สถานภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับอาเซียนปี 2556

Report
Thailand
Escape from Middle-Income Trap
Thanin Pa-em
Deputy Secretary -G ene ral,NES DB
Re g i o na l Fo r u m : J o u r ney t o a n d f ro m M i d d l e I n c o m e S t a t us
T h e C h a l l e nge s fo r P u b l i c S e c t o r M a n a ge r s
A s i a - Pa c i f i c F i n a n c e a n d D e ve l o p m e n t C e n t e r
22-25 April 2014, Shanghai,PRC
Outline
• The 11th National Plan: Competitiveness
Development Framework
• Thailand: An Upper Middle Income Country
• Challenges
• Thailand’s New Growth Model
• Development pathway
2
The 11th National Plan
Creation of
Quality Human capital and Society
• Creation of Justice in Society
• Creation of Learning Society
11th
Plan
(Strategy 1)
(Strategy 2)
Economic Restructuring
• Strengthening of Agriculture sector and food &
energy security
(Strategy 3)
• Restructuring of the economy towards quality
growth and sustainability
(Strategy 4)
• Regional Connectivity
(Strategy 5)
Management of Natural Resources
Good Governance
and implementation of 11th Plan
• Preparation for effects of Climate Change and
Transfer to low-carbon & environmentally friendly
society
(Strategy 6)
3
Development Framework
Government
efficiency
(Corruption)
Laws &
Regulations
Low R&D
Infrastructure
Macro Foundation
4
Thailand status : An Upper Middle Income Country
Upper middle income nation has high portion of service sector. While middle-income
country principally rely on manufacturing sector. Thailand is restructuring our
economy from manufacturing based economy to service based economy by investing
in R&D, hard and soft infrastructure (ICT and rail), innovation and creativity.
GNI per Capita and Share of Services
90
Contribution of economic sector to GDP
%
Panama
United States
United Kingdom
Share of Services to GDP
80
Agriculture
Service
60
Manufacturing
50
Singapore
70
Brazil
NamibiaTurkey
Ukraine
India
Chile
Morocco
Bangladesh
PhilippinesColombia
Zimbabwe Pakistan
Thailand
Malaysia
Nepal
Indonesia
60
50
40
Norway
20
10
China
40
30
Vietnam
2.0
3.0
Log of GNI per Capita
Source: World Bank
4.0
5.0
Source: NESDB
5
2553
2548
2543
2538
2533
2528
2523
2518
2513
2503
30
2508
0
Journey from and to MIT
with GDP growth 5.0 – 6.0% Thailand will reach high-income status in 15 – 18 years
-5
2000
-10
1000
-10.5
0
2523
2525
2527
2529
2531
2533
2535
2537
2539
2541
2543
2545
2547
2549
2551
2553
2555
-15
-2.3
695.772
2572
3000
2568
0
2564
4000
2560
5
2556
5000
2552
10
GNI per capita
2548
5408.7 f
6000
