Trainnig ECPE2011 - สำนักงาน ประเมิน และ ประกัน คุณภาพ

Report
เกณฑคุ
่ การ
์ ณภาพการศึ กษาเพือ
ดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ
2552-2553
The 2009-2010 Education Criteria for Performance Excellence:
EdPEx
สานั ก งานประเมิ น และประกัน
คุ ณ ภาพ
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ความเป็ นมา
คุณลักษณะและองคประกอบที
่
์
สาคัญของเกณฑ ์
คานิ
ย
ม
่
 การให้คะแนน
2
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
EdPEx
คือ
อะไร
EdPEx คือ TQM (Total
Quality Management)
แบบอเมริกน
ั
แปลมาจาก Malcolm Baldrige
National Quality Award (
MBNQA ) Education Criteria ซึง่
เป็ นรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ของ
่
สหรัฐอเมริกา ทีใ่ ช้เฉพาะ
3
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
Mr.Malcolm Baldrige เป็ นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย ์
ประธานาธิบดี Ronald Regan ปลายทศวรรษ 1980
Malcom
Baldrige
คือใคร?
สาคัญ
อยางไร?
่
เห็ นวาสิ
่ นค้า ของอเมริกา แขงขั
่ นกับชาวโลกไมได
่ ้ โดย
ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพครัง้ ใหญ่
จัดตัง้ รางวัลคุณภาพแหงชาติ
ขน
ึ้ แตเสี
ิ เสี ยกอน
จา
่
่ ยชีวต
่
จึงตัง้ ชือ
่ รางวัลนี้วา่
Award (MBNQA)
Malcolm Baldrige National Qua
ประกาศรางวัลครัง้ แรกเมือ
่ ปี 1989
4
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
http://www.baldrige.nist.gov/Criteri 5
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
กรอบของเกณฑคุ
่ การ
์ ณภาพการศึ กษาเพือ
ดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ
มุมมองเชิงระบบ
โครงรางองค
การ
:
่
์
สภาพแวดลอม
ความสั มพันธ ์
้
และความท
าทาย
้ 5 การ
2 การ
1
การนา
องคการ
์
วางแผน
เชิงกลยุทธ ์
มุงเน
่ ้น
ผู้ปฏิบต
ั งิ าน
3 การ
มุงเน
่ ้น
ลูกค้า
6 การ
จัดการ
กระบวนการ
4 การวัดผล วิเคราะห ์ และการ
จัดการความรู้
7
ผลลัพธ ์
6
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
กรอบ
PMQA
P : ล ักษณะสาค ัญขององค์การ
ั ันธ์ และความท้าทาย
สภาพแวดล้อม ความสมพ
2. การวางแผน
เชงิ ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์
5. การมุง
่ เน้น
ทร ัพยากรบุคคล
1. การนา
องค์การ
7. ผลล ัพธ์
การดาเนินการ
3. การให้ความสาค ัญ
ก ับผูร้ ับบริการและ
่ นได้สว
่ นเสย
ี
ผูม
้ ส
ี ว
6. การจ ัดการ
กระบวนการ
4. การว ัด การวิเคราะห์ และการจ ัดการความรู ้
7
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
บบการจัดการองคการตามแนวทางของเกณฑ
์
์ EdPEx 2552-2
การนาองคการอย
างมี
วส
ิ ั ยทัศการปฏิ
น์
บต
ั ก
ิ ารทีเ่ ป็ นเลิศ ผลลัพธที
่ มดุล
่
์
์ ส
ความทาทายและความได
้
้
เปรียบเชิงกลยุทธ ์
ปัจจัยความสาเร็จ, SWOT}
ความสามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามแผน
และอืน
่ ๆ
2.1 การจัดทา
1.1 การนาองคการ
กลยุทธ ์
์
โดยผูน
าระดั
บ
สู
ง
้
2.2 การถายทอด
่
กลยุทธ ์
เพือ
่ นาไปปฏิบต
ั ิ
3.2 ความสั มพันธกั
์ บลูกค้า
7.3 ดานงบประมาณ
้
การเงิ
นและตลาด
และ
Financial
ความพึงพอใจของลูกค้า
7.2 ดานการมุ
งเน
้
่ ้ นลูกค้า
6.2 การจัดการและการ
Customer
ปรับปรุงกระบวนการทางาน 7.1 ดานการเรียนรูของ
้
้
ทีส
่ าคัญ
ผูเรี
ย
น
้
Internal Process
6.1 การออกแบบ
7.5 ดานประสิ
ทธิผลขององคกา
้
์
ระบบงาน
1.2 ธรรมาภิบาล
5.1 ความผูกพันของผู้ปฏิ7.4
บต
ั งิ านดานการมุ
งเน
ั งิ าน
้
่ ้ นผูปฏิ
้ บต
KPI
และ
Learning & Growth
ความรับผิดชอบ 3.1 ความรูเกีย
่
วกั
บ
้
าองคการ
ตอสั
้
์
5.2 สภาพแวดลอมของผู
ปฏิ
ั งิ าน 7.6 ดานการน
่ งคม
ลูกค้าและตลาด
้
้ บต
4.1 การวัด การวิเคราะห ์ และการปรับปรุงผลดาเนิ4.2
นการ
การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ แล
8
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
เป้าประสงคของเกณฑ
์
์
EdPEx
การส่งมอบคุณคาที
่ ข
ี น
ึ้ เสมอให้แกลู
่ ด
่ กคา้ และผู้มีส่วนไดส
้ ่ วน
ซึ่งจะส่งผลตอความยั
ง่ ยืนขององคการ
่
์
มุงสู
ผล
่ ่
ดาเนินการ
ทีเ่ ป็ นเลิศ
การปรับปรุงประสิ ทธิผลและขีดความสามารถขององคการ
์
เกณฑ ์ EdPEx
จัดทาขึน
้ เพือ
่ ช่วยให้
องคการใช
์
้เป็ น
แนวทางทีบ
่ รู ณาการ
ในการจัดการ
ผลการดาเนินการ
ซึ่งจะให้ผลลัพธใน
์
เรือ
่ ง
การเรียนรูระดั
บองคการและระดั
บบุคคล
้
์
9
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ประโยชนจากการน
าเกณฑ ์
์
พัฒนาองคการ
์
EdPEx ไปใช้เพือ่
เพือ
่ พัฒนา ปรับปรุงองคการ
์
Benchmarking ให้ทราบระดับความสามรถ
การบริหารขององคการ
์
ทาให้คนในองคการตื
น
่ ตัว เขาใจการ
้
์
บริหารงานแบบบู
รณาการ
ไดรั
บ
การยอมรั
บ
ว
าเป็
นองค
การที
ป
่ ระสบ
้
่
์
ผลสาเร็จในการบริหารและการจัดการใน
ระดับาเชื
มาตรฐาน
องคการมี
ค
วามน
อ
่ ถือ ไว้วางใจ มี
่
์
ภาพลักษณที
่ ี
์ ด
10
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ลักษณะสาคัญของเกณฑ ์ EdPEx
มุงเน
่ ้ นผลลัพธ ์
ไมได
่ ก
้ าหนดวา่
• องคการควรมี
โครงสรางอย
างไร
์
้
่
• องคการควรมี
หน่วยงานอะไรบาง
์
้
สนัการควรใช
บ
สนุ
น
มุ
ม
มองเชิ
ง
ระบบ
เพื
อ
่
ให
• องค
วิ
ธ
ใ
ี
ดในการด
าเนิ
นการ
้
์
้
เป้าประสงค ์ ไปในทางเดียวกันทัง้
องคการ
์
สนับสนุ นการตรวจประเมิ
นทีเ่ น้น
เป้าประสงค ์
11
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
EdPEx
1. เกณฑมุงเนนผลการดาเนินการระดับองคการทีส
่ าคัญ
ลักษณะสาคัญของเกณฑ ์
์ ่ ้
ประกอบดวย
้
์
@ผลลัพธด
ยนรูของผู
้
้
้เรียน
์ านการเรี
@ผลลัพธด
งเน
้
่ ้ นลูกค้า
์ านการมุ
@ผลลัพธด
การเงินและการตลาด
้
์ านงบประมาณ
@ผลลัพธด
งเน
ั งิ าน
้
่ ้ นผู้ปฏิบต
์ านการมุ
@ผลลัพธด
ทธิผลของกระบวนการทางาน
้
์ านประสิ
รวมถึงการวัดผลการดาเนินงานทีส
่ าคัญ
@ผลลัพธด
าองคการ
รวมถึงธรรมาภิบาล
้
์ านการน
์
และความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
การใช้ตัววัดในมุมมองตางๆ
เหลานี
เพือ
่ ทาให้มัน
่ ใจวา่
่
่ ้รวมกัน
กลยุ ท ธ ขององค
การมี
ค วามสมดุ ล ไม่ เอีย งเอนไปด้ านใดด้ านหนึ่ ง มาก
์
์
เกิน ไประหว่าง กลุ่มผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ยที่ส าคัญ วัต ถุ ป ระสงค ์ หรือ
เป้าประสงคทั
์ ง้ ระยะสั้ นและระยะยาว
12
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ลักษณะสาคัญของเกณฑ ์ EdPEx
2. เกณฑ ์ ไมได
่ ้ กาหนดวิธกี ารทีเ่ ฉพาะเจาะจง
สามารถปรับใช้ได้
เกณฑนี
ี ารทีเ่ ฉพาะเจาะจง
์ ้ไมได
่ ก
้ าหนดวิธก
ดังนี้..
และ
มีเหตุผล
1) จุดมุงเน
่ ลลัพธ ์ ไมใช
ี ฏิบต
ั ิ เครือ
่ งมือ หรือ
่ ้ นอยูที
่ ผ
่ ่ วิธป
โครงสรางองค
การ
สถาบันสามารถปรับใช้ได้ และมีความ
้
์
ยืดหยุน
างสรรค
่ ให้บรรลุตามขอก
้ าหนดอยางสร
่
้
์
2) การเลือกใช้เครือ
่ งมือ เทคนิค ระบบ และโครงสราง
้
องคการ
ขึน
้ อยูกั
เช่น ประเภทและขนาด
่ บปัจจัยตางๆ
่
์
ของสถาบัน ความสั มพันธระดั
ระดับการพัฒนา
์ บองคการ
์
ของสถาบัน รวมทัง้ ขีดความสามารถของผู้ปฏิบต
ั งิ าน
3) การมุงเน
จ
่ ะเน้นวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ เี่ หมือนกัน
่ ้ นขอก
้ าหนดรวมแทนที
่
จะช่วยเสริมสรางความเข
าใจ
การสื่ อสาร การแบงปั
้
้
่ น
13
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ลักษณะสาคัญของเกณฑ ์
3.
EdPEx
เกณฑนี
์ ้บรู ณาการสาระสาคัญทางการศึ กษา
เกณฑนี
่ าคัญทางการศึ กษา และ
์ ้ให้ความสาคัญกับหลักการทีส
ความตองการที
จ
่ าเพาะของสถาบัน ซึ่งรวมถึง..
้
@เกณฑมุ
่ ารเรียนการสอนเป็ นหลัก
่ ้ นทีก
์ งเน
@ในขณะทีเ่ กณฑมุ
่ ้ นการเรียนรูของผู
้
้เรียน
์ งเน
แตบาง
่
สถาบันอาจมีพน
ั ธกิจ บาทบาทและหลักสูตรซึ่งมีความ
แตกตางกั
น
่
@ผู้เรียนคือลูกคาหลั
กของสถาบัน แตอาจมี
ผ้มี
ู ส่วนไดส
้
่
้ ่ วน
เสี ยไดมาก
้
@หลักการของความเป็ นเลิศ มีส่วนประกอบ 3 ดาน
้
14
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ลักษณะสาคัญของเกณฑ ์
4.
EdPEx
เกณฑสนั
่ ให้เป้าประสงค ์
์ บสนุ นมุมมองในเชิงระบบเพือ
สอดคลองไปในแนวทางเดี
ยวกันทัง้ องคการ
้
์
@มุมมองในเชิงระบบ
บูรณาการกันระหวางค
านิ
่
่ ยมหลักและ
แนวคิด โครงรางองค
การ
เกณฑ ์ แนวทางการให้คะแนน
่
์
การมุงเน
เหตุปจ
ั จัยและผล และการเชือ
่ มโยง
่ ้ นผลลัพธ ์
ข้ามกระบวนการระหวางหั
วขอต
ในเกณฑ ์
่
้ างๆ
่
@ความสอดคลองเกิ
ดจากตัววัดทีไ่ ดมาจากกระบวนการและกล
้
้
ยุทธขององค
การ
ตัววัดเหลานี
่ มโยงโดยตรงกับคุณคา่
่ ้เชือ
์
์
ของลูกคาและผู
้
้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย รวมทัง้ ผลดาเนินการ
โดยรวม และเป็ นพืน
้ ฐานในการถายทอดเพื
อ
่ นาไปปฏิบต
ั ิ
่
@เมือ
่ กลยุทธและเป
่ นแปลง ในเกณฑนี
้ าประสงคมี
์
์ การเปลีย
์ ้
วงจรการเรียนรูจากการปฏิ
บต
ั เิ กิดขึน
้ โดยอาศั ยขอมู
15
้
้ ล
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ลักษณะสาคัญของเกณฑ ์
EdPEx
5. เกณฑสนั
์ บสนุ นการตรวจประเมินทีเ่ น้นเป้าประสงค ์
@ การตรวจประเมินจึงช่วยให้องคการทราบจุ
ดแข็งและ
์
โอกาสในการปรับปรุงตามขอก
้ าหนดทัง้ 18 หัวข้อ และ
ตามระดับการพัฒนาของกระบวนการและผลการ
ดาเนินการทีก
่ าหนดไวในแนวทางการให
้
้คะแนน
@ นาไปสู่การปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ ปรับปรุงผลการดาเนินการ
@ การตรวจประเมินจึงเป็ นเครือ
่ งมือการจัดการทีม
่ ป
ี ระโยชน์
มากกวาการทบทวนผลการด
าเนินการทัว่ ไป และ
่
สามารถปรับใช้กับกลยุทธ ์ ระบบการจัดการ และ
องคการหลายประเภท
์
16
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
องคประกอบที
ส
่ าคัญของเกณฑ ์
์
คานิ
่ ยม 11 ประการ
• การนาองคการอย
างมี
วส
ิ ั ยทัศน์
่
์
• การศึ กษาทีม
่ งเน
ุ่ ้ นการเรียนรู้
• การเรียนรูระดั
บองคการและระดั
บ
้
์
บุคคล
• การเห็ นคุณคาของผู
ั งิ าน
่
้ปฏิบต
และคูความร
วมมื
อ
่
่
• ความคลองตั
ว
่
• การมุงเน
่ ้ นอนาคต
• การจัดการเพือ
่ นวัตกรรม
• การจัดการโดยใช้ขอมู
้ ลจริง
• ความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
• การมุงเน
่ ลลัพธและการสร
่ ้ นทีผ
้าง
์
คุณคา่
• มุมมองในเชิงระบบ
EdPEx
เกณฑ ์
1. การนาองคการ
์
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
3. การมุงเน
่ ้ นลูกคาและ
้
ตลาด
4. การวัด การวิเคราะห ์
และการจัดการความรู้
5. การมุงเน
่ ้ นบุคลากร
6. การจัดการกระบวนการ
7. ผลลัพธ ์
โครงรางองค
การ
่
์
1. ลักษณะองคการ
์
2. ความทาทายต
อ
้
่
องคการ
์
แนว
ทางการ
ให้
คะแนน
17
การบูรณาการ คานิ
่ ยมหลัก แนวคิด กับเกณฑ ์
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
EdPEx
• การนาองคการอย
างมี
่
์
วิสัยทัศน์
• การศึ กษาทีม
่ งเน
ุ่ ้ นการ
เรียนรู้
• การเรียนรูระดั
บองคการ
้
์
และระดับ
บุคคล
• การเห็นคุณคาของ
่
ผู้ปฏิบต
ั งิ าน และ
คูความร
วมมื
อ
่
่
• ความคลองตั
ว
่
• การมุงเน
่ ้ นอนาคต
• การจัดการเพือ
่ นวัตกรรม
• การจัดการโดยใช้ข้อมูล
จริง
โครงรางองค
การ
่
์
สภาพแวดลอม
ความสั มพันธ ์
้
และความท้าทาย
2. การวางแผน
5. การมุงเน
่ ้น
เชิงกลยุทธ ์ บุคลากร
1. การนา
7. ผลลัพธ ์
องคการ
์
3. การมุงเน
่ ้ น6. การจัดการ
ลูกค้าและตลาด กระบวนการ
4. การวัด การวิเคราะห ์ และการจัดการความรู้
18
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ความสั มพัน
ธ์
ของคานิ
่ ยม
และแนวคิด
กับเกณฑ ์
รางวัล
คุณภาพ
แห่งชาติ
และ
เกณฑ ์
19
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
คานิ
ย
ม
(Core
Values)
11
่
ประการ
20
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
คานิ
เ่ ป็ นเลิศ
่ ยมหลัก แนวคิด ขององคการที
์
Systems
Perspective
มุมมองเชิง
ระบบ
Focus on
Future
การมุงเน
่ ้น
อนาคต
Social
Responsibil
ity ความ
รับผิดชอบ
ตอสั
่ งคม
6
1
1
5
2
Strategic
Leadership
Lead the
organization
Managing for
Innovation
เน้นนวัตกรรม
Agility
ความคลองตั
ว
่
Visionary
leadership
การนา
องคการ
์
อยางมี
่
วิสัยทัศน์
1
Customer
Driven
Excellence
มุงเน
่ ้ นลูกค้า
4
Valuing
Employees &3
Partner
การให้
ความสาคัญกับ
พนักงานและคู่
ค้า
Execution
Excellence
Manage the
organization
Focus on
Result &
Creating
Value
เน้นผลลัพธ ์
สรางคุ
ณคา่
้
1
0
Org. &
Personal
Learning
องคการเรี
ยนรู้
์
Management
by Fact
ตัดสิ นดวย
้
ขอเท็
จ
จริ
ง
้
8
7
9
Organizational
Learning
Organizational
21
Learning
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การนาองคการอย
างมี
วส
ิ ั ยทัศน์ : Visionary
่
์
Leadership
• บทบาทของผู้นาของสถาบันในการชีน
้ าทิศทางทีถ
่ ก
ู ต้องและ
สื่ อถึงคุณคา่ คุณธรรมให้แกคนในองค
การ
สรางค
านิ
่
้
่ ยม
์
ทีม
่ ค
ี วามชัดเจนและเป็ นรูปธรรม รวมทัง้ กาหนดความ
คาดหวังทีส
่ งู
• สร้างกรอบแหงการปฏิ
บต
ั งิ านเพือ
่ ความเป็ นเลิศ
่
• กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสรางนวั
ตกรรมและ
้
เสริมสรางองค
ความรู
้
้
์
• สร้างบรรยากาศแหงการเรี
ยนรู้
่
• ส่งเสริม สนับสนุ น และจูงใจให้บุคลากรทุกระดับมีส่วน
รวมในการสร
างผลงานและการพั
ฒนาไปสู่ความเป็ นเลิศ
่
้
• สร้างสมดุลระหวางความต
่ วข้องกลุม
่
้องการของผู้มีส่วนเกีย
่
ตางๆ
่
• เป็ นต้นแบบในการปฏิบต
ั ต
ิ นเป็ นแบบอยางที
ส
่ ะทอนถึ
งระบบ 22
่
้
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การศึ กษาทีม
่ ุงเน
่ ้ นการเรียนรู้ : LearningCentered Education
• เข้าใจความต้องการของตลาดและสั งคม และความแตกตาง
่
ในการเรียนรูของนั
กศึ กษาและแปลงความต้องการนี้เป็ น
้
เนื้อหาวิชาและหลักสูตรทีเ่ หมาะสม
• คาดการถึงการเปลีย
่ นแปลงของตลาดแรงงานและทิศทาง
การศึ กษา
• คณาจารยต
าใจถึ
งความแตกตางและข
อจ
้
้
่
้ ากัดในการ
์ องเข
เรียนรูของนั
กศึ กษาตางกลุ
ม
้
่
่
• การนาเสนอหลักสูตรและบริการการศึ กษาทีต
่ อบสนองตอ
่
ความตองการของผู
้
้เรียนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย และสราง
้
ความแตกตางจากคู
แข
่
่ ง่
• กระบวนการประเมินผลทีน
่ อกจากจะประเมินความกาวหน
้
้า
ของนักศึ กษาแตละคนแล
วต
่
้ ้องสามารถวัดผลการเรียนรูและ
้
ทักษะตามมาตรฐานทีก
่ าหนดทัง้ ดานวิ
ชาการและวิชาชีพ
้
23
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การเรียนรูระดั
บองคการและระดั
บบุคคล :Organizational
้
์
and Personal Learning
• การเรียนรูควรเป็
นส่วนหนึ่งในวิถช
ี ว
ี ต
ิ ประจาวันของบุคคลากร
้
ในองคการ
์
• ความกาวหน
คลากรในองคการขึ
น
้ กับ
้
้ าของคณาจารยและบุ
์
์
โอกาสในการเรียนรูและพั
ฒนาทักษะใหมๆ่
้
• การเรียนรูในองค
การมี
ตง้ั แตระดั
บบุคคล สายงาน แผนก
้
่
์
งาน ภาควิชา จนถึงสถาบัน
• การเรียนรูระดั
บบุคคลส่งผลให้ผู้ปฏิบต
ั งิ านยังคงอยูกั
้
่ บสถาบัน
โดยมีความผูกพัน
ความพึงพอใจ และความสามารถรอบ
ดานมากขึ
น
้
้
• การเรียนรูช
้
้ ่ วยให้กระบวนการแกปั
้ ญหามีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน
กอให
ศึกษาและวิธ ี
่
้เกิดการแบงปั
่ นประสบการณจากกรณี
์
ปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ เี ลิศ(Best Practice)
24
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การเห็ นคุณคาของผู
ปฏิ
ั งิ าน และคูความร
วมมื
อ:
่
้ บต
่
่
Valuing Workforce Members and Partner
• สถาบันทีป
่ ระสบความสาเร็จต้องสามารถใช้ประโยชนจาก
์
พืน
้ ฐานความหลากหลายของผู้ปฏิบต
ั งิ านและคูความร
วมมื
อใน
่
่
ดาน
ความรู้ ทักษะ ความคิดสรางสรรค
้
้
์ และแรงจูงใจ
• การให้ความสาคัญตอผู
ั งิ าน หมายถึง ความมุงมั
่ ตอ
่ ้ปฏิบต
่ น
่
การสรางความผู
กพัน ความพึงพอใจ การพัฒนา และความ
้
ผาสุกของบุคลากร เพือ
่ ให้พวกเขาสามารถทางานเพือ
่
สนับสนุ นความเติบโตขององคการอย
างเต็
มที่
่
์
• การพัฒนาอาจรวมไปถึงการฝึ กอบรม การสอนงาน การให้
โอกาสในการสั บเปลีย
่ นงาน ความกาวหน
้
้ าในตาแหน่ง และ
ผลตอบแทนทีใ่ ห้เพิม
่ ตามทักษะทีส
่ งู ขึน
้
• คูความร
วมมื
อภายนอกรวมถึงสถาบันอืน
่ สมาคม หน่วยงาน
่
่
25
ภาครัฐและเอกชนทีจ
่ ะช่วยเสริมสรางภาพลั
ก
ษณ
ความ
้
์
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ความคลองตั
ว : Agility
่
• การปรับเปลีย
่ นทีท
่ น
ั ตอการเปลี
ย
่ นแปลง
่
• ความฉับไวและความยืดหยุนในการตอบสนองความ
่
ต้องการของผูเรี
้ ยนและผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
• ความคลองตั
วในการทางานและตอบสนองตอความ
่
่
ต้องการภายนอกไดเร็
้
้ วขึน
• ความรวดเร็วฉับไวและคุณภาพของงานบริการ
• การปรับปรุงเวลาทีใ่ ช้ไปในงานบริการตางๆภายใน
่
สถาบัน
• การตอบสนองอยางรวดเร็
วตอประเด็
นทีเ่ ป็ นเรือ
่ งทีอ
่ ยู่
่
่
ในความสนใจของสั งคม
26
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การมุงเน
่ ้ นอนาคต : Focus on the
Future
• เข้าใจปัจจัยทีม
่ ผ
ี ลตอคุ
่ ณภาพการศึ กษาและสถาบันทัง้ ระยะ
สั้ นและระยะยาว
• ปัจจัยเหลานี
่ ้อาจรวมถึง:
▫ การปฏิรป
ู การศึ กษาทัว่ โลก
▫ การเปลีย
่ นรูปแบบการสอน
▫ ความคาดหวังของนักศึ กษาและสั งคม
▫ การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
้
▫ การเติบโตและการเปลีย
่ นแปลงของประชากรประเทศและ
ของโลก
▫ การเปลีย
่ นแปลงของทรัพยากรและงบประมาณ
▫ การปรับเปลีย
่ นของสถาบันทางการศึ กษาอืน
่ ๆในระดับ
เดียวกัน
• การลงทุนระยะยาวทีส
่ าคัญเพือ
่ ปรับปรุงองคการ
จึงเป็ นการ
์
ลงทุนเพือ
่ สรางและด
ารงระบบประเมินสถาบันตามพันธกิจ
้
หลักทีม
่ งเน
ุ่ ้ นการเรียนรู้
27
• ผู้นาของสถาบันควรมีความสามารถในการแปลผลการ
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การจัดการเพือ
่ นวัตกรรม : Managing
for Innovation
• นวัตกรรมหมายถึงการเปลีย
่ นแปลงทีน
่ าองคการไปสู
่ ี
่ สิ่ งทีด
์
ขึน
้
• นวัตกรรมนี้รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร วิธก
ี ารสอน การ
ให้บริการ กระบวนการและการปฏิบต
ั งิ านขององคการ
์
การวิจย
ั และการนาผลไปใช้ ซึ่งหมายถึงกิจกรรมทุกเรือ
่ ง
ในกระบวนการบริหารจัดการภายในสถาบัน
• การจัดการเพือ
่ นวัตกรรมจึงมุงเน
่ ารนาเอาความรู้ทีส
่ ่ ั งสม
่ ้ นทีก
ทุกระดับภายในองคการออกมาใช
ก
้ให้เกิดประโยชนในทุ
์
์
ดาน
้
• นวัตกรรมเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรูขององค
การ
้
์
และควรบูรณาการเขาไว
ในการปฏิ
บต
ั งิ านประจาวัน
้
้
28
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การจัดการโดยใช้ขอมู
้ ลจริง :
Management by Fact
• การกาหนดตัววัดตางๆที
ต
่ อบสนองความตองการและ
่
้
ยุทธศาสตรของสถาบั
น
์
• ตัววัดควรครอบคลุมพันธะกิจทุกดานที
ส
่ ถาบันดาเนินการ
้
จาแนกตามประเภทและกลุมเป
่ ้ าหมาย
• ตัววัดหรือตัวบงชี
้ เี่ ลือกมาตองเป็
นตัวทีด
่ ท
ี ส
ี่ ุดทีส
่ ะทอนถึ
ง
่ ท
้
้
ปัจจัยทีน
่ าไปสู่การปรับปรุงผลการดาเนินการดานผู
้
้เรียน
การปฏิบต
ั ก
ิ าร การเงิน และดานสั
งคม
้
• ตัววัดควรสามารถชีบ
้ งผลการปฏิ
บต
ั งิ านทัง้ ในระยะสั้ นและ
่
ระยะยาว
• การวิเคราะหข
้ ลเป็ นส่วนหนึ่งของการติดตามประเมินผล
์ อมู
และการวางแผน
• การวิเคราะห ์ ควรสามารถกลัน
่ กรองใจความสาคัญจาก
ขอมู
่ ใช้สนับสนุ นการตัดสิ นใจ การ
้ ลและสารสนเทศเพือ
29
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ความรับผิดชอบตอสั
่ งคมในภาพใหญ่ : Societal
Responsibility
• ผู้นาของสถาบันควรให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบตอ
่
สั งคม
• พฤติกรรมทีแ
่ สดงถึงคุณธรรม/จริยธรรม
รวมทัง้ ต้อง
คานึงถึงความผาสุกและประโยชนของสั
งคม การคุมครอง
้
์
ป้องกันสุขภาวะ
ความปลอดภัย
และสิ่ งแวดลอม
้
ของส่วนรวม
รวมถึงผลกระทบทีม
่ ต
ี อการปฏิ
บต
ั ก
ิ ารของ
่
สถาบัน
• การวางแผนควรพิจารณาการดาเนินงานในเชิงป้องกัน
เช่นห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร โรงพยาบาล อาคารสถานที่ ฯลฯ
• มีการเตรียมการเพือ
่ ตอบสนองอยางฉั
บพลันในกรณีทเี่ กิด
่
ปัญหาขึน
้
• การประพฤติปฏิบต
ั เิ พือ
่ เป็ นแบบอยางที
ด
่ ใี นการจรรโลงไว้
่
30
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การมุงเน
่ ลลัพธ ์ และการสรางคุ
ณคา่ : Focus
่ ้ นทีผ
้
on Results and Creating Value)
• ผลลัพธที
่ าคัญทีต
่ อบสนองความตองการของผู
์ ส
้
้มีส่วน
เกีย
่ วของ
้
• ผลลัพธเหล
ณคาอะไรให
์ านี
่ ้ไดสร
้ างคุ
้
่
้กับทุกฝ่ายที่
เกีย
่ วของตั
ง้ แต่ นักศึ กษา ชุมชน สั งคม
้
คณาจารยและบุ
คลากร ผู้รวมงาน
และ ผู้ใช้
์
่
บัณฑิต
• ตัวชีว้ ด
ั ทัง้ หลายไดช
ลให้แกความต
องการ
้ ่ วยสรางสมดุ
้
่
้
ของผูมี
่ วของกลุ
มต
างไร
้ ส่วนเกีย
้
่ างๆอย
่
่
• การใช้ตัววัดผลการดาเนินการทัง้ แบบนาและแบบตาม
31
อยางสมดุล เพือ
่ ใชติดตามผลการดาเนินการจริง
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
มุมมองเชิงระบบ (System
Perspective)
• มุมมองทีเ่ ป็ นระบบช่วยสรางความเชื
อ
่ มโยงส่วนตางๆเข
้
่
้า
ดวยกั
น และสรางความ
บูรณาการให้เกิดขึน
้
้
้
• ระบบช่วยให้ทุกส่วนมุงไปสู
่
่ ทิศทางเดียวกัน
• การวิเคราะห ์ สั งเคราะห ์ ปรับให้สอดคลอง
และการบูรณา
้
การ ในทุกเรือ
่ งทีส
่ าคัญของสถาบัน
• ทิศทางเชิงยุทธศาสตรและผลลั
พธที
่ องสั
มพันธกั
้
์
์ ต
์ น
• ความเชือ
่ มโยงของกลยุทธกั
์ บระบบงาน กระบวนการ และ
ทรัพยากรทีใ่ ช้เพือ
่ การปรับปรุงให้ผลลัพธมุ
่ ้ นสู่การเรียนรู้
์ งเน
ของผู้เรียนและคุณคาแก
ผู
่
่ ้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
• สนับสนุ นการบริหารงานและการจัดการทีต
่ อเนื
่ ่องและคงเส้น
คงวา
32
• มุมมองเชิงระบบ หมายถึง การจัดการสถาบันและ
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
น้าหนักคะแนนตาม
EdPEx
หมวด 1 การนาองคการ
์
120 คะแนน
หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
85 คะแนน
หมวด 3 การมุงเน
่ ้ นลูกค้า
85 คะแนน
• 1.1 การนาองคการโดยผู
้นาระดับสูง
์
70 คะแนน
• 1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ
่
สั งคม 50
คะแนน
• 2.1 การจัดทายุทธศาสตร ์
40 คะแนน
• 2.2 การนากลยุทธไปปฏิ
บต
ั ิ
์
45 คะแนน
• 3.1 ความผูกพันของลูกค้า
40 คะแนน
• 3.2 เสี ยงของลูกคา้
45 คะแนน
33
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 4 การวัดผล
การวิเคราะห ์ และการ
จัดการ ความรู้
90 คะแนน
หมวด 5
การมุงเน
ั งิ าน
่ ้ นผู้ปฏิบต
85 คะแนน
หมวด 6
การจัดการกระบวนการ
85 คะแนน
• 4.1 การวัด การวิเคราะห ์ และการปรับปรุง
ผลการดาเนินการของ
องคการ
์
45 คะแนน
• 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้
45
คะแนน
• 5.1 ความผูกพันของผู้ปฏิบต
ั งิ าน
คะแนน
• 5.2 สภาพแวดลอมของผู
ั งิ าน
้
้ปฎิบต
• 6.1 ระบบงาน
• 6.2 กระบวนการทางาน
45
40 คะแนน
35 คะแนน
50 คะแนน
34
หมวด
7
ผลลัพ
ธ์
450
คะแน
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
• 7.1
•
•
•
•
•
ผลลัพธด
ยนรูของผู
้
้
้เรียน 100
์ านการเรี
คะแนน
7.2 ผลลัพธด
งเน
้
่ ้ นลูกค้า
์ านการมุ
70
คะแนน
7.3 ผลลัพธด
การเงินและ
้
์ านงบประมาณ
ตลาด
70 คะแนน
7.4 ผลลัพธด
งเน
ั งิ าน 70
้
่ ้ นผู้ปฏิบต
์ านการมุ
คะแนน
7.5 ผลลัพธด
ทธิผลขององคการ
70
้
์ านประสิ
์
คะแนน
7.6 ผลลัพธด
าองคการ
70
้
์ านการน
์
คะแนน
• รวม
1,000
7 หมวด
คะแนน
35
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
เกณฑการประเมิ
น
์
(Criteria)
36
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
37
เนื้อหาหลักในเกณฑ ์
EdPEx
โครงราง
่
องคการ
์
เนื้อหา
เกณฑ ์
7 หมวด
ระบบ
การ
ประเมิน
37
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
เนื้อหาเกณฑ ์ 7 หมวด ประกอบดวย
้
• หมวดกระบวนการ
6 หมวด
โครงรางองค
การ
:
่
์
• หมวดผลลัพธ ์ 1
สภาพแวดลอม
ความสั มพันธ ์ และ
้
2 การ
5 การ
ความทาทาย
หมวด
้
1
การนา
องคการ
์
วางแผน
เชิงกล
ยุทธ ์
3 การ
มุงเน
่ ้น
ลูกค้า
มุงเน
่ ้น
ผู้ปฏิบต
ั งิ า
น
6 การ
จัดการ
กระบวนก
าร
4 การวัดผล วิเคราะห ์ และ
การจัดการความรู้
7
ผลลัพธ ์
38
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
องคประกอบของเกณฑ
์
์
1. การนาองคการ
์
7 หมวด
1.1 การนา
องคการ
์
โดยผู้นาระดับสูง
1.2 ธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบตอ
่
สั งคม
18 หัวข้อ
ก. วิสัยทัศนและ
์
คานิ
่ ยม
ข. การสื่ อสารและ
ผลการดาเนินการ
ขององคการ
์
32
ประเด็น
พิจารณา
84
คาถาม
(1)
(2)
หมายเหตุ
(3)
71 หมาย
เหตุ
39
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
รูปแบบหัวขอ
้
หมายเลขหัวข้อชือ
คะแนนของหัวขอ
่ หัวขอ
้ ล หรือ
้ ประเภทของขอมู
้
ชือ
่ หัวขอของ
้
สารสนเทศทีอ
่ งคการต
องตอบ
์
้
ข้อกาหนดพืน
้ ฐาน
ในหัวขอนี
้
้
กระบวนการ
1.1 การนาองคการโดยผู
ทัง้ หมด
์
้นาระดับสูง (70 คะแนน)
เกณฑ ์ หน้า
ให้อธิบายการดาเนินการ ทีผ
่ ู้นาระดับสูงใช้ในการ
ข้อกาหนดโดยรวม
104
ชี
น
้
า
และท
าให
องค
การยั
ง
่
ยื
น
รวมทั
ง
้
อธิ
บ
ายการ
้
์
ของหัวขอ
้ แยกเป็ นดาเนินการทีผ
่ ้น
ู าระดับสูงสื่ อสารกับพนักงาน และกระตุน
้
แตละเรื
อ
่ งทีค
่ วรพิจารณา
่
ก.มีวิผ
สัยลการด
ทัศนและค
านิ
ย
ม
ให
าเนิ
น
การที
ด
่
ี
์
่
ข้อกาหนด
้
(1) ผูน
าหนดวิสัยทัศนและค
านิ
ตางๆ
้ าระดับสูง ดาเนินการอยางไรในการก
่
์
่ ยม
่
ผูน
าระดั
บ
สู
ง
ด
าเนิ
น
การอย
างไร
ในการถ
ายทอดวิ
ส
ั
ย
ทั
ศ
น
และค
านิ
้
่
่
์
่ ยม
ทีเ่ ป็ นคาถาม
โดยผานระบบการน
าองคการ
ไปยังพนักงาน
ทุกคน ผูส
่
์
้ ่ งมอบ
และคูค
่ าคัญ รวมทัง้ ลูกคา้ เพือ
่ นาไปปฏิบต
ั ิ การปฏิบต
ั ต
ิ นของผูน
่ าที
้ ส
้ า
ใน
ระดับสูงสะทอนถึ
ง
ความมุ
งมั
น
่
ต
อค
านิ
ย
มขององค
การอย
างไร
ประเด็นพิจารณา
้
่
่ ่
์
่
แตละประเด็
น
(2) ผูน
างบรรยากาศ
เพือ
่ ส่งเสริมและ
่
้ าระดับสูงดาเนินการอยางไรในการสร
่
้
ให้มีพฤติกรรม
ทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและมีจริยธรรม
เพือ
่ พิจารณา
(3) ผูนาระดับสูง ดาเนินการอยางไรในการสรางองคการใหเป็ นองคการทีม
่ ี
้
่
้
์
้
์
ความยัง่ ยืน ผูน
างบรรยากาศ
้ าระดับสูงดาเนินการอยางไรในการสร
่
้
เพือ
่ ให้เกิดการปรับปรุงผลการดาเนินการ
การบรรลุ
วัตถุประสงคเชิ
ง
กลยุ
ท
ธ
นวั
ต
กรรม
และความคล
องตั
ว
ขององค
การ
ผูน
์
์
่
์
้ า
ระดับสูงดาเนินการอยางไรในการสร
างบรรยากาศเพื
อ
่
ให
เกิ
ด
การเรี
ย
นรู
ทั
่
้
้
้ ง้
ในระดับองคการ
และพนั
ก
งาน
ผู
น
า
์
้
ระดับสูงมีส่วนรวมโดยตรงอย
างไรในการวางแผนสื
บทอดตาแหน่ง
่
่
ข. และการพั
การสื่ อสารและผลการด
าเนินการของ
ฒนาผูน
้ าในอนาคตขององคการ
์
องค
การ
์ สูง ดาเนินการอยางไรในการสื
(1) ผูน
่ อสาร การให้อานาจในการ
้ าระดับ
่
ตัดสิ นใจ และการจูงใจพนักงานทุกคนทัว่ ทัง้ องคการ
ดาเนินการ
์
อยางไรในการกระตุ
นให
เกิ
ด
การสื
่
อ
สารที
ต
่
รงไปตรงมา
และเป็ นไปใน
่
้
้
ลักษณะสองทิศทางทัว่ ทัง้ องคการ
์
(2) ผูน
าระดั
บ
สู
ง
ด
าเนิ
น
การอย
างไรในการท
าให้เกิดการมุงเน
้
่
่ ้ นการ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ ให้บรรลุ
วัตถุประสงคขององค
การ
์
์
40
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
โครงรางองค
การ
่
์
(Organizational Profile)
41
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
โครงรางองค
การคื
ออะไร
่
์
42
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ประโยชนของการจั
ดทาโครงรางองค
การ
่
์
์
43
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
จัดการความไมรู่ ้ (โครงรางองค
การ)
่
์
ไมเข
าถามในเกณฑอย
องแท
่ าใจค
้
์ างถ
่
่
้
ไมเข
Technical Term ทางดานบริ
หาร
่ าใจความหมาย
้
้
เขียนเพือ
่ ให้เสร็จ ไมส
่ าคัญ เพราะไมมี
่ คะแนน
ขาดการบูรณาการ เชือ
่ มโยงสู่เกณฑ ์ (What - How)
ไมเข
าอะไรส
าคัญ
่ าใจว
้
่
ขาดความรูด
ดการในภาพใหญ่
้ านการจั
้
เขียนแลวไม
มี
้
่ การทบทวน แก้ไข และปรับปรุงระหวาง
่
What - How
 เขียนคนเดียว หรือกลุมเล็
่ กๆ







