مح ق ن تی یخ یساتینآ‬
‫لمیر ین ‪ .‬ی ن‬
‫سآ که بز یضاع‬
‫جیبمااع ر زماایر نبشاات ع تئاای‬
‫ااه ناایم‬
‫الگوی ایده يل بوروکراسی ب بئه نبن ‪.‬‬
‫مفهوم بوروکراس ی‬
‫اول‬
‫• ه مکنآ سیزمیر ز گ ی تمیم ری مر ت ی یی منفآ ر‪.‬‬
‫دوٍ‬
‫• ه مکنآ سیزمیر ی حن بکر کی بیآ که مف ایم مر ات بز ی یک بساآ‬
‫ب ییر مآ کنن‪.‬‬
‫سوٍ‬
‫• ه مکنآ منم کی بیآ که ن ح ی ت خصیصیت منفاآ سایزمیر های ب‬
‫ییر مآ کنن ‪.‬‬
‫در ایران به زبان عواٍ ‪ ،‬وقتی صحبٌ از بوروکراسی می شود ‪ ،‬مفهوٍ منفی ين جلوه می نماید و به منظور عدٍ‬
‫کارایی دستگاه اداری مورد استفاده قرار میگیرد که با تشریفاٌ زائد و پطی و خمهطای ریطر ضطروری ‪ ،‬تمرکطز در‬
‫تصمیٍ گیری و کارذ بازی های بیهوده باعث کندی کارها و اختالل در امور جاری مربوط به مردٍ می شود ‪.‬‬
‫‪ ‬تعریف بوروکراس ی‬
‫‪ ‬سیزمیر یسیع ز گآ بست ی تکنبن زیین کی گ ع کی مننغی میه‬
‫ب تیلین بن یف‬
‫یی نیمه میه که ن ر سیزمیر بز نیمآ تسنیلیژ‬
‫بستفینف مآ شین ‪ .‬ی نس تی میزبر ف ی نف هی زیین بست بمم بز‬
‫تیلینبت‪.‬‬
‫خنمیتبوری یی‬
‫کلیه سازمانها‬
‫وکراس ی در‬
‫مشخصات‬
‫‪1‬‬
‫یسکت سیزمیر لحی کر ت کی مننبر‬
‫‪2‬‬
‫منف زیین کی گ بر غی میه ی نیمه میه‬
‫ب تیلین‬
‫‪3‬‬
‫تسنیلیژ نس تی سینف‬
‫‪4‬‬
‫تیلین نبنف هی نس تی سینف‬
‫ویژگی های بوروکراسی‬
‫ی ن سیزمیر می ن مطیلکه خین پنج خصلت م م نین کاه ن یبقاع‬
‫یجیف ممیز ب سیزمیر هی بز سایمین ی میجاین ن زمین ای گذشاته‬
‫ین ‪.‬‬
‫برنامه منطَی و‬
‫عَالیی برای‬
‫اداره امور‬
‫استخدامی‬
‫تمرکز اختیاراٌ‬
‫تَسیٍ کار‬
‫ویژگی های‬
‫بوروکراسی‬
‫قوانین و‬
‫مَرراٌ‬
‫وجود سیستٍ‬
‫ثبٌ و ضبط و‬
‫بایگانی مدارک‬
‫و اسناد‬
‫ویژگی های بوروگراسی‬
‫تَسیٍ کار‬
‫• ت سیم کی ن سیزمین ی تیزگآ ننبشت یلاآ مماد سایزمیر های ی یک بتیا کای‬
‫ب تای حان زیاین تیساکه نبننان ی ی اییف ب اه بجازبخ خیلاآ کیچا ی تخصصااآ‬
‫ت سیم ک ننن طی که آ تج ه ت یر کی گ یی کی منن ن کیتیهت یر منت ی ای‬
‫حاانبقل م اای ت مااآ تیبنساات ااه کاای خااین مساالط شااین ‪ .‬یسااآ بز نتااییج منط ااآ‬
‫تخصصااآ کا نر بیاار ااین کااه نیا ی کاای بنساایر قی اال جینشااینآ شاان ی بیاار قی لیاات‬
‫جینشینآ ن بزنیین کی یآ سیزمین ی تأری سزبیآ نبشت ‪.‬‬