GDP per capita (agerage GDP growth = 5%)
2544
15
USD
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2540
GDP per capita (RHS)
2536
GDP growth rate GDP (%)
Situation
• 2554 GDP per capita = 5,117 US Dollars
• 2554 GNI per capita (Atlas Method) =
4,420 US Dollars
• Thailand is an upper middle-income
country
Goal
GNI per capita = 12,000 US Dollars
(Atlas Method)
In 15 - 18 years
6
Challenges
Government
efficiency
(Corruption)
Laws &
Regulations
Low R&D
Infrastructure
• Corruption Perception index ranks Thailand 102th worse than
performance of Malaysia (53) and Philippines (94)
• Political instability effects trade and investment and country image
• Ease of doing business i.e. Start up days takes 29 days, inefficient
competition law, and degree of foreign investor rights
• IMD (2013) ranks Scientific infrastructure of Thailand at 40th
• Limited financial resource to promote R&D, technology and
innovation development, and deficient in laws& regulations to
facilitate R&D investment of private sector
• Limited utilisation of research findings
• IMD (2013) ranks Thailand education at 51st Quality of education
needs to be developed
• Sluggish development in ICT and Infrastructure
7
Development Path
Thailand’s Strategy
T h e C o u n t r y ’ s N e w G r ow t h M o d e l
1. Growth and
Competitiveness
Towards
greater per
capita
income
4. Internal Process
Human Capital /
Quality of Life /
Knowledge / Fairness
Towards
Balanced
and
improved
Public Sector
Management
Productivity/ Research
& Development
Towards
environmental
friendly
Towards
Inequality
Reduction
2.Inclusive
Growth
Infrastructure /
Legal
Framework
3. Green
Growth
8
Reform
Market Mechanism
 Politicians
 Leadership
Public Reform
 Competency
 Law & Regulation
 Law enforcement
Good Governance / Accountability
Balancing Power / Empowerment in all
areas (People/Community/Academics/NGOs)
Market Mechanism
Market Mechanism
Political Reform
 People’s Participation
 Information Flow
 Watchdogs
ANTI CORRUPTION
9
Thank you
10
Back up
11
Outline
• Country situation
• Challenges
(Income disparity/ Political instability/Corruption/
ASEAN Integration)
• Direction in 10 years
- (Plan 11 + National Strategy + Plan 12)
• Key actions
- Reform politics and governance
- Counter corruption
- Reform economic system in order to overcome middle
income trap (hard ICT and soft infrastructure, improve IP
law enforcement, increase labour market efficiency and
stimulate private investment)
- Accelerate law and regulation reform to improve trade
and fair competition in ASEAN and GMS ( +ทวาย)