44
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
โครงรางองค
การ
่
์
มีข้อกาหนดทีต
่ องพิ
จารณาอยู่ 2 หัวข้อและ 5 ประเด็นพิจารณา
้
1.ลักษณะองคการ
์
ก. สภาพแวดลอมองค
การ
้
์
ข. ความสั มพันธระดั
์ บองคการ
์
การ
2. สภาวะการณขององค
์
์
ก. สภาพแวดลอมด
านการแข
งขั
้
้
่ น
ข. ความทาทายและความได
เปรี
้
้ ยบเชิงเชิงกล
ยุทธ ์ (Strategic Context)
45
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
โครงรางองค
การ
่
์
1.ลักษณะองคการ
์
ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดลอมของ
้
สถาบันและความสั มพันธหลั
้ ยน ผู้
์ กกับผูเรี
มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย ผูส
้ ่ งมอบ และคูความ
่
วมมื
ออืน
่ ๆ ขององคการ
่
2. รสภาวะการณ
์
์
ให้อธิบายสภาพแวดลอมด
านการแข
งขั
้
้
่ น
ความทาทายและความได
เปรี
้
้ ยบเชิงกล
ยุทธที
่ าคัญ และระบบการปรับปรุงผล
์ ส
การดาเนินการของสถาบัน
46
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1. ลักษณะองคการ
์
ก. สภาพแวดลอมขององค
การ
้
์
(1) สถาบั น มี ห ลั ก สู ต ร บริ ก ารที่ ส่ งเสริ ม การ
เรีย นรู้ และบริก ารทางการศึ กษาอื่ น ๆ
ที่
สาคัญอะไรบ้าง
สถาบันใช้วิธก
ี ารอะไรใน
การจัดหลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรู้
และบริการทางการศึ กษาอืน
่ ๆ
(2) ลัก ษณะที่ส าคัญ ของวัฒ นธรรมองค การคื
อ
์
อะไร จุดประสงค ์ วิสัยทัศน์ คานิ
่ ยม และ
พั น ธ กิ จ ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ข อ ง ส ถ า บั น คื อ อ ะ ไ ร 47
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1. ลักษณะองคการ
์
ก. สภาพแวดลอมขององค
การ
้
์
(3) ลัก ษณะโดยรวมของผู้ ปฏิบ ต
ั งิ านคือ อะไร
แบ่งเป็ นกลุ่มและประเภทอะไรบ้ าง ระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ผู้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร
ปั จ จัย หลัก ที่จู ง ใจให้ ผู้ ปฏิบ ต
ั ิง านมุ่ งมั่น ต่ อ
ก า ร บ ร ร ลุ พั น ธ กิ จ ข อ ง ส ถ า บั น คื อ อ ะ ไ ร
ผู้ปฏิบต
ั งิ านและภาระงานในสถาบัน มีความ
หลากหลายอย่ างไร มีก ลุ่ มที่จ ัด ตั้ง ให้ ท า
หน้าทีต
่ อรองกั
บสถาบันหรือไม่ สวัสดิการที่
่
48
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1. ลักษณะองคการ
์
ก. สภาพแวดลอมขององค
การ
้
์
(4) สถาบัน มี อ าคารสถานที่ เทคโนโลยี อุ ป กรณ์
และสิ่ งอานวยความสะดวกทีส
่ าคัญ
อะไรบาง
้
(5) ส ถ า บั น ด า เ นิ น ง า น ภ า ย ใ ต้ เ งื่ อ น ไ ข ข้ อ บั ง คั บ
อะไรบ้ าง มาตรฐานของท้ องถิ่น จัง หวัด และ
ประเทศ ตลอดจนหลักสูตร แผนการศึ กษา และ
การวั ด ผลที่ บ ัง คั บ ใช้ มี อ ะไรบ้ าง ทั้ ง นี้ ร วมถึ ง
กฎระเบีย บเรื่อ งความปลอดภัย และอาชีว อนามัย
ข้อกาหนดด้านการรับรองวิทยฐานะ เงือ
่ นไขด้าน
การประกอบวิ ช าชี พ ครู แ ละผู้ บริ ห าร ระเบี ย บ
การเงินและสภาพแวดล้อม ขอบเขตของชุ มชนที่
49
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1. ลักษณะองคการ
์
ข. ความสั มพันธระดั
์ บองคการ
์
(1) โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันมีลก
ั ษณะอยางไร
่
และความสั มพันธเชิ
หาร
่
์ งการรายงานระหวางคณะกรรมการบริ
สถาบันและผู้นาระดับสูงมีลก
ั ษณะเช่นใด
การรายงานระหวาง
่
ผู้นาระดับสูงของสถาบันกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
สถาบัน
(*)
(2) ส่วนตลาด
ประเภทผู้เรียน และกลุมผู
่ าคัญ
่ ้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย ทีส
ของสถาบันคืออะไร
(*) กลุมเหล
านี
ี วามตองการและความ
่
่ ้ มค
้
คาดหวังทีส
่ าคัญอะไรตอหลั
กสูตร
บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรู้
่
การสนับสนุ นผู้เรียนและผู้มีส่วนไดส
และตอการปฏิ
บต
ั งิ าน
้ ่ วนเสี ย
่
ของสถาบัน
ความตองการและความคาดหวั
งของกลุมต
มี
้
่ างๆ
่
ความแตกตางกั
นอยางไร
่
่
(3) ผู้ส่งมอบและคูความร
วมมื
อทีเ่ ป็ นทางการและไมเป็
่ าคัญ
่
่
่ นทางการทีส
คือใครบาง
มีบทบาทอะไรในการจัดหลักสูตร
บริการที่
้
50
ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุ นผู้เรียนและผู้มีส่วนไดส
วนเสี
ย
้ ่
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ความเชือ
่ มโยงของ P1 กับหัวขออื
่ ๆ
้ น
51
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
2. สภาวะการณขององค
การ:
สภาวะการณเชิ
์ งกล
์
์
ยุทธของสถาบั
นเป็ นอยางไร
่
์
ก. สภาพดานการแข
งขั
้
่ น
(1) สถาบันอยูในล
าดับใดในการแขงขั
่
่ น ให้อธิบายขนาดและการ
เติบโตของสถาบัน เมือ
่ เปรียบเทียบกับสถาบันในภาคการศึ กษา
หรือตลาดการศึ กษา จานวนและประเภทของคูแข
ความ
่ งและคู
่
่
รวมมื
ออยางไม
เป็
่ าคัญเป็ นอยางไร
่
่
่ นทางการทีส
่
(2) อะไรคือปัจจัยสาคัญทีก
่ าหนดความสาเร็จของสถาบันเมือ
่
เปรียบเทียบกับความสาเร็จของคูแข
่ ง่ และสถาบันซึง่ ให้บริการ
ในลักษณะเดียวกัน อะไรคือการเปลีย
่ นแปลงหลักทีเ่ กิดขึน
้ ซึง่
ส่งผลกระทบตอสภาพ
การแขงขั
่
่ นของสถาบัน รวมถึงโอกาส
ในการสรางนวั
ตกรรมและความรวมมื
อ (*)
้
่
(3) แหลงข
่ อ
ี ยูส
่ อมู
้ ลสาคัญทีม
่ าหรับขอมู
้ ลเชิงเปรียบเทียบและเชิง
แขงขั
แหลงข
่ ี
่ นภายในชุมชนวิชาการมีอะไรบาง
้
่ อมู
้ ลสาคัญทีม
อยูส
่ ลายคลึ
ง
่ าหรับขอมู
้ ลเชิงเปรียบเทียบสาหรับกระบวนการทีค
้
กันภายนอกชุมชนวิชาการคืออะไร และมีขอจากัดอะไรบางใน
52
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การ
2. สภาวการณขององค
์
์
เชิงกลยุทธของสถาบั
นเป็ นอยางไร
่
์
:
สภาวะการณ์
ข. ความทาทายเชิ
งกลยุทธ ์ (Strategic Context)
้
ความทาทายและความได
เปรี
่ าคัญดาน
้
้ ยบเชิงกลยุทธที
้
์ ส
การศึ กษา
และการเรียนรู้ ดานการปฏิ
บต
ั ก
ิ าร ดาน
้
้
ทรัพยากรบุคคล และดานชุ
มชนของสถาบันคืออะไร
้
ความทาทายเชิ
งกลยุทธ ์
และความไดเปรี
่ าคัญที่
้
้ ยบทีส
เกีย
่ วของกั
บความยัง่ ยืนของสถาบันคืออะไร
้
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ส่วนประกอบทีส
่ าคัญของระบบการปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
ซึ่งรวมถึงการประเมินผล
การเรียนรู้
ระดับองคการ
และกระบวนการสรางนวั
ตกรรมของ
้
์
สถาบันมีอะไรบาง
้
53
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ความเชือ
่ มโยงของ P2 กับหัวขออื
่ ๆ
้ น
54
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 1
การนาองคการ
์
120 คะแนน
55
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 1 การนาองคการ
์
ตรวจประเมินวา่ ผู้นาระดับสูงไดด
้ าเนินการอยางไร
่
- ชีน
้ าและทาให้สถาบันยัง่ ยืน
- ระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน
ยธรรม กฎหมาย
- ดานจริ
้
และ ความรับผิดชอบตอ
่
ชุมชน
56
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
น
1.1 การนาองคการโดยผู
้ าระดับสูง : ผู้นาระดับสูงนา
์
สถาบันอยางไร
(70 คะแนน)
่
ผู้นาระดับสูงชีน
้ าองคการและท
าให้
์
องคการยั
ง่ ยืน สื่ อสารกับพนักงาน และ
์
กระตุนให
่ อ
ี ยางไร
้
้ผลการดาเนินการทีด
่
เน้นวา......
ผู้นาระดับสูง - - ทาอยางไร
่
่
57
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
น
1.1 การนาองคการโดยผู
้ าระดับสูง
์
ก. วิสัยทัศนและค
านิ
์
่ ยม
(1) - วิธก
ี าหนดวิสัยทัศนและค
านิ
่ ยม
์
- วิธถ
ี ายทอดวิ
สัยทัศนและค
านิ
่
่ ยม ไปยังบุคลากร ผู้ส่ง
์
มอบ
และคูค
่ าคัญ ลูกค้า รวมทัง้ ผู้มีส่วนไดส
่ ๆ
่ ้าทีส
้ ่ วนเสี ยอืน
เพือ
่ นาไปปฏิบต
ั ิ
- วิธท
ี ผ
ี่ ้น
ู าระดับสูงปฏิบต
ั เิ พือ
่ สะทอนถึ
งความมุงมั
่ ทีม
่ ต
ี อ
้
่ น
่
คานิ
สถาบัน
่ ยมของ
(2) วิธท
ี ผ
ี่ ้น
ู าสรางบรรยากาศด
วยตนเองเพื
อ
่ ส่งเสริมและบังคับ
้
้
ให้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
58
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1.1 การนาองคการโดยผู
น
้ าระดับสูง
์
ก. วิสัยทัศนและค
านิ
่ ยม (ตอ)
่
์
(3)
- วิธก
ี ารสรางองค
การให
ม
่ ค
ี วามยัง่ ยืน
้
้เป็ นองคการที
์
์
- วิธก
ี ารสรางบรรยากาศเพื
อ
่ ให้เกิดการปรับปรุงผลการ
้
ดาเนินการ การบรรลุ
พันธกิจและวัตถุประสงคเชิ
์ งกลยุทธ ์
นวัตกรรม ความคลองตั
วของสถาบัน และการเป็ นผู้นาดาน
่
้
แขงขั
านผลการด
าเนินการ
่ น หรือเป็ นแบบอยางด
่
้
- วิธก
ี ารสรางบรรยากาศเพื
อ
่ ให้เกิดการเรียนรูทั
้
้ ง้ ในระดับ
องคการและระดั
บบุคคล
์
- วิธก
ี ารมีส่วนรวมโดยตรงในการวางแผนสื
บทอด
่
ตาแหน่ง และการพัฒนาผู้นาในอนาคตขององคการ
์
59
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1.1 การนาองคการโดยผู
น
้ าระดับสูง
์
ข. การสื่ อสารและผลการดาเนินการขององคการ
์
(1) - วิธก
ี ารในการสื่ อสาร และการสรางความผู
กพันกับ
้
บุคลากร (engage the entire
workforce) ทุกคนทัว่ ทัง้ องคการ
์
- วิธก
ี ารในการกระตุ้นให้เกิดการสื่ อสารทีต
่ รงไปตรงมา
และเป็ นไป
ในลักษณะ
สองทิศทางทัว่ ทัง้ องคการ
์
- วิธก
ี ารในการสื่ อสารการตัดสิ นใจทีส
่ าคัญ
- วิธก
ี ารมีบทบาทอยางจริ
งจังในเรือ
่ งการให้รางวัลและ
่
การยกยองชมเชยพนั
กงาน
่
60
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1.1 การนาองคการโดยผู
น
้ าระดับสูง
์
ข. การสื่ อสารและผลการดาเนินการขององคการ
(ตอ)
์
่
(2) - วิธท
ี าให้มีการมุงเน
ั ก
ิ ารทีท
่ าให้
่ ้ นการปฏิบต
 บรรลุวต
ั ถุประสงคขององค
การ
์
์
 ปรับปรุงผลการดาเนินการ
 บรรลุวส
ิ ั ยทัศน์
- ระบุตวั วัดทีท
่ บทวนเป็ นประจาเพือ
่ ทาให้ทราบถึงสิ่ งที่
ต้องดาเนินการ
- ในการคาดคะเนผลการดาเนินการขององคการ
มีวธ
ิ ี
์
มุงเน
ณคาและท
าให้เกิดความสมดุลของคุณคา่
่ ้ นในการสรางคุ
้
่
ระหวางผู
่ ในการคาดคะเนผล
่
้เรียนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยอืน
การดาเนินการขององคการ
์
61
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
:
ดาเนินการอยางไรในเรื
อ
่ งการกากับ ดูแล และทาให้บรรลุผลดานความ
่
้
รับผิดชอบตอสั
่ งคม ( 50 คะแนน)
อธิบายระบบธรรมาภิบาลขององคการและแนวทางการ
์
ปรับปรุง
การดาเนินการเพือ
่ แสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ
่
การทาให้องคการมี
พฤติกรรมทีม
่ จ
ี ริยธรรม
์
และบาเพ็ญตนเป็ นพลเมืองดีอยางไร
่
เน้นวา.....
ผู้นาระดับสูง - - ทาอยางไร
่
่
62
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
ก. ระบบธรรมาภิบาลขององคการ
์
(1) - วิธท
ี บทวนและทาให้ประสบความสาเร็จเกีย
่ วกับปัจจัย
สาคัญเหลานี
ในระบบธรรมาภิบาล
่ ้
 ความรับผิดชอบในการกระทาของผู้บริหาร
 ความรับผิดชอบดานการเงิ
น
้
 ความโปรงใสในการด
าเนินการ การสรรหา
่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/
สภาสถาบัน และนโยบายในเรือ
่ งการเปิ ดเผยขอมู
้ ล
ของสถาบัน
 การตรวจสอบภายในและภายนอกทีเ่ ป็ นอิสระ
63
การปกปองผลประโยชนของผู
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
ก. ธรรมาภิบาลขององคการ
(ตอ)
่
์
(2)
- วิธป
ี ระเมินผลการดาเนินการของ
 ผู้นาระดับสูง
 ผู้นาสูงสุด
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน
- วิธใี ช้ผลการทบทวนขางต
้
้นไปเหลานี
่ ้ไปปรับปรุง
ประสิ ทธิผลของ
 ภาวะผู้นาแตละคน
่
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน
 ระบบการนาองคการ
์
64
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
ข. การประพฤติปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและจริยธรรม
(1)- วิธด
ี าเนินการ เมือ
่ ผลิตภัณฑ ์ บริการ และการ
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
มีผลกระทบในเชิงลบตอสั
่ งคม
- วิธค
ี าดการณล
่
้ าถึงความกังวลของ
์ วงหน
สาธารณะทีม
่ ต
ี อผลิ
ตภัณฑ ์
่
บริการ และการปฏิบต
ั ก
ิ ารทัง้ ปัจจุบน
ั และอนาคต
- วิธเี ตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกลาว
รวมถึง
่
การใช้กระบวนการ
ที่
ใช้ทรัพยากรอยางคุ
กษา
่
้มคาและรั
่
65
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
ข. พฤติกรรมทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและมีจริยธรรม (ตอ)
่
(1)- ระบุกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงคหลั
่ วกับ
์ ก เกีย
ความปลอดภัย การรับรองมาตรฐาน และข้อกาหนดทาง
กฎหมาย เพือ
่ ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบขอบั
้ งคับหรือดีกวา่
- ระบุกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงคหลั
่ วข้องกับ
์ กทีเ่ กีย
การดาเนินการเรือ
่ งความเสี่ ยงทีเ่ กีย
่ วของกั
บหลักสูตรและ
้
บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรูและบริ
การทางการศึ กษาอืน
่ ๆ และ
้
การดาเนินการของสถาบัน
(2)- วิธส
ี ่ งเสริมและทาให้มัน
่ ใจวามี
่ มีปฏิสัมพันธ ์
่ จริยธรรม เมือ
ทุกกรณี
- ระบุกระบวนการ และตัววัด/ดัชนีชว
ี้ ด
ั ดานจริ
ยธรรมที่
้
ส่งเสริมและตรวจติดตามพฤติกรรมทีม
่ จ
ี ริยธรรมในโครงสร้าง
ธรรมาภิบาลและทัว่ ทัง้ องคการ
และการปฏิสัมพันธกั
์
์ บลูกคา้ 66
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
ค. ความรับผิดชอบตอสั
่ าคัญ
่ งคม และการสนับสนุ นชุมชนทีส
(1) - การคานึงถึงเรือ
่ งความผาสุกและประโยชนของสั
งคม
์
- การสรางความสมบู
รณให
้
้
์ ้กับสภาพแวดลอม
เศรษฐกิจ และสั งคม
(2)
- วิธส
ี นับสนุ นและสรางความเข
มแข็
งให้ชุมชนที่
้
้
สาคัญ
- วิธก
ี าหนดชุมชนทีส
่ าคัญ และระบุชุมชนดังกลาว
่
- วิธก
ี าหนดกิจกรรมทีเ่ น้นให้องคการมี
ส่วนรวมและ
่
์
สนับสนุ นชุมชน
ทีส
่ าคัญนั้นๆ รวมถึงเรือ
่ งทีอ
่ าจใช้สมรรรถนะหลัก
ขององคการ
67
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
การจัดการดานธรรมาภิ
บาล และ
่
้
จริยธรรม
มีคูมื
ั ท
ิ ง้ั 2 เรือ
่ ง โดยมีการตรวจสอบและ
TPC
่ อให้ปฎิบต
ดาเนินการดังตอไปนี
้
่
• ทบทวน และกากับดูแลโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
• Internal Audit ทุกปี
• External Audit ซึ่งจะเปลีย
่ น Auditor เป็ นระยะๆ เพือ
่ ให้
มีการตรวจสอบในมุมมองหรือประเด็นใหมๆ่
• มีคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษท
ั
และฝ่ายจัดการเพือ
่ เป็ นแรงจูงใจให้บริหารกิจการให้กาวหน
้
้า
และรักษาคนเกงและดี
ไ ว้
่
• จัดระบบงานให้มีการตรวจสอบกันเอง เพือ
่ ป้องกันกรณีทอ
ี่ าจ
68
มีประเด็นความโปรงใส
เช
น
การรั
บ
ของ
การตรวจหลั
ก
ฐาน
่
่
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
การจัดการดานธรรมาภิ
บาล และ
่
้
จริยธรรม
• จัดให้มีวธ
ิ บ
ี ริหารความเสี่ ยง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินประสิ ทธิภาพของการบริหารความเสี่ ยงทุก 2 เดือน
โดยมีหวั ขอต
เช่น ความสูญเสี ย ความไมรอบคอบใน
้ างๆ
่
่
การบริหาร อัตราแลกเปลีย
่ น วัตถุดบ
ิ ทีจ
่ ะใช้ใน 5-10 ปี
ข้างหน้า เป็ นต้น
• มีการกาหนดมาตรฐาน ระเบียบ และแนวปฏิบต
ั ิ จัดทา
แบบกาหนดหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบ และอานาจดาเนินการที่
ชัดเจน เพือ
่ เพิม
่ ความคลองตั
วในการทางาน และตัดสิ นใจ
่
• ปลูกฝังให้พนักงานมีจริยธรรมในการปฏิบต
ั งิ าน โดยฝ่าย
จัดการประพฤติตนเป็ นแบบอยางที
ด
่ ี และกากับดูแล
่
69
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของ
่
ผู้นา
มีการประเมิน 2 ดานโดยคณะกรรมการบุ
คคล
้
ดั
งตระดั
อไปนี
้ คือ
่
• ดานศั
ก
ยภาพ
โดยมี
4
บ
้
TPC
- สูง
เพือ
่ เตรียมเลือ
่ นตาแหน่งหน้าทีเ่ มือ
่ มีโอกาส
- ปกติ
เพือ
่ เตรียมพัฒนาให้ศักยภาพสูงตอไป
่
- ปรับปรุง
เพือ
่ พัฒนาศักยภาพขึน
้ สู่ระดับปกติ
- ตา่ กวามาตรฐาน
เพือ
่ แจ้ง และทาแผนปรับปรุง หรือมอบหมาย
่
หน้าทีใ่ หม่
การประเมินผลดานศั
กยภาพมี 3 ประเด็นคือ
้
1) คุณลักษณะส่วนบุคคล (การประพฤติปฏิบต
ั ใิ นการบริหารงาน
อยางมี
จริยธรรม)
่
2) ความเป็ นผู้นา (การเป็ นผู้นาทางดานความคิ
ด และการสราง
้
้
ทีมงาน)
3) ความสามารถในการจัดการ (การบริหารให้บรรลุผลในทาง 70
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
85 คะแนน
71
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
ตรวจประเมินวา่ องคการท
าอยางไร
์
่
- วิธจ
ี ด
ั ทาวัตถุประสงคเชิ
บต
ั ิ
์
์ งกลยุทธและแผนปฏิ
การ
- ก า ร ถ่ า ย ท อ ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ ์ แ ล ะ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารไปปฏิบต
ั ิ และเปลีย
่ นแปลงหาก
สถานการณเปลี
่ นไป
์ ย
- วิธก
ี ารวัดผลความก้าวหน้า
72
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
2.1 การจัดทากลยุทธ ์ : องคการจั
ดทากลยุทธอย
่
์
์ างไร
(40
คะแนน)
และความ
าหนดความทาทาย
องคการก
้
์
ไดเปรี
้ ยบเชิงกลยุทธวั
์ ตถุประสงคเชิ
์ งกล
ยุทธซึ
์ ง่ รวมถึงการดาเนินการกับ
ม
่ ความ
งกลยุทธและเพิ
ความทาทายเชิ
้
์
ไดเปรี
้ ยบอยางไร
่
ให้สรุปวัตถุประสงคเชิ
่ าคัญและ
์ งกลยุทธที
์ ส
เป้าประสงคที
่ วของ
้
์ เ่ กีย
ทานด
าเนินการอยางเป็
นระบบอยางไร
่
่
่
73
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
2.1 การจัดทากลยุทธ ์
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ ์
(1)- วิธวี างแผนเชิงกลยุทธ ์ โดยระบุ
 ขัน
้ ตอนทีส
่ าคัญของกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ ์
 ผู้รับผิดชอบแตละขั
น
้ ตอน
่
 จุดบอดทีอ
่ าจเกิดขึน
้
 วิธก
ี ารกาหนดสมรรถนะหลักขององคการ
ความทาทาย
้
์
เชิงกลยุทธและความได
เปรี
่ ธิบายไว้
้ ยบเชิงกลยุทธที
์
์ อ
ในโครงรางองค
การข
อ
่
้ 2
์
 กรอบเวลาทีใ
่ ช้ในการวางแผนระยะสั้ นและระยะยาว
 วิธก
ี าหนดกรอบเวลาและการทาให้กระบวนการการ
74
วางแผนกลยุทธ ์
มีความสอดคลองกั
บ
กรอบเวลา
้
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
2.1 การจัดทากลยุทธ ์
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ ์ (ตอ)
่
(2) – วิธรี วบรวมและวิเคราะหข
้ ลและสารสนเทศที่
์ อมู
เกีย
่ วของกั
บปัจจัยตอไปนี
้ และนามาประกอบใน
้
่
กระบวนการวางแผนกลยุทธ ์
 SWOT
 สั ญญาณบงชี
้ ตเนิ
่ นแปลงของ
่ แ
่ ่นๆ ของการเปลีย
เทคโนโลยี ตลาด หลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการ
เรียนรูและบริ
การทางการศึ กษาอืน
่ ๆ ความนิยมของ
้
ผู้เรียน ผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย การแขงขั
่ น หรือ
สภาพแวดลอมด
านกฎระเบี
ยบขอบั
้
้
้ งคับ
75
 ความยัง
่ ยืนขององคการในระยะยาว
รวมถึง
์
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
2.1 การจัดทากลยุทธ ์
ข. วัตถุประสงคเชิ
์ งกลยุทธ ์
(1)- ระบุวต
ั ถุประสงคเชิ
่ าคัญ ตารางเวลาทีจ
่ ะบรรลุ
์ งกลยุทธที
์ ส
วัตถุประสงคนั
่ าคัญทีส
่ ุดของวัตถุประสงค ์
์ ้นๆ และเป้าประสงคที
์ ส
เชิงกลยุทธ ์
(2) –
วิธท
ี วี่ ต
ั ถุประสงคเชิ
การตอบสนอง
์ งกลยุทธขององค
์
์
ความทาทายและความได
เปรี
้
้ ยบเชิงกลยุทธ ์
- วิธท
ี วี่ ต
ั ถุประสงคเชิ
การตอบสนองต
อโอกาส
่
์ งกลยุทธขององค
์
์
ในการสรางนวั
ตกรรมของ หลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการ
้
เรียนรูและบริ
การทางการศึ กษาอืน
่ ๆ
การดาเนินงานและ
้
รูปแบบของธุรกิจ
- วิธท
ี าให้มัน
่ ใจวาวั
่ ตถุประสงคเชิ
่
์ งกลยุทธให
์ ้ความสาคัญตอ
76
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
2.2 การนากลยุทธไปสู
ั ิ : องคการน
ากลยุทธ ์
์
่ การปฏิบต
์
ไปสู่การปฏิบต
ั อ
ิ ยางไร
(45 คะแนน)
่
วิธก
ี ารแปลงวัตถุประสงคเชิ
่
์ งกลยุทธไปสู
์
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารอยางไร
สรุปแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
่
และวิธก
ี ารนาไปสู่การปฏิบต
ั ิ ตัววัด / ดัชนี
ชีว้ ด
ั ทีส
่ าคัญของผลการดาเนินการที่
เกีย
่ วของ
และการคาดการณผลการ
้
์
ดาเนินการในอนาคตเป็ นอยางไร
่
เปรียบเทียบตัววัดกับคูเปรี
่ าคัญ
่ ยบเทียบทีส
ทานด
าเนินการอยางเป็
นระบบอยางไร
่
่
่
77
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
2.2 การถายทอดกลยุ
ทธเพื
่ นาไปปฏิบต
ั ิ
่
์ อ
ก. การจัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารและนาไปสู่การปฏิบต
ั ิ
(1) แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารระยะสั้ น ระยะยาวมีอะไรบาง
การเปลีย
่ นแปลงที่
้
สาคัญทีไ่ ดวางแผนไว
้
้ มีอะไรบาง
้
 หลักสูตร บริการส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการทางการศึ กษา
 ผู้เรียน ผู้มีส่วนไดส
ั อ
ิ ยางไร
เพือ
่
้ ่ วนเสี ย และตลาด สถาบันปฏิบต
่
ตอบสนองตอการเปลี
ย
่ นแปลง ดังกลาว
่
่
(2) วิธจ
ี ด
ั ทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารและนาไปสู่การปฏิบต
ั ิ ทัง้ ในส่วนของ
ผู้ปฏิบต
ั งิ าน ผู้ส่งมอบทีส
่ าคัญ และคูความร
วมมื
อทีส
่ าคัญ ทัง้ ทีเ่ ป็ น
่
่
ทางการและไมเป็
่ ให้ บรรลุ วัตถุประสงคเชิ
่ นทางการ (*) เพือ
์ งกล
ยุทธที
่ าคัญ สถาบันมัน
่ ใจไดอย
าผลการด
าเนินการทีส
่ าคัญตาม
้ างไรว
่
่
์ ส
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารนี้จะมีความยัง่ ยืน
(3) -วิธก
ี ารทาให้มัน
่ ใจวามี
นและดานอื
น
่ ๆเพียงพอ
่ ทรัพยากรดานการเงิ
้
้
ตอการสนั
บสนุ นให้บรรลุแผน ปฏิบต
ั ก
ิ าร
่
- วิธก
ี ารจัดสรรทรัพยากรเพือ
่ ให้บรรลุแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
- วิธก
ี ารประเมินความเสี่ ยงดานการเงิ
นและดานอื
น
่ ทีเ่ กีย
่ วกับแผน
้
้
78
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
2.2 การถายทอดกลยุ
ทธเพื
่ นาไปปฏิบต
ั ิ
่
์ อ
ก. การจัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารและการถายทอดเพื
อ
่ นาไปปฏิบต
ั ิ (ตอ)
่
่
(4) วิธก
ี ารในการจัดทาและนาแผนใหมหรื
่ นแปลงไป
่ อแผนทีเ่ ปลีย
ปฏิบต
ั อ
ิ ยางรวดเร็
ว ในกรณีทส
ี่ ถานการณบั
่
์ งคับให้มีการ
ปรับเปลีย
่ นแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
(5) - ระบุแผนดานทรั
พยากรบุคคลทีส
่ าคัญทีท
่ าให้วัตถุประสงคเชิ
้
์ งกล
