File

Report

U 1980-im godinama preovladavali su matrični i laserski štampači, dok
se ink -jet tehnologija nije značajnije pojavljivala sve do 1990-ih.
Laserski štampač je uvela firma Hewlett Packard 1984. godine, na
osnovu tehnologije koju je razvila firma Canon.


Laserski štampači su brzo postali popularni zahvaljujući visokom
kvalitetu svoje štampe, gdje je rezolucija od 600 tačaka po inču postala
standardna.
Laserski štampači imaju brojne prednosti u odnosu na konkurentsku
ink-jet tehnologiju.

Mikroprocesor

ROM memorija sa definisanim znacima – fontovima

RAM memorija u koju se smešta čitav sadržaj stranice koju treba
odštampati

Aluminijumski valjak presvučen elektro-osetljivim materijalom

Laserska dioda koja emituje laserski zrak

Ogledala koja usmeravaju laserski zrak na valjak

Šestougaona prizma koja pomera laserski zrak po celoj dužini valjka

Sočiva koja fokusiraju laserski zrak

Magacin sa elektro-osetljivom bojom u prahu– toner

Kaseta za papir koja prihvata oko 100 listova

Sistem za prihvatanje i transport papira

Sistem za zagrevanje i sušenje boje otisnute na papir




Laserski štampač mora da ima sve informacije o stranici u svojoj
memoriji pre nego što počne štampanje. Kako se slika prenosi iz
memorije PC računara na laserski štampač zavisi o tipu štampača
koji se koristi.
Međutim, ako sistem zna više o slici nego što može da prikaže na
ekranu, postoje bolji načini za komunikaciju podataka. Standardni
list A4 je dimenzija 8,5 inča x 11 inča (210mm x 297 mm).
Glavni način na koji kvalitet može da se poboljša je pomoću slanja
opisa stranice koji se sastoji od informacija vektora/glavnih crta i
dozvoljavanja štampaču da ih iskoristi na najbolji način.
Karakteri teksta se sastoje od pravih i krivih linija, pa sa njima
može da se radi na isti način, ali bolje rešenje je da se upotrebi
unapred opisan oblik fonta kao što su formati True Type ili Type-1.




Kada je slika koja treba da se
štampa saopštena
posredstvom jezika za opis
stranice, prvi posao štampača
je da te isntrukcije pretvori u
bit mapu. To radi štampačev
untrašnji procesor
Princip štampanja je sličan
kao i kod aparata za
fotokopiranje.
Pored valjka, na kojem je
formirana slika stranice, na
vrlo malom rastojanju prolazi
Naelektrisani toner prelazi
na papir formirajući sliku.
Papir zatim prolazi kroz
sistem za sušenje koji trajno
učvršćuje toner zagrevajući ga
do 200 °C
Rezolucija štampača zavisi od veličine
tačke, koja zavisi od debljine laserskog
zraka, i kvaliteta tonera.
Laserski štampači danas, standardno,
dostižu brinu štampe od 10 do 30
strana u minuti(engl. ppm, Pages Per
Minute), a najbrži modeli i više od 200
strana u minuti u centralnoj štampi
preko 100 strana u minuti u boji.

Laserski štampači mogu da štampaju crno-bele (monohromatske)
kao i slike u boji.

Većina laserskih štampača koristi kasetu zasnovanu na organskom
foto-provodnom valjku (OPC), koji je prevučen materijalom
osetljivim na svetlost. Tokom životnog veka štampača, valjak treba
da se periodično menja kako se njegova površina troši i smanjuje
kvalitet štampe. Sama kaseta je druga velika potrošna stavka kod
laserskog štampača. Njen životni vek zavisi od količine tonera koji
sadrži.


Komunikacija između računara i štampača je danas vrlo
različita od onoga što je bila pre nekoliko godina. Tekst je tada
bio dostavljan u ASCII obliku, zajedno sa nekoliko jednostavnih
kodova karaktera koji su davali instrukciju za štampu u obliku
bold, italik, kondenzovanom ili povećanom tipu. Fontovi su bili
oni koji su ugrađeni u sam štampač.
Situacija se dramatično promenila 1985. godine kada je firma
Adobe objavilaPostScript Nivoa 1, zasnovan na programskom
jeziku Forth, za koji se tvrdilo da je prvi standardni višeplatformski jezik za opis stranica, nezavisan od uređaja.



Pristup firme Adobe ostavio je prazan prostor na tržištu koji potrudila da
ispuni firma Hewlett-Packard, svojim sopstvenim jezikom za opis stranica
nezavisnim od uređaja, zasnovanom na njihovom jeziku PCL (Printer
Command Language - jezik za upravljanje štampačima), koji se prvi put
pojavio 1970-ih godina.
PCL je prvobitno bio napravljen za upotrebu sa matričnim štampačima i
više je iskočni kod nego potpun jezik za opis stranice.
Alternativa laserskim štampačima koji koriste PostScript i PCL su
Windows GDI(Graphical Device Interface - sprega za grafičke
uređaje) bitmapirani štampači. Oni koriste PC računar da uobliče
stranicu pre nego što im prenese bit mapu za direktno štampanje,
pa se štampač koristi samo kao mašina za štampanje.

Alternativa za personalne štampače je PrintGear firme Adobe potpun hardversko/softverski sistem zasnovan na Adobe
procesoru posebno projektovanom za malo profitno i kućno
kancelarijsko (SoHo) tržište. Firma Adobe tvrdi da 90% tipičnih
SoHo dokumenata može da se opiše sa malim brojem osnovnih
objekata. Oni su, shodno tome,projektovali namenski procesor
slike brzine 50 MHz, da posebno o psluţi te zadatke sličneRISC-u,
za koji se tvrdi da nudi velika ubrzanja u odnosu na tradicionalne
procesore štampača i to po manjoj ceni.

Najkvalitetniji i najsloženiji su laserski štampači. Oni
pripadaju grupi straničnih ne mehaničkih štampača. Brzo
su postali popularni zahvaljujući visokom kvalitetu svoje
štampe.Konkurencija između proizvođača na tržištu, kao i kako
novi načini da smanje troškove proizvodnje, učinili su da cene
relativno skupih laserskih štampača postanu prihvatljivije

similar documents