12
The 11th National Plan
Framework
1. Sufficiency Economy as Guiding Principle
2. People at Center, with Participation as Priority
3. Comprehensive and Coordinated Development
Vision
“Happy and harmonious society through
equitability, justice, and resilience towards changes”
Objectives
 To promote a happy and harmonious society under good governance.
 To prepare communities and society for changes and to be able to
adjust ways of life accordingly.
 To ensure economic, social and political security, and to protect natural
resources and the environment to ensure sustainable development.
13
Thailand: An Upper Middle Income Country
Initial FDI
Absorption
PreIndustrialization
Internalizing
parts & Components
Internalizing
Skills and Technology
Internalizing
Innovation
Level 5
Technology
absorption
Agglomeration
Arrival of
Manufacturing FDI
Level 1
สั งคม
เกษตรกรรมและ
การพึง่ พาความ
ช่วยเหลือจาก
ตางประเทศ
่
Level 2
อุตสาหกรรม
ขัน
้ ตนภายใต
้
้
การนาของ
ตางชาติ
่
Low-Income
Vietnam
Creativity
Level 4
Level 3
มีการพัฒนา
อุตสาหกรรม
สนับสนุ น
(Supporting
Industry) แตยั
่ ง
อยูภายใต
่
้
การนาของ
Malaysia
ตางชาติ
่
Thailand
Middle-Income
มีความ
เชีย
่ วชาญ
ในเทคโนโลยี
การบริหาร
จัดการ และ
สามารถผลิต
สิ นคา้
คุณภาพสู
ได้
South
Korea งTaiwan
มีศักยภาพสูงใน
ระดับ
ชัน
้ นาของโลก
ดานนวั
ตกรรม
้
และ
การออกแบบ
ผลิ
ตภัณฑ
Japan U.S. ์
Germany France
เป็ นขอจ
้ ากัดของประเทศ
ASEAN
(Middle income trap)
High-Income
ผลการจ ัดอ ันด ับ Doing Business
อันดับความยากง่ าย
ในการประกอบ การเริ่มต้ น
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ปี 2014
สิ งคโป
ร์
ไทย
มาเลเซี
ย
บรูไน
เวียดนา
ม
อินโดนี
เซีย
ฟิ ลป
ิ ปิ น
ส์
กัมพูชา
ลาว
พมา่
เกาหลี
ใต้
ญีป
่ ่ ุน
การขอ
ใบอนุญาต
ก่ อสร้ าง
การขอใช้
ไฟฟ้า
การจด
ทะเบียน
ทรัพย์ สิน
การได้ รับ
สินเชื่อ
28
3
การ
การค้ า การบังคับ การ
การชาระ
คุ้มครอง
ระหว่ าง ให้ เป็ นไป แก้ ปัญหา
ภาษี
ผู้ลงทุน
ประเทศ
ตาม
การ
ข้ อตกลง ล้ มละลาย
1
3
3
18
91
14
6
12
6
59
16
137
43
46
21
29
35
116
99
109
29
156
51
120
175
88
121 101
108
137
159
182
170
184
85
189
99
161
96
150
33
134
140
126
121
118
76
154
86
42
159
170
128
80
187
182
7
34
18
2
75
13
52
27
120
91
26
66
ทีม
่ า: DOING BUSINESS 2014
29
2 5 1 12
73 12
 70 24 22
1
4 36 5
30
55 115 20 39 161
42 157

86 52
149

137

131
65
119
107
4
58
42
48
65 46 149
54 147 144

42 114 100
114 162 163
161 104 189
113 188 155
25
3
2
28 16 140
 23 36
120
15
1
15
สถานภาพขีดความสามารถในการแข่งข ัน
และความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย ปี 2003-2014
(2546 – 2557)
0
5
10
12
15
15
17
18
20
20
25
30
12
26
19
20
25
28
30
28
28