ยุทธ ์ แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารทัง้ ระยะสั้ นและระยะยาว
- วิธก
ี ารทาให้แผนตอบสนองตอผลกระทบและความเปลี
ย
่ นแปลงที่
่
อาจเกิดขึน
้ เกีย
่ วกับความจาเป็ นดานขี
ดความสามารถและ
้
อัตรากาลังบุคลากร
(6) - ระบุตวั วัดหรือดัชนีชว
ี้ ด
ั ผลการดาเนินการทีส
่ าคัญทีใ่ ช้ติดตาม
ความกาวหน
ั ก
ิ าร
้
้ า ผลสาเร็จและประสิ ทธิผลของแผนปฏิบต
- วิธท
ี าให้มัน
่ ใจวาระบบการวั
ดผลโดยรวมของแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
่
79
เสริมสรางให
สถาบั
น
สอดคล
องไปในแนวทางเดี
ย
วกั
น
ได
และ
้
้
้
้
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
2.2 การถายทอดกลยุ
ทธเพื
่ นาไปปฏิบต
ั ิ
่
์ อ
ข. การคาดการณผลการด
าเนินการ
์
- ระบุการคาดการณผลการด
าเนินการตามกรอบเวลาของการ
์
วางแผน ระยะสั้ นและระยะยาวตามตัววัดหรือดัชนีชวี้ ด
ั ผลการ
ดาเนินการทีส
่ าคัญ ตามทีร่ ะบุไวในข
อ
้
้ 2.2 ก.(6)
- วิธก
ี ารในการคาดการณผลการด
าเนินการ
์
ผลการเปรียบเทียบการคาดการณผลการด
าเนินการกับคูแข
์
่ ง่
หรือองคการเปรี
ยบเทียบ
์
- ผลการเปรียบเทียบผลการดาเนินการทีค
่ าดการณไว
์ กั
้ บระดับ
เทียบเคียง เป้าประสงค ์ และผลการดาเนินการทีผ
่ านมา
่
- วิธก
ี ารทาให้มัน
่ ใจวา่ การดาเนินการมีความกาวหน
้
้ าตามที่
คาดการณไว
์ ้
80
- วิธต
ี อบสนอง หากมีความแตกตางระหวางผลการดาเนินการ
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
้ ตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์
่ ขัน
81
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยางการถ
ายทอดแผนปฏิ
บต
ั ก
ิ ารเพือ
่ นาไปปฏิบต
ั -ิ
่
่
TPC
PDCA
กระบวนการหรือ ขันตอน
้
กรรมการผูจ้ ัดการ
1. ถ่ายทอดแผนธุรกิ จระยะยาวให้กับพนักงาน
2. จัดทาแผนงานประจาปี
การวิเคราะห์
ผลดาเนินงาน
ผูจ้ ัดการฝ่าย
การวิ เคราะห์
ผลดาเนินงาน
Catch Ball
จัดทาแผนปฏิบัติ การ
ประจาปีระดับฝ่ าย
การวิเคราะห์
ผลดาเนินงาน
Document/Standard
2. PPA of action plan(Current year)
Analysis for planning (Next
year) ,SupportingData
C at ch Ball
จัดทาแผนปฏิบ ัติการ
ประจาปีร ะดับส่วน
การวิเคราะห์
ผลดาเนินงาน
Catc h Ball
จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ระดับแผนก
3. Annual Operating Budget,
Action plan
แผนดาเนินงานประ
จาปี ของบริษัท
Do
Check
ปฏิบัติตามแผนดาเนินงานประจาปีทจี่ ดั ทาไว้
4. นาแผนไปปฏิบตั ิ
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิและ
การตรวจประเมินวินิจ ฉัย
ประเมินและวิเคราะห์ผลเทียบกับแผนทีจ่ ดั ทาไว้ รายเดือน รายไตรมาส รายครึง่ ปี รายปีและ
การตรวจประเมินวินิ จฉัยโดยกรรมการผู้จดั การ(Policy Diagnosis)
Acti on
3. ขออนุมตั ิแผนงานประจาปี
หัวหน้ าแผนก
แผนธุรกิจระยะยาว 5 ปี
ถ่ายทอดแผนระยะยาว
กาหนดนโยบายและจัดทา
แผนดาเนินงานประจาปี
ระดับบริษัท
ผู้จัดการส่วน
6. ปรับปรุ งแผนงานหรื อ จัด
ทามาตรฐานการทางาน
นาผลการประเมินและวิเคราะห์แผนมาทบทวนและปรับปรุง แผนงาน กาหนดมาตรฐานการทางาน Policy Diagnosis Form (PM1-PM9 =
Action plan,Analysis for Planning,
รวมทั ้งนาผลไปใช้ประกอบการทาแผนครั ง้ ต่อไป
5. Results of Action plan ,Control
graph, Abnormality Report, PPA ,
Supporting data
Results and Analysis of Action plan)
82
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 3
การมุงเน
นลู
ก
ค
าและตลาด
่ ้
้
85 คะแนน
83
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 3 การมุงเน
่ ้ นลูกคา้
วิธก
ี ารทีส
่ ถาบันสรางความผู
กพันกับ
้
ผู้เรียนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย โดยมีจุด
มุงเน
่ ้ นในการตอบสนองตอความ
่
ตองการ
การสรางความสั
มพันธ ์ และ
้
้
นและหลักสูตร
ความภักดีตอสถาบั
่
บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรู้ และบริการ
การศึ กษาอืน
่ ๆ
รวมถึงวิธก
ี ารรับฟัง
“เสี ยงของลูกค้า” เพือ
่ นาไปปรับปรุง
84
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.1 ความผูกพันของลูกคา้ (40 คะแนน)
วิธก
ี ารในการสรางความผู
กพันกับผูเรี
้
้ ยนและผู้มี
ส่วนไดส
่ สนองตอบตอความ
้ ่ วนเสี ย เพือ
่
ตองการและสร
างความสั
มพันธกั
้
้
่
์ บทัง้ สองกลุม
ทานด
าเนินการอยางเป็
นระบบอยางไร
่
่
่
85
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.1 ความผูกพันของลูกคา้
ก. หลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึ กษา
อืน
่ ๆ และการส่งเสริมผูเรี
ผู้มีส่วนไดส
้ ยนและ
้ ่ วนเสี ย
(1) สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรที
จ
่ ะค้นหาและสรางนวั
ตกรรมให้กับ
่
้
หลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึ กษา
อืน
่ ๆ
เพือ
่ ตอบสนองตอความต
่
้องการและทาให้ดีกวาความ
่
คาดหวังของกลุมผู
่ เรี
้ ยนผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยและส่วนตลาด
รวมถึงดึงดูดผูเรี
ขยายความสั มพันธกั
้ ยนกลุมใหม
่
่
์ บ
ผู้เรียนและผูมี
ั
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยในปัจจุบน
(2) - กลไกหลักเพือ
่ ส่งเสริมให้ผูเรี
้ ยนและผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยมา
ใช้บริการดานหลั
กสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรู้ และ
้
บริการการศึ กษาอืน
่ ๆ
และสามารถสื บคนสารสนเทศ
86
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.1 ความผูกพันของลูกคา้
ก. หลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึ กษา
อืน
่ ๆ และการส่งเสริมผูเรี
้ ยนและผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย (ตอ)
่
(2)
- สถาบันมีวธิ ก
ี ารหลักอะไรในการส่งเสริมผู้เรียนและผู้มี
ส่วนไดส
ี าร
้ ่ วนเสี ย รวมทัง้ กลไกหลักในการสื่ อสาร วิธก
ดังกลาวมี
ความแตกตางกั
นอยางไรระหว
างกลุ
มผู
่
่
่
่
่ ้เรียน ผู้มี
ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย และส่วนตลาด
- สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรที
จ
่ ะกาหนดความต้องการหลักใน
่
การส่งเสริมผูเรี
่ ใจ
้ ยนและผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย และทาให้มัน
ไดอย
าการส
งกลาวได
้ างไรว
่
่
่ งเสริมตามความตองการดั
้
่
้
นาไปสู่การปฏิบต
ั โิ ดยทุกคนและในทุกกระบวนการที่
เกีย
่ วของ
้
(3) ทาให้แนวทางทีใ่ ช้ในการค้นหาและสรางนวั
ตกรรมให้กับ
้
หลักสูตร บริการทีส
่ งเสริมการเรียนรู และบริการการศึ กษา
87
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.1 ความผูกพันของลูกค้า
ข. การสรางวั
่ ุงเน
้ ฒนธรรมทีม
่ ้ นผูเรี
้ ยนและผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
(1) - การสรางวั
อ
่ ให้มัน
่ ใจวาผู
้ ฒนธรรมองคการเพื
่ ้เรียนและผู้มี
์
ส่วนไดส
่ แ
ี ละส่งผลตอความผู
กพัน
้ ่ วนเสี ยไดรั
้ บประสบการณที
่
์ ด
- ระบบการจัดการผลการดาเนินการของผู้ปฏิบต
ั งิ าน
และ
ระบบการพัฒนาผู้นาและผู้ปฏิบต
ั งิ านเกือ
้ หนุ นตอวั
่ ฒนธรรมนี้
อยางไร
่
(2) วิธก
ี ารในการสรางและจั
ดการกับความสั มพันธที
่ ต
ี อผู
้
่ ้เรียน
์ ม
และผู้มีส่วนไดส
่
้ ่ วนเสี ยเพือ
 ให้ไดผู
้ ้เรียนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยใหม่
 สนองความตองการและท
าให้ดีกวาความคาดหวั
งในแต่
้
่
ละช่วงเวลาทีม
่ ก
ี ารสานสั มพันธกั
่ ความ
์ บสถาบัน และเพิม
ผูกพันกับสถาบัน
88
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.2 “เสี ยงของลูกคา”
้ : วิธกี ารรวบรวม
และใช้สารสนเทศจากผู้เรียน
และผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย (45 คะแนน)
วิธก
ี ารทีส
่ ถาบันรับฟังผูเรี
้ ยนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วน
เสี ย รวมทัง้ วิธก
ี ารประเมินความพึงพอใจและ
ความไมพึ
่ งพอใจของผูเรี
้ ยนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วน
เสี ย
และใช้สารสนเทศดังกลาวเพื
อ
่ ปรับปรุง
่
ความสาเร็จใน
วงการศึ กษา
ทานด
าเนินการอยางเป็
นระบบอยางไร
่
่
่
89
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.2 “เสี ยงของลูกคา”
้
ก. การรับฟังผูเรี
้ ยนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
(1)
สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการรั
บฟังผู้เรียนและผู้มี
่
ส่วนไดส
เพือ
่ ให้ไดมาซึ
ง่ ข้อมูลป้อนกลับเกีย
่ วกับ
้ ่ วนเสี ย
้
หลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึ กษา
อืน
่ ๆ
และการสนับสนุ นผู้เรียนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
วิธก
ี ารรับฟังดังกลาวมี
ความแตกตางกั
นอยางไรระหว
างกลุ
ม
่
่
่
่
่
ผู้เรียน ผู้มีส่วนไดส
และ ส่วนตลาด รวมถึง
้ ่ วนเสี ย
วิธก
ี ารทีแ
่ ตกตางออกไปในแต
ละช
่
่
่ วงเวลาของการสาน
สั มพันธกั
สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการติ
ดตาม
่
์ บสถาบัน
คุณภาพของหลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรู้
และ
บริการการศึ กษาอืน
่ ๆ
รวมถึงคุณภาพของการสนับสนุ น 90
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.2 “เสี ยงของลูกคา”
้
ก. การรับฟังผูเรี
้ ยนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย (ตอ)
่
(2)
สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการรั
บฟังผู้เรียน
และ
่
ผู้มีส่วนไดส
่ ให้
้ ่ วนเสี ยในอดีต อนาคตและของคูแข
่ ง่ เพือ
ไดสารสนเทศที
น
่ าไปปฏิบต
ั ไิ ดและเป็
นขอมู
้
้
้ ลป้อนกลับ
เกีย
่ วกับหลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรู้ และบริการ
การศึ กษาอืน
่ ๆ การสนับสนุ นผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย และ
วิธก
ี ารติดตอระหว
างกั
น (*)
่
่
91
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.2 “เสี ยงของลูกคา”
้
ก. การรับฟังผูเรี
้ ยนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย (ตอ)
่
(3) - สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการจั
ดการกับขอร
ยน
่
้ องเรี
้
ทีไ่ ดรั
้ บจากผู้เรียนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
- สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรที
ท
่ าให้มัน
่ ใจไดว
ไขข
อ
่
้ าจะแก
่
้
้
ร้องเรียนนั้นอยางมี
ประสิ ทธิผล และทันทวงที
และทาให้
่
่
ความเชือ
่ มัน
่ ของผู้เรียนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยกลับคืนมา
รวมทัง้ สรางเสริ
มความพึงพอใจและความผูกพัน ระบบการ
้
บริหารขอร
ยนของสถาบันช่วยทาให้เกิดการรวบรวม
้ องเรี
้
และวิเคราะหข
ยน เพือ
่ นาผลไปใช้ปรับปรุงทัว่ ทัง้
้ องเรี
้
์ อร
สถาบัน และโดยคูความร
วมมื
อทีเ่ ป็ นทางการ (*)
่
่
92
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.2 “เสี ยงของลูกคา”
้
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรี
้ ยน
และผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
(1) - สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการประเมิ
นความพึงพอใจ
่
และความผูกพัน
ของผู้เรียนและ ผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
วิธก
ี ารเหลานี
ี วามแตกตางกั
นอยางไรส
าหรับผู้เรียนแต่
่ ้มค
่
่
ละประเภท และผู้มีส่วนไดส
ม
้ ่ วนเสี ยแตละกลุ
่
่ (*)
สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรที
ท
่ าให้มัน
่ ใจไดว
การ
่
้ า่
วัดผลดังกลาวให
่ ามารถนาไปใช้ได้ เพือ
่
่
้สารสนเทศทีส
ตอบสนองให้เกินความคาดหวังของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสี ย เพือ
่ สรางความผู
กพัน กระบวนการประเมิน
้
ดังกลาวของสถาบั
นส่งเสริมให้เกิดการประมวล
และ
่
93
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.2 “เสี ยงของลูกคา”
้
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรี
้ ยน
และผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย (ตอ)
่
(2) สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการรวบรวมและใช
่
้สารสนเทศ
เกีย
่ วกับความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
โดยเปรียบเทียบกับคูแข
และระดับของ
่ ง่
สถาบันการศึ กษาอืน
่ ๆ
ซึ่งให้บริการในลักษณะที่
คลายคลึ
งกัน หรือเปรียบเทียบกับเกณฑเปรี
้
์ ยบเทียบใน
อุตสาหกรรม (*)
94
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.2 “เสี ยงของลูกคา”
้
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูเรี
้ ยน
และผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย (ตอ)
่
(3) - สถาบัน มีว ิธ ีก ารอย่ างไรในการประเมิน ความไม่ พึ ง
พอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
- สถาบันมีวธ
ิ ก
ี ารอยางไรที
ท
่ าให้มัน
่ ใจได้วา่ การวัดผล
่
ดั ง ก ล่ า วใ ห้ ส า ร ส นเ ทศที่ ส า มา ร ถ น า ไป ใ ช้ ได้ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการและทาให้ดีกวาความคาดหวั
งใน
่
อนาคต ของผู้ เรี ย นและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย วิ ธ ี ก าร
ประเมิน ดัง กล่าวของสถาบัน ส่ งเสริม ให้ เกิด การประมวล
และวิเคราะหข
่ นาผลไปใช้ปรับปรุงทัว่ ทัง้
์ ้อร้องเรียน เพือ
สถาบัน และโดยคูความร
วมมื
อทีเ่ ป็ นทางการ (*)
95
่
่
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.2 “เสี ยงของลูกคา”
้
ค. การวิเคราะหและใช
ขอมู
ลของผู้เรียนและผู้มีส่วน
้
้
์
(1)- สถาบันมีวธ
ิ ก
ี ารอยางไรในการใช
่
้ สารสนเทศของผู้เรียน
ไดส
้ ่ วนเสี
ผู้มีสย่ วนได้ส่ วนเสี ยและตลาด รวมถึงหลัก สูตร บริก ารที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึ กษาอืน
่ ๆ เพือ
่ กาหนด
กลุมและส
่
่ วนของผู้เรียน ผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยและส่วนตลาด
ทัง้ ในปัจจุบน
ั และอนาคต
- สถาบัน ได้ ค านึ ง ถึ ง ผู้ เรีย นและผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ยของ
สถาบัน คู่ แข่ งหรื อ ที่ จ ะมี ม าในอนาคตในการจ าแนกนี้
อยางไร
่
- สถาบันกาหนดอยางไรว
ากลุ
มนั
่
่
่ กศึ กษา ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย และส่ วนตลาดส่ วนใด ที่จ ะชัก จู ง ให้ มาศึ กษาใน
หลั ก สู ต ร บ ริ ก า รที่ ส่ งเสริ ม ก า รเรี ย นรู้ แล ะบ ริ ก า ร
96
การศึ กษาอืน
่ ๆ ทัง้ ในปัจจุบน
ั และในอนาคต
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.2 “เสี ยงของลูกคา”
้
ค. การวิเคราะหและใช
ขอมู
ลของผู้เรียนและผู้มีส่วน
้
้
์
(2) - สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการใช
่
้สารสนเทศของผู้เรียน ผู้
ไดมีส
ยวนเสี
(ตยอ)
้ ส่ วนเสี
่ และตลาด รวมถึงหลักสูตร บริการทีส่ ่ งเสริม
วนได
ส
่
้ ่
การเรียนรู้ และบริการการศึ กษาอืน
่ ๆ
เพือ
่ กาหนดและ
คาดการณด
้
้องการหลักของผู้เรียน และผู้มีส่วนไดส
้ ่ วน
์ านความต
เสี ย (ซึ่งรวมถึงลักษณะของหลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการ
เรียนรู้ และบริการการศึ กษาอืน
่ ๆ) รวมถึงความคาดหวังที่
เปลีย
่ นแปลงไป และความสาคัญในการทาให้ผู้เรียนและผู้มีส่วน
ไดส
เลือกซือ
้
หรือสราง
้ ่ วนเสี ยตัดสิ นใจเลือกเขาเรี
้ ยน
้
ความสั มพันธกั
์ บสถาบัน
- สถาบันกาหนดและคาดการณอย
งความตองการและ
่
้
์ างไรถึ
ความคาดหวังทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
ไปจะมีความแตกตางกั
นใน
่
97
ระหวางกลุมผูเรียน ผูมส
ี วนไดสวนเสี ยและสวนตลาด รวมถึง
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3.2 “เสี ยงของลูกคา”
้
ค. การวิเคราะหและใช
้ขอมู
้ ลของผู้เรียนและผู้มีส่วน
์
(3) สถาบั
น(ต
ใชอ)
สารสนเทศเกีย
่ วกับผู้เรียนและผู้มีส่วนไดส
วน
ไดส
วนเสี
ย
้
้
่
้ ่
่
เสี ย และเกี่ย วกับ หลัก สู ต ร บริก ารที่ส่ งเสริม การเรีย นรู้
และบริก ารการศึ กษาอื่น ๆ
เพื่อ ปรับ ปรุ ง ด้ านการตลาด
เสริมสร้างวัฒนธรรมทีม
่ ุงเน
่ ้ นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
และกาหนดโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
(4) สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการท
าให้แนวทางการเรียนรู้
่
จากผู้เรียนและผู้มีส่วนไดส
การประเมินความพึง
้ ่ วนเสี ย
พอใจ ไมพึ
ความผูกพัน
รวมถึงการใช้ข้อมูล
่ งพอใจ
ทีเ่ กีย
่ วของกั
บกลุมดั
นตอความต
้
่ งกลาวทั
่
่
้องการและทิศทาง
ของสถาบันอยูเสมอ
98
่
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
ี าแนกลูกคา้ กลุมลู
่ วิธจ
่ กคา้ และส่วน
ตลาด - AS
99
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
่ กระบวนการรับฟังและเรียนรู้
100
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยางวิ
ี ารสรางความสั
มพันธกั
่ ธก
้
์ บลูกค้า -RWJ
101
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ช่องทางการเขาถึ
ตัวอยาง
้ ล -RWJ
้ งขอมู
่
102
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
วิธก
ี ารสรางความสั
มพันธกั
่
้
์ บลูกค้า-
TPCการให้ความรู ้
(K = Knowledge)
การจัดสัมมนาให้ความรูด้ า้ น
การบริหารธุรกิจให้กบั ผูบ้ ริหาร
ของลูกค้า โดยเชิญวิทยากร
จากสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงในต่างประเทศ เช่น
Wharton Business School มา
เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(O = Operation Improvement)
การปรับปรุงการเก็บสินค้าที่คลัง
ของลูกค้า มีการปรับปรุงพื้นที่การ
จัดเก็บ ติดตั้งระบบ Bar Code
และนาคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งให้
ลูกค้า ทาให้ลกู ค้าทางานง่ายขึ้น
สินค้าเสียหายลดลง
การสร้างความสัมพันธ์
(R = Relationship)
จัดกิจกรรมให้ผบู ้ ริหาร
พนักงานของบริษทั พบปะ
กับผูบ้ ริหารและพนักงาน
ของลูกค้า
103
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
วิธก
ี ารในการจัดการกับขอร
ยนของ
่
้ องเรี
้
จนท.บริการเทคนิครับขอร
ยนจาก
้ องเรี
้
ลูกค้า
TPC
ลูกค้า
ส่งรายงานสถานะขอร
ยนให้
้ องเรี
้
หัวหน้าแผนกขายแตละแผนก
่
เพือ
่ ทราบติดตาม ทุกสั ปดาห ์
หรือผูแทนขายทุ
กคนสามารถ
้
ติดตามสถานะขอร
ยนได้
้ องเรี
้
จากฐานขอมู
้ ล TRS
สรุปการดาเนินการให้
ลูกค้า
• Complaint
• ชดเชยคาเสี
่ ยหาย
(Claim)
• รับคืนสิ นคา้ (Return
goods)
รูปที่
จนท.บริการเทคนิคทารายการการ
สารวจปัญหา (Technical Service
Report หรือ TSR)
โดย key ข้อมูลลงในฐานขอมู
้ ล
TSR
จนท.บริการเทคนิครวบรวมขอมู
้ ล
เพิม
่ เติม
เพือ
่ พิจารณาดาเนินการให้ลูกคา้
สรุปเป็ นรายงานปัญหาคุณภาพ
ประจาเดือน
ส่งให้ผูจั
้ ดการส่วนส่งเสริมการผลิต
เพือ
่ นาเขาที
่ ระชุมฝ่ายผลิต
้ ป
ส่ง TSR ให้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของ
้
กับปัญหาเพือ
่ ดาเนินการแกไขและ
้
ป้องกัน
และแจ้งกลับเจ้าหน้าทีบ
่ ริการเทคนิค
สรุปผลการดาเนินงานเขาที
่ ระชุมฝ่าย
้ ป
จัดการ
ตามระบบ ISO 9001
เพือ
่ พิจารณาทบทวนปรับปรุงระบบงาน
3.2 กระบวนการจัดการขอร
ยนและนาขอ
้ องเรี
้
้
104
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 4
การวัดผล การวิเคราะห ์ และ
การจัดการความรู้
90 คะแนน
105
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 4
การวัดผล การวิเคราะห ์ และ
การจั
ดการความรู
้ การทาอยางไร
ตรวจประเมิ
นระบบวาองค
่
์
่
- เลือก รวบรวม วิเคราะห ์ จัดการ
- ปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศและ
สิ นทรัพยทางความรู
้
์
- การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทบทวนและใช้ผลการทบทวนเพือ
่
ปรับปรุงผลการดาเนินการ
106
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
4.1 การวัด วิเคราะหและปรั
บปรุงผลการดาเนินการ
์
ขององคการ
์
(45 คะแนน)
ทานมี
วธิ วี ด
ั วิเคราะห ์ ทาให้สอดคลองไปใน
่
้
แนวทางเดียวกัน ทบทวนและปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ โดยการใช้ขอมู
้ ลและสารสนเทศใน
ทุกระดับและทุกส่วนขององคการ
และนาผลการ
์
ทบทวนไปใช้ในการประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการอยางไร
่
ทานด
าเนินการอยางเป็
นระบบอยางไร
่
่
่
107
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
4.1 การวัด วิเคราะหและปรั
บปรุงผลการดาเนินการ
์
ขององคการ
์
ก. การวัดผลการด
าเนินการ
- วิธเี ลือก รวบรวม ทาให้สอดคลองไปในแนวทาง
้
เดียวกัน และบูรณาการขอมู
่
้ ลและสารสนเทศ เพือ
ติดตาม
 ผลการปฏิบต
ั งิ านประจาวัน
 ผลการดาเนินการโดยรวมของสถาบัน
 ติดตามความกาวหน
้
้ าเทียบกับวัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธและแผนปฏิ
บต
ั ก
ิ าร
์
- ระบุตวั วัดผลการดาเนินการขององคการ
และตัววัด
์
ดานการเงิ
นทีส
่ าคัญทัง้ ในระยะสั้ นและระยะยาว
ตัว
้
วัดนี้ไดรั
ยงใด
้ บการพิจารณาบอยเพี
่
108
- วิธใี ช้ขอมู
ล
และสารสนเทศเพื
อ
่
สนั
บ
สนุ
น
การตั
ด
สิ
น
ใจ
้
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
4.1 การวัด วิเคราะหและปรั
บปรุงผลการดาเนินการ
์
ขององคการ
์
ก. การวัดผลการด
าเนินการ (ตอ)
่
(2)วิธเี ลือกและใช้ขอมู
้ ลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่
สาคัญ
เพือ
่ สนับสนุ นการตัดสิ นใจในระดับปฏิบต
ั ก
ิ าร
และระดับกลยุทธ ์ และนวัตกรรมอยางมี
ประสิ ทธิผล
่
(3) วิธท
ี าให้ระบบการวัดผลการดาเนินการทันกับความ
ต้องการและทิศทางของบริการทางการศึ กษา
และทา
ให้มัน
่ ใจไดอย
าระบบการวั
ดผลการดาเนินการนั้น
้ างไรว
่
่
ไวตอความเปลี
ย
่ นแปลงทัง้ ภายในและภายนอกทีร่ วดเร็ว
่
หรือไมได
ด
่ คาดคิ
้
109
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
4.1 การวัด วิเคราะหและปรั
บปรุงผลการดาเนินการ
์
ขององคการ
์
ข. การวิเคราะห
และทบทวนผลการดาเนินการ
์
- วิธท
ี บทวนผลการดาเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน
ระบุเรือ
่ งทีว่ เิ คราะหเพื
่ ใช้สนับสนุ นการทบทวน และทา
์ อ
ให้มัน
่ ใจวาผลสรุ
ปนั้นมีเหตุมผ
ี ล
่
วิธใี ช้ผลการทบทวนในการตรวจประเมิน

