šeit

Report
Eiropas vietējo pašvaldību
hartas principu izpilde
Latvijā
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs
Aivars Lembergs
2012.gada 4.jūnijs, Rīga
Prezentācijas saturs
1. Vai Latvijā tiek pildītas starptautiskās saistības?
2. Vai Latvijā pašvaldības ir finansiāli neatkarīgas?
3. Kādas ir pašvaldību pilnvaras un iespējas, lai
strādātu vietējo iedzīvotāju interesēs?
4. Kā Latvijā pašvaldības tiek iesaistītas lēmumu
pieņemšanā?
Vietējās pašvaldības jēdziens
Vietējā pašvaldība nozīmē vietējās varas tiesības
un spēju likumā noteiktajās robežās regulēt un
vadīt nozīmīgu valsts lietu daļu uz savu atbildību
un vietējo iedzīvotāju interesēs
[Eiropas vietējo pašvaldību hartas 3.panta pirmā daļa]
Ņemot vērā, ka
pašvaldību finanšu neatkarība ir tik liela, cik tās
var prognozēt savu
ieņēmumu
apmēru nākotnē
un tiesīgas pašas plānot budžeta
vietējo iedzīvotāju interesēs,
izdevumus
Latvijā ir tieši atkarīgas no
centrālās valdības lēmumiem par pašvaldībām
pašvaldības
pieejamo finanšu resursu apmēru!
Hartas 9.panta trešā daļa:
Vismaz daļa no vietējo varu finansu resursiem ir
jāiegūst no vietējiem nodokļiem un maksas,
kuru likmes tās ir tiesīgas noteikt likumā
paredzētajās robežās
Pašvaldību ieņēmumu struktūra
2011.gadā, milj. LVL
nekustamā
īpašuma
nodoklis
110.2
8%
iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
649.4
45%
valsts regulētie
ieņēmumi
548.9
38%
pašvaldību
regulētie
ieņēmumi *
136,7
9%
* Pašvaldību regulētie ieņēmumi: maksas pakalpojumi, pašvaldību nodevas,
ziedojumi, ieņēmumi no īpašuma atsavināšana un dividendes.
Avots: Valsts kases mājas lapa: http://www.kase.gov.lv/?object_id=1527
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)
Nodokļa ieņēmumu pieauguma gados,
samazina
pašvaldību
budžetos
ieskaitāmo iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu,
lai nodokļa pieauguma daļu saņemtu valsts
budžetā!
valdība
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2011.-2012.gadā
milj.LVL
700.0
600.0
500.0
400.0
2012.g. – 2011.g.:
1) Saglabājot sadalījumu 18/82:
Valsts budžetā + 3,4 milj.LVL (+2,4%)
Pašvaldību budžetos +9,0 milj.LVL (+1,4%)
649.5
658.5
649.6
2) Koriģējot sadalījumu uz 20/80:
Valsts budžetā + 19,6 milj.LVL (+13,7%)
Pašvaldību budžetos +0,1 milj.LVL (+0%)
300.0
200.0
142.8
146.2
162.4
100.0
0.0
valsts budžetā
2011 (18/82)
pašvaldību budžetā
2012 (18/82)
2012 (20/80)
milj.LVL
1400
+22,7
1229.61252.3
1200
1000
Kopbudžeta lielāko nodokļu ieņēmumi
2011.-2012.gadā
+70,3
958.7
2012.g. - 2011.g.:
Valsts budžetā + 154,7 milj.Ls
Pašvaldību budžetos - 7,1 milj.Ls
1029
+0,1
800
+27,1
600
649.5 649.6
481.5 508.6
400
+15
196.4 211.4
200
+19,6
142.8 162.4
-7,2
110.2 103
0
Sociālās
Pievienotās
apdrošināšanas
vērtības
iemaksas
nodoklis
2011 izpilde (IIN 18/82)
Akcīzes
nodoklis
Uzņēmumu
ienākuma
nodoklis
Iedzīvotāju
Iedzīvotāju
Nekustamā
ienākuma
ienākuma
īpašuma
nodoklis
nodoklis
nodoklis
