Slide 1 - Izglītības kvalitātes valsts dienests

Report
Izglītības kvalitātes valsts dienesta
redzējums par speciālās izglītības
programmu īstenošanas kvalitāti
vispārizglītojošās skolās
2013. gada 9. maijs
Izglītības programmu īstenošana
Izglītības programma ir izglītības iestādes izglītojošo
darbību reglamentējošs dokuments.
Izglītības likums 33.pants
Izglītības programmas atbilstoši valsts pirmsskolas
izglītības vadlīnijām vai valsts izglītības standartiem un
normatīviem izstrādā izglītības iestāde, saskaņojot ar tās
dibinātāju.
Izglītības likums 33.pants
Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot vienu vai vairākas
izglītības programmas.
Izglītības likums 36.pants
Speciālās izglītības programma izglītojamajiem
(ievērojot veselības traucējumu)
• ar redzes traucējumiem pamatizglītības iegūšana var ilgt 10
gadus, bet vidējās izglītības iegūšana — trīs gadus,
• ar dzirdes traucējumiem:
vājdzirdīgiem izglītojamajiem pamatizglītības iegūšana var
ilgt 10 gadus, bet vidējās izglītības iegūšana — trīs gadus,
nedzirdīgiem izglītojamajiem pamatizglītības iegūšana var
ilgt 11 gadus, bet vidējās izglītības iegūšana — trīs gadus,
• ar fiziskās attīstības traucējumiem pamatizglītības iegūšana
ilgst deviņus gadus, bet vidējās izglītības iegūšana — trīs
gadus,
Speciālās izglītības programma izglītojamajiem
(ievērojot veselības traucējumu)
• ar somatiskām saslimšanām pamatizglītības iegūšana
paredzēta deviņiem gadiem,
• ar valodas traucējumiem pamatizglītības iegūšana paredzēta
deviņiem gadiem, bet smagiem valodas traucējumiem
pamatizglītības iegūšana var ilgt 10 gadus,
• ar mācīšanās traucējumiem pamatizglītības iegūšana var ilgt
10 gadus,
• ar jauktiem attīstības traucējumiem pirmsskolā izglītojamie
apgūst līdz 7 gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa
un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības
programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu
gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai
psihologa atzinumu,
Speciālās izglītības programma izglītojamajiem
(ievērojot veselības traucējumu)
• ar garīgās veselības traucējumiem pamatizglītības
iegūšanai ir paredzēta deviņiem gadiem,
• ar garīgas attīstības traucējumiem pamatizglītības iegūšanai
ir paredzēta deviņiem gadiem:
garīgas attīstības traucējumiem un redzes vai dzirdes
traucējumiem var ilgt 10 gadus,
nedzirdīgiem izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem — 11 gadus,
• ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem
smagiem attīstības traucējumiem pamatizglītības iegūšanai
paredzēta deviņiem gadiem, un atkarībā no izglītojamā
veselības stāvokļa un izglītības iestādes iespējām izglītības
programmu var īstenot ilgākā laikposmā, bet ne ilgāk par 12
gadiem.
Speciālās izglītības programmas īstenošana
Speciālās izglītības programmas īsteno, ņemot vērā izglītības
programmā noteiktos galvenos mērķus, uzdevumus un
obligāto saturu, atbilstoši izglītojamo attīstības traucējumu
veidam, spējām un veselības stāvoklim.
Vispārējās izglītības likums 50.pants
Nodrošinot izglītojamajiem ar iegūtiem vai iedzimtiem
funkcionāliem traucējumiem iespēju iegūt vispārējo izglītību
atbilstoši viņu speciālajām vajadzībām.
Vispārējās izglītības likums 49.pants
Izglītojamie ar speciālām vajadzībām pēc pamatizglītības vai
vispārējās vidējās izglītības iegūšanas speciālās izglītības
iestādē viena līdz triju gadu laikā var apgūt arī profesionālās
izglītības programmas.
Vispārējās izglītības likums 50.pants
Speciālās izglītības programmas īstenošana
Valsts vispārējās izglītības standarts ir obligāts ikvienam,
kas izstrādā un īsteno vispārējās izglītības programmas.