ผลสาเร็จขององคการ
์

ผลการดาเนินการเมือ
่ เทียบกับคูแข
นทีม
่ ี
่ งและสถาบั
่
ลักษณะคลายกั
น
้

ความกาวหน
้
้ าเทียบกับวัตถุประสงคเชิ
์ งกลยุทธและ
์
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
110

ความสามารถทีจ
่ ะตอบสนองอยางรวดเร็
ว
ต
อความ
่
่
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
4.1 การวัด วิเคราะหและปรั
บปรุงผลการดาเนินการ
์
ขององคการ
ค. การปรับ์ ปรุงผลการดาเนินการ
–
–
วิธแ
ี ปลงผลการทบทวนผลการดาเนินการไปดาเนินการ

จัดลาดับความสาคัญของเรือ
่ งทีต
่ องปรั
บปรุงอยางต
อเนื
้
่
่ ่อง
และกาวกระโดด
้

เป็ นโอกาสในการสรางนวั
ตกรรม
้
วิธถ
ี ายทอดเรื
อ
่ งทีจ
่ ด
ั ลาดับความสาคัญและโอกาสในการสราง
่
้
นวัตกรรมไปสู่

คณาจารย ์ บุคลากร กลุมงานและระดั
บปฎิบต
ั ก
ิ ารทัว่ ทัง้
่
องคการ
์

สถาบันทีส
่ ่ งผู้เรียนมาศึ กษา และรับผู้เรียนไปศึ กษาตอ
่ ผู้
ส่งมอบ และคูความร
วมมื
อทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไมเป็
่
่
่ น
ทางการ เพือ
่ ให้ตัดสิ นใจและสอดคลองในแนวทางเดี
ยวกัน111
้
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
การเลือกขอมู
่
้ ลและผู้ใช้ขอมู
้ ล
Electronic Paper
1.
2.
3.
, Drawing, Standard

PIMS
Daily
.



DCS
Real Time
.



ENIS
.

4.

5.


6.
7.
8. Monthly & Yearly Plan
9. Procedure & Work
Instruction

CSC
.


CSC
.





PPS
.






/


13.

Real Time
.
10.
11.
12.
Employee Self
Service
SAP



Monthly & Yearly
ISO




SAP
SAP
Monthly
.

Real Time
.

QSHE
Real Time
SCADA
Real Time

.





