Prezentacija EFTA

Report
Управа царина Србије





ЕФТА (European Free Trade Association) је међувладина
организација основана 1960.год. са седиштем у Женеви
Циљ је био стварање оквира за либерализацију
трговине робом међу државама чланицама
ЕФТА је основана од стране 7 следећих држава:
Аустрије, Данске, Норвешке, Португала, Шведске,
Швајцарске и Велике Британије
Чланство се мењало па су се тако прикључиле Финска
(1961.), Исланд (1970.) и Лихтенштајн (1991.) док су
изашле Велика Британија и Данска (1973.), Португал
(1986.) као и Аустрија, Финска и Шведска (1995.)
Данас су чланице ЕФТЕ: Исланд, Лихтенштајн,
Норвешка и Швајцарска


У 2008.год. укупна трговинска размена између
ЕФТА земаља и Србије износила је 338 милиона $
Србија је увезла робу у вредности од 267 милиона
$ и то углавном фармацеутске производе, машине,
оптичку, медицинску опрему, сатове и хемикалије,
док је извезла робу у вредности од 71 милион $,
првенствено алуминијум и производе од њега,
машине, као и воће




Потписан 17. децембра 2009.
Ратификован од стране Народне
скупштине РС 26.05.2010.
Објављен у ‘‘Сл. гласнику –
Међународни уговори’’ бр. 6/10
Ступа на правну снагу 01.10.2010. у
трговинским односима између Србије,
Швајцарске и Лихтенштајна
Стране уговорнице Споразума су:
1)
2)




Република Србија
Државе ЕФТА – европског удружења
слободне трговине
Швајцарска Конфедерација
Кнежевина Лихтенштајн
Краљевина Норвешка
Исланд


Ступањем на снагу споразума ЕФТА чланице ће
укинути све царинске дажбине на индустријске
производе пореклом из Србије, укључујући рибу
и остале морске производе
Србија ће постепено снижавати царине на увоз
индустријских производа (25-97 Глава ЦТ) из
ЕФТА земаља до краја 2013.год. у зависности од
процењеног степена осетљивости производа:
1. Неосетљиви, ван Анекса III, укинуте царине
2. Осетљиви , Анекс III, листа А, постепено укидање до 01.01.2011.
3. Веома осетљиви, Анекс III, листа Б, постепено укидање до 01.01.2013.
4. Најосетљивији, Анекс III, листа В постепено укидање до 01.01.2014.

Риба и остали морски производи:
Царина се укида или снижава у складу са Анексом II,
Табелама 1 и 3

Прерађени пољопривредни производи:
Производи обухваћени Табелом 2 Протокола А за које
се царина снижава

Билатерални пољопривредни споразуми:
Царинске концесије које Србија одобрава за увоз
пољопривредних производа из
Швајцарске/Лихтенштајна, Норвешке и Исланда
Садржина:








Глава
Глава
Глава
Глава
Глава
Глава
Глава
Глава
1
2
3
4
5
6
7
8
–
–
–
–
–
–
–
–
Опште одредбе
Трговина робом
Заштита интелектуалне својине
Улагања, услуге и јавне набавке
Плаћања и кретања капитала
Институционалне одредбе
Решавање спорова
Завршне одредбе









Садржина:
Анекс I – члан 6. став 1(а), изузети производи;
Анекс II – члан 6. став 1(в), риба и морски производи;
Анекс III – члан 8. став 1, снижавање царина;
Анекс IV – члан 14., олакшавање трговине;
Анекс V – члан 15. став 2, Поткомитет;
Анекс VI – члан 24., заштита интелектуалне својине;
Анекс VII – прелазна правила за одређене чланове;
Протокол А – члан 6. став 1(б), обрађени пољопривредни
производи;
Протокол Б – члан 7., дефиниција појма ‘’производи са
пореклом’’ и методе административне сарадње;



Специфичност споразума је та што је Република Србија
са сваком државом ЕФТА закључила споразум о трговини
пољопривредним производима на билатералној основи.
Споразум неће ступити на снагу уколико не ступи на снагу
и допунски споразум о трговини пољопривредним
производима између Републике Србије и државе ЕФТА.
То су:
Споразум о пољопривредним производима између Србије
и Исланда
Споразум о пољопривредним производима између Србије
и Норвешке
Споразум о пољопривредним производима између Србије
и Швајцарске (укључујући и Лихтенштајн док чине
царинску унију)