(valsts)
(pašvaldības)
2012 prognoze (IIN 18/82)
2012 prognoze (IIN 20/80)
milj.LVL
200
Valsts un pašvaldību konsolidēto
budžetu bilance (2000.gada cenās)
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
2000
valsts
-106
pašvaldības -16
2001
-58
-43
2002
-100
-44
2003
-98
-22
2004
-90
-7
2005
-83
-15
2006
-75
-5
2007
82
-18
2008
-260
-63
2009
-494
-35
2010
-518
33
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
Šobrīd:
pašvaldības iekasē likumā noteikto nodokli
tiesīgas piešķirt atvieglojumus, samazinot
savus ieņēmumus
Tiek plānots:
ieviest likmju koridoru, kas pašvaldībām dos
tiesības palielināt nodokļa apmēru tikai par
mājokli
IIN un NĪN īpatsvars pašvaldību
budžetu ieņēmumos, 2011.gadā
iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis (649,4
milj.LVL); 44,9%
NIN - zeme (56,4
milj.LVL), 3.9%
NIN - mājoklis
(12,2
milj.LVL);
0,8%
NIN - ēkas, būves
(41,6 milj.LVL),
2.9%
Avots: Valsts kases mājas lapa: http://www.kase.gov.lv/?object_id=1527
1. Saeimā atbalstīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes
samazināšana no 25% līdz 20% (ar 2013.gadu 24%).
2. Ar pašvaldībām nav bijusi neviena saruna par
ieņēmumu samazinājuma risinājumiem.
3. Vienīgais nodoklis par kuru būs tiesīgas lemt pašas
pašvaldības ir mājokļa nodoklis.
4. Lai kompensētu jau
atbalstīto IIN likmes
samazināšanu no
2013.gada līdz 24%,
mājokļa nodoklis
jāpalielina 3 reizes !
30
20
milj.LVL
24.4
12.2
10
0
iekasētais NIN no
mājokļiem 2011.gadā
IIN samazinājums
pašvaldībām
(2013.gadā)
Secinājums
Hartas 9.panta trešā daļa netiek ievērota, jo
pašvaldības finansu resursus neiegūst no
vietējiem nodokļiem.
Hartas 4.panta piektā daļa:
Gadījumos, kad centrālā vai reģionālā vara deleģē
savas pilnvaras vietējām varām, tām, cik
iespējams, jāļauj šo pilnvaru realizēšanu brīvi
pielāgot vietējiem apstākļiem
Tomēr attiecībā uz vairākām nozīmīgām pozīcijām,
pašvaldībām tiek ierobežotas brīvās
pielāgošanas tiesības. Pašvaldības kļūst par
“piedēkli” centrālai varai - PSRS vietējās Padomes
izpildkomitejas princips
Sociālie pabalsti - piemērs
Pašvaldībām primāri jānodrošina valsts noteikto
sociālo pabalstu izmaksa (GMI, Dzīvokļa pabalsts)
un tikai pēc tam var izmaksāt pašvaldības noteiktos
sociālos pabalstus.
Valsts noteikto pabalstu īpatsvars veido 47%
no 2011.gadā pašvaldību izmaksātajiem sociālajiem
pabalstiem.
Hartas 6.panta otrā daļa:
Vietējo valdību darbinieku dienesta apstākļiem jābūt
tādiem, kas atļauj augstas kvalifikācijas
darbinieku pieņemšanu darbā, balstoties uz
nopelniem un kompetenci; šajā nolūkā ir jānodrošina
atbilstoši mācību un darba samaksas apstākļi un
karjeras iespējas.
Hartas 7.panta otrā daļa:
Darba apstākļiem ir jānodrošina piemērota finansu
kompensācija par izdevumiem, kuri radušies pildot
attiecīgo amatu, kur iespējams kompensējot arī
ienākumu vai darba samaksas zaudējumu; kā arī
jānodrošina atbilstoša sociālā aizsardzība.