‫تمرکز‬
‫اختیار‬
‫• ی ااا تشاااخی ماااآ نهااان کاااه ت سااایم کااای اااه بجااازب خیلاااآ کیچااا ممااال‬
‫همیهن آ ب مشسل مآ سیزن ‪ .‬یلآ ن تحلیل خین اه بیار نتیجاه ساین کاه‬
‫ی یک بسااآ هاای بیاار مساائله ب اای تم کااز بختیاای بت حاال مااآ کنناان ‪ .‬اانیر‬
‫ط یق که ن سلسله م بتب ممین سیزمیر ه چه ه سطیح یالت بختیای‬
‫ی مسئیلیت پیش مآ ییم کنت ل ی یبحنهی مینیر یشت متم کز ماآ‬
‫گ نن‪.‬‬
‫ویژگی های بوروگراسی‬
‫برنامه منطَی‬
‫و عَالیی‬
‫برای اداره‬
‫امور‬
‫استخدامی‬
‫• ن ساایزمیر ی یک بتیا بنتخاایب کی مناانبر م ناای ضاایب ط مینااآ‬
‫کااه بز جیناااب مااانی بر ساایزمیر تکیااایر ماااآ شااین بنجااایم ماااآ گیااا ن ‪.‬‬
‫ک اای ت نی ا بسااتخنبم ط ااق صاادحیت تخصصااآ ی بح ا بز ش ا بیط‬
‫شا ل اانیر تیجااه ااه میبماال خاای جآ (مینناان ‪ :‬جاان ع نااژبنع نیاار یاای‬
‫یضع بجتمیمآ یی ط یتآ) صی ت مآ گی ن‪.‬‬
‫قوانین و‬
‫مَرراٌ‬
‫• زمم ی ع ی یک بسآ هی تای ع م ا بت نقیاق ی صا یت‬
‫هسااتنن کااه هاام ن اای ف کی کناایر نبخاال ساایزمیر ی هاام ن‬
‫ماای ن ب اایب جاایع ااه طاای یسنیبخاات ی غی ا مشااخ‬
‫بممیل مآ شینن ‪.‬‬
‫ویژگی های بوروگراسی‬
‫وجود سیستٍ‬
‫ثبٌ و ضبط و‬
‫بایگانی و‬
‫مدارک اسناد‬
‫ن منل ی‬
‫• ساااایزمین ی مکماااایال نب ب یاااا سیسااااتمآ اااا ب حفاااا ی‬
‫ن اانب ساایب ق کلیااه کی هاای ی فکیلیاات هاای هسااتنن ی بی ار‬
‫سیب ق ه ن ای کما ماآ کنان کاه بگا ن مای ن تصامیم‬
‫خیصااآ گ فتنااان ن ماایب ن پااایش مااانف هاام بز ییاااه ق لاااآ‬
‫بسااتفینف کنناان ی ن یبقااع جن ااه تاانبیم ی بسااتم ب ی بیجااین‬
‫یحنت ممل ب ن سیزمیر ه یجین ی نن ‪.‬‬
‫ی ”منی یت“ بز ط یق قینیر ی م‬
‫ه بحسیسیت ی میبطف بنسینآ زیین تسیه شنف بست ‪.‬‬
‫بت نیر تیجاه‬
‫قدرت و اختیار‬
‫سیی نینف شنف که بفا بن نب ب بختیای هساتنن یلاآ تیبناییآ بممایل‬
‫ر بختیاای‬
‫بختیی‬
‫ب ننب ناان ‪ .‬ن بینجااای مااآ گاایییم کاااه فاا ن قاان ت بممااایل‬
‫ب ننب ن‪.‬‬
‫• توانایی‬
‫اعمال دستور قدرٌ‬
‫قدرت‬
‫و‬
‫• حق دستور‬
‫دادن‬
‫اختیار‬
‫اختیار‬
‫صالحیت‬
‫قدرٌ ‪ :‬قن ت م ی ت بست بز بممیل خیبست خین‬
‫بشخی‬
‫نی‬
‫فتی‬
‫‪.‬‬
‫وقتی قدرٌ دستور دهی در دستان افراد قرارنداشته و در یک اداره‬
