นำสนอคปสอหนองแคนิเทศงานสาธารณสุข2556

Report
จานวนหมูบาน
จานวนหลังคาเรือน จานวนประชากร
้
ระยะทางจาก สสอ. ถึง รพ.สต. จานวน เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ แยกรายสถานบริการ
เครือขาย
ร.พ.หนองแค
่
ระยะท
จานว จานว
าง(กม.
จานวน
น
น
จานวน
)
จนท.สส.
สถานบริการ
สสอ.
หมูบ
่ า้ หลังค ประชา ถึง ชาย หญิง
น
า
กร
รพ.
สต.
กุมหั
่ ก
10
815
3,585
3.0
-
2
บัวลอย
13
677
3,316
8.5
-
2
ไผต
่ า่
8
715
3,443
3.2
1
2
หนองไขน
่ ้า
หนองแขม
11
8
693
473
3,575
2,410
3.0
7.5
1
-
1
3
หนองจรเข้
หนองปลา
6
709
3,481
4.7
-
2
รวม
อัตรา
จนท
ตอ
่
ประชา
กร
2
2
3
2
3
2
2
1:1,79
3
1:1,65
8
1:1,14
8
1:1,78
8
1:803
1:1,74
1
1:2,54
พยาบ
าล
จานวน
ทันตาฯ
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
-
1
-
จานวนหมูบาน
จานวนหลังคาเรือน จานวนประชากร
้
ระยะทางจาก สสอ. ถึง รพ.สต. จานวน เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ แยกรายสถานบริการ
เครือขาย
ร.พ.สระบุร ี
่
สถาน
บริการ
จานวน จานวน
หมูบ
่ ้า หลังคา
น
คชสิ ทธิ ์
13
1,411
โคกตูม
9
450
โคกแย้
16
2,212
โพนทอง
9
425
ห้วยขมิน
้
14
2,323
ห้วยทราย
10
2,096
จานว
น
ประช
ากร
4,50
3
2,14
8
10,0
94
1,90
9
9,48
7
8,83
4
ระยะทา จานวน รวม
อัตรา พยาบ จานวน
ง(กม.) จนท.สส.
าล
สสอ.ถึง ชา
ตอ
่
หญิง จนท
ทันตาฯ
รพ.สต. ย
ประชากร
2
1:2,252
1
7.4
2
2
1:1,074
1
11.7
1
1
4
1:2,524
1
1
7.9
1
3
2
1:955
1
10.4
1
1
5
1:1,897
2
1
6.6
1
4
3
1:2,945
1
9.9
1
2
เข็มมุงที
่ ่ 1 : ประชาชนไดรั
้ บการดูแล
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีด
่ ข
ี น
ึ้
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 1 : รอยละ
70 ของรพ.สต.มีการจัดบริการ
้
คลินิกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ตามมาตรฐาน
เป้าหมาย
18
แหง่
ผลงาน
18
แหง่
รอยละ
100
้
ตัวชีว้ ด
ั ที่
2 : รอยละ
80 ของ อปท.หรือกองทุน
้
หลักประกันสุขภาพทองถิ
น
่
้
มีการดาเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย
ผลงาน
รอยละ
้
15
15
100
แหง่
แหง่
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 3 : รอยละ
70 ของตาบลทีม
่ ก
ี ารดาเนินงานตาบล
้
จัดการสุขภาพดีวถ
ิ ช
ี ว
ี ต
ิ ไทย
(เฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)
พฤติกรรม
เป้าหมาย
18
ตาบล
ผลงาน
18
ตาบล
รอยละ
100
้
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 3 : รอยละ
70 ของตาบลทีม
่ ก
ี ารดาเนินงานตาบล
้
จัดการสุขภาพดีวถ
ิ ช
ี ว
ี ต
ิ ไทย
(เฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)
พฤติกรรม
เป้าหมาย
18
ตาบล
ผลงาน
18
ตาบล
รอยละ
100
้
ตัวชี้วดั ระดับรพศ./รพท./รพช.
ตัวชีว้ ด
ั ที่
2 : รอยละ
35 ของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน
้
โลหิตสูงในโรงพยาบาลแมข
่ าย
่
ส่งกลับไป ดูแลที่
รพ.สต./ศสม.
เป้าหมาย
35 %
ผลงาน
1484/898
รอยละ
้
60.51
ตัวชีว้ ด
ั ระดับรพ.สต.
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 1 : รอยละ
95 ของประชากรอายุ 35 ปี ขน
ึ้
้
ไปไดรั
้ บการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานปี ละ
1 ครัง้
เป้าหมาย
95 %
ผลงาน
42842/22897
รอยละ
้
53.44
ตัวชีว้ ด
ั ระดับรพ.สต.