27
26
26
27
18
18
27
30
32
35
33
32
33
34
35
38
40
39
38
37
45
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ทีม
่ า : รายงาน Doing Business (EoDB) โดย ธนาคารโลก, Global Competitiveness Report โดย World
Economic
World
Competitiveness
Yearbook
โดย IMD
หมายเหตุ: Forum
ข้อมูล และ
EoDB
เริม
่ น
ามาวิเคราะหตั
์ ง้ แต
่ ปี 2548
 ไทยมีระดับความสามารถในการแขงขั
่ นทางเศรษฐกิจ ระดับปานกลาง (Middle
Income Tier)
 ช่วงระยะเวลา 10 ปี ทีผ
่ านมา
อันดับความสามารถในการแขงขั
่
่ นของไทยอยูใน
่
ระดับทรงตัวหรือ
มีทศ
ิ ทางปรับตัวลดลง
 ในอาเซียน ไทยอยูในอั
นดับ 3 รองจาก สิ งคโปร ์ มาเลเซีย แตน
16้ า
่
่ าหน
อินโดนีเซีย และฟิ ลป
ิ ปิ นส
ผลการจ ัดอ ันด ับความสามารถในการแข่งข ันของประเทศไทย
ตงแต่
ั้
ปี พ.ศ. 2006-2013 (2549-2556) โดย IMD
1.
2.
3.
4.
1.1ั ธพ ษิ ฐธลั
1.2 วธ วธลภผว ฐธลั
1.3 วธบ อธลภผว ฐธลั
1.4 วธ ว ว
1.5ธล ธว ว
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
ว ล วธ บ
ท วท วธ บ
ธย วธ ธษ
ภวธ ว ฟซว
ภถวท ว ญ
ธษ
อ
ธย วธ ธษ
ภวธ ว ฟ ถ
3.1ฑ
บษ
ชตวณ
าบลฐธลฟษญ
ษ
ตวณ
3.2ชบว าธ ว
3.3 วธั ษ
3.4 วธ ธษ
ภวธ วธ
3.5
ชษ
าบล ว ษ
ทถ
4.1ฟวญ
วธจฐ ต ณ ว
4.2 ธ ฟธว ณ ว ว ั
บทส
4.3 ธ ฟธว ณ ว ว ผษทว วฟชธ
4.4ฟอตวณ
าบลฟษ
ู าผ บยถ
4.5 วธ หพว
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
32
33
27
26
26
27
30
27
21
15
12
14
6
10
15
9
55
47
48
48
35
27
47
14
15
13
21
16
5
6
8
4
47
45
47
46
38
34
33
31
6
6
4
4
3
3
2
3
9
6
4
5
4
23
28
31
21
27
22
17
18
23
26
22
21
16
29
20
14
11
18
19
4
6
5
8
7
7
6
5
25
45
40
26
32
35
32
30
33
37
29
29
28
39
44
43
39
40
36
26
33
47
50
48
28
34
25
25
20
19
23
18
48
48
48
50
49
33
57
44
6
7
3
7
2
2
4
2
41
44
31
22
18
19
15
10
26
35
19
15
13
16
19
16
20
30
20
19
19
16
17
17
48
48
39
42
46
47
49
48
38
35
29
29
26
24
26
25
48
48
43
36
48
52
50
47
53
49
37
40
40
40
40
40
48
48
47
50
51
54
52
55
48
46
43
47
47
51
52
51
ทีม
่ า : World Competitiveness Yearbook โดย IMD 2006-2013
17
ผลการจ ัดอ ันด ับความสามารถในการแข่งข ันของประเทศไทย โดย WEF
ไทยอยูอ
่ ันด ับที่ 37 ดีขน
ึ้ จากอ ันด ับที่ 38
อันดับ
ความสามารถ
ในการแขงขั
่ นรวม
2013 – 2014
ดัชนีชว
ี้ ด
ั
1. ปัจจัยพืน
้ ฐาน
1.1 สถาบัน
1.2 โครงสราง
้
พืน
้ ฐาน
1.3 เสถียรภาพ
เศรษฐกิจ
1.4 สุขภาพและ
การศึ กษา
2. ปัจจัยเสริม
ประสิ ทธิภาพ
การดาเนินงาน
BRICS
ASEAN
ไทย
มาเลเ อินโด ฟิ ลป
ิ ปิ น บราซิ รัสเซี
อินเดีย
ซีย
ฯ
ส์
ล
ย
จีน
กลุมประเทศที
่
่
เศรษฐกิ
จ
ขับเคลือ
่ นดวย
นวัตกรรม้
ญีป
่ ่ ุน สหรัฐ
37 24 38 59 56 64 60 29 9
49
27
45
78
79
47
96
31 28
78
29
67
79
80 121 72
47 17
สิ งคโป
ร์
5
36
35
2
1
3
47
29
61
96
71
45
85
48
9
15
2
31
38
26
40
75
19
110
10
127
117
18
81
33
72
96
89
71
102
40
10
34
2
40
25
52
58
44
51
42
31
10
1
2
46
64
67
72
47
91
70
21
