Ethery - podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu

Report
Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA
CH32. ETHERY
Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o.
Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
ÚVOD
• sloučeniny, které jsou považována za deriváty vody
O
R1
R2
• Rozdělení:
- jednoduché – např. dimethylether
- smíšené – např. ethyl(methyl)ether
ÚKOL: zapište vzorce a vlastními slovy vyjádřete rozdíl
ÚLOHA:
Názvosloví etherů
Zapište názvy či vzorce následujících látek.
1.
O
CH3
2.
H3C O
CH3
3.
methyl(propyl)ether
4.
dibutylether
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
• většinou kapaliny typického zápachu, nemohou
tvořit vodíkové můstky a proto mají daleko nižší
body varu než alkoholy, příklad - ethanol má bod
varu 78oC a diethylether 35oC
• rozpustnost ve vodě klesá se stoupající molární
hmotností
• mnohé se vzduchem tvoří třaskavé směsi, proto je
při práci s ethery nutná velká opatrnost
• mají menší hustotu než voda, a proto při extrakci
vodných roztoků organických sloučenin etherem je
etherická vrstva vždy nahoře
CHEMICKÉ VLASTNOSTI
• velmi stabilní sloučeniny (nereagují ani se zředěnými
kyselinami či hydroxidy, ani s alkalickými kovy, oxidují
se daleko hůře než alkoholy, mohou však tvořit tzv.
oxoniové soli)
• vlivem polarity vazby C-O vzniká parciální náboj na
atomu uhlíku, probíhají zde nukleofilní substituce
H
R O R
+
+
H2SO4
R O R HSO4-
PŘÍPRAVA
• Dehydratace alkoholů – velmi důležitá je teplota
H3C
2 CH3CH2OH
CH2
O
CH2 CH3
+
H2O
• Alkylace, popř. arylace alkoholátů
C2H5ONa
+
Cl
O
C2H5
+
NaCl
DIETHYLETHER
•
•
•
•
bezbarvá kapalina
Hořlavá látka
narkotické účinky – dříve k uspávání
příprava z ethanolu:
CH3 CH2 OH
H2 SO4
140°C
• vynikající rozpouštědlo
CH3 CH2 O CH2 CH3
Použité informační zdroje
1. Struktury látek (chemické rovnice) byly kresleny s využitím
programu ACD/ChemSketch 10.0.
2. Janeczková, A., Klouda P. Organická chemie. Ostrava: Nakl.
KLOUDA Pavel, 2004.
3. McMURRY, J. Organická chemie. Praha: VŠCHT, 2007.
Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační
číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A
FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO
V HAVÍŘOVĚ“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.

similar documents