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 2 : รอยละ
95 ของประชากรอายุ 35 ปี ขน
ึ้
้
ไปไดรั
้ บการตรวจคัด
กรองความดันโลหิตสูงปี ละ 1 ครัง้
เป้าหมาย
95 %
ผลงาน
42842/28037
รอยละ
้
65.44
ตัวชีว้ ด
ั ระดับรพ.สต.
ตัวชีว้ ด
ั ที่
3 : รอยละ
90 ของผู้ป่วยเบาหวาน ความ
้
ดันโลหิตสูง
ไดรั
้
้ บการขึน
ทะเบียนที่ รพ.สต/ศสม.
เป้าหมาย
90 %
ผลงาน
10,647
รอยละ
100
้
ตัวชีว้ ด
ั ระดับรพ.สต.
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 4: รอยละ
35 ของผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
้
โลหิตสูงในโรงพยาบาลแม่
ขายได
รั
่
้ บการส่งกลับ
ไปดูแลที่ รพ.สต/ศสม.
เป้าหมาย
35 %
ผลงาน
42842/28037
รอยละ
65
้
เข็มมุงที
่ ่ 2 : การบริหารจัดการระบบขอ
้
และสารสนเทศทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ
ระดับ คปสอ.
ตัวชีว้ ด
ั : ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการ
ระบบขอมู
ม
่ ี ประสิ ทธิภาพ
้ ลขาวสารและสารสนเทศที
่
ผานระดั
บ 4
่
การพัฒนา ระบบขอมู
่
้ ลขาวสารและ
สารสนเทศ
1. มีศน
ู ยข
่ มโยงระหวางหน
้ ลและสามารถเชือ
่
่ วย
์ อมู
บริการได(ศู
บอาเภอ
้ นยข
้ ลขาวสารระดั
่
์ อมู
Datacenter อยูที
่ ่ รพ.หนองแค
website 2 website
www.nongkhae.net
www.nkphc.com
2. หน่วยบริการทุกแหงสามารถส
่
่ งขอมู
้ ลเขาศู
้ นย ข
้ ล
์ อมู
(Data Center) อาเภอไดอย
้ างน
่
้ อย 7 วัน/ครัง้
รพ.สต. ทุกแหงสามารถส
่
่ งขอมู
้ ลเขา้ Datacenter
ทุกแหง่
3. ศูนยข
้ ล (Data Center) อาเภอมีความถูกตอง
้
์ อมู
ของขอมู
้ ลอยางน
่
้ อย
รอยละ
95
้
http://182.52.58.35/report_datacenter/
น้อยกวา่ 95
6
แหง่
มากกวา่ 95
14 แหง่
www.nongkhae.net/report_datacenter/
น้อยกวา่ 95
2 แหง่
มากกวา่ 95
18 แหง่
4. มีชุดขอมู
้ ลมาตรฐาน ดังนี้
1.ขอมู
้ ฐาน
้ ลทัว่ ไป/ขอมู
้ ลพืน
2.ขอมู
้ ลทรัพยากรสาธารณสุข
3.ขอมู
ขภาพ
้ ลสถานะทางดานสุ
้
4.ขอมู
้ ลผลการดาเนินงาน
-ผลการดาเนินงานตามเข็มมุง่
-ผลการด าเนิ น งานตามตัว ชี้ ว ัด การตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
-ผลการดาเนินงานตามนโยบายหรือการแก้ไขปัญหา
ของ คปสอ.หรืออืน
่ ๆตามความเหมาะสมของพืน
้ ที่
5.รอยละ
80 ของหน่วยบริการมีการบันทึกขอมู
ั
้
้ ลพิกด
หลังคาเรือนอยางน
80 ของหลังคาเรือน
่
้ อยรอยละ
้
ทัง้ หมดในเขตรับผิดชอบ
83.54
5. มีการกากับ ติดตาม การใช้ และพัฒนาระบบขอมู
่
้ ลขาวสา
เพือ
่ การจัดทาแผนปฏิบต
ั งิ าน
-มีการวิเคราะหประเมิ
นส่วนขาดผลการดาเนินงานพัฒนาระบบข
์
และสารสนเทศ
รอยละ
80 โครงการของ คปสอ.มีการใช้ชุดขอมู
้
้ ลมาต
หรือขอมู
่ ทีเ่ ชือ
่ ถือได้
้ ลจากแหลงอื
่ น
เข็มมุงที
่ ่ 3 : คนพิการไดรั
้ บการดูแลให้
มีคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ี
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 1 : สนับสนุ นให้มีทม
ี สหสาขา
วิชาชีพติดตามเยีย
่ ม
คน
พิการ
มีการเยีย
่ มติดตามโดยทีม รพช. รพ.สต.
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 2 : จัดให้มีการจัดบริการขึน
้ ทะเบียน
คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ
ระหวางการด
าเนินงาน
่
อยูใน
่
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 3 : มีฐานขอมู
้ ลของคนพิการและคนพิการที่
ตองได
รั
้
้ บการช่วยเหลือ
การดาเนินงาน
อยูในระหว
าง
่
่

similar documents