Jaunā Energoefektivitātes direktīva un tās ieviešana Latvijā

Report
Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija
Ministry of Economics
Republic of Latvia
Jaunā Energoefektivitātes
direktīva un tās ieviešana Latvijā
Andžela Pētersone
01.11.2013.
Energoefektivitātes direktīva 2012/27/ES
 Mērķi:
 Sasniegt ES 2020. gada 20 % energoefektivitātes pamatmērķi
 Novērst šķēršļus enerģijas tirgū, kas kavē enerģijas piegādes un
patēriņa efektivitāti
 Enerģijas ietaupījumi:





Noteikta daļa obligāti jāsasniedz gala patērētājos
Tikai dokumentētos un metodiski pierādītos pasākumos
Tiek ņemts vērā pasākumu dzīves laiks
Ietaupījumu kumulēšanās
Netiek ietverts mehānisks patēriņa samazinājums (piemēram, krīzes,
uzņēmumu slēgšanas, iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ utml.)
 Ieviešana: 2014. gada 5.jūnijs
Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija
Ministry of Economics
Republic of Latvia
Primārās enerģijas patēriņa prognoze līdz
2030.gadam
TWh
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
2000
2005
2010
2015
Ogles, kokss, atkritumi
Naftas produkti
Biomasa, biogāze
Importētā elektroenerģija
Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija
Ministry of Economics
Republic of Latvia
2020
2025
2030
Kūdra
Dabasgāze
Citi AER
Enerģijas ietaupījums
Energoefektivitātes direktīvas galvenās prasības
 Obligāts gala ietaupījumu mērķis 2014-2020 (katru gadu
galalietotājos ietaupīt enerģiju apjomā 1,5% no 2010-12 gada
vidējā patērētājiem pārdotā);
 Obligāts valsts īpašumā un izmantošanā esošu ēku renovācijas
mērķis (3% platības, kas neatbilst minimālajiem normatīviem);
 Valsts iepērk tikai energoefektīvas preces, ēkas, pakalpojumus;
 Energoefektivitātes pienākuma shēmas izveide;
 Enerģijas uzskaites un rēķinu informācija, viedie skaitītāji;
 Obligāti energoauditi lielajiem komersantiem;
 Patērētāju reakcijas veicināšana;
 Efektīvas centrālās siltuma sistēmas (CHP un rūpnieciskais silt.)
Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija
Ministry of Economics
Republic of Latvia
Republic of Latvia
Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija
Ministry of Economics
0,006
Mtoe
0,0021
Mtoe
0,197
Mtoe
(0,18 PJ)
(0,15 PJ)
(0,25 PJ)
(0,09 PJ)
(8,23 PJ)
Energoefektivitātes pienākumu
shēma enerģijas
mazumtirdzniecības
uzņēmumiem vai papildu
alternatīvie pasākumi
0,457 Mtoe (19 PJ)
0,213 Mtoe (8,9 PJ)
ES fondu finansējums
Energoefektivitātes veicināšanas normatīvi un citi
pasākumi
Pašvaldības ēku
renovācija
0,0036
Mtoe
Energoefektivitātes uzlabošana
apstrādes rūpniecības
komersantiem
Publisko ēku
energoefektivitātes
pasākumi
0,0044
Mtoe
Daudzdzīvokļu ēku renovācija
energoefektivitātes
paaugstināšanai
Obligātā centrālās
valdības ēku 3 %
platības renovācija
Obligātais 1,5 % gala enerģijas ietaupījuma mērķis
Atbilstoši aprēķināts gala enerģijas ietaupījuma mērķis
Primārā enerģijas patēriņa ietaupījuma mērķis
(indikatīvais valsts energoefektivitātes mērķis)
Ko Latvija plāno darīt?
0,670 Mtoe (28 PJ)
Lielākie izaicinājumi saistībā ar Direktīvas
prasību pārņemšanu




Liels regulārās un vienreizējās ziņošanas apjoms
Augstas metodoloģiskās prasības
Liels administratīvā darba apjoms
Obligāti mērķi un pasākumi

Katru gadu ietaupīt noteiktu apjomu enerģijas gala patērētājos

Katru gadu renovēt 3% centrālās valdības ēku platības
 Politiski svarīgi lēmumi:

Enerģijas patērētāju loma un tiesības

Energoefektivitātes pienākumu shēma komersantiem

Valsts energoefektivitātes fonds
 Ieviešanas termiņi
 Izmaksas: max 1,8 milj LVL
Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija
Ministry of Economics
Republic of Latvia
Paldies par uzmanību!
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: 67013101
Fakss: 67280882
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: ttp://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija
Ministry of Economics
Republic of Latvia
Enerģētikas stratēģijas 2030 kvantitatīvie
mērķi
Apstrādes
rūpniecības
daļa IKP
20%
Pašreizējo
trešo valstu
energoresursu
importa
samazinājums
AER īpatsvars
bruto enerģijas
galapatēriņā
50%
50%
Vidējā
siltumenerģijas
patēriņa apkurei
samazinājums
par 50%
Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija
Ministry of Economics
Republic of Latvia
Kāpēc energoefektivitāte?
 Zems energoefektivitātes līmenis rada gan energoapgādes
drošības, gan ilgtspējas, gan konkurētspējas riskus.
 Energoefektivitātes paaugstināšana ir ātrākais un izmaksu
ziņā efektīvākais risku samazināšanas veids, vienlaicīgi
radot papildu darbavietas un veicinot izaugsmi.
Energoefektivitātes paaugstināšana Stratēģijas 2030 periodā
ir viena no nacionālajām prioritātēm!
Energoefektivitātei ir jākļūst par horizontālu starpnozaru
politikas mērķi, iekļaujot to citās politikas jomās (reģionālā un
pilsētu attīstība, transports, rūpniecības politika,
lauksaimniecība).
Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija
Ministry of Economics
Republic of Latvia
Enerģijas gala patēriņa intensitāte
Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija
Ministry of Economics
Republic of Latvia
Rīcības virzieni energoefektivitātes
paaugstināšanai I
 Obligātas un brīvprātīgas būvnormatīvu klases jaunu un
renovētu ēku siltumnoturībai;
 Jauns nacionāla mēroga enerģētikas finanšu instruments
energoefektivitātes paaugstināšanai ēku sektorā;
 Stingrākas prasības centralizētās siltumapgādes sistēmām
attiecībā uz enerģijas zudumu samazināšanu tīklos;
Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija
Ministry of Economics
Republic of Latvia
Rīcības virzieni energoefektivitātes
paaugstināšanai
 Augstākā energoefektivitāte uzņēmumu sektorā, ieviešot
energoauditu un energovadības sistēmu, atbalsts
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai
rūpniecībā;
 Publiskā
sektora
paraugloma
energoefektivitātes
pasākumu veikšanā;
 „Zaļā iepirkuma” principu plašāka ieviešana;
 Transporta energoefektivitātes veicināšana.
Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija
Ministry of Economics
Republic of Latvia

similar documents