Vispārējās izglītības likums 15.pants
Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas ir obligātas ikvienam,
kas izstrādā un īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
Vispārējās izglītības likums 15.¹ pants
Izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšana
vispārējās izglītības iestādēs
Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestādēs, kurās ir atbilstošs nodrošinājums, var integrēt
izglītojamos ar speciālām vajadzībām.
Vispārējās izglītības likums 53.pants
Atbilstošu atbalsta pasākumu pieejamību izglītojamajiem ar
speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības
iestādē, nodrošina izglītības iestāde.
Vispārējās izglītības likums 53.pants
Izglītības iestāde katram integrētam izglītojamajam ar
speciālām vajadzībām izstrādā individuālu izglītības
programmas apguves plānu.
Vispārējās izglītības likums 53.pants
Ministru kabineta noteikumi,
kas jāievēro izglītības iestādēm,
īstenojot speciālās izglītības programmas
• Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.149
“Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un
obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”
• Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumi Nr.820
“Kārtība, kādā izglītojamo uzņem internātskolā, speciālajā
izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības
grupā, kā arī atskaita no speciālās izglītības iestādes un
speciālās pirmsskolas izglītības grupas”
• Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.710
“Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši
izglītojamo speciālajām vajadzībām”
Ministru kabineta noteikumi,
kas jāievēro izglītības iestādēm,
īstenojot speciālās izglītības programmas
• Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.533
“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”
• Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi
Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”
• Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumi Nr.715
“Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu
un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu
standartiem”
• Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumi Nr.347
“Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai
izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”
Papildus informācija
par speciālās izglītības jautājumiem
• Valsts izglītības satura centra tīmekļa vietnes
www.visc.gov.lv sadaļā „Speciālā izglītība”
http://visc.gov.lv/specizglitiba/info.shtml, tostarp metodiskos
materiālus, informāciju par atbalsta pasākumiem un valsts
pedagoģiski medicīnisko komisiju
• Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes
www.ikvd.gov.lv sadaļas „Tiesību aizsardzība izglītībā”
apakšsadaļā „Atbalsts skolvadībā” ievietotajā informatīvajā
materiālā izglītības iestādes rīkojumu izdošanai
http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/2013/infomat/Kvalitates_dienests_Inf
ormativais_materials_izgl.iest.rik.izdos._14.01.2013..pdf
Sagatavojot
speciālās izglītības programmas licencēšanai
jāņem vērā
•
•
•
•
•
Vai izglītības iestādes nolikums paredz speciālās izglītības
programmas īstenošanu?
Vai dibinātājs ir informēts par šādas programmas
īstenošanas nepieciešamību?
Vai izglītības iestādē ir nepieciešamais pedagoģiskais
personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, lai mācītu speciālās
izglītības programmās?
Vai izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām spēs
nodrošināt atbalsta pasākumus ikdienā, mācību procesā
un valsts pārbaudes darbos?
Kā organizēt mācību procesu vienlaikus īstenojot
speciālās izglītības programmas un citas izglītības iestādē
īstenotās izglītības programmas?
Sagatavojot
speciālās izglītības programmas licencēšanai
jāņem vērā
1. Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumu Nr.775
„Vispārējās un profesionālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība” 2. un 3.punktā noteiktais:
1.1. izglītības iestāde iesniedz dienestā iesniegumu
(aizpilda šo noteikumu 1.pielikumu),
1.2. izglītības iestādes izsniegtu izziņu par attiecīgās
izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu un
materiāltehnisko nodrošinājumu,
1.3. izglītības iestādes dibinātāja saskaņojumu izglītības
programmas īstenošanai.
2. Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumi
Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”.
Problēmjautājumi
vispārizglītojošajās iestādēs,
kurās integrēti izglītojamie ar speciālajām vajadzībām
kvalitātes novērtēšanā (akreditācijās)
1. Izglītojamiem, kuri integrēti pamatizglītības programmā,
netiek nodrošināts pilnvērtīgs mācību process:
1.1. mācību stundu laikā izglītojamie netiek iesaistīti
mācību stundu aktivitātēs,
1.2. netiek sniegta palīdzība izglītojamiem ar mācīšanās
grūtībām un talantīgajiem izglītojamiem,
1.3. mācību stundās maz izmanto interaktīvās mācību
metodes.
