UYUM - 5.temel eğitim sempozyumu

Report
5. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU "EĞİTİM EKOSİSTEMİ"
6-7 Aralık 2014, Özel Florya Koleji, İstanbul
Psikolojik İyi Olma Bağlamında İnsan ve Ekosistem
MEHMET PALANCI
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
WWW.EGİTİMVEBİLİM.ORG
TEDMEM
WWW.TEDMEM.ORG
Ekosistem ve Psikoloji

İnsan insanın dermanıdır

Psikolojik iyi olma

Sübjektif referans

Varoluş ve Ontolojisi

Varlık-zaman-şimdilik ilişkisi

Şimdilik ve normallik

Kişilik elementleri!

Kişilik çarkları!

İdyografi

İnsanın farklılığı

İnsanın benzerliği

Birey*Çevre + Etkileşim etkisi = Sosyoloji/İnsan +
İnsan/Sosyoloji
Uyum

İyi bir dünyada yaşadıklarını düşünenler bu dünyayı aynen korumak,
hayal kırıklığına uğramış kişilerse bu dünyayı temelinden değiştirmek
isterler

Topluma uymayanlar, eğer gelişim gücüne ve kişisel kaynakları
kullanma potansiyeline sahipse bu girişkenlikle birleşen bir umut ve
mutluluk getirebilir;

Ancak bu güçleri yoksa ve/veya kendi yeteneklerini kullanarak
yaşadıkları sorunlarla başa çıkma becerileri mevcut kişisel kaynaklarını
zorluyorsa; kitle içinde kişiliklerini eriterek ‘yıkıcı bir özgürlük’ ya da
‘patolojik bir kendilik’ geliştirebilirler
Uyum
Psikolojik iyi olma;
(1) diğerleriyle olumlu ilişkiler, (2) özerklik, (3) çevre hâkimiyeti,
(4) kişisel gelişim, (5) yaşam amacı ve (6) kendini kabulü
(Bradburn, 1969; Ryff, 1989) içerir.

Lawton (1983) psikolojik iyi olmayı dört bileşenle;
(1) problemlerle başa çıkma yeteneği, (2) bilişsel bir
değerlendirme ile erişilen ve anlık olmayan mutluluk
değerlendirmesi, (3) yaşam motivasyonu sağlayacak kadar
yeterli ve iyi olma hissi veren olumlu duygulanım ile (4) kişisel
amaçlarla bunların geçekleşmesi arasındaki tutarlılık olarak ele
alır.

Ekosistem
Doğası

Mikrosistem

Mezosistem

Ekzosistem

Makrosistem
UYUM
Karşılığı

Modern insan kendini şehirde bulmuştur. Şehir
olmadan kolektif akıl ve güç imkansızdır. Ancak insan
şehirde tükenmiştir

İnsanlarda, kendi varlığını şekillendiren güçleri
genellikle dışarıda arama eğilimi vardır

Gelecekten duyulan korku bugüne sarılmaya
geleceğe ait beslenen umut yaşam motivasyonuna
aracıdır. Bu ikisi de ‘inancı’ ve ‘direnci’ aynı
kaynaktan doğurur
Ekosistem
Doğası
Karşılığı

Seçim teorisi

Mikrosistem

Başarılı Kimlik = Sevgi + Özgüven

Mezosistem


Ekzosistem
Başarısız kişilerin, başarısızlıklarından dolayı suçu dünyaya
yükleme eğilimleri anlamak güç değildir

Makrosistem

Belli düzeyde başarısızlık özgürlükten çok eşitlik ve
kardeşlik arar

Mevcut özgürlük taleplerini uyumu sarsacak bir kızgınlıkla
dile getirenler özgür bir toplumda mutlu olma ihtimali en
az olanlardır. Hayal kırıklığına uğramış tüm yeteneksiz kişiler
kişisel başarısızlıklarını suçunu mevcut özgürsüzlüklere
yüklerler (Hoffer). Özgürlük insanın en son isteyeceği
şeydir! özgürlükten kaçış (Fromm) sorumluluktan kaçma
alanı olarak kullanılır.
UYUM
Sonuç

Bireyden topluma nevrotik
olmayan mükemmellik eğilimi

Toplumsal ilgi ve sağduyu

Değerler ve ruhsallık

Gerçeklik

Doğru ve yanlışın analizini yansıtan
tutumlar

Sorumluluk

Pozitif genç gelişimi

Mutluluk

Bilgelik

Erdem

[email protected][email protected]
Teşekkürler

similar documents