bızantıum empıre ımperıum romanum orıentale

Report
BAŞKENTİ-KONSTANTİNOPOLİS
 RESMİ DİLİ-LATİNCE
 DİNİ-391 yılına kadar Antik Roma Dini,
Sonra Ortodoks Hristiyanlığı ve Hristiyanlık
 YÖNETİM-OTOKRASİ

Tarihsel devir İlk çağ - orta çağ Diocletianus'un Roma İmparatoru olması
284
 Konstantinopolis'in kurulması , 330
 Doğu-Batı kiliselerinin ayrılması - 1054
 Konstantinopolis'inLatinlerce işgali - 1204
 Latinlerin Konstantinopolis'ten kovulması
1261
 İstanbul'un Fethi 29 Mayıs, 1453
 Trabzon İmparatorluğu fethi 1461

Roma İmparatorluğu
 Osmanlı İmparatorluğu
 Trabzon İmparatorluğu
 Mora Despotluğu
 Sırp Despotluğu
 Arnavut Ligası
 Eflak Prensliği
 Ragusa Cumhuriyeti
 Venedik Cumhuriyeti
I. Teodosius’un hükümdarlığı ve Hıristiyanlık
 Kavimler Göçü ve Roma’nın ikiye ayrılması
(395)
- Avrupa’nın oluşumu
- Yeni milletler-Yeni devletler
- Avrupa Hun Devleti
- İlkçağın sonu
- Feodalite
- Skolastik düşünce

867-1056 arasında imparatorluğu
yöneten Makedonya hanedanı
döneminde altın çağını yaşadı.
Makedonya hanedanının kurucusu I.
Basileios (867-886), daha önce yitirilmiş
olan Anadolu'daki toprakları yeniden
imparatorluk sınırlarına kattı.
 Büyük Selçuklu akınları-Malazgirt Savaşı

8 Haçlı seferi
- 3ü Türkler üzerine
-1i Bizans’a
Siyasal nedenleri
* Müslümanlardan kaynaklanan korku ve
endişe: Büyük Selçuklu Devleti ve onun
ordularının Bizans ve Avrupayı tehdit etmesi,
Bizans'ın, Selçuklu Devleti'ne karşı Batı Avrupa'dan
yardım istemesine yol açmıştır.
* Şövalye ve senyörlerin macera ve yeni
topraklar istemeleri

Ekonomik nedenleri
* Avrupa'nın içinde bulunduğu
yoksulluk: Bu durum insanları doğunun
refah ve zenginliğine sevk etmiştir.
* Ticaret: Uzakdoğu ile Avrupa
arasındaki ticaretin ana hattı olan
Ortadoğu'da Müslümanların kontrolünü
kırmak ve ticaret yollarını ele geçirmek
istemeleri.
* Avrupa'da toprak elde
edemeyen soyluların toprak arzusu.
* Avrupalıların Doğu'nun
zenginliklerini ele geçirmek istemesi
Dini nedenleri
* Dinsel inanç: Batı Avrupalı
Hıristiyanlar'ın, dinlerince kutsal sayılan
Kudüs ve Filistin'i Müslümanlardan geri
almak istemeleri.
*Fransa'da ortaya çıkan Kluni
tarikatının Hristiyanları Müslümanlara
karşı kışkırtması.
*Papa ve din adamlarının
güçlerini arttırmak istemeleri.





I. HAÇLI SEFERİ
*Büyük Selçuklu. I. Kılıç Arslan
* Selçuklu kaybetti. Konya elden çıktı
II. HAÇLI SEFERİ
* İmameddin Zengi’nin Urfa’yı alması
* Kazandı.
III. HAÇLI SEFERİ
* Selahaddin eyyübi’nin Kudüs’ü alması
* Kazandı.
IV. HAÇLI SEFERİ
* Bizans’a karşı
* Bizans yenildi.
ÇOCUK HAÇLI SEFERİ
*Çocuklar Müslümanlara karşı kışkırtılmışlar
fakat yolculuk esnasında Venedikli tacirler
tarafından köle olarak satıldılar
Osmanlı’nın güç kazanması
 I. Bayezıd’ın İstanbul kuşatmaları
 Fatih’in İstanbul’u alması ve Doğu
Roma’nın sonu


similar documents