‫متمرکز باشد ‪ ،‬ين هنگاٍ شاهد ظهور صالحیٌ می شویٍ‪.‬‬
‫صالحیٌ ‪ :‬شسلآ بز قن ت بست که ص بحتی مش یع شنف‬
‫ی متمییز بست ‪.‬‬
‫ی ااا تیجاااه کااا ن ن اااییآ کاااه م یمااایت صااایلحه ب‬
‫بش یل ک نف ی بممیل قن ت مآ نمیینن ع تدش مآ‬
‫کننن که بممیل خین ب ی پیشش شاسلآ بز بشاسیل‬
‫م یلیاات تکاانیل نمییناان ‪ .‬ا ب‬
‫یشاار ک ا نر بیاار‬
‫ف ینان م یلیاات ااین کااه ی ا ط ااه ناان مکا یف‬
‫خین بز بشسیل سه گینه صدحیت ب پیشن ین نمین‬
‫انواع قدرت مشروع (مقبول) وبر‬
‫قدرت رئیس_قبیله ای‬
‫(سنتی)‬
‫در اینجننا قنندرت بصننورت روابننگ خننانوادگی اسننت‪.‬‬
‫ارتبا ننات بص ننورت ارتبا ننات خ ننانوادگی و ننروت‬
‫همه چ ن بنا خنانواده اسنت‪ .‬نبناه النپ هدرسناالری‬
‫اسننت‪ .‬همننه چ ن بننرای د ننات از رهن س قبیلننه بننوده و‬
‫خان ننه ه ننا بص ننورت دوره ن م ننی با نند‪ .‬معرو ن یر‬
‫رهن س قبیلننه چنر ن مغننول اسننت کننه ‪ 800‬سننال بننر‬
‫ای ننران حکوم ننت کردن نند‪ .‬ب ننه ل ننت وج ننود تعص ننبات‬
‫قومی و سکون از جابجایی و ه شر ت ل جا منی‬
‫مانن ن نند‪ .‬چ ن ننون قبیل ن ننه ب ن ننه س ن ننمت س ن ننکون م ن ننی رود‪.‬‬
‫ارتبا ننات بص ننورت نزدی ننک اسن ننت ل ننت ای ننر امن ننر‬
‫تننال بننرای حفننگ یکنندیرر اسننت‪ .‬در اینجننا حرکنت‬
‫بر اسا ارز های قومی و قبیله ایی است‪.‬‬
‫قدرت مشروع مبتنی بر‬
‫شخصیت ویژه‬
‫َ‬
‫(ف َّرهی ‪ -‬کاریزمایی)‬
‫ایننر نننوت قنندرت مبتنننی بننر ننره مننندی ی نک‬
‫ن ننخی و ویژگن ننی هن ننای خصن ننی ی ن ن ل‬
‫م ن ننی ن ن د‪ .‬ارتبا ن ننات ب ن ننر اس ن ننا اص ن ننول‬
‫خص ن ن ت کاریزمن ننا اس ن ننت‪ .‬ویژگن ننی اص ن ن ی‬
‫کاریزماتینک جنناه لاننی اسنت‪ .‬من ال هیتلننر‬
‫ب ن ن ن ن ننه ن ن ن ن ن ننوان خصن ن ن ن ن ن ت وی ن ن ن ن ننژه دارای‬
‫س ننخ ا ی ه ننای تشن ن ن ب ننود و ب ننر اسن ننا‬
‫ارز های ردی حرکت می کنند‪.‬‬
‫قدرت مشروع‬
‫(قانونی)‬
‫ای ن ننر ق ن نندرت ب ن ننر اس ن ننا ارز ه ن ننای قال ن ننی و‬
‫منطق ن ننی اس ن ننت‪ .‬ن ن ننام دیر ن ننر ن ق ن نندرت قن ن ننانو ی‬
‫قنندرت منطقننی قنندرت تعریننف ننده و ‪ ...‬اسننت‪.‬‬
‫از ملکردهن ننای این ننر قن نندرت سن نناخ ن خص ن ن ت‬
