No Slide Title

Report
Pašvaldību investīciju piesaistes iespējas
uzņēmējdarbības veicināšanai, labās
un sliktās prakses piemēri
2011. gada oktobris
MĒRĶI TERITORIJAS ATTĪSTĪŠANĀ
Veikt uzņēmējdarbību
Līdzekļu ieguldīšana objektos, kas:
1) nerada/mazina zaudējumus
2) nav jāuztur no pašvaldības budžeta
3) rada papildus ienākumus
Atbalstīt uzņēmējdarbību
PAŠVALDĪBAS IEGUVUMI INVESTĪCIJU PIESAISTĒ
Jauni projekti
Darba vietas
Tēls
Nodokļi
Uzlabojumi
KĀDĒĻ VĒLAMAS (ĀRVALSTU) INVESTĪCIJAS?
Nodarbināto skaits, %
Apgrozījums uz vienu nodarbināto, Ls
70,000
65,012
21.3%
60,000
50,000
78.7%
40,000
30,000
25,266
20,000
10,000
Uzņēmumos ar ārvalstu kapitālu
Uzņēmumos ar LV kapitālu
Avots: Lursoft (dati par 2010. gadu)
0
Uzņēmumos ar
ārvalstu kapitālu
Uzņēmumos ar
LV kapitālu
ĀRVALSTU TIEŠĀS INVESTĪCIJAS
... ir citas valsts rezidenta
ieguldījums LV uzņēmuma
pamatkapitālā
(vismaz 10%)
Uzskaita:
• pašu kapitālā
• re-investētā peļņā
• citā kapitālā
Investors nav “bagāts tēvocis”…
Viņš vienmēr vēlas nopelnīt un nopelnīt daudz!
KĀDAS INVESTĪCIJAS LATVIJAI IR NEPIECIEŠAMAS?
Ieteicamie kritēriji investīciju
projektu veicināšanai, izvēlei,
atbalstam
- Eksporta veicināšana
- Importa aizvietošana
- Jaunas tehnoloģijas
- Inovatīvi produkti/risinājumi
- Konkurences veicināšana
EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA
- Esošo un potenciālo resursu analīze
- Resursu potenciālās izmantošanas novērtējums
Apkopot/analizēt informāciju par pašvaldības kapacitāti
Sniegt informāciju par pašvaldības resursiem un prioritātēm potenciāliem investoriem,
uzņēmējiem, LIAA, u.c.
Mērķis:
Pašvaldības piedāvājuma sagatavošana
(vietējam/ārvalstu uzņēmējam)
Līdzekļi:
• Pašvaldības darbinieks/struktūrvienība
• Ekspertu piesaiste (valsts, reģiona, NVO)
• Dialogs ar vietējiem uzņēmējiem
KRITĒRIJI RESURSU IZVĒRTĒŠANAI
– Infrastruktūras nodrošinājums/kapacitāte
– Darbaspēks, darba spēka pieejamība
– Dabas resursi
– Zināšanas (izglītības līmenis, iespējas, tehnoloģiskais nodrošinājums un tā
attīstība u.c.)
– Privātā sektora aktivitāte – spēja/vēlme iesaistīties
– Citi pašvaldības īpašie “bonusi”, priekšrocības (USP*)
* USP – Unique Selling Point (unikālais pārdošanas piedāvājums)
Piemērs (I): Resursi
•
Iedzīvotāju skaits: 8 000 (6 000 darba spējīgā vecumā(4 000 nodarbinātie))
•
Attālums no Rīgas- 250 km,
•
Sabiedriskais transports: starp novada centru un Rīgu autobuss kursē 3 reiz
dienā abos virzienos, bet no novada centra uz apkārtējiem novadiem 1-2 reizes
dienā abos virzienos.
•
Kvalifikācijas: pamatā pārtikas tehnologi (piena, gaļas pārstrāde), kokapstrādes
operatori, lauksaimnieki.