7
2
10
50
82
123 126
85
61
16
20
1
25
103
100
92
72
99
34
23
4
1
6
60
48
50
121
19
54
23
10
2
2.1 การศึ กษา
66
อุดมศึ กษา
และการ ึ กอบรม
2.2 ประสิ ทธิภาพ
34
ตลาดสิ นคา้
2.3 ประสิ ทธิภาพ
62
ตลาดแรงงาน
2.4 ระดับการพัฒนา
32
ในตลาดการเงิน
ทีม
่ า :ความพร
Global Competitiveness
Report
2.5
อม
้
2013-2014 โดย World Economic Forum โดย WEF
สถานภาพขีดความสามารถในการแขงขั
่
่ นของไทยเมือ
เทียบกับอาเซียนปี 2556
WEF
จั ด ใ ห้ ไ ท ย ด้ อ ย ก ว่ า
สิ งคโปร์และมาเลเซีย โดยไทยดีกวา่
ฟิ ลิป ปิ นส์ กัม พู ช า เวีย ดนามใน
ทุกด้าน และได้เปรียบอิน โดนี เซีย
เกื อ บทุ ก ด้ าน ยกเว้ นด้ านขนาด
ต ล า ด แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม แ ต่ ไ ท ย
ได้เปรียบมาเลเซียเ พาะด้านขนาด
ตลาดและตลาดแรงงาน
IMD
จั ด ใ ห้ ไ ท ย ด้ อ ย ก ว่ า
สิ งคโปร ์ แล ะมาเลเซี ย เช่ นกั น
แตสมรรถนะทางเศรษฐกิ
จของไทย
่
ในช่ วงปี ที่ผ่ านมาดีก ว่ ามาเลเซี ย
สิ งคโปร ์ และอินโดนีเซีย
ในขณะที่ เมื่อ เทีย บกับ มาเลเซี ย
ไทยด้ อยกว่ ามากในทุ ก ๆ ด้ าน
โดยเ พาะอย่างยิ่ง ด้ านโครงสร้ าง
พืน
้ ฐาน
ดัชนีความสามารถใน ไทย
การแขงขั
่ นรวม
38
1. พืน
้ ฐาน
2. เสริมประสิ ทธิภาพ
การดาเนินงาน
3. ดานนวั
ตกรรมและ
้
ความเชีย
่ วชาญทางธุรกิจ
สิ งคโ มาเล อินโด ฟิ ลป
ิ ปิ
ปร ์ เซีย นีเซีย นส์
2
25
50
65
45
1
27
58
80
47
1
23
58
61
55
11
23
40
64
ดัชนีความสามารถในการ
แขงขั
่ นรวม
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
(Economic Performance)
2. ประสิ ทธิภาพของภาครัฐ
(Government Efficiency)
3. ประสิ ทธิภาพของภาคเอกชน
(Business Efficiency)
ไท สิ งค มาเล อินโด
ย โปร ์ เซีย นีเซีย
27 5
15
39
ฟิ ลป
ิ
ปิ นส์
38
9
13
7
33
31
22
3
15
26
31
18
8
4
31
19
19 1919
สถานภาพขีดความสามารถในการแขงขั
่ เทียบกับ
่ นของไทยเมือ
อาเซียนปี 2556 (ตอ)
่ Thailand
Malaysia Philippines Singapore Indonesia
0
10
20
2
4
25
30
40
39
50
46
51
60
13
5
13
23
20
29
30
32
55
3
4
14
25
31
39
46
51
59
70
Domestic Economy
9
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
Overall
International Trade
ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ
(Domestic Economy) มีส่วนสาคัญที่
ทาให้อันดับรวมของไทยดีขน
ึ้ จากอัตรา
การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ
20
20
สถานภาพขีดความสามารถในการแขงขั
่ เทียบกับ
่ นของไทยเมือ
อาเซียนปี 2556 (ตอ)
่
Malaysia Philippines Singapore Indonesia
Thailand
0
6
10
9
15
19
20
30
35
40
50
47
53
1
2
6
10
6
15
5
19
30
32
33
38
35
47
51
43
48
53
60
Public Finance
Fiscal Policy
Business Legislation
Societal Framework
22
ประสิ ทธิภาพของภาครัฐ
Overall
Institutional Framework
อันดับรวมของไทยดีขน
ึ้ จากอันดับที่ 26 ในปี 2555 เนื่องจาก ปัจจัยยอย
่
ด้ านนโยบายการคลัง กรอบการบริห ารด้ านสถาบัน
(Institutional