112
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จัดการความรู้ (45 คะแนน)
ทานมี
วธิ ท
ี าให้มัน
่ ใจวาข
่
่ อมู
้ ล สารสนเทศ ซอฟแวร ์
และฮารดแวร
ที
่ าเป็ นสาหรับผูปฏิ
ั งิ าน ผู้เรียน ผู้
์
์ จ
้ บต
มีส่วนไดส
วมมื
อทีเ่ ป็ น
้ ่ วนเสี ย ผู้ส่งมอบ คูค
่ ้า คูความร
่
่
ทางการและไมเป็
่ นทางการ มีคุณภาพและพรอมใช
้
้
งานอยางไร
่
รวมถึงวิธก
ี ารสรางและจั
ดการสิ นทรัพยเชิ
้
์ งความรูของ
้
สถาบัน
ทานด
าเนินการอยางเป็
นระบบอยางไร
่
่
่
113
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
จั
้ อมู
ก.ดการความรู
การจัดการข
และการจัดการความรู้
้ ล สารสนเทศ
(1) - วิธท
ี าให้ขอมู
ของสถาบั
น มีความ
้ ลสารสนเทศ และองคความรู
้
์
แมนย
อ
่ ถือได้
ความทันกาล
การ
่ า ความถูกตองเชื
้
รักษาความปลอดภัยและความลับ
(2) - วิธท
ี าให้ขอมู
้ ลสารสนเทศมีความพรอมใช
้
้งาน
- ผู้ปฏิบต
ั งิ าน ผู้เรียน ผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย ตลอดจนผู้ส่งมอบ และ
คูความร
วมมื
อทีเ่ ป็ นทางการและไมเป็
่
่
่ นทางการ สามารถเขาถึ
้ งข้อมูล
ได้
(3) - วิธจ
ี ด
ั การความรูของสถาบั
น เพือ
่ ให้บรรลุผล ดังนี้
้
- การรวบรวมและถายทอดความรู
ของผู
ั งิ าน
่
้
้ปฏิบต
- การถายทอดความรู
ที
่
้ เ่ ป็ นประโยชน์
- ความรวดเร็วในการค้นหา ระบุ แบงปั
ี ารปฏิบต
ั ท
ิ ี่
่ น และนาวิธก
เป็ นเลิศไปดาเนินการ
114
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ข.
การจัดการทรั
พ
ยากรสารสนเทศ
และเทคโนโลยี
จัดการความรู
้
สารสนเทศ
(1) วิธท
ี าให้มัน
่ ใจวา่ ฮารดแวร
และซอฟท
แวร
มี
่ ถือได้
์
์
์
์ ความเชือ
ปลอดภัยและงายต
อการใช
่
่
้งาน
(2) วิธท
ี าให้มัน
่ ใจวาข
และ
่ อมู
้ ลและสารสนเทศรวมทัง้ ฮารดแวร
์
์
ซอฟทแวร
มี
อเนื
้
้งานอยางต
่
่ ่องในกรณีฉุกเฉิน
์
์ ความพรอมใช
(3) วิธรี ก
ั ษากลไกของการทาให้ขอมู
้ ลและสารสนเทศมีความ
พร้อมใช้งาน
รวมทัง้ ระบบฮารดแวร
และซอฟท
แวร
ทั
์
์
์
์ นกับ
ความตองการและทิ
ศทางของบริการการทางการศึ กษา และ
้
การเปลีย
่ นแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดลอมด
านการ
้
้
115
ปฏิบต
ั ก
ิ ารอยู่
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
่
GSP
Security Issue
Security
-
-
. Monitor
- ICT
, E-mail
- ICT
Security Awareness
- Internal Audit
-
- ICT
Real Time
Network
Firewall
1
1
2
Internet
Virus
- ICT
Virus Scan
Scan Virus
- Update
Virus
Download
116
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 5
การมุงเน
นผู
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
่ ้ ้
85 คะแนน
117
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 5 การมุงเน
ั งิ าน
่ ้ นผู้ปฏิบต
(Workforce Focus)
ประเมินวาสถาบั
นมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการผู
กใจ
่
่
จัดการ และพัฒนาผูปฏิ
ั งิ านเพือ
่ นาศักยภาพของ
้ บต
พวกเขามาใช้อยางเต็
มที่ โดยสอดคลองไปใน
้
่
ทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ ์ และแผนปฏิบต
ั ิ
การโดยรวมของสถาบัน พิจารณาความสามารถ
านขี
ของสถาบันในการประเมินความตองการด
ด
้
้
ความสามารถ และอัตรากาลัง และในการสราง
้
สภาพแวดลอมการท
างานเพือ
่ นาไปสู่ผลการ
้
ดาเนินการทีด
่ ี
118
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
5.1 การผูกใจผูปฏิ
ั งิ าน : Workforce
้ บต
Engagement (45 คะแนน)
าตอบแทนและให
สถาบัน ผูกใจ จายค
้รางวัล
่
่
ผู้ปฏิบต
ั งิ านอยางไร
เพือ
่ ให้ไดผลการด
าเนินการทีด
่ ี
่
้
อธิบายวาได
มี
ั งิ าน
่
้ การพัฒนาสมาชิกของกลุมผู
่ ปฏิ
้ บต
รวมถึงกลุมผู
อ
่ ให้เกิดผลการดาเนินการที่
่ น
้ าอยางไรเพื
่
ดี อธิบายวาสถาบั
นมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการประเมิ
น
่
่
ความผูกพันของผูปฏิ
ั งิ าน และใช้ผลการประเมิน
้ บต
นั้นมาทาให้ผลการดาเนินการดียง่ิ ขึน
้
ทานด
าเนินการอยางเป็
นระบบอยางไร
่
่
่
119
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ั งิ าน (Workforce
5.1 การผูกใจผูปฏิ
้ บต
Engagement)
ก.การสรางคุณคาแกผูปฏิบต
ั งิ าน
้
่
่ ้
(1) สถาบันมีวธ
ิ ก
ี ารอยางไรในการก
าหนดปัจจัยทีส
่ าคัญที่
่
ส่งผลต่อ ความผูกพันของผู้ปฏิบต
ั งิ าน และมีวธ
ิ ก
ี าร
อยางไรในการก
าหนดปัจจัยทีส
่ าคัญทีส
่ ่ งผลตอความพึ
ง
่
่
พอใจของผู้ปฏิบต
ั งิ าน
วิธก
ี ารกาหนดปัจจัยเหล่านี้
แ ต ก ต่ า ง กั น อ ย่ า ง ไ ร ต า ม ก ลุ่ ม แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
ผู้ปฏิบต
ั งิ าน
(2) สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการเสริ
มสราง
่
้
วัฒนธรรมองคการที
ม
่ ล
ี ก
ั ษณะเปิ ดให้มีการสื่ อสาร
มีผล
์
การดาเนินการทีด
่ ี
และผู้ปฏิบต
ั งิ านมีความผูกพันตอ
่
สถาบัน
120
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ั งิ าน (Workforce
5.1 การผูกใจผูปฏิ
้ บต
Engagement)
ก.การสรางคุณคาแกผูปฏิบต
ั งิ าน (ตอ)
้
่
่ ้
่
(3)
- ระบบการจัดการผลการปฏิบต
ั งิ านสนับสนุ นให้มี
ผลการดาเนินการทีด
่ แ
ี ละ
ผูกใจผู้ปฏิบต
ั งิ านไดอย
้ างไร
่
- ระบบการจัดการผลการปฏิบต
ั งิ านไดพิ
้ จารณาถึงการ
บริหารคาตอบแทน
การยกยองชมเชย
การให้รางวัล
่
่
และการให้สิ่ งจูงใจตอผู
ั งิ านอยางไร
่ ้ปฏิบต
่
- ระบบการจัดการผลการปฏิบต
ั งิ านของสถาบันส่งเสริม
ให้เกิด การมุงเน
่ ้ นผู้เรียน ผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย และ
สถาบัน รวมถึงการบรรลุแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารของสถาบัน
อยางไร
่
121
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ั งิ าน (Workforce
5.1 การผูกใจผูปฏิ
้ บต
Engagement)
ข. การพัฒนาผูปฏิ
ั งิ านและผูน
้ บต
้ า
(1) ระบบการเรียนรูและการพั
ฒนาของสถาบันไดพิ
้
้ จารณาประเด็นที่
เกีย
่ วกับผู้ปฏิบต
ั งิ านและผู้นาของสถาบันเหลานี
าง
่ ้อยางไรบ
่
้
▫ สมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ และการบรรลุผล
สาเร็จของแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารทัง้ ระยะสั้ นและระยะยาวของสถาบัน
▫ การปรับปรุงผลการดาเนินการและสรางนวั
ตกรรมของสถาบัน
้
▫ จริยธรรมและการดาเนินธุรกิจอยางมี
จริยธรรม
่
▫ ความครอบคลุมของโอกาสในการพัฒนา ซึง่ รวมถึง
การศึ กษา การฝึ กอบรม การสอนงาน การเป็ นพีเ่ ลีย
้ ง
และประสบการณที
างาน
(*)
้
์ ไ่ ดจากการท
(2) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบัน ไดพิ
่ งที่
้ จารณาถึงเรือ
เกีย
่ วของกั
บผู้ปฏิบต
ั งิ านตอไปนี
้อยางไร
้
่
่
▫ ความตองการด
านการเรี
ยนรูและการพั
ฒนา ทัง้ เรือ
่ งทีเ่ ป็ น
้
้
้
ความตองการของตนเอง
และเรือ
่ งทีก
่ าหนดโดยพีเ่ ลีย
้ งและ
้
หัวหน้างาน
122
▫ การถายทอดความรูจากผูปฏิบต
ั งิ านทีจ
่ ะลาออกหรือ
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ั งิ าน (Workforce
5.1 การผูกใจผูปฏิ
้ บต
Engagement)
ข. การพัฒนาผูปฏิ
ั งิ านและผูน
้ บต
้ า (ตอ)
่
(3) สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการประเมิ
นประสิ ทธิภาพและ
่
ประสิ ทธิผลของระบบ
การเรียนรูและการพั
ฒนาของสถาบัน
้
(4) - สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการจั
ดการความกาวหน
่
้
้ าใน
อาชีพการงานสาหรับ ผู้ปฏิบต
ั งิ านทัว่ ทัง้ สถาบันอยางมี
่
ประสิ ทธิผล
- สถาบันมีวธิ ก
ี ารเพือ
่ ให้บรรลุการวางแผนการสื บทอดทีม
่ ี
ประสิ ทธิภาพสาหรับตาแหน่ง
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร
123
งาน
และตาแหนงผูนาอืน
่ ๆ อยางไร
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ั งิ าน (Workforce
5.1 การผูกใจผูปฏิ
้ บต
Engagement)
ค. การประเมินความผูกพันของผูปฏิ
ั งิ าน
้ บต
(1) - สถาบันมีวธิ ก
ี ารประเมินความผูกพันของผูปฏิ
ั งิ านอยางไร
้ บต
่
- มีวธ
ิ ก
ี ารทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไมเป็
่ นทางการและตัววัดอะไรบาง
้
ทีใ่ ช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบต
ั งิ าน
- วิธก
ี ารและตัววัดเหลานี
ี วามแตกตางกั
นอยางไร
สาหรับใช้
่ ้มค
่
่
ในแตละกลุ
มและส
ั งิ าน
่
่
่ วนของผูปฏิ
้ บต
- มีการใช้ตัวบงชี
้ น
ื่ ๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การรอง
่ อ
้
ทุกข ์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของผู้ปฏิบต
ั งิ านเพือ
่ ตรวจ
ประเมินและปรับปรุงความผูกพันของผู้ปฏิบต
ั งิ านอยางไร
่
(2)
สถาบันมีการนาผลการประเมินความผูกพันของผู้ปฏิบต
ั งิ านมา
เชือ
่ มโยงกับผลลัพธในหมวดที
่ 7 อยางไร
เพือ
่ ระบุโอกาสใน124
์
่
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
กระบวนการสรางความผู
กพัน-RWJ
่
้
125
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
างาน : Workforce
5.2 สภาพแวดลอมในการท
้
Environment (40 คะแนน)
ทานมี
วธิ ก
ี ารในการบริหารขีดความสามารถและ
่
อัตรากาลัง เพือ
่ ให้งานขององคการบรรลุ
ผลสาเร็จ
์
รวมทัง้ การรักษาบรรยากาศของงานทีม
่ ค
ี วาม
ปลอดภัย มัน
่ คง และเกือ
้ หนุ นตอการท
างาน
่
อยางไร
่
ทานด
าเนินการอยางเป็
นระบบอยางไร
่
่
่
126
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
างาน (Workforce
5.2 สภาพแวดลอมในการท
้
Environment)
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
(1) สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการประเมิ
นความต้องการ
่
ดานขี
ดความสามารถและอัตรากาลัง
รวมทัง้ ทักษะ
้
สมรรถนะ และกาลังคนทีม
่ อ
ี ยู่
(2) - สถาบันมีวธิ อ
ี ยางไร
ในการสรรหา วาจ
่
่ ้าง บรรจุ
และรักษาผู้ปฏิบต
ั งิ านใหมไว
่ ้
- สถาบันมัน
่ ใจไดอย
าผู
ั งิ านเป็ นตัวแทนที่
้ างไรว
่
่ ปฏิ
้ บต
สะทอนให
้
้เห็ นถึงความหลากหลายทางความคิด
วัฒนธรรม
และวิธค
ี ด
ิ ของชุมชนผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสี ย
รวมทัง้ ชุมชนแรงงานทีส
่ ถาบันจ้าง
127
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
างาน (Workforce
5.2 สภาพแวดลอมในการท
้
Environment)
ก.
ขีดความสามารถและอัตรากาลัง (ตอ)
่
(3) สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการบริ
หารและจัดโครงสราง
่
้
ของผู้ปฏิบต
ั งิ านเพือ
่
▫ ทาให้งานของสถาบันประสบความสาเร็จ
▫ ใช้ประโยชนจากสมรรถนะหลั
กของสถาบันอยางเต็
มที่
่
์
▫
ส่งเสริมสนับสนุ นการมุงเน
ผู้มีส่วนไดส
่ ้ นผู้เรียน
้ ่ วน
เสี ย และสถาบัน
▫
ให้มีผลการดาเนินการทีเ่ หนือกวาความคาดหมาย
่
▫ ตอบสนองตอความท
าทายเชิ
งกลยุทธและแผนปฏิ
บต
ั ก
ิ าร
่
้
์
ให้เกิดความคลองตั
วทีจ
่ ะ
่
ตอบสนองตอความต
่ นแปลงไป
่
้องการทีเ่ ปลีย
128
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
างาน (Workforce
5.2 สภาพแวดลอมในการท
้
Environment)
ก.
ขีดความสามารถและอัตรากาลัง (ตอ)
่
(4) - สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการเตรี
ยมผู้ปฏิบต
ั งิ านให้
่
พร้อมรับตอความต
องการด
านขี
ดความสามารถและ
่
้
้
อัตรากาลังทีก
่ าลังเปลีย
่ นไป
- สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการบริ
หารบุคคล
บริหาร
่
ความตองการทั
ง้ ของผู้ปฏิบต
ั งิ านและของสถาบัน
เพือ
่ ให้
้
มัน
่ ใจวาสามารถด
าเนินการไดอย
อเนื
่
้ างต
่
่ ่อง ป้องกันการลด
จานวนของผู้ปฏิบต
ั งิ าน และเพือ
่ ลดผลกระทบหากเกิดกรณี
ดังกลาว
่
129
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
างาน (Workforce
5.2 สภาพแวดลอมในการท
้
Environment)
ข.
บรรยากาศการทางาน
(1) - สถาบันดาเนินการอยางไรเกี
ย
่ วกับปัจจัยตางๆ
ดาน
่
่
้
สภาพแวดลอมในการท
างาน
เพือ
่ การปรับปรุงและทา
้
ให้มัน
่ ใจวาสถานที
ท
่ างานมีสุขอนามัย ความปลอดภัย และ
่
มีการป้องกันภัย ตัววัดและเป้าประสงคในการปรั
บปรุงของแต่
์
ละปัจจัยดังกลาวมี
อะไรบาง
่
้
- ในสภาพแวดลอมการท
างานทีแ
่ ตกตางกั
นนั้น ปัจจัย
้
่
ดังกลาวรวมทั
ง้ ตัววัดและเป้าประสงคมี
น
่
่
์ ความแตกตางกั
อยางมี
นย
ั สาคัญหรือไม่ อยางไร
่
่
(2) - สถาบันสนับสนุ นผู้ปฏิบต
ั งิ าน
โดยกาหนดนโยบาย
การบริการ และสิ ทธิประโยชน์ อยางไร
่
- สิ่ งดังกลาวได
มี
่
้ การออกแบบให้เหมาะสมตามความตองการ
้
130
ของผู้ปฏิบต
ั งิ านทีห
่ ลากหลาย
และเหมาะสมกับความ
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 6
การจัดการกระบวนการ
85 คะแนน
131
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ :
Process Management
ตรวจประเมินวาองค
การท
าอยางไร
่
่
์
– วิธก
ี ารออกแบบระบบงาน (Work
Systems)
– การออกแบบ จัดการ และปรับปรุง
กระบวนการทีส
่ าคัญ
เพือ
่ นาระบบงาน
ไปสรางคุ
ณคาให
้
่
้ผู้เรียนและผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วน
เสี ย ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จและ
ยัง่ ยืน
– การเตรียมความพรอมในภาวะฉุ
กเฉิน
้
132
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
6.1 การออกแบบระบบงาน (35 คะแนน)
ทานมี
วธิ ก
ี ารอยางไรในการ
่
่
–
กาหนด ความสามารถพิเศษ (Core
Competencies)
–
ออกแบบระบบงาน (Work System) และ
กระบวนการทีส
่ าคัญเพือ
่
ผู
 สรางคุ
ณคาแก
้ ยนและผู้มีส่วนไดส
้
่
่ เรี
้ ่ วน
เสี ย
 เตรียมพรอมต
อภาวะฉุ
กเฉินทีอ
่ าจ
้
่
เกิดขึน
้
133
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
6.1 การออกแบบระบบงาน
ก. การออกแบบระบบงาน
(1) สถาบันมีวธ
ิ ก
ี ารอยางไรในการออกแบบ
่
และสรางนวั
ตกรรมในระบบงานโดยรวม
้
รวมทัง้ กาหนดวากระบวนการใดในระบบงาน
่
โดยรวม
เป็ นกระบวนการภายในสถาบัน
(กระบวนการทางานหลักของสถาบัน) และ
กระบวนการใดจะใช้ทรัพยากรจากแหลง่
ภายนอก
(2) ระบบงานและกระบวนการทางานหลักของ
สถาบันมีความสั มพันธและใช
134
้ประโยชนจาก
์
์
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
6.1 การออกแบบระบบงาน
ข. กระบวนการทางานหลัก
(1) กระบวนการทางานหลักของสถาบันมี
อะไรบาง
กระบวนการดังกลาวมี
ผล
้
่
อยางไรต
อ
่
่
ณคาให
 การสรางคุ
้ ยนและผู้มีส่วนได้
้ผูเรี
่
้
ส่วนเสี ย
 การเรียนรูและความส
าเร็จของผูเรี
้
้ ยน
 ผลตอบแทนดานการเงิ
น
้
 ความสาเร็จและความยัง่ ยืนของสถาบัน
135
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
6.1 การออกแบบระบบงาน
ข. กระบวนการทางานหลัก
(2)
- สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไร
ในการจัดทาขอก
่
้ าหนด
ของกระบวนการทางานหลัก โดยใช้ข้อมูลจากผู้เรียน
ผู้มี
ส่วนไดส
ผู้ส่งมอบ คูความร
วมมื
อทีเ่ ป็ นทางการและ
้ ่ วนเสี ย
่
่
ไมเป็
่ นทางการ (*)
- ข้อกาหนดทีส
่ าคัญของกระบวนการดังกลาวคื
ออะไร
่
- สถาบันมีการคาดการณและเตรี
ยมการอยางไร
สาหรับ
่
์
ผู้เรียนแตละคน
ซึ่งมีความแตกตางในด
านขี
ดความสามารถ
่
่
้
อัตราและวิธก
ี ารเรียนรู้
- ในการออกแบบกระบวนการทางานหลักดังกลาวได
น
่
้ า
สารสนเทศของประเภทผู้เรียนและของผู้เรียนแตละคน
มาใช้
่
อยางไรเพื
อ
่ ให้ผู้เรียนทุกคนมุงมั
่ ตอการเรี
ยนแบบใฝ่รู้
่
่ น
่
136
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
6.1 การออกแบบระบบงาน
ค. ความพรอมต
อภาวะฉุ
กเฉิน
้
่
สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไร
เพือ
่ ให้มัน
่ ใจวา่
่
ระบบงานและสถานทีท
่ างานมีการ
เตรียมพรอมต
อภั
ั ห
ิ รือภาวะฉุ กเฉิน
้
่ ยพิบต
ระบบการเตรียมพรอมดั
งกลาวได
ค
้
่
้ านึงถึง
การป้องกัน การจัดการ ความตอเนื
่ ่องของ
การดาเนินการ และการฟื้ นฟูสภาพอยางไร
่
137
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
6.2 กระบวนการทางาน (50 คะแนน)
วิธก
ี ารในการออกแบบ นาไปปฏิบต
ั ิ
จัดการและปรับปรุงกระบวนการ
ทางานหลัก เพือ
่ สรางคุ
ณคาแก
้
่
่
ผู้เรียนและผูมี
้ ่ วนเสี ย รวมทัง้
้ ส่วนไดส
ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จและ
ยัง่ ยืน
138
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
6.2 กระบวนการทางาน
ก. การออกแบบกระบวนการทางาน
- สถาบันออกแบบและสรางนวั
ตกรรมในกระบวนการทางาน
้
เพือ
่ ให้ตอบสนองขอก
้ าหนดหลักอยางไร
่
- สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการน
าเทคโนโลยีใหม่ ๆ
่
ความรูขององค
การ
และความจาเป็ นทีต
่ ้องคลองตั
ว
มา
้
่
์
พิจารณาในการออกแบบกระบวนการตางๆ
่
- สถาบันนาเรือ
่ งรอบเวลา การเพิม
่ ผลผลิต การควบคุม
ต้นทุน ประสิ ทธิผลอืน
่ ๆ
และปัจจัยทีเ่ กีย
่ วกับ
ประสิ ทธิภาพ มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการ
ตางๆ
อยางไร
่
่
139
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
6.2 กระบวนการทางาน
ข. การจัดการกระบวนการทางาน
(1)
- สถาบันนากระบวนการทางานไปปฏิบต
ั แ
ิ ละ
จัดการอยางไร
เพือ
่ ให้มัน
่ ใจวาเป็
่
่ นไปตามขอก
้ าหนดที่
ใช้ในการออกแบบ
และมัน
่ ใจไดอย
าการปฏิ
บต
ั งิ าน
้ างไรว
่
่
ประจาวันของกระบวนการเหลานี
่ ้ เป็ นไปตามข้อกาหนดที่
สาคัญของกระบวนการ
- สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการน
าขอมู
่
้ ลจาก
ผู้ปฏิบต
ั งิ าน
ผู้เรียน
ผู้มีส่วนไดส
ผู้ส่งมอบ
้ ่ วนเสี ย
คูความร
วมมื
อทีเ่ ป็ นทางการและไมเป็
่
่
่ นทางการ มาใช้ใน
การจัดการกระบวนการดังกลาว
(*)
่
- ตัววัดหรือตัวบงชี
้ ลการดาเนินการทีส
่ าคัญและตัววัด 140
่ ผ
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
6.2 กระบวนการทางาน
ข. การจัดการกระบวนการทางาน (ตอ)
่
(2) - สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการป
่
้ องกันความแตกตาง
่
ในการนากระบวนการทางานไปปฏิบต
ั ิ ทีอ
่ าจนาไปสู่ความ
แปรปรวนของการเรียนรูหรื
(*)
้ อความสาเร็จของผู้เรียน
- สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไรในการลดต
่
้นทุนโดยรวมใน
การตรวจ
การทดสอบ
และการตรวจสอบ
กระบวนการหรือผลการดาเนินการ (*)
-สถาบันมีวธิ อ
ี ยางไร
ในการป้องกันไมให
่
่ ้เกิดความ
บกพรองหรื
อการทางานซา้
่
141
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
6.2 กระบวนการทางาน
ค. การปรับปรุงกระบวนการทางาน
- สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไร
ในการปรับปรุง
่
กระบวนการทางานเพือ
่
▫ ให้ผูเรี
้ ยนประสบความสาเร็จสูงสุด
▫ ปรับปรุงหลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรูและ
้
บริการทางการศึ กษาอืน
่ ๆ
▫ ทาให้กระบวนการเหลานี
ั ตอความจ
าเป็ นและ
่ ้ท น
่
ทิศทางการจัดการศึ กษาอยูเสมอ
่
142
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
6.2 กระบวนการทางาน
ค. การปรับปรุงกระบวนการทางาน
- สถาบันสรางแผนการประเมิ
นผลอยางไรโดยน
าการประเมิน
้
่
ความกาวหน
และการประเมินผลรวมมาใช้อยางมี
้
้า
่
ประสิ ทธิผล
- สถาบันมีวธิ ก
ี ารอยางไร
ทีจ
่ ะนาผลการทบทวนการ
่
ดาเนินการของสถาบันตามทีร่ ะบุไวในข
อ
้
้ 4.1 ไปใช้
ประเมินและปรับปรุงระบบงานอยางเป็
นระบบ
่
- สถาบันมีการแลกเปลีย
่ นการปรับปรุงกระบวนการทางาน
และบทเรียนทีไ่ ดกั
่ ภายใน
้ บหน่วยงานและกระบวนการอืน
สถาบันอยางไร
เพือ
่ ผลักดันให้เกิดการเรียนรูและสร
าง
่
้
้
นวัตกรรมระดับสถาบัน
143
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
การจัดการกระบวนการ
่
The Boeing Aerospace Support
144
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
145
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 7
ผลลัพธ ์
450 คะแนน
146
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
หมวด 7 ผลลัพธ ์
ตรวจประเมินผลการดาเนินการและการปรับปรุง
ในดานต
างๆ
ทีส
่ าคัญโดยเปรียบเทียบกับคูแข
้
่
่ ง่
และองคการอื
น
่ ทีข
่ ายผลิตภัณฑหรื
์
์ อให้บริการที่
ง ไดแก
คลายคลึ
้
์ าน
้ ่ ผลลัพธด
้
- การเรียนรู้ของผู้เรียน
100
คะแนน
- การมุงเน
70 คะแนน
่ ้ นลูกค้า
- งบประมาณ การเงิน และตลาด
7 0
คะแนน
ั งิ าน
- การมุงเน
7
0
่ ้ นผู้ปฏิบต
147
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.1 ผลลัพธด
ยนรูของผู
เรี
้
้
้ ยน
์ านการเรี
(100 คะแนน)
ให้สรุปผลลัพธที
่ าคัญดานการเรี
ยนรูของ
้
้
์ ส
ผู้เรียน โดยแสดงผลลัพธตามกลุ
มผู
่ เรี
้ ยนและส่วน
์
ตลาด
รวมทัง้ ให้แสดงขอมู
้ ลเชิงเปรียบเทียบกับผลลัพธ ์
ของคูแข
่ และกลุมผู
่ ง่ สถาบันการศึ กษาอืน
่ ้เรียน
ทีเ่ ทียบเคียงกันได้
ให้แสดงผลลัพธระดั
ั แนวโน้มและข้อมูล
์ บปัจจุบน
เชิงเปรียบเทียบ
148
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.1 ผลลัพธด
ยนรูของผู
เรี
้
้
้ ยน
์ านการเรี
ก. ผลลัพธด
ยนรูของผู
เรี
้
้
้ ยน
์ านการเรี
- ระดับปัจจุบน
ั และแนวโน้มของตัววัด หรือตัว
บงชี
้ ส
ี่ าคัญของการเรียนรู้ และการปรับปรุง
่ ท
การเรียนรูของผู
เรี
ผลลัพธ ์
้
้ ยนเป็ นอยางไร
่
ดังกลาวเป็
น อยางไร
เมือ
่ เปรียบเทียบกับผล
่
่
การดาเนินการของคูแข
่ ง่ สถาบันการ ศึ กษาที่
เทียบเคียงกันได้ กลุมผู
่ ๆ
่ เรี
้ ยนและส่วนตลาดอืน
(*)
149
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.2 ผลลัพธด
งเน
้
่ ้ นลูกคา้ (70
์ านการมุ
คะแนน)
่ าคัญของการมุงเน
ให้สรุปผลลัพธที
่ ้น
์ ส
ผูเรี
รวมถึงความพึง
้ ยนและผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
พอใจ ความไมพึ
่ งพอใจ ความผูกพัน โดย
แสดงผลลัพธตามหลั
กสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการ
์
เรียนรูและบริ
การทางการศึ กษาอืน
่ ๆ
ตาม
้
ประเภทผูเรี
้ ยน และผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
รวมทัง้ ให้แสดงขอมู
้ ลเปรียบเทียบที่
เหมาะสม
150
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.2 ผลลัพธด
งเน
้
่ ้ นลูกคา้
์ านการมุ
ก. ผลลัพธด
งเน
้
่ ้ นผูเรี
้ ยนและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วน
์ านการมุ
เสี
(1)ย - ผลลัพธปัจจุบน
ั และแนวโนมดานความพึงพอใจ และ
์
้ ้
ไมพึ
่ งพอใจของผูเรี
้ ยน และผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของผูเรี
้ ยนและผู้มี
ส่วนไดส
การอื
น
่ ทีจ
่ ด
ั หลักสูตร
้ ่ วนเสี ย ตอคู
่ แข
่ งและองค
่
์
บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรูและบริ
การทางการศึ กษาอืน
่ ๆ
้
ทีค
่ ลายคลึ
งกัน
้
(2) - ผลลัพธปั
ั และแนวโน้ม ดานการสร
าง
์ จจุบน
้
้
ความสั มพันธและความผู
กพันของผูเรี
์
้ ยนและผูมี
้ ส่วนได้ 151
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.3 ผลลัพธด