Садржана у Протоколу Б Споразума
Пан-Еуро-Медитеранска правила
Примењују се и за потребе посебних
Споразума о пољопривредним
производима са државама ЕФТА
(Швајцарска са Лихтенштајном, Норвешка
и Исланд)
1.
2.
3.
Особености у односу на правила о пореклу робе
из Прелазног трговинског споразума и
Споразума са Турском:
Мешање шећера са било којим материјалом није
посебно наведено као недовољан поступак;
Производи са високим садржајем шећера нису
искључени из кумулације;
Потенцијални ‘’партнери’’ за кумулацију из члана
3. и 4. Протокола Б одговарају пан-еуромедитеранској кумулативној зони.
Критеријуми за утврђивање порекла робе:

Потпуно добијен производ

Довољно обрађен или прерађен производ

Кумулација порекла робе
Члан 5. став 1. Протокола Б
У СРБИЈИ УЗГОЈЕНЕ
ЖИВОТИЊЕ
ПРОИЗВОДИ ДОБИЈЕНИ ОД
УЗГОЈЕНИХ ЖИВОТИЊА
(МЛЕКО, МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ,
МЕСО, ПРОИЗВОДИ ОД МЕСА,...)
 Минерални производи из земље и мора;
 Биљни производи, убрани и пожњевени;
 Производи лова и риболова;
 Употребљавани предмети намењени
рециклажи;
 Остаци и отпаци из производње;
 Роба произведена од напред наведених.
Члан 6. Протокола Б
Производи који су испунили услове из
Листе обраде или прераде;
Правило “Толеранције”;
Производ који је стекао порекло
испуњењем услова из Листе, а користи
се за израду неког другог производа, на
њега се не односе услови применљиви
на производ у који се он уграђује.
ПРИМЕР
СРПСКО ПОРЕКЛО – EUR.1
производња одеће за
бебе
памучно
предиво
EUR.1
У СРБИЈИ ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА У СМИСЛУ ДОВОЉНЕ
ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ, ПРОИЗВОД СТИЧЕ ПОРЕКЛО
Члан 7. Протокола Б
•
•
•
•
•
•
•
•
•
РАСТАВЉАЊЕ И САСТАВЉАЊЕ ПОШИЉКЕ
ПРАЊЕ, ЧИШЋЕЊЕ
ПЕГЛАЊЕ ТЕКСТИЛА
ЈЕДНОСТАВНО ПАКОВАЊЕ У ТЕГЛЕ, КОНЗЕРВЕ И СЛИЧНО
ДОДАВАЊЕ НАЛЕПНИЦА, НАТПИСА И ДРУГО
ЈЕДНОСТАВНО МЕШАЊЕ ПРОИЗВОДА
ЈЕДНОСТАВНО СКЛАПАЊЕ ДЕЛОВА
КОМБИНАЦИЈЕ ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ПОСТУПАКА
КЛАЊЕ ЖИВОТИЊА
ПРИМЕР
УВОЗ У СРБИЈУ
ОПРЕРАЦИЈЕ:
СОРТИРАЊА, ПАКОВАЊА
И ОЗНАЧАВАЊА
ПРЖЕНА КАФА ИЗ
БРАЗИЛА 0901
РОБА НЕ СТИЧЕ СРПСКО
ПОРЕКЛО
РОБА НЕ СТИЧЕ СРПСКО ПОРЕКЛО ЈЕР НИСУ ПРЕВАЗИЂЕНИ МИНИМАЛНИ
ПОСТУПЦИ
Члан 3. (кумулација у државама ЕФТА) и
члан 4. (кумулација порекла у Србији)
Протокола Б
КУМУЛАЦИЈА ПОРЕКЛА ЈЕ
МОГУЋНОСТ КОРИШЋЕЊА МАТЕРИЈАЛA
СА ПОРЕКЛОМ ‘‘ПАРТНЕРА’’ БЕЗ
УТИЦАЈA НА СТАTУС
ФИНАЛНОГ ПРОИЗВОДА СА ПОРЕКЛОМ.
Потенцијални “партнери” Србије чије порекло
производа може да се кумулира или задржава у
сврху извоза у државе ЕФТА са преференцијалним
