rasulullah_saw_teras_perpaduan_ummah

Report
1
Pujian kepada Allah SWT
ُ‫ْح ْمدُُلل‬
‫ل‬
‫ا‬
َ َ
Segala puji-pujian bagi Allah SWT
2
3
Syahadah :
َّ
َ
َ
ُ‫ك‬
ُ
‫ُالل‬
‫ال‬
‫ُإ‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ُآلُإ‬
‫ن‬
‫أ‬
ُ
‫د‬
‫ه‬
‫ش‬
‫أ‬
َ
ْ
ْ
َ ْ‫ُو ْح َدهُالَُ َشرُي‬
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ‫اُع ْبده‬
‫د‬
‫م‬
‫ح‬
‫اُم‬
ُ
‫ن‬
‫د‬
‫ي‬
‫ُس‬
‫َن‬
‫أ‬
ُ
‫د‬
‫ه‬
‫ش‬
‫أ‬
‫و‬
.
‫ه‬
ُ
‫ل‬
َ
ِّ
َّ
ْ
َ
ً
َ
َ َ
َ
َ
َ
ُ‫َوَرس ْوله‬
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang
layak disembah melainkan Allah yang Maha
Esa dan aku juga bersaksi bahawa Nabi
Muhammad SAW adalah hambaNya dan
rasulNya
4
Selawat :
َّ
ِّ
ُ‫ىُه َذاُالنَّب ِّيُالْ َكرُيْم‬
َُ َ‫ُعل‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫ُو‬
‫ل‬
‫ُص‬
‫م‬
‫ه‬
َّ
َ ْ َ َ ِّ َ ‫اَلل‬
ٍ
ُ‫ُوَم ْنُتَبُ َعه ْم‬
‫ه‬
‫ب‬
‫ح‬
‫ص‬
‫ُو‬
ُ
‫ه‬
‫ىُآل‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ُو‬
‫د‬
‫م‬
‫ح‬
‫اُم‬
‫ن‬
‫د‬
‫ي‬
‫س‬
َ
ِّ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٍ ‫بإحس‬
ِّ ‫انُإلَىُيَ ْوم‬
‫ُالديْن‬
َْ
Ya Allah, cucurilah rahmat dan
sejahtera ke atas junjungan kami
Nabi Muhammad SAW, keluarga dan
seluruh sahabatnya.
5
Pesanan Taqwa :
ُ،َ‫ُاتَّقواُالل‬،ُ‫ادُالل‬
َ َ‫ُفَ يَاُعب‬،‫أ ََُّماُبَ ْعد‬
َُ َ‫ُفَ َق ْدُف‬،‫ايُبتَ ُْق َوىُالل‬
‫از‬
‫ي‬
‫إ‬
‫ُو‬
‫م‬
‫ك‬
‫ي‬
‫ص‬
‫و‬
‫أ‬
َّ
َ َْ ْ ْ
‫الْمتَّ ق ْون‬
Bertakwalah kepada Allah SWT
dengan sebenar-benar takwa,
sesungguhnya berjayalah orangorang bertakwa.
6
Saya berpesan kepada diri saya dan tuan
tuan sekalian
marilah kita sama-sama mempertingkatkan
keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
dengan bersungguh-sungguh melaksanakan
segala suruhan-Nya dan menjauhi segala
larangan-Nya.
Mudah-mudahan dengan bertambahnya
keimanan dan ketaqwaan, kita beroleh
rahmat dan keredhaan hidup di dunia dan di
akhirat.
7
88
Tajuk
:
9
10
11
12
Berdasarkan kepada maksud ayat ini dengan jelas menyeru umat
manusia menjalani tanggungjawab menyatupadukan ummah dan
dilarang dari berpecah belah.
Dengan kata lain Islam melarang sebarang perkara atau tindakan yang
boleh membawa kepada perpecahan.