การเงิน
้
์ านงบประมาณ
และตลาด (70 คะแนน)
ให้สรุปผลลัพธการด
าเนินการทีส
่ าคัญ
์
ดานงบประมาณการเงิ
นและตลาด
้
โดยแสดงผลลัพธตามกลุ
มผู
่ เรี
้ ยน ผู้มี
์
ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย หรือส่วนตลาด
รวมทั
ง
้
ให
แสดงข
อมู
ล
เชิ
ง
เปรี
ย
บเที
ย
บ
้
้
ให้แสดงผลลัพธระดั
ั แนวโน้มและ
์ บปัจจุบน
เ่ หมาะสม
ข้อมูที
ลเชิ
งเปรียบเทียบ
152
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.3 ผลลัพธด
การเงิน
้
์ านงบประมาณ
และตลาด
ก. ผลลัพธด
การเงิน และตลาด
้
์ านงบประมาณ
(1) - ผลการดาเนินการดานงบประมาณและการเงิ
นของ
้
สถาบันเป็ น อยางไร
ทัง้ นี้ให้รวมถึงตัววัดดานการ
่
้
ควบคุมตนทุ
น (*)
้ น หรือความ เข้มแข็งดานการเงิ
้
(2) - ผลการดาเนินการดานการตลาดของสถาบั
นเป็ น
้
อยางไร
ทัง้ นี้ให้รวมถึงตาแหน่ง หรือส่วนแบงทาง
่
่
การตลาด การขยายตลาด และส่วนแบงตลาดและ
่
การเจาะตลาดใหม่ (*)
153
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.4 ผลลัพธด
งเน
ั งิ าน (70
้
่ ้ นผูปฏิ
้ บต
์ านการมุ
คะแนน)
ให้สรุปผลลัพธด
งเน
้
่ ้น
์ านการมุ
ผู้ปฏิบต
ั งิ านทีส
่ าคัญ ในเรือ
่ งความผูกพันของ
ผู้ปฏิบต
ั งิ านกับสถาบันและสภาพแวดลอมใน
้
การทางาน โดยแสดงผลลัพธแยกตามความ
์
หลากหลาย กลุม
่ และประเภทของ
ผู้ปฏิบต
ั งิ าน
รวมทั
ง้ ให้แสดงข
บเทียบที
ให
พธระดั
จจุงบเปรี
น
ั ยแนวโน
้แสดงผลลั
้ม่
์ ้อมูบลปัเชิ
154
เหมาะสม และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.4 ผลลัพธด
งเน
ั งิ าน
้
่ ้ นผูปฏิ
้ บต
์ านการมุ
ก. ผลลัพธด
ปฏิ
ั งิ าน
้
้ บต
์ านผู
1) ผลลัพธด
กพันของผูปฏิ
ั งิ านกับสถาบัน
์ านความผู
้
้ บต
และความพึงพอใจของผูปฏิ
ั งิ าน
้ บต
2) ผลลัพธด
ฒนาผูปฏิ
ั งิ านและกลุมผู
์ านการพั
้
้ บต
่ ้นา
3) ผลลัพธด
ตรากาลัง และขีดความสามารถ
์ านอั
้
รวมถึงจานวนของบุคลากรและทักษะทีเ่ หมาะสม
4) ผลลัพธด
างาน รวมถึงสุขอนามัย
์ านบรรยากาศการท
้
ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยของสถานที่
ทางาน รวมทัง้ การให้บริการ และสิ ทธิประโยชนของ
์
155
ผู้ปฏิบต
ั งิ าน (*)
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
งเน
ั งิ าน
่ ตัววัดดานการมุ
้
่ ้ นผู้ปฏิบต
- การรักษาให้บุคลากรอยูกั
การขาดงาน
่ บองคการ
์
การรองทุ
กข ์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ อัตรา
้
การเขา-ออก
ความพึงพอใจ การรักษาพนักงาน
้
ใหม่ คาใช
น อัตราการเลือ
่ น
่
้จายในการประกั
่
ตาแหน่ง
- ขอบเขตการฝึ กอบรม การฝึ กอบรมซา้ การ
ฝึ กอบรมขามสายงาน
การหมุนเวียนงาน
้
- ขอบเขตและความสาเร็จของการกาหนดทิศทางดวย
้
ตนเอง
- ขอบเขตการจัดการความรวมมื
อของสหภาพแรงงาน
่
156
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.5 ผลลัพธด
ทธิผลของ
้
์ านประสิ
กระบวนการ (70 คะแนน)
ให้สรุปผลลัพธการด
าเนินการดานปฏิ
บต
ั ก
ิ ารที่
้
์
สาคัญของสถาบันทีเ่ พิม
่ โอกาสการเรียนรูของ
้
ผู้เรียน และเพิม
่ ประสิ ทธิผลของสถาบัน รวมทัง้
ความพรอมของสถาบั
นตอภาวะฉุ
กเฉิน โดย
้
่
จาแนกผลลัพธตามประเภทของหลั
กสูตรและ
์
บริการส่งเสริมการเรียนรู้ ประเภทผูเรี
้ ยน และ
ส่วนตลาด และตามประเภทของ กระบวนการ
และสถานที่ (*)
ให้แสดงผลลัพธระดั
บปัจจุบน
ั แนวโน้ม
์
157
รวมทัง้ นาเสนอขอมู
ล
เชิ
ง
เปรี
ย
บเที
ย
บที
เ
่
หมาะสม
้
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.5 ผลลัพธด
ทธิผลของ
้
์ านประสิ
กระบวนการ
ก. ผลลัพธด
ทธิผลของกระบวนการ
้
์ านประสิ
1) ผลการดาเนินการดานการปฏิ
บต
ั ก
ิ ารของ
้
ระบบงาน รวมทัง้ การเตรียมระบบงาน และ
สถานทีท
่ างานให้พรอม
เมือ
่ เกิดภัยพิบต
ั แ
ิ ละ
้
ภาวะฉุ กเฉิน
2) ผลการดาเนินการดานกระบวนการท
างานที่
้
สาคัญ รวมถึงผลิตภาพรอบเวลาและผลของตัว
วัดอืน
่ ทีเ่ หมาะสมดานประสิ
ทธิผลของกระบวนการ
้
ประสิ ทธิภาพและนวัตกรรม
158
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตัวอยาง
ทธิผลของ
่ ตัววัดดานประสิ
้
กระบวนการ
–
–
–
–
ความพึงพอใจในการพัฒนากระบวนการตามกล
ยุทธ ์ / จานวนแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารทีเ่ ป็ นไปตามแผน
ความพึงพอใจของผูน
้ าระดับสูงและพนักงาน
เกีย
่ วกับผลการดาเนินการของระบบการวัด การ
วิเคราะหและการทบทวน
จานวน Best
์
practices ทีไ่ ดแต
จานวนขอมู
้ ละปี
่
้ ลและ
สารสนเทศทีจ
่ ด
ั ให้ผู้เกีย
่ วของแต
ละปี
้
่
ความน่าเชือ
่ ถือ ความปลอดภัยและการใช้งานงาย
่
ของ H/W และS/W
ผลการตรวจประเมิน การรักษาความปลอดภัยของ
159
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.6 ผลลัพธด
น
้
้ า (70 คะแนน)
์ านภาวะผู
ให้สรุปผลลัพธที
่ าคัญดานธรรมาภิ
บาล
้
์ ส
และภาวะผู้นาของผูน
้ าระดับสูง รวมทัง้ แสดงให้
เห็ นถึงการบรรลุแผนเชิงกลยุทธ ์ การประพฤติ
ปฏิบต
ั อ
ิ ยางมี
จริยธรรม ความรับผิดชอบดาน
่
้
การเงิน การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ความ
รับผิดชอบตอสั
่ งคมและการสนับสนุ นชุมชนที่
สาคัญ โดยแสดงผลลัพธจ์ าแนกตามหน่วยงาน
ใหรวมทั
พธระดั
จุบ
น
ั ยแนวโน
ง้ ให้แสดงข
งเปรี
บเทียบที
้แสดงผลลั
้ ม ่ และ
์ อมู
้ บปัลจเชิ
ขอมู
เหมาะสม
้ ลเชิงเปรียบเทียบ
160
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.6 ผลลัพธด
น
้
้ า
์ านภาวะผู
ก. ผลลัพธด
น
้
้ าและความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
์ านภาวะผู
1) ผลลัพธของความส
าเร็จตามกลยุทธและแผนปฏิ
บต
ั ก
ิ าร
์
์
ของสถาบัน
2) ผลลัพธปั
ั และแนวโน้มของผลลัพธด
์ จจุบน
์ านธรรมาภิ
้
บาลและความรับผิดชอบดานการเงิ
นทัง้ ภายในและ
้
ภายนอก (*)
3) ผลลัพธด
บต
ั ต
ิ ามระเบียบ ข้อบังคับความ
์ านการปฏิ
้
ปลอดภัย
การรับรองมาตรฐาน และกฎหมาย
161
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
7.6
ผลลัพพ
ธด
าองค
การ
7.6ผลลั
ธ
านภาวะผู
น
้ด
์ านการน
้์ า
์ ้
ก. ผลลัพธด
น
้
้ าและความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
์ านภาวะผู
(ตอ)
่ 4) ผลลัพธดานการประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรม
์ ้
่
ความเชือ
่ มัน
่ ของผูมี
่ ต
ี อผู
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยทีม
่ น
้ า
ระดับสูง และธรรมาภิบาลของสถาบัน และ
ผลลัพธด
กรรมทีข
่ ด
ั ตอจริ
ยธรรม
์ านพฤติ
้
่
5) การบรรลุผลลัพธด
บผิดชอบตอสั
์ านความรั
้
่ งคม
และการสนับสนุ นชุมชนทีส
่ าคัญของสถาบัน
162
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ระบบการให้คะแนน
ประเมินในสองมิต ิ :
กระบวนการ และ ผลลัพธ ์
163
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การให้คะแนน
มีการประเมินใน 2 มิต ิ คือ
( 1 ) กระบวนการ
( 2 ) ผลลัพธ ์
164
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
มิตก
ิ ระบวนการ
“กระบวนการ’’ หมายถึง วิธท
ี ส
ี่ ถาบันใช้และ
ปรับปรุงเพือ
่ ตอบสนองขอก
ของหัวข้อใน
้ าหนดตางๆ
่
หมวด 1-6 ปัจจัยทัง้ 4 ทีใ่ ช้ประเมินกระบวนการ
ไดแก
้ ่
- แนวทาง
(Approach – A)
อ
่ นาไปปฏิบต
ั ิ
- การถายทอดเพื
่
(Deployment - D)
- การเรียนรู้
(Learning - L)
165
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
Process Diagnosis – Key
Concepts
16
6
Approac
h
Integrati
on
Process
Deploym
ent
Learnin
g
166
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
วัตถุประสงคของหั
วขอต
ในหมวด 1 – 6
้ างๆ
่
์
เพือ
่ วินิจฉัยกระบวนการทีม
่ ค
ี วามสาคัญทีส
่ ุดกับ
สถาบัน
ตอบคาถามหมวดกระบวนการให้คานึงถึง
แนวทาง ดังนี้
1. เขาใจความหมายของค
าวา่ “อยางไร”
้
่
ควรตอบคาถามดังกลาวด
วยการน
าเสนอสารสนเทศ
่
้
ของกระบวนการทีส
่ าคัญทีแ
่ สดงถึงแนวทาง การถายทอดเพื
อ
่
่
นาไปปฏิบต
ั ิ การเรียนรู้ และการบูรณาการ
2. เขาใจความหมายของค
าวา่ “อะไร”
้
คาถามวา่ “อะไร” มี 2 ลักษณะ
- ถามหาสารสนเทศพืน
้ ฐานของกระบวนการทีส
่ าคัญๆ
และขัน
้ ตอนการดาเนินการ
- ถามหาสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข้องกับ ผล แผน วัตถุประสงค ์ 167
เปาประสงค หรือตัวชีว้ ด
ั ทีส
่ าคัญๆ ของสถาบัน
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
3. เขียนและทบทวนคาตอบโดยคานึงถึงแนวทาง
และข
แสดงให
นวามี
นวทางที
อสั
งเกต
งนี้ เ่ ป็ นระบบ
่ แดั
้ ้เห็
สามารถนาไปทาซา้ ได้ มีการใช้ขอมู
้ ลและ
สารสนเทศเพือ
่ สนับสนุ นการเรียนรู้
สามารถประเมิน
ปรับปรุง มีนวัตกรรมและแบงปั
่ นความรู้ จนนาไปสู่การพัฒนา
อยางสมบู
รณขึ
้
่
์ น
 แสดงให้เห็ นวามี
อ
่ นาไปปฏิบต
ั ิ
่ การถายทอดเพื
่
ควรสรุปให้เห็ นวาได
มี
่
้ การนาแนวทางไปใช้ในส่วน
ตางๆของสถาบั
น
่
 แสดงให้เห็ นวามี
่ การเรียนรู้
กระบวนการควรรวมวงจรการประเมินและปรับปรุง
รวมทัง้ ศั กยภาพสาหรับการเปลีย
่ นแปลง อยางก
าวกระโดด
่
้
ควรมีการแบงปั
่ ๆของ
่ นการปรับปรุงกระบวนการกับหน่วยงานอืน
สถาบัน เพือ
่ สนับสนุ นการเรียนรูระดั
บสถาบัน
้
168
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
แนวทาง (Approach)
“แนวทาง” หมายถึง
- วิธก
ี ารทีใ่ ช้เพือ
่ ให้กระบวนการบรรลุผลตาม
กระบวนการ
- ความเหมาะสมของวิธก
ี ารทีต
่ อบสนองขอก
้ าหนด
ของหัวขอต
และสภาพแวดลอมการ
้ างๆ
่
้
ปฏิบต
ั ก
ิ ารของสถาบัน
- ความมีประสิ ทธิผลของการใช้วิธก
ี ารเหลานั
่ ้น
- การทีแ
่ นวทางถูกนาไปใช้ซา้ ไดเพี
และ
้ ยงใด
การทีแ
่ นวทางนั้นอาศัยขอมู
้ ลและสารสนเทศที่
เชือ
่ ถือไดเพี
้ ยงใด (ซึง่ หมายถึง การ
169
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การถายทอดเพื
อ
่ นาไปปฏิบต
ั ิ (Deployment)
่
“การถายทอดเพื
อ
่ นาไปปฏิบต
ั ”ิ หมายถึง ความ
่
ครอบคลุมและทัว่ ถึงของ
- การใช้แนวทางเพือ
่ ตอบสนองขอก
ของ
้ าหนดตางๆ
่
หัวขอที
่ ี
้ ม
ความเกีย
่ วของและส
าคัญตอสถาบั
น
้
่
- การใช้แนวทางอยางคงเส
่
้ นคงวา (Consistent)
- การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของ
้
170
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การเรียนรู้ (Learning)
“การเรียนรู”้ หมายถึง
- การปรับปรุงแนวทางให้ดีขน
ึ้ ผานวงรอบของ
่
การประเมินและการปรับปรุง
- การกระตุนให
่ นแปลงแนวทางอยาง
้
้เกิดการเปลีย
่
ก้าวกระโดด
ผานการสร
างนวั
ตกรรม
่
้
- การแบงปั
บปรุงและการสราง
่ นความรูจากการปรั
้
้
นวัตกรรมกับ
หน่วยงานและกระบวนการอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วของ
้
ภายในสถาบัน
171
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การบูรณาการ (Integration)
“การบูร ณาการ” หมายถึง ความครอบคลุม
และทัว่ ถึง ของ
- การใช้แนวทางทีส
่ อดคลองไปในแนวทาง
้
เดียวกันกับความตองการของสถาบั
นตามทีร่ ะบุ
้
ไว้ในโครงรางองค
การและข
อก
่
์
้ าหนดของหัวข้อ
ตางๆ
ในหมวด 1 – หมวด 6
่
- การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการ
ปรับปรุงทีช
่ ่ วยเสริมซึง่ กันและกันทัง้ ระหวาง
่
กระบวนการ และหน่วยงานตางๆ
ของสถาบัน
่
- แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ ์ การ
วิเคราะห ์ การเรียนรู้ และการปฏิบต
ั ก
ิ าร มี
172
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
วุฒภ
ิ าวะของกระบวนการ
การปฏิบต
ั งิ านมีลก
ั ษณะเป็ น
กิจกรรมมากกวาเป็
่ นกระบวนการ
และส่วนใหญจะตอบสนองความ
่
ต้องการหรือแกปั
้ ญหาเฉพาะหน้า
ขาดการกาหนดเป้าประสงคที
่ ี
์ ด
173
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
สถาบันเพิง่ เริม
่ ต้นปฏิบต
ั งิ านดวยการ
้
ใช้กระบวนการทีส
่ ามารถทาซา้ ได้ มี
การประเมินผล การปรับปรุง และ
เริม
่ มีการประสานงานบางระหว
าง
้
่
หน่วยงานตางๆ
ภายในสถาบัน มี
่
การกาหนดกลยุทธและเป
้ าประสงค ์
์
เชิงปริมาณ
174
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การปฏิบต
ั งิ านมีลก
ั ษณะเป็ น
กระบวนการทีส
่ ามารถทาซา้ ได้ และมี
การประเมินผลอยางสม
า่ เสมอเพือ
่ การ
่
ปรับปรุง โดยมีการแบงปั
่ นความรูและ
้
การประสานงานระหวางหน
่
่ วยงาน
ตางๆ
ภายในสถาบัน กระบวนการ
่
ตอบสนองกลยุทธและเป
้ าประสงคที
์
์ ่
175
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การปฏิบต
ั งิ านมีลก
ั ษณะเป็ นกระบวนการที่
สามารถทาซา้ ได้ และมีการประเมินผลอยาง
่
สมา่ เสมอเพือ
่ ตอบสนองตอการเปลี
ย
่ นแปลงและ
่
การปรับปรุง โดยความรวมมื
อกับหน่วยงานอืน
่
่
ทีไ่ ดรั
้ บผลกระทบ การวิเคราะห ์ การมี
นวัตกรรม และการแบงปั
่ นสารสนเทศและ
ความรู้ ส่งผลให้การทางานขามหน
้
่ วยงาน
เป็ นไปอยางมี
ประสิ ทธิภาพ มีการใช้
่
กระบวนการและตัววัดในการติดตาม
ความกาวหน
้
้ าของเป้าประสงคเชิ
์ งกลยุทธและ
์
176
แนวทางการให้คะแนนของหมวด 1-6
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
0-5%
A
D
L
I
10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100%
ไมมี
น
่ มีแนวทาง มีแนวทางอยาง
่ แนวทาง เริม
่ มีแนวทางอยาง
่ มีแนวทางอยาง
่ มีแนวทางอยางเป็
่
อยางเป็
นระบบให
อยางเป็
่
่ ้ นระบบเป็ นระบบและมีเป็ นระบบและมี เป็ นระบบและมีระบบและมีประสิ ทธ
เห็ น มีสารสนเทศ
่ อบสนองตอข
ทีต
่ อบสนองตอ
่
่ ประสิ ทธิผลที่ ประสิ ทธิผลที่ ประสิ ทธิผลที่ ผลทีต
เพียงผิวเผิน ข้อกาหนดพืน
ของ
้ ตอบสนองตอข
่ อ
้ตอบสนองตอข
่ อ
้ ตอบสนองตอข
่ อ
้ กาหนดตางๆ
่
้ ฐานกาหนดโดยรวมกาหนดตางๆ
หัวข้ออยางสมบู
รณ
ฐานของหัวขอ
่
่
้ กาหนดพืน
ไมมี
่ การนา นาแนวทางไป นาแนวทางไป นาแนวทางไป นาแนวทางไป นาแนวทางไป
ั อ
ิ ยาง
ั ิ
แนวทางไป ปฏิบต
ั ิ ในขัน
้ ปฏิบต
ปฏิบต
ั เิ ป็ นอยางดี
ั เิ ป็ นอยางดี
่
่ ปฏิบต
่ ปฏิบต
ปฏิบต
ั ห
ิ รือมี เริม
่ ตนในเกื
อบทุก
โดยไมมี
่
้
่ ความ สมบูรณ ์ ไมมี
จุ
ด
อ
อนหรื
อ
เพียงเล็กน้อยส่วน
แตกตางที
ส
่ าคัญ ่
่
ความ
างที
ส
่ าคั
ไมแสดงให
่ า่ เปลีย
่ นจากมีแนวทางอยาง
+ ใช้ OL เป็ น แตกต
+ ใช้ OL
นญ
่ เป็
่
้เห็นเริวม
่ ใช้ข้อมูลจริงในการ
มีแนวคิดในการ
การตัง้ รับปัญหา
เป็ นระบบในการ
ประเมินและปรับเครือ
่ งมือสาคัญเครื
ใน อ
่ งมือสาคัญ
ปรับปรุง
มาเป็ นการ
ประเมินและปรัปรุ
บ งอยางเป็
นระบบ
การจัดการ เกิในการจั
ดการ ดการทัว่
่
มีการปรับปรุง ปรับปรุงแบบพืปรุ
น
้ ๆงกระบวนการ
เริม
่ ใช้ OL ไปปรั
ปรั
บบปรุงให้ดีขน
ึ้ ทัง้ องคการ
เกิด
์
เมือ
่ เกิดปัญหา
สาคัญ
ปรุงกระบวนการและการสราง
การปรับปรุงและ
้
สาคัญ
นวัตกรรม
การสร้าง
นวัตกรรมทั
่ ณา
ทัง้
แนวทางที
บ
่ รู ว
่ มีแนวทางที่ มีแนวทางทีส
่ อด
มีแนวทางที่
ไมแสดงให
นแนวทางที่ เริม
่
้เห็มี
สถาบับนความ
การกั
สอดคลองไปแนว
คลองไปในแนวทาง
บูรณาการกับความ
สอด
้
้
วามี
ค
วามสอด
่
องการของ
ทางเดียวกันความ
เดียวกับความตตอง
องการขององคตการ
้
คล
องไปใน
้
้
์
คลองไปในแนว
้
้
สถาบั
ต้องการพืน
้ ฐานของ
การขององคการ
แนว
์ ทีร่ ะบุไว้ในเกณฑ
์ นทีร่ ะบุไว้
ทางเดียวกันใน
ในเกณฑหั
อ
หัวข
่ ๆ
์ วข177
้
้ ร่ ะบุไว้ในเกณฑ
์ ้ออืน
ระดับสถาบัน ทางเดียวกัน สถาบันทีร่ ะบุไวที
อืน
่ ๆ เป็ นอยางดี
หมวดอื
น
่ ๆ น
่ ๆ
่
เกิดจากการ ในเกณฑหมวดอื
์
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
มิตผ
ิ ลลัพธ ์
“ผลลัพธ”์
หมายถึง
ผลผลิต และผลลัพธของสถาบั
น
์
ในการบรรลุตามข้อกาหนดในหัวขอ
้
7.1 – 7.6
178
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
มิตผ
ิ ลลัพธ ์
“ผลลัพธ’’์ หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธของ
์
สถาบัน ในการบรรลุขอก
้ าหนดในหัวขอ
้ 7.1 – 7.6
มีปจ
ั จัย 4 ข้อทีใ่ ช้ในการประเมินผลลัพธ ์ ไดแก
้ ่
- ระดับ
(Level – L)
- แนวโน้ม
(Trend - T)
- การเปรียบเทียบ
(Comparisons - C)
- การบูรณาการ
(Integration - I)
179
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
Result Diagnosis – Key
Concepts
18
0
Level
Integrat
ion
Result
Compari
son
Trend
180
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ตอบคาถามหมวดผลลัพธให
์ ้คานึงถึงแนวทาง
ดังนี้
1.
มุงเน
่ ลการดาเนินการทีส
่ าคัญทีส
่ ุดของสถาบัน
่ ้ นทีผ
ผลลัพธควรครอบคลุ
มขอก
่ าคัญทีส
่ ุดตอ
์
้ าหนดทีส
่
ความสาเร็จของสถาบัน ทีร่ ะบุไวในโครงร
างองค
การ
และใน
้
่
์
หมวด 2 3 5 และ 6
2. ให้คานึงถึงความหมายของคุณลักษณะทีส
่ าคัญ 4 ประการ จาก
แนวทางการให้คะแนนเพือ
่ การรายงานขอมู
่ ป
ี ระสิ ทธิผล
้ ลผลลัพธที
์ ม
 ระดับของผลการดาเนินการ ทีร่ ายงานโดยใช้มาตรวัดทีส
่ ื่ อ
ความหมายไดชั
้ ดเจน
 แนวโน้ม
ทีแ
่ สดงทิศทางของผลลัพธ ์ อัตราการเปลีย
่ นแปลง
และขอบเขตของการถายทอดเพื
อ
่ นาไปปฏิบต
ั ิ
่
 การเปรียบเทียบ เพือ
่ แสดงวาผลลั
พธเป็
อ
่ เทียบกับ
่
์ นอยางไรเมื
่
สถาบันอืน
่ ทีเ่ หมาะสม
181
 การบูรณาการ เพือ
่ แสดงวามี
่ การรายงานและจาแนกผลลัพธที
์ ่
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ปัจจัย 4 ประการทีใ่ ช้ประเมินผลลัพธ ์
- ระดับ (Level)
= L หมายถึง
การดาเนินการในปัจจุบน
ั
ระดับของผล
- แนวโน้ม (Trend) = T หมายถึง
- อัตราการของการปรับปรุงผลการดาเนินการ หรือ
การคงไวของผลการด
าเนินการทีด
่ ี (เช่น ความลาดชัน
้
ของแนวโน้มของขอมู
้ ล)
- ความครอบคลุมของผลการดาเนินการ (เช่น ความ
ครอบคลุมของการถายทอดเพื
อ
่ นาไปปฏิบต
ั )ิ
่
182
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ปัจจัย 4 ประการทีใ่ ช้ประเมินผลลัพธ ์
- การเปรียบเทียบ (Comparison) = C หมายถึง
- ผลการดาเนินการของสถาบันโดยเทียบกับขอมู
้ ลเชิง
เปรียบเทียบทีเ่ หมาะสม เช่น เปรียบเทียบกับคูแข
่ งขั
่ น
หรือสถาบันทีค
่ ลายคลึ
งกัน
้
- ผลการดาเนินการของสถาบันเมือ
่ เทียบกับมาตรฐาน
เทียบเคียงหรือกับสถาบันการศึ กษาทีเ่ ป็ นผู้นา
183
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ปัจจัย 4 ประการทีใ่ ช้ประเมินผลลัพธ ์
- การบูรณาการ (Integration) = I หมายถึง ความ
ครอบคลุมและทัว่ ถึงของ
- ตัววัดผลลัพธต
ทีร่ ะบุผลเกีย
่ วกับกลุมผู
่
่ ้เรียนและ
์ างๆ
ผู้มีส่วนไดส
่ าคัญ (โดยอาจจาแนกตามกลุม)
้ ่ วนเสี ยทีส
่
หลักสูตร บริการทีส
่ ่ งเสริมการเรียนรูและบริ
การทาง
้
การศึ กษาอืน
่ ๆ ตลาด กระบวนการทีส
่ าคัญตามทีร่ ะบุไว้
ในโครงรางองค
การและในหั
วขอในหมวด
1–6
่
้
์
- ผลลัพธของสถาบั
นรวมถึงตัวชีว้ ด
ั ทีใ่ ช้วัดผลการ
์
ดาเนินการในอนาคตได้
- ผลลัพธที
่ ค
ี วามสอดคลองกลมกลื
นกัน
ในทุก
้
์ ม
กระบวนการและหน่วยงาน เพือ
่ สนับสนุ นเป้าประสงคระดั
์ บ184
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
แนวทางการให้คะแนนของหมวด 7
0-5%
ไมมี
่ การ
รายงาน
ผลลัพธหรื
์ อ
ผลลัพธไม
์ ดี
่
Le
T
ไมมี
่ การ
รายงาน
ขอมู
้ ล
แนวโน้ม
หรือมี
แนวโน้ม
ในทางลบ
ไมมี
่ การ
รายงาน
สารสนเทศ
เชิง
เปรียบเทียบ
C
I
ไมมี
่ การ
รายงาน
ผลลัพธใน
์
เรือ
่ งทีส
่ าคัญ
ตอการบรรลุ
่
พันธกิจของ
สถาบัน
10-25% 30-45% 50-65% 70-85%
มีการรายงาน
ผลลัพธเพี
์ ยง
บางเรือ
่ ง เริม
่ มี
ผลการ
ดาเนินการทีด
่ ี
ในบางเรือ
่ ง
มีการรายงาน
แนวโน้มของ
ขอมู
้ ลในบาง
เรือ
่ ง หรือบาง
เรือ
่ งแสดง
แนวโน้ม
ในทางลบ
แทบไมมี
่
หรือไมมี
่ การ
รายงาน
สารสนเทศ
เชิง
เปรียบเทียบ
มีการรายงาน
ผลลัพธเพี
์ ยง
บางเรือ
่ งทีม
่ ี
ความ
สาคัญตอการ
่
บรรลุพน
ั ธกิจ
มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินการทีด
่ ี
ในบางเรือ
่ งที่
สาคัญ
ตามทีร่ ะบุไว้
ในขอก
้ าหนด
มีการรายงาน
ของหั
วขอ
้
แนวโน้มของ
ขอมู
้ ลในบาง
เรือ
่ ง ส่วนใหญ่
แสดงแนวโน้ม
ทีด
่ ี
เริม
่ มี
สารสนเทศ
เชิง
เปรียบเทียบ
มีการ
รายงาน
ผลลัพธใน
์
หลายเรือ
่ งที่
สาคัญตอ
่
การบรรลุ
พันธกิจ
มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินการทีด
่ ี
ในเกือบทุก
เรือ
่ งทีส
่ าคัญ
ตามทีร่ ะบุไว้
ในขอก
้ าหนด
แสดงแนวโน
ของหัวขอ
้ ้ มที่
ดีอยางชั
ดเจน
่
ในเรือ
่ งตางๆ
่
ทีม
่ ค
ี วามสาคัญ
ตอการบรรลุ
่
พันธกิจ
ผลการ
ดาเนินการดี
ในบางเรือ
่ ง
เมือ
่ เทียบกับ
ตัว
เปรียบเทียบ
มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินการที่
สาคัญเป็ นส่วน
ใหญที
่ ่
ตอบสนองตอ
่
ความตองการ
้
มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินการทีด
่ /ี
ดีเลิศในเรือ
่ ง
สาคัญตอ
่
ขอก
าหนดของ
้
หัวขอเป็
้ นส่วน
รักษาแนวโน
ใหญ
้ มที่
่
ดีในเรือ
่ ง
ความสาคัญตอ
่
การบรรลุพน
ั ธ
กิจ ไว้ไดเป็
้ น
ส่วนใหญ่
เปรียบเทียบ
แนวโน้ม/ผล
การ
ดาเนินการ
เป็ นส่วนมาก
กับตัว
เปรียบเทียบ
+แสดงความ
คาดการณ์
เป็ นผูน
ผลการ
้ า
ดาเนินงานใน
อนาคตในบาง
เรือ
่ ง
90-100%
มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินการทีด
่ ี
เลิศในเรือ
่ ง
สาคัญส่วน
ใหญ่
รักษาแนวโน้มที่
ดีในเรือ
่ ง
ความสาคัญตอ
่
การบรรลุพน
ั ธ
กิจไวได
่ ง
้ ทุ
้ กเรือ
แสดงถึงความ
เป็ นผูน
้ าในวง
การศึ กษาและ
เป็ นระดับ
เทียบเคียงให้
สถาบันอืน
่ ใน
หลายเรื
อ
่ ง
มีการรายงาน
ผลการ
ดาเนินการที่
สาคัญทัง้ หมด
รวมถึง
ภาพรวมการ
คาดการณผล
์ 185
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การปรับปรุงองคการ
์
ตามแนวทางรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ
่
186
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ขัน
้ ตอนการประเมินและการปรับปรุง
องคการ
์
ขัน
้ ตอนที่ 3
ขัน
้ ตอนที่ 1 ขัน
้ ตอนที่ 2
ขัน
้ ตอนที่ 4
กาหนดรูปแบบ
กาหนด
กาหนดกลุม
จัดทา
่
วิธก
ี าร
ขอบเขตของ ผู้ทาหน้าที่
โครงราง
่
และแผน
การประเมิน
ประเมิน
องคการ
์
การประเมิน
ขัน
้ ตอนที่ 5
ฝึ กประเมิน
องคการด
วย
้
์
ตนเอง
้ ตอนที่ 9
ขัน
้ ตอนที่ 8
ขัน
้ ตอนที่ 10 ขัน
จัดทาแผน
วิเคราะห ์
ประเมินและ
ปรับปรุงแกไข
โอกาสในการ
ปรับปรุง
้
ตามลาดับ
ปรับปรุงและ
กระบวนการ
ความสาคัญ
จัดลาดับ
ขัน
้ ตอนที่ 6
จัดตัง้ ทีมงาน
ประเมิน
ในแตละหั
ว ขอ
่
้
ขัน
้ ตอนที่ 7
ดาเนินการ
ประเมิน
องคการ
์
187
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ขัน
้ ตอนที่ 1 กาหนดขอบเขตของการ
ประเมิ
วัตถุปน
ระสงค ์
เพือ
่ ให้มัน
่ ใจวาขอบเขตของการประเมิ
นนั้นมีความ
่
ครอบคลุม
วน
และมีการเก็บรวบรวมขอมู
้
่
้ ลอยางเหมาะสมครบถ
อีกทัง้ ตองมี
การกาหนดผูรั
่ ด
ั เจน
้
้ บผิดชอบทีช
กระบวนการ
กาหนดให้ชัดเจนวากระบวนการประเมิ
นจะมีความ
่
ครอบคลุมทัว่ ทัง้ องคการหรื
อเฉพาะส่วนงานใดส่วน
์
งานหนึ่ง
ตัดสิ นใจให้ชัดเจนวาประเด็
นใดทีจ
่ ะถูกเลือกมา
่
188
พิจารณา