статусом су: Исланд, Норвешка, Швајцарска
(укључујући Лихтенштајн), Турска, ЕУ, у смислу
става 1.;друге земље или територије укључене или
повезане у процес стабилизације и придруживања
ЕУ, у смислу става 2; и Фарска острва или било која
земља укључена у Евро-Медитеранско партнерство
у смислу става 3. члана 4 Протокола.
Кумулација предвиђена Чланом 4. може се применити
само под условом :
 Између земаља укључених у стицање статуса робе са
пореклом и земаља одредишта на снази споразум о
преференцијалној трговини у складу са чл. XXIV
Општег споразума о царинама и трговини (ГАТТ 1994.)
 Материјали и производи стекли статус робе са
пореклом применом правила о пореклу која су
идентична правилима датим у овом протоколу
 Обавештења о испуњености нужних услова за
примену кумулације објављена у Србији и државама
ЕФТА
роба српског
порекла EUR. 1
операције у
Србији које
прелазе
минималне
поступке
Материјал
швајцарског
порекла
Роба са пореклом
EUR. 1/EUR-MED
операције у
Србији које
прелазе
минималне
поступке/додата
вредност
Материјал/производ
са пореклом
‘’партнера’’
RS
Србија
RS
HR
Хрватска
24.10.2007.
HR
24.10.2007.
MK
24.10.2007.
22.08.2007.
AL
24.10.2007.
22.08.2007.
CH/LI
01.10.2010.
MK
Македонија
AL
Албанија
24.10.2007.
24.10.2007.
22.08.2007.
22.08.2007.
CH/LI
Швајцарска
NO
Норвешка
IS
Исланд
01.10.2010.
26.07.2007.
26.07.2007.
NO
IS
Напомена уз табелу: земље/територије Уговорнице ЦЕФТА Споразума које нису
наведене у табели (Босна и Херцеговина, Црна Гора, Молдавија и УНМИК/Косово) у
овом тренутку немају закључене споразуме са државама ЕФТА. Да би се применила
дијагонална кумулација потребно је да су датуми примене уписани у свим пољима где
се укрштају земље/територије које учествују у стицању статуса робе са пореклом и
земље/територије одредишта.
RS
RS
EU
08.12.2009.
HR
24.10.2007.
BA
MK
ME
22.11.2007.
24.10.2007.
24.10.2007.
UNMIK(3)
24.10.2007.
AL
24.10.2007.
MD(2)
24.10.2007.
01.09.2010.
EU
08.12.2009.
01.07.2008.
01.01.2007.
01.01.2008.
HR
24.10.2007.
22.11.2007.
22.08.2007.
22.08.2007.
22.08.2007.
22.08.2007.
22.08.2007.
BA
22.11.2007.
01.07.2008.
22.11.2007.
22.11.2007.
22.11.2007.
22.11.2007.
22.11.2007.
22.11.2007.
MK
24.10.2007.
01.01.2007.
22.08.2007.
22.11.2007.
26.07.2007.
26.07.2007.
26.07.2007.
26.07.2007.
01.07.2009.
ME
24.10.2007.
01.01.2008.
22.08.2007.
22.11.2007.
26.07.2007.
26.07.2007.
26.07.2007.
01.03.2010.
UNMIK
AL
MD
24.10.2007.
24.10.2007.
22.08.2007.
01.01.2007.
24.10.2007.
22.11.2007.
26.07.2007.
26.07.2007.
01.01.2007.
TR
26.07.2007.