‫است‪ .‬اینر خصن ت هنا نامل خصن ت هنای‬
‫حقیقی و حقوقی است‪.‬ایر قدرت اد نا منی کنند‬
‫مشن ن ننرو یت خ ن ن ننود را از قن ن ننوان ن ن ن ن خ ن ن ن ی‬
‫خاصن ن ن ی ک ن ننه هن ن ن یر ام ن ننه یا ت ن ننه م ن ننی ن ن ن د و‬
‫همچنن ن از حننط اال ا ننه بننودن کگننا ی مننی ن د‬
‫که تحت ن قوان ن ا مال صالحیت می نماینند‬
‫‪ .‬وبننر ته ن یر جایبنناه بننروز ایننر قنندرت را در دیننوان‬
‫ساالری می داند ‪.‬‬
‫ی‬
‫ی می ک‬
‫نییبر سیال‬
‫ی کااادر بجتمااایمآ ی فلسااافآ‬
‫تحلیل خین ب‬
‫ب ن زمینه های یسایع‬
‫ساااآ ک ننااان ی میشااال‬
‫یب ط نبخلآ نست یف نیایبر سایال‬
‫متم کز نمین‪ .‬قانون يهنین «الیگارشی» نیمآ ین که‬
‫ی‬
‫ب مکضل نییبر سیال‬
‫بجتنایب نیپاذی‬
‫شا‬
‫گزیده ای از یافته های میشل‬
‫ساایز ی کاای ساایزمین ی بیجاایب مااآ کناان کااه بقلیاات ااه صاای ت ط اه‬
‫هااانبیت کننااانگیر یااای یسااای ی بکر یتاااآ اااه صااای ت ط اااه هااانبیت‬
‫شیننگیر یی م ئیسیر ن ینن ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ه چ ن که سایزمینآ یشات گسات ش پیانب ماآ کنان ع فیصاله قان ت‬
‫یر یسی ی م ئیسیر یشت مآ شین ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫سیزمیر هی بز ه شسلآ که یشنن بز تنن یت یر سایزمیر های گ فتاه‬
‫تااای محیف اااه کااای ت یر ن ااای ع متمییااال اااه بیجاااین سااایختی یااای ی‬
‫م ئیسآ مآ یشنن ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قن ت خ گیر سیزمینآ ممی ی نیشآ بز منم شییست آ بسیسآ تینف‬
‫هی کی کنیر ع آ مدق آ ی آ تیج آ بمضی نف هی پییینآ‬
‫ی نییز م م ر هی ه ه یت مؤر بست ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫گزیده ای از یافته های میشل‬
‫میشل بمت ین نب ن که قن ت بسیسی محیف ه کی ی خین محیف بست ‪ .‬یکناآ ن پشات‬
‫ییه یه تدش ی کشمسش ب نیل ه بهنبف ی بصیل بسیسآ سیزمیر ع یا‬
‫ط ااه خ ا ف ق ا ب نب ن کااه محساام ی اانیر بشاات یف ااه قاان ت چن ا زنف ی تن اای تک ان‬
‫یبقکآ که بحسی مآ کنن یقآ میننر ی تنبیم همه منایفکآ بسات کاه بز قان ت نسا تی‬
‫قی ل تیج آ که ی بز ر خی نب بست میین مآ شین ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫میشل تیجه نبشت کاه هایا ب انبع بجتمایمآ ع ب ازب منیساب تا بز نیایبر سایال‬
