Leerplan in beeld - Inhouden Doelen en Niveaus

Report
Leerplan in beeld
Inhouden Doelen en Niveaus
Hans de Vries, Allard Strijker , 2012-04-12
Klantendag Kennisnet, Utrecht
Leerplan in beeld
Start:
• 2008, afdeling onderbouw VO SLO
Aanleiding:
• Ruimte voor scholen bij de invulling van het curriculum in de
onderbouw, riep vragen op:
• Doen we wat we moeten doen?
• Sluit bovenbouw nog wel aan op onderbouw?
• Hoe realiseren we een doorlopende leerlijn?
• Hoe kan de samenhang verbeterd worden?
Doel:
•
Bruikbare en efficiënte instrumenten ontwikkelen voor het
ontwerpen en checken van het eigen schoolcurriculum.
Leerplan in beeld: aanpak
Aanpak in 3 fasen:
1.
Ontwerpen van kernen om 90% - 100% van alle
kerndoelen en eindtermen te ordenen van p.o. tot v.o. per
vak/leergebied; Collegiale consultatie bij SLO collega’s;
2.
Draagvlak gezocht.
3.
Aanpassingen gedaan op basis van
reacties.
Leerplan in beeld: kernen
– zijn essenties van een deel van het leergebied/vak;
– vormen kapstokken voor meerdere begrippen en
vakonderdelen;
– zijn beperkt in aantal i.v.m. de overzichtelijkheid;
– moeten als ordening kunnen dienen voor het leerplan van
p.o. t/m bovenbouw vo.
Verdere uitwerking:
•
•
•
•
•
Kernen onderverdelen in subkernen en inhouden;
Onderscheid tussen sectoren (vmbo/havo/vwo);
Suggesties voor tussendoelen vo onderbouw;
Relaties tussen vakken (samenhang) voor vo-onderbouw;
Basisstructuur voor alle vakken gelijk. Uitwerking verschilt
per vak.
Basisstructuur
Kern
Subkern
Inhoud
Tussendoel
Basisstof:
•
•
•
noodzakelijk is in verband met de doorlopende leerlijn, omdat
deze stof (of delen ervan) al in het primair onderwijs aan bod
komt en ook weer later in de bovenbouw;
de basis vormt voor toepassingen bij andere vakken;
door vak experts gerekend wordt tot noodzakelijke basiskennis
van dit vak/leergebied.
Keuzestof:
•
•
•
een verdieping van de basisstof voor leerlingen die meer
aankunnen of met dit vak door gaan in de bovenbouw;
een verbreding van de basisstof voor leerlingen die niet met dit
vak doorgaan in de bovenbouw;
aanvulling van de basisstof vanuit een specifieke belangstelling
van de docent of leerling. Dat kan vakspecifiek zijn of
vakoverstijgend.
Leerplan in beeld: draagvlak
•
Draagvlak gezocht bij vakverenigingen in de vorm van:
– twee VVVO bijeenkomsten;
– expertisecentrum Mens en maatschappijvakken;
– onderwijscommissie van enkele afzonderlijke vakverenigingen.
Opmerking: aparte status van de kernvakken Nederlands, Engels en
wiskunde/rekenen.
Leerplan in beeld:
•
Presentatie op website ‘Leerplan in beeld’.
•
‘Grondstof’ voor het begrippenkader;
– Elk begrip zorgvuldig ontleed (Atomise)
– Eenduidig gemaakt (Harmonise)
– Rijk beschreven (Describe)
– Relaties tussen begrippen (Relate)
Leerplan in beeld opties
Vakken, leergebieden en leerlijnen
Doorlopende leerlijn
Doorlopende leerlijn poster
Kerdoelen PO, VO en eindtermen
Poster tussendoelen
Vakkernen, vaksubkernen, inhouden
en tussendoelen
Vakkernen
Kerndoelen
Eindtermen

similar documents