26.07.2007.
22.08.2007.
22.11.2007.
26.07.2007.
26.07.2007.
26.07.2007.
22.08.2007.
22.11.2007.
26.07.2007.
26.07.2007.
26.07.2007.
01.07.2009.
01.03.2010.
(1)
CH(EFTA)
IS(EFTA)
01.10.2010.
01.01.2006.
01.01.2006.
26.07.2007.
CH(EFTA)
01.10.2010.
01.01.2006.
01.09.2007.
01.01.2006.
01.09.2007.
01.08.2005.
01.01.2006.
01.09.2007.
01.08.2005.
01.08.2005.
01.01.2006.
01.09.2007.
01.08.2005.
01.08.2005.
NO(EFTA)
01.01.2006.
26.07.2007.
(1)
01.10.2010.
01.01.2006.
26.07.2007.
01.09.2010.
LI(EFTA)
NO(EFTA)
01.10.2010.
TR
IS(EFTA)
LI(EFTA)
01.09.2007.
01.09.2007.
01.09.2007.
01.09.2007.
01.08.2005.
01.08.2005.
01.08.2005.
01.08.2005.
01.08.2005.
01.08.2005.
01.08.2005.
Важне напомене уз табелу:
1)
2)
3)
•
•
Царинска унија ЕУ-Турска од 27.07.2006. године.
MD Молдавија није укључена у Процес стабилизације и
придруживања.
УНМИК/Косово у време важења резолуције Савета безбедности
1244 нема закључен споразум о стабилизацији и придруживању са
Европском заједницом.
Државе ЕФТА нису укључене у САП кумулацију порекла
(изостављене су као земље ''партнери'' у ССП-у земаља западног
Балкана, због чега, иако долази до укрштања поља са датумима
почетка примене кумулације порекла, иста није могућа између
земаља западног Балкана - ЕУ, Турске - држава ЕФТА.
У табели су приказани датуми почетка примене дијагоналне
кумулације порекла која је могућа између наведених земаља, тако
да су поља празна тамо где нису закључени споразуми о
слободној трговини или тамо где закључени споразуми садрже
одредбе о билатералној кумулацији порекла робе.
ПРИМЕР 1
СРПСКО ПОРЕКЛО
производња
сока
концентрат сока
БЕЗ ОБЗИРА НА ТРЕЋИ УСЛОВ ИЗ ЛИСТЕ ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ,
ПРОИЗВОД СТИЧЕ СРПСКО ПОРЕКЛО НА ОСНОВУ ДИЈАГОНАЛНЕ
КУМУЛАЦИЈИ СА ПОРЕКЛОМ ‘‘ПАРТНЕРА’’
Добијени производ сматраће се
производом са пореклом оне земље
или територије чији материјал са
пореклом, коришћен у производњи у
Србији, учествује са највећом
вредношћу.
ПРИМЕР
САТНИ МЕХAНИЗАM ЗA РУЧНИ ЧАСОВНИК ПOРЕKЛО АЛБАНИЈЕ (100 EУР)
КОЖНА NAРУКВИЦА ЗA ЧAСОВНИК ПOРЕKЛО ИТАЛИЈА (20 ЕУР)
У СРБИЈИ ИЗВРШЕНО ЈЕДНОСТАВНО СКЛАПАЊЕ (САТНИ МЕХАНИЗАМ,
КУЋИШТЕ
И НАРУКВИЦА) И ПАКОВАЊЕ КАО МИНИМАЛНЕ РАДЊЕ
ПРОИЗВОД СЕ ИЗВОЗИ У ШВАЈЦАРСКУ ПО ЦЕНИ ОД 220 ЕУР.
EUR. 1/EUR-MED
ДВ 100 EUR
ДВ 120 EUR
ПРОИЗВОД СТИЧЕ СРПСКО
ПОРЕКЛО
У СРБИЈИ КОРИШЋЕНИ И МАТЕРИЈАЛИ ‘‘ПАРТНЕРА’’ – ПРОИЗВОД СТИЧЕ
ПОРЕКЛО ПРЕМА КРИТЕРИЈУМУ ДОДАТЕ ВРЕДНОСТИ
Неутрални елементи:
Енергија и гориво
 Постројења и опрема
 Машине и алати
Роба која не улази у састав производа