‫ب ن ین ک نر تمییل ممیمآ ه بر ی کین خ گیر ب ی ی میننر نیست ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫تخص گ بیآ ه چاه ی یا تا کاه نیایبر سایال تشاییق ماآ کنان ع میجاب اه‬
‫یجین مانر تیپاآ بز بفا بن ماآ شاین کاه یانش ن ای ن تا یر حیلات «ذ ف گا ب» ی‬
‫« یزگ ا ب» بساات ی ن ا ش چناایر بف ا بن ااه م ا ی زماایر ن ااش ن اای ب ن نیاایبر‬
‫سیال محنین ه ن شآ کیمد ب زب مآ نمیین تی نتیبننن ن م نییبر سیال مست‬
‫ب زی سیبل نن ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫گزیده ای از یافته های میشل‬
‫ی تمیم ضییکیت یبنآ ی بجتمایمآ‬
‫میشل میننن ی مکت ن ین که نییبر سیال‬
‫ب جیمکه جنین ی پیچینف یننف ی ض ی ت بجتنیب نیپذی بست ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫اه طای پیچیانف ای پنیانف صانکتآ شانر‬
‫‪8‬‬
‫میشل فسا ماآ کا ن کاه نیایبر سایال‬
‫مجیر بست ‪.‬‬
‫ه تن یج بز‬
‫میشل بستنالل مآ ک ن که بیر چیلش می کسیستآ که نییبر سیال‬
‫یر خیبهان فات یا چایلش بتیپیاییآ ی نیکجی این بسات ‪ .‬زیا ب حتاآ ای ق ایل‬
‫بستنالل می کسیستآ ع یجاین نیلات اه یجاین ط اه مسالطآ یب ساته بسات ی ن‬
‫جیمکه ی ه نیع حسیمتآ که نبشته یشن چنیر ط ه نن بیجین خیبهن شن ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫آثار دیوان ساالری بر شخصیت‬
‫آثار سوء دیوان ساالری بر شخصیت افراد از نظر میشل‬
‫نیااااایبر سااااایال‬
‫نشمر قسم خی نف‬
‫زبن هی ف ن‬
‫بساات ی ر نشاامر‬
‫هماااااااه خدقیااااااات‬
‫هااااییآ بساااات کااااه‬
‫میضاایع سییساات‬
‫هاااااااااای نبخاااااااااال‬
‫سیزمیر ق ب ماآ‬
‫گی ن ‪.‬‬
‫یب ست آ ه م یمایت‬
‫اایالت کااه خصیصاه‬
‫کی کناااااایر متیسااااااط‬
‫بساااات ع ف نیاااات ب‬
‫س ا کیب مااآ کناان ی‬
‫ااااه جیمکااااه ب کااااه‬
‫ن ر کی کنااااااایر ن‬
‫بکر یااااااااات یشااااااااانن‬
‫چساااااااااااب اااااااااااآ‬
‫ف هن ااااااآ خاااااای نف‬
‫ی ژیبز میزنن ‪.‬‬
‫یحیاااه نیااایبر‬
‫ساااااااااااااااااااایال‬
‫شخصاااااااایت ب‬
‫زبیل مآ کنان ی‬
‫ف ا بخدقااآ ب‬
‫گسااااات ش ماااااآ‬
‫نهن ‪.‬‬
‫ممساار بساات ن هاا‬
‫نییبر سایال شایهن‬
‫جناااااایر ی شاااااایفت آ‬
‫بف بطاااآ اااه ب ت ااای ی‬