•
40% teritorijas klāj meži, 50% teritorijas lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
10% - dzīvojamā apbūve, u.c.
•
5 kokzāģētavas, 3 lielas saimniecības, kas apstrādā 50% no visas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 1 piena pārstrādes rūpnīca, 1 dzīvnieku
kautuve, 1 neliela automehāniķu darbnīca, 1 pansionāts, 6 veikali un 2
benzīntanki, u.c.
•
Kvalitatīvi (efektīvi) IKT pakalpojumi (infrastruktūra) pieejama vienīgi novada
centrā.
•
Nekustamie īpašumi ar esošu un perspektīvā plānotu industriālu izmantošanu
ir privātpersonu īpašumā.
Piemērs (II): Ēnu novads
•
Noteiktās nozares: kokapstrāde, lauksaimniecība, pārtikas rūpniecība,
transports un loģistika, mašīnbūve un metālapstrāde, informāciju
tehnoloģijas, kā arī tūrisms.
•
Publiskās investīcijas: Novada centrā veiktas investīcijas apkures, ūdens
apgādes un kanalizācijas sistēmas modernizēšanā un pilnveidošanā.
Investīcijas publisko ceļu sakārtošanā, skolas sporta laukuma un jaunas
halles būvniecībā, kultūras nama atjaunošanā, novada muzeja izveidē,
tūrisma taku izveidē.
•
Pašvaldībā pastāv profesionālās izglītības programma pārtikas
pārstrādes tehnologiem.
•
Pašvaldības mājas lapā ir īss apraksts latviešu valodā par to, ka
pašvaldībā ir uzņēmējdarbībai draudzīga vide.
Piemērs (III): Saules novads
•
Noteiktās nozares: kokapstrāde, lauksaimniecība, pārtikas rūpniecība, sociālā
aprūpe un informāciju tehnoloģijas.
•
Publiskās investīcijas: novada centrā veiktas investīcijas komunikāciju
infrastruktūras sakārtošanā, tai skaitā līdz industriālo objektu robežām. Plānotas
investīcijas pašvaldībai piederošu industriālo teritoriju un ēku attīstība.
•
Iespēju robežās pašvaldība izmanto nodokļu atlaižu iespējas.
•
Notiek profesionālās izglītības sistēmas pielāgošana darba tirgus (esošo
uzņēmumu) vajadzībām.
•
Pašvaldības attīstības pārvaldē ir atsevišķs darbinieks, kas nodarbojas ar ārvalstu
un vietējo uzņēmēju apkalpošanu.
•
Pašvaldības mājas lapā pieejama detalizēta informācija par pašvaldības resursiem,
darba spēka kvalifikācijām, atalgojuma līmeņiem, uzņēmējdarbībai perspektīvajām
nozarēm un projektiem, nekustamajiem īpašumiem uzņēmējdarbības attīstīšanai,
pašvaldības atbalstu, u.c. Visa informācija detalizēti pieejama kā LV, tā EN un RU.
•
Sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem tiek izstrādāti potenciālie projekti ar būtisku
ieguvumu pašvaldības attīstībai.
Salīdzināmā priekšrocība
• Relatīvā priekšrocība jeb salīdzināmā priekšrocība ekonomikā
kādas lietas ražošanā ir tad, ja tās alternatīvās (salīdzinošās)
izmaksas, lai ražotu konkrēto preci, ir zemākas nekā citiem.
• Alternatīvas izmaksas - vislielākais iespējamais ieguvums, kāds
varētu būt, izmantojot esošos resursus citādā veidā.
MĒŖĶA NOZARES INVESTĪCIJU PIESAISTEI (1)
Mērķa nozares ārvalstu investīciju piesaistei Kokapstrāde
Pirmapstrādes produktu (izejvielu) izmantošana augstākas pievienotās vērtības
produktu (piemēram, mēbeļu) ražošanai.
