Flytande biobränslen

Report
Energimyndigheten
Enheten för Hållbara Bränslen
Allmänt om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande
biobränslen
Bakgrund
För att biodrivmedel och flytande
biobränslen ska betraktas som
hållbara ska de uppfylla ett antal
hållbarhetskriterier.
Direktiv och lag
Till grund ligger ett EU-direktiv
om främjande av förnybar energi,
det så kallade förnybartdirektivet
eller RED.*
I Sverige har direktivet
genomförts i och med införandet
av lagen om hållbarhetskriterier
för biodrivmedel och flytande
biobränslen.**
Info
*RED står för: Renewable Energy
Directive
**Fasta bränslen omfattas inte av varken
direktivet eller den svenska lagen.
§
Styrmedel i Sverige
§
I Sverige är hållbara biodrivmedel och flytande
biobränslen skattebefriade. De är också
elcertifikatberättigade.
Vem berörs?
• Skattskyldiga för bränsle som helt eller delvis
utgörs av biodrivmedel eller flytande
biobränsle, eller
• Den som använder flytande biobränsle som
varken utgör eller ingår i bränsle som är
skattepliktigt.
Biodrivmedel
I handeln säljs biodrivmedel vanligen
som en blandning av olika komponenter
av biologiskt och fossilt ursprung. Här är
några exempel på vad de kan ingå i:
Etanol
• E85
• ED95
• Bensin
Biodiesel &
syntetdiesel
• FAME
• Diesel
Biogas
• Fordonsgas
Flytande biobränslen
Flytande biobränslen
används som extrabränsle
av värmeverk,
kraftvärmeverk, och inom
pappersmassaindustrin.
Utgörs till största delen av
• tallbeckolja
• råtallolja
• rapsolja
• palmolja, samt
• vegetabiliska och
animaliska avfallsoljor
Hållbarhetskriterier
För att anses hållbara ska biodrivmedel och flytande
biobränslen uppfylla ett antal hållbarhetskriterier,
dessa innebär att:
 Växthusgasutsläppen ska minskas med minst 35 %
 Det är förbjudet att avverka naturskog
 Det är förbjudet att odla råvaror i naturliga och icke naturliga
gräsmarker med hög biologisk mångfald
 Det är förbjudet att odla råvaror i våtmarker och torvmark
 Det är förbjudet att odla råvaror i områden med höga
kollager
Spårbarhet
Det finns också ett krav på spårbarhet av
bränslet.
Detta betyder att det ska gå att spåra
biobränslen hela vägen i produktionskedjan
och se till att hållbarhetskriterierna uppfylls av
alla som ingår (t.ex. leverantörer och
underleverantörer) i varje steg.
Produktionskedjan
Ilustration: Bo Reinerdahl
Kontrollsystemet (blå pil) säkerställer växthusgasminskning och
spårbarhet genom hela produktionskedjan (gröna pilar).
Pilen till EU representerar den nationella rapporteringen till EUkommissionen.
Kontrollsystemet
För att kunna uppfylla hållbarhetskriterierna ska
företaget inrätta rutiner som säkerställer
hållbarhet och spårbarhet.
Företaget ska granskas av en oberoende
granskare vars kompetens och oberoende
ska intygas.
Hållbarhetsbesked
Hållbarhetsbeskedet intygar
att företaget har tillräckliga
rutiner för att uppfylla
hållbarhetskriterierna
Hållbarhetsbesked är ett krav
för skattebefrielse och
elcertifikat
Utfärdar hållbarhetsbesked
Deltar i internationella
samarbeten såsom REFUREC,
CA-RES och standardisering
Utövar tillsyn av lagen om
hållbarhetskriterier
Tar in en årlig rapportering om
hanterade hållbara mängder
från berörda
Bistår Näringsdepartementet i
arbetet kring hållbarhetskriterier
för biodrivmedel och flytande
biobränslen
Utsläppsminskning 2011
Biodrivmedel
Flytande biobränslen
Total utsläppsminskning under
2011 uppgick till 940 000 ton
koldioxidekvivalenter
Total utsläppsminskning under
2011 uppgick till 630 000 ton
koldioxidekvivalenter
För mer detaljerad information läs vår rapport Hållbara biodrivmedel och
flytande biobränslen 2011 som finns på vår hemsida!
Läs gärna mer om oss och
om hållbarhetskriterier!
www.energimyndigheten.se/hbk
eller kontakta oss på
Enheten för hållbara bränslen
Telefon: 016 - 544 21 35
Mån. 09:30-11:30 Tis.-Fred. 09:30-15:30

similar documents