Prezentācija_10.02.2015

Report
SIA «E Daugava»
ražošanas
MODERNIZĀCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA
Ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējā sabiedriskā apspriešana
Salgales pagasta pārvaldē, 2015. gada 10. februārī plkst. 15.00
Sanāksmes plāns
• Informācija par uzņēmuma esošo darbību
• Informācija par plānotajām izmaiņām
• Informācija par sabiedrības iespēju līdzdarboties
• Jautājumi un viedokļu izteikšana
Informācija par uzņēmumu (1)
• SIA „E Daugava” bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes
komplekss tika izveidots 2002.gadā.
• Atkritumu pieņemšanas un uzglabāšanas vieta „Akači-Atvari” tika
izveidota 2007.gadā, bijušās liellopu fermas “Medņi” ar palīgēkām
teritorijā, kur izbūvēta visa nepieciešamā infrastruktūra bīstamo
atkritumu pārstrādei un reģenerācijai. Kopējā uzņēmuma teritorija ir
5,88 ha.
Informācija par uzņēmumu (2)
• Komplekss ir esoša ražotne, kas atbilst likuma „Par piesārņojumu” 1.
pielikuma 5. punkta 1. apakšpunktam: iekārtas bīstamo atkritumu,
arī naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru
jauda pārsniedz 10 tonnu dienā.
• Uzņēmums darbojas atbilstoši 2013. gada 28. decembra atļaujai A
kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.JE10IA0001.
*Bilde no www.delfi.lv
Informācija par uzņēmumu (3)
Šobrīd uzņēmumam ir izsniegta atļauja šādām
piesārņojošām darbībām:
• Atkritumu pārstrāde destilācijas kolonnā (7000 t/g);
• Ar naftas produktiem piesārņotu absorbentu smalcināšana un ar naftas
produktiem vai ķīmiski piesārņotas grunts attīrīšana ar bioloģisko metodi
(10 000 t/g);
• Nolietoto automašīnu riepu pārstrāde pirolīzes iekārtā (1500 t/g);
• Piesārņota ūdens attīrīšana ar bioloģisko metodi (3000 m3/g);
• Nolietoto eļļas filtru pārstrāde (500 t/g);
• Nolietoto automašīnu riepu smalcināšana (4500 t/g);
• Lietotu plastmasas izstrādājumu smalcināšana un pārstrāde (800 t/g);
• Savākto bīstamo atkritumu uzglabāšana (6350 t/g).
Informācija par plānotajām izmaiņām (1)
• Turpmāk uzņēmums plāno attīrīt ar naftas produktiem vai ķīmiski
piesārņotu grunti ne tikai ar bioloģisko metodi, bet arī ar grunts
stabilizācijas un grunts oksidācijas metodi. Uzņēmums plāno palielināt
attīrāmas augsnes apjomu no 10 000 t līdz 30 000 t gadā, izbūvējot jaunu
grunts attīrīšanas laukumu 0,5 ha platībā.
• Uzņēmums plāno paplašināt atkritumu pārstrādes procesu pirolīzes
iekārtā, izbūvējot jaunu pirolīzes iekārtas moduli, lai turpmāk pārstrādātu
12 000 t nolietotu riepu gadā, kā arī uzsāktu dažāda veida bīstamo
atkritumu pārstrādi pirolīzes iekārtā. Papildus uzņēmums plāno pirolīzes
iekārtā līdzsadedzināt pirolīzes iekārtā radušos pirolīzes gāzi (1000 m3/g).
Informācija par plānotajām izmaiņām (2)
• Ņemot vērā uzņēmumā izbūvēto attīrīšanas iekārtu kapacitāti,
uzņēmums plāno palielināt attīrīšanas iekārtās attīrāmo piesārņotā
ūdens apjomu no 3000 līdz 30 000 m3/gadā.
• Ņemot vērā pieprasījumu, uzņēmums plāno uzsākt grunts un
būvatkritumu mazgāšanu (20 000 t/g), kā arī būvatkritumu
smalcināšanu uzņēmuma vajadzībām (500 t/g).
• Papildus uzņēmums plāno uzsākt RDF (Refuse-derived fuel - no
atkritumiem iegūts kurināmais (NAIK)) sajaukšanu ar neitralizētiem
naftas produktu atkritumiem (6200 t/g).
Informācija par sabiedrības iesaisti (1)
• No 2015. gada 27. janvāra ir publiski pieejama informācija par paredzēto
darbību un līdz 16. februārim Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības
iela 23, LV-1045 Rīga, [email protected]) gaida iedzīvotāju ierosinājumus,
kas jāvērtē ietekmes uz vidi novērtējumā.
• 2015. gada 10. februārī notiek sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sapulce,
kurā tiek uzklausīti un protokolēti iedzīvotāju jautājumi un ierosinājumi. Pēc
apspriešanas 3 darbdienu laikā protokols tiks pievienots pārējai publiskajai
informācijai www.eiroprojekts.lv/Salgale .
• Protokolā ir grūti precīzi atainot konkrētas norādes, īpaši ja tās ir skaitliskas
vai grafiskas, tāpēc aicinājums visiem, kam ir precīzi un detalizēti
ierosinājumi, tomēr nosūtīt tos birojam rakstiski pa pastu vai e-pastu.
Informācija par sabiedrības iesaisti(2)
• Pēc IVN ziņojuma sagatavošanas tas būs publiski pieejams, un
tiks izsludināts viena mēneša periods, kurā Vides pārraudzības
valsts birojs atkal gaidīs iedzīvotāju ierosinājumus. Šajā
periodā atkal notiks arī sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
• Iedzīvotāju ierosinājumi tiks izvērtēti, tiks attiecīgi papildināts
ietekmes uz vidi novērtējums un iesniegts birojam
izvērtēšanai. Iesniegtais precizētais novērtējums atkal būs
publiski pieejams un atkal varēs rakstiski paust viedokļus par
to.
• Divu mēnešu laikā birojs izdos atzinumu par paredzētās
darbības pieļaujamību vai atgriezīs ziņojumu papildināšanai,
tas tiks atkal iesniegts un atkal būs publiski pieejams
komentāriem, līdz sasniegs tādu kvalitāti, ka par to varēs izdot
atzinumu.
Paredzētās darbības akcepts
• Pēc biroja pozitīva atzinuma par paredzētās darbības
pieļaujamību pilnībā vai daļēji, to akceptē pašvaldība.
• Pēc paredzētās darbības akcepta, lai to uzsāktu, uzņēmumam
jāmaina piesārņojošās darbības atļauja, iestrādājot tajā
obligātos nosacījumus atbilstoši biroja atzinumam, kā arī vēl
citus, ko reģionālā vides pārvalde atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un pašvaldības un sabiedrības vēlmēm uzskata par
nepieciešamām un vēlamām.
• Jebkādām turpmākām kvalitatīvu un kvantitatīvu izmaiņu
iecerēm atļautajā darbībā ir jātaisa jauns ietekmes uz vidi
novērtējums.
Paldies par uzmanību!

similar documents