Justeru, sebagai umat Islam kita hendaklah bertindak pada dua perkara
berikut demi untuk kebaikan ummah dan negara:
Pertama: Mengadakan usaha untuk mengukuhkan perpaduan dan
kesejahteraan masyarakat dan negara serta yang
kedua: Mengelakkan sebarang perkara atau tindakan yang boleh menjejas
keharmonian dan kesejahteraan negara.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
‫يُوإيَّاك ْمُ‬
‫ُونَ َف َُعن َ‬
‫ُولَك ْمُبالْقُْرآنُال َْعظ ْيم َ‬
‫بَ َار َكُاللُل ْي َ‬
‫ِّ‬
‫ُوتَ َقُبَّ َلُمنِّيُ‬
‫م‬
‫ي‬
‫ك‬
‫ْح‬
‫ل‬
‫ُا‬
‫ر‬
‫ُ‬
‫ك‬
‫الذ‬
‫ُو‬
‫ات‬
‫ُاألي‬
‫ن‬
‫ُم‬
‫ه‬
‫ي‬
‫اُف‬
‫م‬
‫ب‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫لسميعُال َْعل ْيمُ‪ُ .‬أَق ْولُقَ ْول ْيُ‬
‫ُت‬
‫م‬
‫ك‬
‫ن‬
‫م‬
‫و‬
‫الوتَهُإنَّهُه َوُا َّ‬
‫ْ‬
‫َ ْ َ‬
‫سائرُ‬
‫ُول َُ‬
‫م‬
‫ك‬
‫ل‬
‫ُو‬
‫ي‬
‫ُل‬
‫م‬
‫ي‬
‫ظ‬
‫ُ‬
‫ْع‬
‫ل‬
‫ُا‬
‫ُالل‬
‫ر‬
‫ف‬
‫غ‬
‫ت‬
‫َس‬
‫أ‬
‫اُو‬
‫ذ‬
‫ه‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ ْ َ َ‬
‫َ َ‬
‫ُوالْم ُْؤمنَاتُ‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ن‬
‫م‬
‫ؤ‬
‫ْم‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ُو‬
‫ُ‬
‫ات‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫ْم‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ُو‬
‫ن‬
‫ي‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫ْم‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ََ‬
‫ْ ََ ْ َ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫استَ غْفرْوه‪ُ،‬إُنَّهُه َوُ‬
‫ُ‬
‫ف‬
‫‪ُ،‬‬
‫ات‬
‫و‬
‫م‬
‫أل‬
‫ا‬
‫ُو‬
‫م‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ُم‬
‫اء‬
‫ي‬
‫ح‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫األ ْ َ‬
‫ْ َ َْ‬
‫ُالرح ْيمُ‬
‫الْغَف ْور َّ‬
‫‪31‬‬
32
33
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ُسُيِّ َدنَاُ‬
‫َن‬
‫أ‬
‫ُ‬
‫د‬
‫ه‬
‫ش‬
‫أ‬
‫‪ُ،‬و‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ُ‬
‫ك‬
‫ي‬
‫ر‬
‫ُ‬
‫ش‬
‫ُآلُ‬
‫ه‬
‫د‬
‫ح‬
‫ُو‬
‫ُالل‬
‫ال‬
‫ُإ‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ُا‬
‫أَ ْش َهدُأَ ْنُال‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫ص ِّلُ‬
‫ف‬
‫ُ‬
‫م‬
‫ه‬
‫شرُاَلُل‬
‫ُوَرس ْوله َُ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫ُوالْبَ َ‬
‫َونَبيَّ نَاُم َح َّم ًد َ‬
‫َ‬
‫ُسيِّدُالْ َخالَئق َ‬
‫اُع ْبده َ‬
‫ٍ‬
‫ِّ‬
‫َص َحابُهُ‬
‫أ‬
‫ُو‬
‫ه‬
‫ىُآل‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ُو‬
‫د‬
‫م‬
‫ح‬
‫اُم‬
‫ُ‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ن‬
‫اُو‬
‫ن‬
‫د‬
‫ي‬
‫ىُس‬
‫ل‬
‫ُع‬
‫ك‬
‫ار‬
‫ب‬
‫ُو‬
‫م‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِّ‬
‫ِّ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َو َسل ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ‬
‫َ ْ‬
‫َج َمع ْي َُن‪.‬‬
‫أْ‬
‫‪34‬‬
35
36
37
38
39
Ya Allah anugerahkanlah rahmat ke atas Raja-raja kami dan
pemimpin-pemimpin kami yang melaksanakan kebenaran
dan menegakkan keadilan.
40
41
42
(Mereka berdoa dengan berkata): Ya Tuhan kami!
Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah
Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah
kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu; sesungguhnya
Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah
pemberian-Nya
43
Wahai Tuhan kami; berilah kami kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari
azab neraka
44
45
46

similar documents