Остали услови:
Начело територијалности
 Директан транспорт
Забрана повраћаја или ослобођења
- No draw back rule 

Члан 15. Протокола Б
 Материјали без порекла (материјали без порекла
стављени у слободан промет применом Споразума о
слободној трговини са неком трећом земљом, нпр.
РФ или Белорусијом, а затим коришћени у изради
финалног производа који се извози у ЕФТА државе
не подлежу одредбама чл.15 Протокола!)
 Поступак повраћаја, ослобођења или неплаћања
царине и дажбина једнаког учинка;
 Извоз производа преференцијалног порекла уз
издавање доказа о пореклу.
ПРИМЕР
• Увезена сирова кафа из Бразила, кроз
поступак активног оплемењивања – систем
одлагања
• У Србији извршено пржење и паковање
• Производ се извози у Швајцарску
ЛИСТА ОБРАДЕ ИЛИ
ПРЕРАДЕ
ПРОИЗВОДЊА ОД
МАТЕРИЈАЛА ИЗ БИЛО
КОГ ТАРИФНОГ БРОЈА
МАТЕРИЈАЛ БЕЗ
ПОРЕКЛА
МОЖЕ СЕ ИЗДАТИ
EUR.1 АКО СЕ
ПЛAТE УВOЗНE
ДAЖБИНE
EUR. 1
ПРИМЕР 2
• Увезена кожа, гумени ђонови, украси за
обућу из Кине, кроз поступак активног
оплемењивања – систем повраћаја;
• У Србији произведена обућа;
• Производ се извози у Швајцарску
ЛИСТА ОБРАДЕ ИЛИ
ПРЕРАДЕ: производња
од материјала из било
ког тарифног броја осим
спојених горњишта за
ђонове
МАТЕРИЈАЛ БЕЗ
ПОРЕКЛА
ЗАБРАНА ПОВРАЋАЈА
EUR. 1/EUR-MED
ИЗДАЋЕ СЕ ДОКАЗ
О ПОРЕКЛУ
ШЕМА
АКТИВНО
OПЛЕМEЊИВАНЈЕ
МАТЕРИЈАЛ
БЕЗ ПОРЕКЛА
ДОВОЉНА ОБРАДА
ИЛИ ПРЕРАДА
СИСТЕМ
ОДЛАГАЊА
СИСТЕМ
ПОВРАЋAЈА
НАПЛАТА
ДАЖБИНА НА
МАТЕРИЈАЛЕ БЕЗ
ПОРЕКЛА
БЕЗ ПОВРАЋАЈА
УВОЗНИХ ДАЖБИНА
ДОКАЗ О
ПОРЕКЛУ
ШЕМА
ВИШЕ ОД
НЕДОВОЉНИХ
ПОСТУПАКА
НЕ
ПОТПУНО
ДОБИЈЕНИ
ДА
EUR.1/EUR-MED
РС
ДА
НЕ
ДОВОЉНА
ОБРАДА ИЛИ
ПРЕРАДА
НЕ
ОПШТА
ТОЛЕРАНЦИЈА
10%
ДА
O
НЕ
НЕ
ЗАБРАНА
ПОВРАЋАЈА
ИЛИ
ОСЛОБОЂЕЊА
НЕ
ДА
ДА
EUR.1/EUR-MED
ДОДАТA
ВРЕДНOСT
НЕ
ДА
МАТЕРИЈАЛИ СА
ПОРЕКЛОМ
КУМУЛАЦИЈА
МАТЕРИЈАЛИ
СА ПОРЕКЛОМ
КУМУЛАЦИЈА
EUR.1/EUR-MED СРБИЈА
O

Уверење о кретању робе EUR.1 и EUR-

Изјава на фактури:


MED
Овлашћени извозник
Било који извозник за пошиљке са
пореклом чија вредност не прелази 6.000
еур-а; изјава на фактури и изјава на
фактури EUR-MED.
Извозник је спреман да у свако доба
поднесе на увид документацију којом
се доказује стварно порекло робе и
испуњеност осталих услова;
Накнадно издавање;
Дупликат уверења;
Заменско уверење.
Царински орган одобрава статус
овлашћеног извозника уз било који
услов који сматра потребним;
Додељује се број царинског
овлашћења (РС/број/година);
Изјава на фактури, доставници или
било којем комерцијалном документу
без обзира на вредност пошиљке.
ФОРМЕ

Изјава на фактури:
‘‘ИЗВОЗНИК ПРОИЗВОДА ОБУХВАЋЕНИХ ОВОМ ИСПРАВОМ
(ОВЛАШЋЕЊЕ БР. .... ) ИЗЈАВЉУЈЕ ДА СУ, ОСИМ АКО ЈЕ
ДРУГАЧИЈЕ ИЗРИЧИТО НАВЕДЕНО, ОВИ ПРОИЗВОДИ .........
ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА.’’