Mēbeļu ražošana, līmētu konstrukciju izmantošana celtniecībā; vairākstāvu koka
ēku celtniecība, citu koksnes produktu izstrāde, dažādoti Latvijā saražotās
koksnes izejmateriāli.
Jaunu koksnes izejmateriālu pielietošanas veidu noteikšana.
Metālapstrāde, mašīnbūve un elektronika
Gala produkta ražošanas attīstība dažādos mašīnbūves segmentos (iekārtas,
tehnoloģiskais aprīkojums, transporta līdzekļu ražošana, u.c.), lai izmantotu
esošos Latvijas apakšpiegādātājus un orientētos uz augstas pievienotās
vērtības produktu ražošanu.
Specifiskas metālu virsmu apstrādes tehnoloģijas.
Transports un loģistika
Jaunu pārvadājumu virzienu attīstība, it īpaši Vidusāzijas un Ķīnas virzienā,
pārvadājumu un pārkrauto kravu apjomu palielināšana, piesaistot jaunus kravu
veidus.
Pārstrādes vai ar loģistiku saistītu pakalpojumu attīstīšana brīvostu un speciālo
ekonomisko zonu teritorijās.
Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģija 2011.-2015.gadam (projekts)
MĒŖĶA NOZARES INVESTĪCIJU PIESAISTEI (2)
Mērķa nozares ārvalstu investīciju piesaistei Informācijas tehnoloģijas
Jaunu lietojumprogrammu (aplikāciju) izstrādes centru veidošana,
tīmekļa vietņu dizaina veidošana.
Programmu veidošana spēļu un apmācības vajadzībām lietošanai
datoru vai mobilo iekārtu vidē.
Lielu multinacionālo kompāniju ārpakalpojumu centri
biznesa procesu apkalpošanai,
attālinātas apkalpošanas centru veidošana.
Zaļās tehnoloģijas
Enerģijas (elektroenerģija, siltumenerģija) vai attiecīgās enerģijas
nesēja (piemēram, biogāze, otrās paaudzes biodegviela, granulas u.c.)
ražošana, izmantojot vietējos atjaunojamos energoresursus, pretstatā
izejvielu (piemēram, rapši, kārkli u.c.) ražošanai.
Efektīvāku tehnoloģiju ieviešana.
Jaunu iekārtu ražošana atjaunojamās enerģijas iegūšanai un
uzkrāšanai, kā arī vides aizsardzībai.
Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģija 2011.-2015.gadam (projekts)
MĒŖĶA NOZARES INVESTĪCIJU PIESAISTEI (3)
Mērķa nozares ārvalstu investīciju piesaistei Dzīvības zinātnes
Jaunu produktu radīšana, balstoties uz jaunākajiem pētījumiem biotehnoloģiju
un farmācijas jomās.
Jaunu medicīnisko iekārtu un farmācijas produktu ražošanas iekārtu izstrāde.
Veselības aprūpe
Veselības tūrisms, kas ietver organisma vispārējā stāvokļa un labsajūtas
uzlabošanu, kā arī slimību profilaksi, ārstēšanu un rehabilitāciju.
Kūrortu, rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšana, vecāka gada gājuma cilvēku
aprūpe.
Jaunu veselības aprūpes metožu izstrāde (piemēram, telemedicīna u.tml.).
* Pārtikas ražošana …
Pārtikas produktu ražošanai ar augstu pievienoto vērtību.
Jaunu tehnoloģiju izstrādē un pielietošanā.
Jaunu pārtikas produktu izejmateriālu pielietošanas, pārstrādes un
iepakošanas veidu izpētē un ieviešanā.
Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģija 2011.-2015.gadam (projekts)
Kontaktinformācija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra:
Guntis Lauskis
Pēteris Zariņš
Investīciju projektu departaments
T. 6703 9471
T. 6703 9473
[email protected]
[email protected]
Paldies par uzmanību!

similar documents