The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ขัน
้ ตอนที่ 2 กาหนดผูรั
้ บผิดชอบ
(Champion)
• กาหนดผูรั
่ ต่
้ บผิดชอบ (Champion) 7 คน โดยทีแ
ละคนจะรับผิดชอบการเตรียมขอมู
้ ลสาหรับประเมิน
ในแตละเกณฑ
่
์ (Category)
• หน้าทีข
่ อง Champion
▫ จัดเตรียมโครงรางองค
การ
่
์
▫ รับผิดชอบในการตอบคาถามจากเกณฑการ
์
ประเมิน
• Champion จะถูกเลือกโดยพิจารณาจากผูที
่ ภ
ี าวะ
้ ม
189
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ขัน
้ ตอนที่ 3 กาหนดรูปแบบ วิธก
ี าร
และแผนการประเมิน
วัตถุประสงค ์
 เพือ
่ ทีจ
่ ะกาหนดให้ชัดเจนวาความคาดหวั
งจากการ
่
ประเมินคืออะไร รวมทัง้ ทรัพยากรทีจ
่ าเป็ นต้องใช้
ในการประเมิน
 เพือ
่ กาหนดรูปแบบในการประเมินทีเ่ หมาะสมกับ
วัฒนธรรมองคการ
์
รูปแบบการประเมิน
1. การอภิปราย (Oral Discussion) โดยให้
ผู้เขาร
มตกลงรวมกั
นวาค
้ วมประชุ
่
่
่ าถามใดที่
สามารถตอบไดทั
่ องอาศั
ยการ
้ นที คาถามใดทีต
้
รวบรวมขอมู
และคาถามซึง่
้ ลกอนการตอบ
่
190
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ประเภทของการประเมินองคการ
์
Comprehensive
Assessment Type
Whatever the assessment type is utilized …
……….the objective should remain the sa
Depth
Basic
Joint
Assessment
External
Assessment
Facilitated
Assessment
Mini Assessment
Self
Administered
Collaboration
Third Party
Rigorous/Advance Methodology
191
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ขัน
้ ตอนที่ 4 การจัดทาโครงรางองค
การ
่
์
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ ทีจ
่ ะทาให้ทุกคนในองคการเข
าใจถึ
งทิศทางการ
์
้
าคัญในการดาเนิน
ดาเนินงานและปัจจัยแหงความส
่
ธุรกิจขององคการ
์
กระบวนการ
ทบทวนขอค
้ าถามในเกณฑในส
์
่ วนโครงราง
่
องคการ
์
จัดเตรียมเนื้อหาและรายละเอียดของโครงราง
่ 192