Framework) ดีขึ้น แต่ ไทยยัง ด้ อยด้ านก หมายด้ านธุ ร กิจ และกรอบ
ดาเนินการดานสั
งคม และยังตามหลังสิ งคโปรและมาเลเซี
ยในดานกรอบการ
้
้
์
ดาเนิ นการด้านสถาบัน ซึ่งสิ ง คโปร มี
้ ทีแ
่ ท้จริง ใน
์ จุ ดเด่นด้านอัตราดอกเบีย
ระยะสั้ น การตัด สิ นใจของภาครัฐ และประสิ ทธิภ าพของระบบราชการ
ในขณะทีม
่ าเลเซียมีความคลองตั
วในการปรับเปลีย
่ นด้านนโยบาย ก หมาย
่
และระเบีย บต่ างๆ และต้ นทุ น ของเงิน ลงทุ น ในขณะที่ ด้ านก หมายที่
เกีย
่ วข้องกับธุรกิจ ทัง้ 2 ประเทศ มีจุดเดนด
่ ้านความง่ายในการทาธุรกิจ
(Ease of Doing Business) ส่วนกรอบดาเนินการดานสั
งคม ไทยมีจุดออน
้
่
21
21
สถานภาพขีดความสามารถในการแขงขั
่ เทียบกับ
่ นของไทยเมือ
อาเซียนปี 2556 (ตอ)
่
18
ประสิ ทธิภาพของภาคเอกชน
Overall
ปรับตัวดีขน
ึ้ 5 อันดับจากอันดับที่ 23
ใ น ปี 2555 แ ต่ ป ร ะ เ ด็ น ที่ ไ ท ย ต้ อ ง
ป รั บ ป รุ ง คื อ ด้ า น ผ ลิ ต ภ า พ แ ล ะ
ประสิ ทธิภ าพที่ถึง แม้ จะปรับ ตัว ดีขึ้น ถึง
13 อันดับ จากปี กอนหนา แตยังคงอยู
22
22
สถานภาพขีดความสามารถในการแขงขั
่ เทียบกับ
่ นของไทยเมือ
อาเซียนปี 2556 (ตอ)
่
Malaysia
Philippines
0
Singapore
Indonesia
Thailand
3
4
16
17
20
25
25
30
34
40
41
40
41
54
58
51
54
59
52
54
58
50
60
48
โครงสรางพื
น
้ ฐาน
้
10
40
47
51
55
70
Basic Infrastructure
Technological Infrastructure
Scientific Infrastructure
Health and Environment
ปรับตัวดีขน
ึ้ เพียง 1 อันดับจากอันดับที่ 49 ในปี 2555 มา
เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 48
ใ น ปั จ จุ บั น
โดยเกือบทุก ปัจ จัย ยังอยูในเกณฑ
ค
่
์ ่อนข้างต่า โดยสิ ง คโปร มี
์
จุ ด เ ด่ น ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ สู ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
วิท ยาศาสตร ในโรงเรี
ย น การดึง ดู ด นั ก เรีย นต่างชาติ การ
์
บริหารจัดการเมือง ในขณะทีม
่ าเลเซียมีจุดเดนด
่ ้านการลงทุน
ในระบบโทรคมนาคม การส่งออกสิ นค้า Hi-Tech และมีการ
ลงทุนด้าน R&D สูงกวาไทย
การให้เงินสนับสนุ นด้านการ
่
วิจย
ั และการส่งเสริมการรวมทุ
นด้าน R&D ระหวางรั
่
่ ฐและ
Overall
23
23
เค้าโครงการบรรยาย
1. อนาคตประเทศไทย
2. ประเด็นปัญหาสาคัญของประเทศ
3. สถานภาพขีดความสามารถในการแขงขั
่ นของ
ไทยเมือ
่ เทียบกับอาเซียน
และเป้าหมาย
4. ความทาทาย
้
5. ยุทธศาสตรอาเซี
ยน
์
24
24
เ ส ถี ย ร ภ า พ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ ์ ดี แ ล ะ
โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ มี แ น ว โ น้ ม ข อ ง ก า ร
เปลี่ย นแปลงไปสู่ การผลิต ที่ม ีคุ ณ ภาพและยั่ง ยืน ด้ วย
การเพิ่ม ผลิต ภาพการผลิต และคุ ณ ค่ าของสิ นค้ าและ
บริการบนฐานความรู้และสร้างสรรคอย
อเนื
่องมาก
่
่
์ างต
ขึ้ น
ความทาทายในการรั
กษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
้
แต่ เศรษฐกิจ ไทยปี 2556
ยัง ต้ องเผชิญ กับ ความท้ าทาย
จากปัจจัยสาคัญๆ 4 ประการ
คือ