2010.gadā izveidota valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku
vienotā atlīdzības sistēma
Mērķis - panākt, ka par līdzvērtīgu amatu un atbildību dažādās
pašvaldību iestādēs darbinieks saņem vienādu atalgojumu.
Šī mērķa sasniegšanai amati tika sagrupēti saimēs un līmeņos,
katram nosakot atbilstošu mēnešalgas grupu un tai maksimāli
iespējamo mēnešalgas apmēru.
Rezultātā:
•
netiek ņemta vērā Latvijas reģionos esošā darba spēka
tirgus situācija,
• noteiktie atalgojuma ierobežojumi, pašvaldībām ar augstākām
darbaspēka prasībām,
neļauj
kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu.
nodrošināt speciālistus ar
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku vienotā atlīdzības sistēma
Mēnešalga, Ls
Bezdarbs, %
600
25%
500
20%
400
15%
300
10%
200
5%
100
0
0%
Rīgas reģions
Vidzemes
reģions
Kurzemes
reģions
Ventspils
2010 Sabiedriskā sektorā vidējā darba samaksa
2011 Bezdarba līmenis
Liepāja
Zemgales
reģions
Latgales
reģions
2011 Sabiedriskā sektorā vidējā darba samaksa
Datu avots: CSP
Darbinieku sociālās garantijas
Pašvaldība var nodrošināt tikai to darbinieku
veselības apdrošināšanu, kuri pakļauti reālam
dzīvības
(riskam).
vai
veselības
apdraudējumam
Hartas 9.panta ceturtā daļa:
Finansu sistēmām, uz kurām ir balstīti vietējām
varām
pieejamie
līdzekļi, ir jābūt pietiekami
daudzveidīgām un elastīgām, lai tās praktiski
dotu iespēju sekot izpildāmo uzdevumu izmaksu
patiesajai attīstībai.
Pašvaldību saistības
Centrālā vara ierobežo pašvaldību tiesības uzņemties
ilgtermiņa saistības, izņemot likumā par valsts
budžetu uzskaitītiem mērķiem.
Pašvaldībām
nav
tiesību
noteikt
savas
prioritātes, ko realizēt piesaistot kredītresursus.
Hartas 9.panta piektā daļa:
Finansiāli vājāko vietējo varu aizsardzība izsauc
nepieciešamību ieviest finansu izlīdzināšanas
procedūras vai līdzvērtīgus pasākumus, kuru
nolūks ir izlabot vietējo varu potenciālo
finansēšanas avotu un uzliktās finansu nastas
nevienādā sadalījuma radītās sekas.
nevar
ierobežot vietējo varu rīcības brīvību savu
Šāda
procedūras
pienākumu robežās.
vai
pasākumi
Pašvaldību finanšu izlīdzināšana
Regulē 1998.gadā pieņemtais likums «Par pašvaldību
finanšu izlīdzināšanu»
Kopš
valsts budžeta likumā tiek
paredzēta dotācija pilsētām ar zemākajiem
ieņēmumiem uz
1 iedzīvotāju, lai tās
sasniegtu «nabadzīgākā» novada ieņēmumu
līmeni
2010.gada
Pašvaldību vērtētie ieņēmumi uz
1 iedzīvotāju pēc izlīdzināšanas
2012.gadā
328
LVL gadā uz 1
iedzīvotāju
350
289 298
289 289
300
263
255
289
308
271
289
311
289 289
279
250
200
150
100
50
0
Daugavpils
Rēzekne
Jēkabpils
Liepāja
Ludzas novads
pēc izlīdzināšanas
pēc izlīdzināšanas ar papildus dotāciju pilsētām
pēc izlīdzināšanas, ievērojot esošo likumu un palielinot valsts dotāciju fondā
Finanšu izlīdzināšanas fonda resursi,
valsts
dotācija,
8.4
milj. LVL
pašvaldību
iemaksas,
61.1
Lai pilsētu ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju nebūtu zemāki
par «nabadzīgāko» novadu, izmantojot spēkā esošā
likuma «Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu» normas,
valsts budžeta dotācija fondā jāpalielina par 62 milj.