Изјава на фактури EUR-MED:
‘‘ИЗВОЗНИК ПРОИЗВОДА ОБУХВАЋЕНИХ ОВОМ ИСПРАВОМ
(ОВЛАШЋЕЊЕ БР. .... ) ИЗЈАВЉУЈЕ ДА СУ, ОСИМ АКО ЈЕ
ДРУГАЧИЈЕ ИЗРИЧИТО НАВЕДЕНО, ОВИ ПРОИЗВОДИ .........
ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА.’’
cumulation applied with ............. (name of the
country/countries)
no cumulation applied
 Важе 4 месеца од издавања
 Пратећа документа за доказивање
 Обавеза чувања најмање 3 године
 Изузеће од доказивања
Производи у малим пакетима до 500 еур-а
Део личног пртљага путника до 1200 еур-а
• Намењени приватним лицима
• Немају трговачки карактер

Могућност издавања прописаних форми
доказа о пореклу робе зависи од
начина на који добијени производ
стиче порекло, земље у коју се извози
роба са пореклом и сврхе таквог
извоза.
Европска заједница
ЕФТА (Швајцарска са
Лихтенштајном, Норвешка
и Исланд)
Турска
Земље западног Балкана
укључене у процес
Стабилизације и
придруживања (ЦЕФТА без
Молдавије)
Фарска Острва и било која
друга земља укључена у
Евро-Медитеранско
партнерство, осим Турске
(списак земаља у Прилогу
V Протокола Б
Потпуно добијени,
довољно обрађени
Порекло Србије без
примене кумулације
EUR 1.
Материјали из
Швајцарске
Порекло Србије уз
примену кумулације
EUR 1.
EUR 1.
Производи из
Швајцарске
EUR 1.
Порекло Швајцарске
задржано, без обраде
EUR 1.
Производи из
Албаније *
EUR-MED
Материјали из
Албаније *
Порекло Албаније
задржано, без обраде
EUR 1.
Порекло Србије уз
примену кумулације
ЕUR 1./EUR-MED
EUR-MED
Напомена: Споразум између Албаније и држава ЕФТА
потписан је али није на правној снази у овом тренутку
Порекло Србије уз
примену кумулације
Материјали из
Швајцарске
намењени даљој
обради
EUR-MED
EUR-MED
Извоз производа
добијеног уз примену
кумулације
Порекло Швајцарске
задржано, без
обраде
Производи из
Швајцарске
EUR-MED
EUR-MED
Реекспорт производа
швајцарског порекла
Напомена: Споразум између Албаније и држава ЕФТА
потписан је али није на правној снази у овом
тренутку
ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ СПОРАЗУМА





Од 01.01.2010. Споразум се примењује између Србије и
Швајцарске уместо Опште шеме преференцијала (GSP)
Норвешка наставља примену Опште шеме преференцијала на
извоз српске робе, уверење о пореклу ФОРМ А
Није могућа кумулација порекла са европским материјалима
која је досада била могућа код увоза у Швајцарску
Тренутно ни једна земља ЦЕФТА нема у примени Споразум о
сл. трг. са државама ЕФТА који има идентичне протоколе о
пореклу као Србија због чега је могућност кумулације порекла
за сада хипотетичка. Албанија једина има закључен Споразум
са државама ЕФТА и идентичан Протокол о пореклу као Србија
али исти још увек није на правној снази.
У ПРИМЕНИ ЋЕ БИТИ БИЛАТЕРАЛНА КУМУЛАЦИЈА
ПОРЕКЛА ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ШВАЈЦАРСКЕ и
ЛИХТЕНШТАЈНА И УВЕРЕЊЕ О КРЕТАЊУ ЕУР.1

similar documents