1)ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง อุ ป ส ง ค ์
ภายในประเทศซึ่ ง เป็ นแรงขับ เคลื่ อ นอัต ราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2555 มีแนวโน้มทีจ
่ ะ
อ่อนแรงลงตามล าดับ โดยเ พาะแรงขับ เคลื่อ น
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะสั้ น และแรงส่ ง
จากรายจ่ ายเพื่อ ฟื้ นฟู บู ร ณะประเทศในช่ วงหลัง
ภาวะอุทกภัย
2)ภาคการส่ งออกยัง มีข้ อจ ากัด ในการขยายตัว จาก
เศรษฐกิจโลกทีย
่ งั อยูในช
่
่ วงปรับตัวจากภาวะความ
ไมสมดุ
ลซึ่งส่งผลให้ อุป สงค โดยรวมของตลาดโลก
่
์
ยังมีแนวโน้มทีจ
่ ะยังอยูในช
่
่ วงชะลอตัวซึ่งทาให้การ
แข่ ง ขั น ใ นตล าด โ ล กมี ค วา มรุ น แ ร ง แ ล ะกา ร
เปลี่ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ย นระหว่ างค่ าเงิน
สกุลหลัก
3)แรงกดดันด้านฐานะทางการคลังมีแนวโน้ มเพิม
่ ขึน
้
ตามการด
น มาตรการกระตุ
จ ระยะสั้ น
นอกจากนี
้ าเนิ
ต้องจั
ดทามาตรการส้นเศรษฐกิ
่ งเสริมให้นักลงทุน
และการด าเนิ
น โครงการลงทุ
น ขนาดใหญ
่ ของ
ไทยออกไปลงทุ
นในต
างประเทศมากขึ
น
้ รวมทัง้ การ
่
ฐ น
จัดภาครั
เตรียมพื
้ ทีใ่ หมและการจั
ดทานโยบายส่งเสริมการ
่
4)ก น
า จากต
ร ป รั บ
ลงทุ
างประเทศที
่ เขึศน
้ ร ษ ฐ กิ จ เ พื่ อ ส ร้ า ง ขี ด
่ โ ค ร ง ส ร้ เา่ พิงม
ฟิ ลป
ิ อินโด สิ งคโ
ปัจจัยชีว้ ด
ั ไทย มาเลเ
ซีย ปิ นส์ นีเซีย ปร ์
มูลคา่
31
GDP
มูลคา่
การ
26
ลงทุนใน
ตางประเ
่
ทศ
33
37
16
34
19
38
31
13
25
25
ความทาทายในการพั
ฒนาประสิ ทธิภาพระบบราชกา
้
ให้สามารถตอบสนองตอความต
องการของภาพเอกช
่
้
การบริ ห ารการคลัง
เป็ นอุ ป สรรคต่ อการ
พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถในการ
แข่ งขั น เนื่ องจา ก
การเก็
ภาษี
ิ เุคนิคล
ก า ร เ ริบ่ ม
ต้ นนดิตาบ
น
จากก
ยังไมเป็
น
่ up
ธุรกิจ าไร
(Start
ธร
ร ม แล
ะ เ ท่ าจเานวน
ที ย ม
days)
ไทยใช
้
แ
ลในการเริ
ะ ยั ง ไ ม่ ส ่ ม
าต
ม นใน
ารถ
วัน
้
จั
ด ก าาธุ
ร ปัร กิ
ญจหนานถึ
า ก า รง
การท
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส
ห
ลี กวัเนลี่ ย ใง น
ภข
าณ
ษี จะ น
2
9
ที่
ปั ญ ห า ทุ จ ริ ต
ก
อคโปร
ใ ห้ เ กิ
ดเวลาเพี
อุ ป ส ร รยคง
่
สิ
ง
ใช
คอรัป ชั่น์ ้ ซึ่ ง ส่ งผล
ทางการเงิ
การคลั
3 วั น ซึ่ งนไท
ยต อ งง
ปัจจัยชีว้ ด
ั
การหนีภาษี
ส่งผลตอ
่ น
การดาเนิ
ธุรกิจ
ฟิ ลป
ิ ปิ อินโด สิ งคโ
ไทย มาเลเ
ซีย
นส์ นีเซีย ปร ์
34
18
38
35
1
14
30
24
41
31
36
4
4
39
33
45
29
19
52
40
50
59
45
25
20
44
28
11
11
57
58
3
28
26
44
1226
ความโปรงใส
่
47
การติดสิ นบน
และคอรัปชัน
่
การปกป
้ อง
ทางการค
า
การจากัด้สิ ทธิ
ในการ
บริหารงาน
ของนักลงทุน
ชาวตางชาติ
่
ก หมาย
แขงขั
่ น า
ทางการค
้
ขาด
ประสิ ทธิภาพ
จานวนวันใน
การเริม
่ ตน
ธุรกิจ ้
ความเสี่ ยงจาก
ความไมมั
น
่ คง
่
ทางการเมือง
49
54
54
26
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม
แ ล ะ ผ ลิความท
ต ภ า พาทายในการพั
้ โ ด ย ร ว ม ฒนาประสิ ทธิภาพการผลิต