The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ขัน
้ ตอนที่ 5 ฝึ กซ้อมการประเมิน
วัตถุประสงค ์ เพือ
่ ฝึ กซ้อมการประเมินโดยใช้
เกณฑ ์ 1 หัวขอเป็
้ นตัวอยาง
่
กระบวนการ
• อานแนวทางในการตอบเกณฑ
รางวั
ล
่
์
คุณภาพแหงชาติ
โดยเฉพาะแนวทางการ
่
ตอบมิตแ
ิ นวทางและการนาไปปฏิบต
ั ิ
• ทาความเขาใจเกณฑ
ในหั
วขอที
่ ะเป็ น
้
้ จ
์
ตนแบบในการทดลองประเมิ
น
้
• ให้เก็บรวบรวมขอมู
่ ะนามาตอบใน
้ ลทีจ
ประเด็นสาคัญและเตรียมคาตอบ
193
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ขัน
้ ตอนที่ 5 ฝึ กซ้อมการประเมิน
กระบวนการ (ตอ)
่
• อธิบายวาองค
การมี
วธิ ก
ี ารในการดาเนินงานและตัววัด
่
์
อะไรบาง
และองคการมี
วธิ ก
ี ารอยางไรในการน
า
้
์
่
วิธก
ี ารและตัววัดเหลานั
ี าร
่ ้นไปใช้ รวมถึงมีวธิ ก
อยางไรในการปรั
บปรุงวิธก
ี ารและตัววัดเหลานั
่
่ ้น
• หากองคการไม
สามารถตอบค
าถามในขอใดได
์
่
้
้
แสดงถึงโอกาสในการปรับปรุงในประเด็นนั้น
• เชือ
่ มโยงผลการประเมินกับโครงรางองค
การที
เ่ ขียน
่
์
ขึน
้ เพือ
่ ทีจ
่ ะตรวจสอบความสอดคลองของข
อมู
้
้ ลวา่
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
• สรุปรวมกั
นถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงของ
่
องคการภายในหั
วขอนั
194
์
้ ้น
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ขัน
้ ตอนที่ 6 การจัดตัง้ ทีมงานและประเมิน
วัตถุประสงค ์
ในแต
ละหั
ว
ข
อ
่
้ ม่ คี วามรูความเชี
การเตรียมบุคลากรที
ย
่ วชาญในประเด็นที่
้
เกีย
่ วข้องกับเกณฑที
่ ตอบ
้ บผิดชอบเป็ นสมาชิกเพือ
์ ไ่ ดรั
คาถามในหัวข้อทีร่ บ
ั ผิดชอบ
กระบวนการ
• เลือกสมาชิก 3-5 คนทีเ่ ป็ นคนทีม
่ ค
ี วามกระตือรือรนและมี
้
ความรูเป็
เกีย
่ วกับกิจกรรมขององคการที
เ่ กีย
่ วข้อง
้ นอยางดี
่
์
กับเกณฑข
้ ้น
์ อนั
• กาหนดบทบาทของหัวหน้าและสมาชิกในทีม
• เลือกสมาชิกในทีมจากหลายระดับในองคการ
เพือ
่ ให้เกิด
์
มุมมองและ ข้อมูลทีห
่ ลากหลาย
• หากมีสมาชิกในทีมทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกองคการ
เช่น 195
์
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ขัน
้ ตอนที่ 7 การสรุปประเด็นการประเมิน
องคการ
์
วัตถุประสงค ์
การนาผลการประเมินในแตละหั
วขอมาสรุ
ปในทีม
่
้
ประเมินเพือ
่ หาจุดแข็ง
และโอกาสในการปรับปรุงองคการในภาพรวม
์
กระบวนการ
แลกเปลีย
่ นผลประเมินระหวางที
ม เพือ
่ หาขอสรุ
ปถึง
่
้
จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงขององคการ
์
ทุกทีมตองมี
การตกลงรวมกั
นถึงจุดแข็งและโอกาสใน
้
่
การปรับปรุงซึง่ เป็ นประเด็นหลักทีเ่ กีย
่ วของกั
บเกณฑ ์
้


196
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ขัน
้ ตอนที่ 8 วิเคราะหโอกาสในการ
์
ปรั
บ
ปรุ
ง
และจั
ด
ล
าดั
บ
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ จัดลาดับความสาคัญของจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุงเพือ
่ ช่วยในการจัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารสาหรับการ
ปรับปรุงองคการ
์
กระบวนการ
• อิงตามโครงรางองค
การ
่
์
• ตัดสิ นใจรวมกั
นภายในทีมถึงปัจจัยทีจ
่ ะนามาใช้ในการ
่
พิจารณา
ตัดสิ นใจ ซึง่ อาจรวมถึงขอจ
พยากร
้ ากัดดานทรั
้
• ตัวอยางปั
จจัยในการตัดสิ นใจ เช่น ความเชือ
่ มโยงกับ
่
197
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
การจัดลาดับความสาคัญของการปรับปรุง
ปรับปรุงงาย
ปรับปรุงงาย
่
่
ผลกระทบ
ผลกระทบ
น้อย
มาก
ปรับปรุงยาก ปรับปรุงยาก
ผลกระทบ
ผลกระทบ
น้อย
มาก
198
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ขัน
้ ตอนที่ 9 การจัดทาแผนปรับปรุง
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ นาผลลัพธจากการประเมิ
นองคการด
วยตนเองมาจั
ดทา
้
์
์
เป็ น Roadmap
ในการปรับปรุงองคการ
์
กระบวนการ
• Champion เป็ นผู้ทีจ
่ ด
ั ทาแผนปรับปรุง ซึง่ จะให้ความสาคัญกับ
ประเด็นทีถ
่ ก
ู จัดลาดับความสาคัญในอันดับตน
้ ๆ
• แผนปรับปรุงควรกาหนดผูรั
่ ด
ั เจนในทุกขัน
้ ตอน
้ บผิดชอบทีช
รวมทัง้ มีการกาหนดดัชนีชว
ี้ ด
ั ความสาเร็จและเวลาแลวเสร็
จของ
้
แตละขั
น
้ ตอน
่
• ผู้นาระดับสูงตองมี
การสื่ อสารแผนการปรับปรุงไปทัว่ ทัง้ องคการ
้
์
• Champion จะทาหน้าทีท
่ บทวนแผนจากขอมู
้ ลป้อนกลับ
• ดาเนินการปรับปรุงอยางเป็
นระบบและตอเนื
่
่ ่ อง
199
• ผู้ระดับสูงตองเป็
นผู้สื่ อสารถึงความกาวหน
้
้
้ าของแผนการ
The 2009-2010 Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx
ขัน
้ ตอนที่ 10 การประเมินและปรับปรุง
กระบวนการ
วัตถุประสงค
์
เพือ
่ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมิน
องคการด
วยตนเองและกระบวนการปฏิ
บต
ั ก
ิ าร
้
์
กระบวนการ
• ผู้นาระดับสูงจะไดรั
้ บขอมู
้ ลจาก Champion สมาชิก
และหัวหน้าทีมปรับปรุงถึงปัจจัยความสาเร็จและอุปสรรค
จากการประเมินตนเอง
จากนั้นต้องนาขอมู
้ ลดังกลาว
่
มาเป็ นขอมู
้ ลสาหรับการปรับปรุงกระบวนการประเมิน
ตนเองในรอบถัดไป
• กาหนดและวางแผนการประเมินในรอบถัดไป โดยทีใ่ ห้
ประเมินในเชิงลึกมากขึน
้ เช่น ในครัง้ แรกประเมิน
200
็
เฉพาะส่วนโครงรางองค
การ
รอบนี
ก
้
ใ
ห
ประเมิ
น
จาก
่
้
์

similar documents