‫پسااااااات ی م ااااااایم ع ی‬
‫چیپلیسااآ ی تملااق بز‬
‫کسااینآ کااه ب ت اای ن‬
‫نسااااات ن یسااااات ع ی‬
‫نخاااایت ی تس اااا ااااه‬
‫زی نسااتیر ی نگااآ‬
‫یسااای ی مااایفیق هااای‬
‫یشیم‪.‬‬
‫مشترکات سه حامی اصلی دیدگاه کالن‪-‬اجتماعی‬
‫‪ .1‬تیجااه ممیااق ااه س نیشاات ش ا‬
‫ن سیزمیر هی نییبر سیال ‪.‬‬
‫‪ .2‬مدقاااه شااانین نسااا ت اااه نیااایبر‬
‫سیال که ه منیبر ی تشسیدت‬
‫بنب ن سطت مکیناآ بز پیچیانگآ‬
‫صنکتآ ی ن جیبمع غ آ پینب شان‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬ساااطحآ کاااه بیااار ساااه نبنشااامنن‬
‫بن ر‬
‫مطیلکااااه نیاااایبر ساااایال‬
‫ساااطت اااه بنجااایم ساااینیننن ی طیاااف‬
‫مساایئل ی میضاایمیت ما ت ط ااه ر‬
‫ااااه طاااای ممی ااااآ تک اااانبت یش‬
‫شنیختآ نیر ب تحت تأی ق ب نبن‪.‬‬
‫‪ .4‬ن ها سااه ماای ن ااه جاای ی ا‬
‫ساااته یش شااانیختآ تااا کااان ی‬
‫تک یف شنف محنین ع یش تی یخآ‬
‫گساات نف ی چناان کاای ن ب اا ب‬
‫سااآ مساایئل ی‬
‫یشاار کاا نر ی‬
‫میضیمیت مط ح ک نف بنن‪.‬‬
‫‪ ‬بلیبنآع سین م ن ‪ .‬مدیریٌ عمومی ‪ - .‬ت بر ‪ :‬نش نآ‪.‬‬
‫‪ ‬بی یبنآ ع محمن جیبن (‪ . )1380‬دريمدی بر نظریه نهادی‪ - .‬ت بر ‪ :‬نش سییست ‪.‬‬
‫‪ ‬ب بف بستین ع جیمز ‪ .‬فا مار ع بنیب ن ‪ .‬گیل ا ت ع نبنیال‬
‫پی سییییر ع ملآ ‪ - .‬ت بر ‪ :‬نفت پژیهش هی ف هن آ ‪.‬‬
‫‪ . )1379( .‬مطدیریٌ ‪ . 1‬ت جماه بم ب اآ ع ساین محمان ی‬
‫‪ ‬ب بف بستین ع جیمز ‪ .‬ف مر ع بنیب ن ‪ .‬گیل ت ع نبنیل‬
‫مدیریٌ ‪ - . 2‬ت بر ‪ :‬نفت پژیهش هی ف هن آ ‪.‬‬
‫‪ .‬ت جمه بم ب اآ ع ساین محمان ی پی ساییییر ع ملاآ (‪. )1379‬‬
‫•‬
‫تافلر‪ ،‬الوين (‪ ،)1373‬وك ينده‪ ،‬ترجمه حشمتهللا كامراني‪ ،‬تهران‪ :‬چاپخانه گلشن‪.‬‬
‫‪ ‬جیس آ ع م نهللا (‪ . )1369‬اصول و مبانی مدیریٌ ‪ - .‬ت بر ‪ :‬بنتشی بت نبنش یف زبن بسدمآ ‪.‬‬
‫‪ ‬نفت ع یچی ن ‪ .‬بل ‪ . )1377( .‬تئوری و طراحطی سطازمان ‪ .‬ت جماه بم ب اآ ع ساین محمان ‪ .‬پی ساییییر ع ملاآ ‪ -.‬ت ا بر ‪ :‬نفتا‬
‫پژیهش ی ف هن آ‪.‬‬
‫‪ ‬ب ینز ع بستیفر ‪ . )1376( .‬تئوری سازمان (ساختار ‪ ،‬طراحی ‪ ،‬کاربردها) ‪ .‬ت جمه بلایبنآ ع ساین م ان ی نبناییآ فا ن ع حسار‬