LVL
Hartas 4.panta sestā daļa:
Plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā par
jautājumiem, kas tieši attiecas uz vietējo varu, ar
tām nepieciešams konsultēties, cik iespējams
savlaicīgi un atbilstošā veidā.
Hartas 9.panta sestā daļa:
Ar vietējām varām atbilstošā veidā ir jākonsultējas
par metodi, kādā tām ir piešķirami pārdalāmie
līdzekļi
Valsts 2012.gada budžeta izstrāde
Datums
Pasākums
01.11.2011.
Slēgta MK sēde (apstiprina bāzes izdevumus)
04.11.2011.
Slēgta MK sēde (skata konsolidācijas pasākumus)
07.11.2011.
Slēgta MK sēde (skata konsolidācijas pasākumus)
08.11.2011.
Slēgta MK sēde (maina IIN proporciju uz 20/80)
15.11.2011.
Slēgta MK sēde (skata konsolidācijas pasākumus)
15.11.2011.
FM mājas lapā tiek publicēti konsolidācijas
pasākumi
30.11.2011.
LPS domes sēde (sarunas ar Ministru prezidentu
un Finanšu ministriju)
05.12.2011.
MK sēde (atbalsta valsts budžeta likumprojektu)
Sabiedrības līdzdalība
Valdības rīcības plāns (270 lp., 168 pasākumi)
MK mājas lapā 17.01.2012. ievietota ziņa:
„Otrdien, 17. janvārī, publiskojot apkopoto Valdības rīcības plāna darba
versiju, valdība aicina nevalstiskās organizācijas, nozaru asociācijas un citas
interešu grupas iesaistīties Valdības rīcības plāna izstrādes procesā,
iesniedzot savus priekšlikumus un papildinājumus”. Priekšlikumu
iesniegšanas termiņš – š.g. 19. janvāris (ieskaitot).
Nacionālā attīstības plāna 2014-2020.gadam prioritāšu
pamatojuma ziņojums (234 lp.)
MK mājas lapā 15.02.2012. ievietota ziņa:
„NAP prioritāšu pamatojuma ziņojums šodien tika prezentēts Ministru
kabineta locekļiem neformālā ministru semināra laikā, savukārt rītdien ar to
tiks iepazīstināti NAP izstrādes vadības grupas locekļi. Savu viedokli par
ziņojuma projektu aicināts izteikt ikviens sabiedrības loceklis”.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš – š.g. 27.februāris plkst.17:00.
Sabiedrības līdzdalība
LV nacionālo pozīciju aizstāvēšanai ES institūcijās izskatīšanai
un priekšlikumu sniegšanai vidēji tiek dots termiņš nepilnas 2
- 3 darba dienas.
Saņemšanas
datums
Tēma
Priekšlikumu
iesniegšanas
datums
24.04.2012. Latvijas nostāja par kultūras un radošās
nozares garantiju fondu
26.04.2012.
02.02.2012. KM sākotnējās pozīcijas projekts "Radošā
Eiropa" (2014-2020)
06.02.2012.
15.11.2011. VARAM: par LV nacionālās pozīcijas
saskaņošanu par teritoriālo kohēziju
16.11.2011.
28.11.2011. VARAM: par LV nacionālās pozīcijas
saskaņošanu par Eiropas Teritoriālās
Sadarbības regulas projektu
02.12.2011.
Esošās valdības koalīcija pašvaldībās
Vienotībai 12 pašvaldību priekšsēdētāji,
Nacionālajai apvienībai 3 pašvaldību priekšsēdētāji,
Reformu partijai nav pašvaldību priekšsēdētāju.
Valdības koalīcija vada 12% pašvaldību
Paldies par uzmanību!

similar documents