2. Atsevišķu pedagogu nelielā pedagoģiskā pieredze
speciālās izglītības programmu īstenošanā.
Problēmjautājumi vispārizglītojošajās iestādēs,
kurās integrēti izglītojamie ar speciālajām vajadzībām
kvalitātes novērtēšanā (akreditācijās)
3. Izglītības iestādes pedagoģiskajam personālam nav
atbilstošas izglītības, lai mācītu speciālajās izglītības
programmās, t.sk. trūkst iemaņu un zināšanu darbā ar
izglītojamiem, kuri mācās speciālajās izglītības
programmās.
4. Atsevišķos gadījumos izglītības iestādēs, kuras īsteno
speciālās izglītības programmas:
4.1. nav izstrādāts un izglītības iestādes vadītāja
apstiprināts individuālais vai grupu nodarbību plāns,
4.2. nav noteikts nodarbību norises laiks.
Problēmjautājumi
vispārizglītojošajās iestādēs, kurās integrēti izglītojamie
ar speciālajām vajadzībām
izskatot iesniegumus
1.Izglītības iestādēs pilnā apmērā netiek nodrošināts
nepieciešamais speciālās izglītības programmas
īstenošanai vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības klasē integrētiem izglītojamiem
ar speciālām vajadzībām atbilstošais nodrošinājums,
2. Izglītības iestādēs integrētiem izglītojamajiem, kuri
apgūst speciālās izglītības programmas, mācību
priekšmetos netiek nodrošināts atbilstošs mācību stundu
apjoms, proti, izglītības process notiek pēc vairākuma
izglītojamo stundu saraksta, kas netieši norāda, ka
integrēto izglītojamo izglītības process notiek formāli
(piemēram, ja speciālo izglītības programmu mācību plānā
ir paredzētas 4 matemātikas stundas, bet izglītojamie
apgūst tikai 3 matemātikas stundas).
Problēmjautājumi
vispārizglītojošajās iestādēs,
kurās integrēti izglītojamie ar speciālajām vajadzībām
izskatot iesniegumus
3. Izglītības iestādēs katram integrētam izglītojamajam ar
speciālām vajadzībām nav izstrādāts individuālais
izglītības programmas apguves plāns.
4. Izglītības iestādes pedagogiem nav ieguvuši atbilstošu
izglītību un profesionālo kvalifikāciju, lai piedalītos
speciālās izglītības programmu īstenošanā, t.sk. nav
pilnveidojuši savu profesionālo kvalifikāciju.
2010. - 2012.gadā licencētās
pirmsskolas izglītības programmas
Licencētās pirmsskolas izglītības programmas 2010.-2012.
600
500
553
400
Izdotās licences 300
Pirmsskolas izglītības
programmas
340
281
Speciālās pirmsskolas izglītības
programmas
200
185
100
64
136
0
2010
2011
2012
2010. - 2012.gadā licencētās
vispārējās pamatizglītības programmas
Licencētās pamatizglītības programmas 2010. - 2012.
400
350
378
300
295
Pamatizglītības programmas
250
200
205
197
173
150
138
100
50
0
2010
2011
2012
Speciālās pamatizglītības
programmas
2010. - 2012.gadā licencētās
vispārējās vidējās izglītības programmas
Licencētās vispārējās vidējās izglītības programmas 2010. - 2012.
350
330
300
250
Vispārējās vidējās izglītības
programmas
200
131
150
Speciālās vidējās izglītības
programmas
126
100
50
3
3
1
0
2010
2011
2012
Konsultācijas par vispārējās izglītības programmu licencēšanu,
izstrādi, grozījumiem un īstenošanu var saņemt Izglītības
kvalitātes valsts dienestā Licencēšanas un reģistru
departamentā pie
vecākajām ekspertēm
Dinas Jēkabsones un Liesmas Neipreisas
pa tālruni 67507832
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, tālrunis 67222504,
e-pasts [email protected], www.ikvd.gov.lv

similar documents