‫‪ -.‬ت بر‪ :‬نش میج‪.‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫رابينز‪ ،‬استيفن (‪ ،)1377‬مديريت ر تار سازما ي ‪ .‬ترجمه علي پارساييان و سيدمحمد اعرابي‪ ،‬تهران‪ :‬انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي‬
‫ضییییر ع ملآ (‪ . )1387‬مبانی سازمان و مدیریٌ ‪ - .‬ت بر ‪ :‬بنشی بت یزب ت ف هن‬
‫‪ ‬زبهن ع شم‬
‫( ف)‪.‬‬
‫بلسینبت ‪ .‬بلایبنآ ع ف ی اآ ع ب یبلحسار (‪ . )1376‬فرهنط‬
‫ی ب شین کشی ‪.‬‬
‫جطامم مطدیریٌ ‪ - .‬ت ا بر ‪ :‬نبنشا یف مدماه ط یط اییآ‬
‫‪ ‬سین جیبنیرع سین ضی (‪ . )1382‬مبانی سازمان و مدیریٌ ‪ - .‬ت بر ‪ :‬نش ن یف نبنش ‪.‬‬
‫‪ ‬قلآ پای ع یار (‪ . )1384‬نهادهطا و سطازمان هطا (اکولطوژی نهطادی سطازمان هطا ) ‪ - .‬ت ا بر ‪ :‬سایزمیر مطیلکاه ی تانییر کتاب‬
‫ملیم بنسینآ نبنش یف هی (سمت)‪.‬‬
‫‪ ‬قلااآ پاای ع یاار‪ . )1388( .‬جامعططه شناسططی سططازمانها ‪ - .‬ت ا بر ‪ :‬ساایزمیر مطیلکااه ی تاانییر کتااب ملاایم بنسااینآ نبنش ا یف هاای‬
‫(سمت)‪.‬‬
‫‪ ‬می زبیااآ به نجااینآ ع حساار ی ساالطینآ تی بنااآ ع فلاای ب (‪ . )1374‬سططازمانها‪ :‬سیسططتٍ هططای عَالیططی ‪ ،‬طبیعططی و بططاز‪ - .‬ت ا بر ‪:‬‬
‫بنتشی بت نبنشسنف منی یت نبنش یف ت بر‪.‬‬
‫‪ ‬می زبیآ به نجاینآ ع حسار (‪ . )1386‬مبطانی فلسطفی تئطوری سطازمان ‪ - .‬ت ا بر ‪ :‬سایزمیر مطیلکاه ی تانییر کتاب ملایم بنساینآ‬
‫نبنش یف هی (سمت)‪.‬‬
‫•‬
‫ورزشکار ‪ ،‬احمد (‪ . )1389‬مدیریت ر تار سازما ی ه شر ته (اسالیدهای آموزش ی) ‪ .‬تهران ‪ :‬دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی ‪.‬‬
‫•‬
‫ورزشکار ‪ ،‬احمد (‪ . )1389‬مدیریت منابع ا گا ی ه شر ته (اسالیدهای آموزش ی) ‪ .‬تهران ‪ :‬دانشکده مدیریت واد شمال دانشگاه آزاد اسالمی ‪.‬‬
‫•‬
‫هرس ي‪ ،‬پال و بالنچارد‪ ،‬کنت (‪ . )1365‬مدیریٌ رفتار سازمانی کاربرد منابم انسانی ‪ .‬ت جمه ‪ :‬ملآ مدقاه نان‪ _.‬ت ا بر ‪ :‬مؤسساه‬
‫بنتشی بت بمی ک ی ‪.‬‬
‫‪ ‬هی یناااز ع جیماااز ‪ . )1384( .‬کطططاريفرینی ‪ 101 :‬تکنیطططک حطططل خطططالق مسطططئله ‪ .‬ت جماااه بحمااانپی نب یاااینآ ع محماااین ‪ -‬ت ااا بر ‪:‬‬
‫بنتشی بت بمی ک ی ‪.‬‬
‫‪ ‬وب سایٌ مدیریتی ایران ‪. www.managerial.ir – .‬‬
‫الله صل ی محمد و ل محمد‬
‫‪45‬‬

similar documents