ทักในขณะที
ษะ และคุ
ณภาพกน
อ
่ ตอบสนองความต้องการของตลาด
ป
่ ระเทศอื
่ าลั
ๆ งคนเพื
มี
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ลั ง ค น
ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า มี
มาเล ฟิ ลป
ิ ปิ อินโด สิ งคโ
ปัจจัยชีว้ ด
ั
ไทย
เซีย นส์ นีเซีย ปร ์
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ผลิตภาพแรงงาน 57
46
59
58
15
ตอบสนองความต้ องการ คุณภาพของ
17
ของตลาดได
ก ว่ าไทย กาลังคน
ปั
ญ หาทัก ษะด
้ ดี้ านภาษา
32
15
14
47
เป็ นทีย
่ อมรับใน
ม
ม่ ระดับนานาชาติ
แ าลกะ เแทล ะคไโทนย ยัโ งลไ ยี
ระบบการศึ กษา
4
ส
า ม า ร งตถา่
สารสนเทศของไทยยั
ตอบสนองตอ
่
แ
ก
ปั
ญ
ห
า
ค
ว
า
ม
ไ
ม
43
12
29
34
โดยเ
ง
่
ทั
ก
ษะ
้ พาะอยางยิ
่
่
ความตองการ
้
ส
อ ด ค ล้ อ งงกฤษต
ร ะ ห ่าวกว
จ
ด้านภาษาอั
่ า ่าง ทางเศรษฐกิ
มาเลเ ฟิ ลป
ิ อินโด สิ งคโ
ปัจจัยชีว้ ด
ั
ไทย
ซีย
ปิ นส์ นีเซีย
ปร ์
ปริ
บความ
ม ามเ าณการผลิ
ล เ ซี ย ฟิตลิกัป
ปิ น ส์
ทักษา
2
ต
อ
ง
ก
า
ร
ก
า
ลั
ง
ค
น
56
31
34
51
แ ้ ล ะ อิ น โ ด นี เ ซี ย แ ล ะ ภาษาอังกฤษ
ร
้ ง า ษปัาญ
ด ทักษะทางภาษา
5
ทัวก ม
ษทั
ะภ
ที่ สหาามขา าร ถ
อ
่
แ
ง คง วาา น
50
18
9
34
ต อคบลส น อแง รต่ อ
ม ตอบสนองต
27
ความตองการของ
้
27
ทั้ง คุ ณ ภาพและปริม าณ
แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น แ ล ะ
ฒนาดานเทคโนโลยี
การวิจ
เ งิ น กความท
อ ง ทุ นาทายด
้ ร่ ว ม เ พืานการพั
้ ่อ
้
ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย
พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี
มาเลเ ฟิ ลป
อินโด สิ งค
ิ
ไทย
ปั
จ
จั
ย
ชี
ว
้
ด
ั
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม น้ อ ย
ซีย ปิ นส์ นีเซีย โปร ์
รวมทั
ง้ ขาดก
ระเบี
ยบ การร่ วมทุ น ด้ าน 32 2 19 29 5
มีก ารใช
้ ประโยชน
์จาก
R&D รัฐเอกชน
ที
่
เ
อื
้
อ
ต
อ
ก
า
ร
ล
ง
ทุ
น
ฯ
งานวิ จ ั ย่ น้ อย เพราะ ก อ ง ทุ น เ พื่ อ
5
35
4
40
29
โดยเ
พาะภาคเอกชน
ก หมาย
ก ระเบียบที่ พัฒนาเทคโนโลยี
ซึ
ะท่ชั้ อน
จ า ก สัและไม
ด ส่ ว น่ ก ระเบียบที่
มีอ่ งยูส่ไม
ด เจน
3
การลงทุ
น ด้ านวิ
จ ัย และ เอือ้ ตอ่
เอื้ อ ต่ อการพั
ฒ นาและ
39
5
36
40
การลงทุนพัฒนา
พั
ฒ
นาต
อผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
มวล
ป ร ะ ยุ ก ่ต ์ ใ ช้ ง า น วิ ์จ ั ย นวัตกรรม
ิ ปิ อินโด สิ งค
มาเลเ ฟิ ลป
ปัจจัยชีว้ ด
ั
ไทย
รวมในประเทศ
นีเซีย โปร
ซีย
นส์
เ ท ค โ น โ ล ยี (GDP)
แ ล ะ การลงทุ
น R&D
18 ์
55
35
58
59
ขออนุ
ญ
าตใช
ภา
พ
รว
ม
ข
อง
ไ
ทย
ที
่
ต
า
ต
อ
GDP
(%)
่
้
นวัต กรรม โดยเ พาะ ่
39
30
52
43 25
สิ ทธิบต
ั ร
ก
ว
า
ก
ว
า
สิ
ง
ค
โ
ป
ร
แ
ล
ะ
อย่่ างยิ่ ง่ ก า รบั ง คั บ์ ใช้ การถายทอดองค
่
์
มาเลเซี
าง
ก ห มย
า หลายเท
ย ที่ เ กี่ ยาตั
่ ว ขว้ อ ง ความรูระหว
้
่
33
12
34
26 11
สถาบันการศึ กษา
ยั ง ข า ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ กับธุรกิจเอกชน
28

similar documents