CF ระยอง

Report
การประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ

อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC)
 พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
3
ความเป็ นมา
4
กลุม
่ ประเทศพ ัฒนา 41 ประเทศ
(Annex I)
มีพันธกรณีต ้องลด
ก๊าซฯ 5%ของปี 1990
ภายในปี 2012
พิธส
ี ารเกียวโต
Kyoto Protocol 2005
กลุม
่ ประเทศกาล ังพ ัฒนา
150 ประเทศ (Non-Annex I)
ไม่มพ
ี ันธกรณีต ้องลดก๊าซฯ
คาร์บอนเครดิต CARBON CREDIT
5

แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ให้เกิดการดาเนินโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจก
 ปริมาณสุทธิของก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากโครงการ
CDM ตามพิธีสารเกียวโต
 มีหน่วยเป็ น ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี
(tCO2e / yr)
ก๊าซเรือนกระจก และศักยภาพในการทาให้เกิดสภาวะโลกร้อน
6
ก๊าซเรือนกระจก
ั
ศกยภาพในการท
าให้เกิดสภาวะโลกร้อน
(GWP) เทียบก ับ CO2
ั้
อายุคงอยูใ่ นชน
บรรยากาศ
คาร์บอนไดออกไซด์
CO2
GWP:
1
มีเทน
CH4
GWP:
21
11 ปี
ไนตร ัสออกไซด์
N2O
GWP:
310
120 ปี
ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน HFCs
GWP: 140 – 11,700
เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน
GWP: 6,500 – 9,200
PFCs
ั
ซลเฟอร์
เฮกซะฟลูออไรด์ SF6
GWP:
23,900
200 – 450 ปี
2 – 19 ปี
มากกว่า 1,000 ปี
3,200 ปี
Increasing Greenhouse Gases
CO2 increasing by 1/3
during 5 decades
280 , 368 , 379 ppm
(1.6-1.9 ppm/yr)
ที่มา:IPCC, 2001, 2007
CH4 increased 2 fold
175 , 1,732 , 1,774 ppb
( 8 ppb/yr)
N2O increased by 17%
270 , 316 , 319 ppb
(7-13 Mt/yr)
7
2007 Reuter Top 30 GHG Emitter (2)
Country
1990
(ตัน)
2000
(ตัน)
2004
(ตัน)
1990 vs 2000
(%)
16 Ukraine
926
482
381
-48
17 South Africa
356
417
N.A
+17
18 Iran
288
480
N.A
+67
19 Spain
289
381
428
+32
20 Poland
461
381
386
-18
21 Turkey
272
355
357
+31
22 Saudi Arabia
204
341
N.A
+67
23 Argentina
249
289
N.A
+16
24 Pakistan
206
285
N.A
+38
25 Thailand
176
265
N.A
+51
26 Venezuela
199
240
N.A
+20
27 Taiwan
129
230
N.A
+79
28 Netherlands
210
215
219
+2
29 Nigeria
164
194
N.A
+18
30 Uzbekistan
163
180
N.A
+10
ก๊าซชีวภาพ
จากฟาร์สุกร
9
15,000 – 58,000 tCO2e/Y
10
โครงการ CDM ก๊าซชวี ภาพจาก
หลุมฝังกลบขยะ บ.เจริญสมพงษ์ จก.
47,185 – 93,320 tCO2e/y
ก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียโรงงานแป้งมันสัมปะหลัง
27,000 – 349,125 tCO2e/y
11
EGAT Energy
Saving Project
โครงการเปลีย
่ น
หลอดไฟฟ้าประหย ัดพล ังงาน
100 ล้านหลอด
(1 MtCO2e/y)
12
วัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่ออะไร?
13

ทราบถึงจุดที่มีการปล่อยก๊าซ
 ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 ส่งเสริมให้ผผ
ู ้ ลิตหรือองค์กรใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิต
ที่ลดปล่อย GHG ลง
 เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 ผูบ
้ ริโภคสามารถนาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเลือก
ซื้อ
การพัฒนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในประเทศไทย

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
(Product Carbon Footprint)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
(Corporate Carbon Footprint)
14
การประเมินโดยใช้ วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA)
โดยคานึงถึงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
16
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกทีป
่ ล่อย
ออกมาจากกิจกรรม
ขององค์กร
การเผาไหม้
เชื้ อเพลิง
ไฟฟ้า
CO2
การจัดการ
ของเสีย
การขนส่ง
ว ัดออกมาในรูป
ต ันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (tCO2eq)
17
ลาดับวิธีการดาเนินงาน
18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
กาหนดขอบเขตขององค์กร
เลือกวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เหมาะสมทีส่ ุด และ
กาหนด Scope
ระบุประเภทของก๊าซที่องค์กรปล่อยออกมา
สร้างระบบการตรวจสอบ
เก็บข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
จัดทาวิธีการคานวณและการบ่งชี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Report)
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังได้ฟุตพริ้นท์แล้ว
19




คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจะมีการเปิ ดเผยทุกๆปี (ในหน่วยของตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
ดาเนินการใดๆก็ตามเพื่อชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา
คาร์บอนฟุตพริ้นท์จะทาให้องค์กรสามารถกาหนดและบริหารจัดการ
มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมภายในองค์กรได้
มีการตรวจสอบ รายงานผล และทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร



ISO
GHG Protocol
มาตรฐานอื่นๆ

Climate Registry ของทวีปอเมริกาเหนือ



20
For businesses and governments
To calculate, verify and publicly report their carbon footprints in a
single, unified registry
มาตรฐานบริษทั เช่น TUV Nord
GHG PROTOCOL
หลักการตาม GHG Protocol

การประมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจะพิจารณาถึง
 แหล่งและระดับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวพันกับทั้งการ
ผลิต การบริหารภายในองค์กร
 การขนส่งและการเดินทาง
 การกาจัดขยะของเสีย
 และอื่นๆ ในปี นั้นๆสาหรับแต่ละองค์กรเอง
22
กาหนดขอบเขตขององค์กร
(Organizational Boundaries)
23

เพื่อ...กาหนดว่าต้องการวัดให้คลุมแค่ไหน
(Control Approach) นาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมดจากหน่วยย่อยที่บริษัทสามารถควบคุมด้านการเงินหรือการ
ปฏิบตั งิ านมาทาบัญชี
 วิธีการควบคุม
 Financial
control
 Operational Control
(Equity Share Approach) นาส่วนของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแต่ละหน่วยย่อยต่างๆตามสัดส่วนที่องค์กรมี
กรรมสิทธิ์มาทาบัญชี
 วิธีการปั นส่วนกรรมสิทธิ์
Scope (cont’)
24
25
ประเด็นที่ตอ้ งคานึงถึง
26

จะเลือกขอบเขตแบบไหน
 ต้องการ Scope เท่าไหร่

Double Counting!!!
การแสดงค่าฟุตพริ้นท์
27
กรณีศึกษาของสัดส่วนฟุตพริ้นท์
28

Broadgreen Hospital


409,554 sq ft NHS facility in Liverpool
Slightly over 1 million tons of carbon emitted in 2003
สัดส่วน
Building energy CO2
Transportation CO2
Waste CO2 equivalent
Food miles
Building embodied energy
Other greenhouse gas
Water
60.52%
21.70%
9.07%
6.58%
1.73%
0.37%
0.04%
Source: Healthcare Buildings and Climate Change, Malcolm Stroud
การติดตามการปล่อย GHG ตามช่วงเวลา
29


ตัง้ ปี ฐาน (Base year)
การคานวณใหม่ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
 ควบรวมกิจการ
 ซื้อ/ลงทุน/ขายหน่วยธุรกิจย่อย
 ขยายกิจการ
การบ่งชี้ (Identify Source/sink)
30

เพื่อให้มั ่นใจว่า
 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนามาคิดครบถ้วน
 แหล่งเก็บกักก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนามาคิดครบถ้วน

ทาได้โดย
 เช็ค
เอกสาร (การเงิน บัญชีทรัพย์สิน บัญชีรายจ่าย เป็ นต้น)
 เดิน ดูไซท์งาน
 ถาม พนักงานประจา
Calculation approach
31
Activity Data (from source)
x
Emission Factor (EF)
GHG Emission (CO2eq/unit)


หน่วย ต้องคูณกันได้
เช็ค ว่า Source, EF มีกา๊ ซอื่นๆร่วมด้วยหรือไม่
ต้องคูณ GWP เพื่อแปลงเป็ น CO2eq ก่อนนามาบวกกัน
ทั้งหมด
 ถ้ามี
แหล่งที่มาของ EF
32





IPCC
Thai LCI database
Thai EF for product carbon footprint (TGO
guideline)
Ecoinvent
Etc.
ตัวอย่างการคานวณ (การขนส่ง)
33

กรณีที่ทราบปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
 ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
 EF

ตามชนิดของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้
กรณีที่ไม่ทราบปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
 ระยะทางทางในการขนส่ง
 EF
ตามชนิดของยานพาหนะ
ตัวอย่างของการเก็บข้อมูล
34








รายละเอียดโดยทั ่วไปขององค์กร
รายละเอียดโครงสร้างขององค์กร
ข้อมูลด้านพลังงาน
ข้อมูลสารเคมีที่ใช้
ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลกากของเสีย
ข้อมูลรั ่วซึมจากอุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในกระบวนการผลิต
ข้อมูลการบาบัดน้ าเสีย
Carbon Footprint กับการสาธารณสุข

ที่ประชุมรมต. กลุ่มอาเซียน ปี 2008
 New


35
Delhi Declaration on the Impacts of Climate
Change on Human Health
หนึ่งในประเด็น: การลด Carbon Footprint จากภาคส่วนด้านสุขภาพ
เพื่อ
 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 แสดงตัวอย่างที่ดีและเป็ นผูน
้ าในด้านนี้
จะเริ่มอย่างไร?
36
1.
2.
3.
4.
5.
6.
กำหนดขอบเขตต่ำงๆ
เลือกวิธีกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้ นท์ที่เหมำะสมที่สุด และกำหนด
Scope
กำหนดปี ฐำน
ทำกำรคำนวณและกำรบ่งชี้ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
บริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ และรำยงำนผล
ตั้งเป้ำหมำยเพื่อลดกำรปล่อย GHG ในอนำคต
การประเมิน Carbon Footprint
ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป
37
carbonfootprint.anamai.moph.go.th
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

similar documents