Multi-View Active Appearance Models: Application to X

Report
Multidisciplinair project valpreventie bij 65+ in de
wijken Zuilen-Ondiep
T.E.M. Aarns, huisarts Gezondheidscentrum “de Brug” te Utrecht
Mei 2010
Inleiding:
 In de wijken Zuilen en Ondiep is respectievelijk 14,1 en 13,4% van de populatie boven de 65 jaar oud vergeleken bij een gemiddeld percentage in Utrecht
van circa 10%.
 Eén op de drie thuiswonende ouderen van 65 jaar of ouder valt ten minste één keer per jaar en 15% valt ten minste twee keer of vaker per jaar. In veel
gevallen zijn valincidenten bij de huisarts niet bekend, terwijl vallen vaak leidt tot al dan niet ernstig letsel, met als gevolg verlies van kwaliteit van leven,
vermindering van zelfredzaamheid, verlies van zelfstandigheid, verhoging van kosten binnen de gezondheidszorg.
 Valpreventie vereist een multifactoriële en multidisciplinaire aanpak. Dit is moeilijk te organiseren voor thuiswonende ouderen.
Doel van het project:
 Komen tot geprotocolleerde samenwerking tussen eerstelijns gezondheidswerkers: thuiszorg, huisartsen, praktijkondersteuners,
fysiotherapeuten en ergotherapeuten met betrekking tot vallen bij 65+.
 Het leveren van een bijdrage aan de samenwerking op wijkniveau die momenteel in ontwikkeling is in Zuilen en Ondiep.
 Op termijn het vormen van een netwerk rond valpreventie waarbij zowel primaire als secundaire preventie een plaats krijgen.
Methode:
Signaleren
Analyseren
Interventies plegen
Evalueren
Doktersassistente,
thuiszorg
Hulpmiddel: flyer
POH
Valanamnese
Orthostasemeting
Fysiotherapie
Tinetti
Functional Reach Test
Timed Get-Up-and Go
Beoordelen hulpmiddel
Beoordelen schoeisel
Evt. handknijpkracht
Ergotherapie
Veiligheid in en om het huis
Huisarts
Lichamelijk onderzoek
VAL INCIDENT BIJ 65+
Kan zeer bedreigend zijn voor de zelfredzaamheid en het
welbevinden.
Wordt vaak door de oudere zelf gebagatelliseerd o.a. uit angst voor
verlies van zelfstandigheid.
Het risico om te vallen kan soms door eenvoudige maatregelen
worden verkleind (bijvoorbeeld door het volgen van een cursus, het
gebruik van een rollator, het aanpassen van medicatie etc.).
POH is casemanager
Huisarts heeft de regie
Na 3 en 6 maanden
DUS:
vraag ernaar
vraag door
geef door (aan POH of huisarts)
Resultaten tot nu toe:
• Contacten zijn gelegd tussen huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeuten, ergotherapeut, thuiszorgorganisatie (Aveant).
• Samenwerkingsafspraken zijn gemaakt omtrent taakverdeling, communicatie en overleg.
• Een 5-tal ouderen hebben (deels) tot nu toe het protocol doorlopen. Dit aantal is te klein om het effect te kunnen beoordelen op het aantal valincidenten, valangst
en welbevinden. Komend jaar zullen meer patiënten het protocol doorlopen.
• Er is in kaart gebracht welke beweegprogramma’s en cursussen over valpreventie er zijn voor ouderen in Utrecht Noord West.
• Er is een aanvraag voor projectsubsidie in voorbereiding, met ondersteuning van Raedelijn (ROS Midden Nederland).
correspondentie: [email protected]

similar documents