pašvaldībām - Valsts kase

Report
REVĪZIJĀ KONSTATĒTĀS
BŪTISKĀKĀS KĻŪDAS
PAŠVALDĪBU
GRĀMATVEDĪBAS
UZSKAITĒ UN
2013.GADA PĀRSKATOS
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Skanstes ielā 50, Rīgā, LV - 1013
Tālrunis: +371 67017500
Fakss: +371 67017673
E-pasts: [email protected]
Mājaslapa: http://www.lrvk.gov.lv
Lelde Dimante
Valsts kontroles padomes locekle,
Revīzijas un metodoloģijas departamenta
direktore
www.lrvk.gov.lv
13./14.11.2014.
Latvijas Republikas Valsts kontrole
SATURS
▫ Inventarizācija
▫ Ilgtermiņa ieguldījumi
▫ Krājumi
▫ Naudas līdzekļi
▫ Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
▫ Citi jautājumi
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
KĻŪDAS INVENTARIZĀCIJĀ
• netiek noteikts mantas apjoms dabā – gada slēguma inventarizācija tiek
veikta formāli, inventarizācijas sarakstos uzrādot grāmatvedības datus
• veicot gada slēguma inventarizāciju, dati par nekustamajiem īpašumiem
netiek salīdzināti ar Kadastra informācijas sistēmas reģistra aktualizētajiem
datiem
• pilnā apmērā nav veikta mežaudžu inventarizācija (Meža likuma izpratnē)
un grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatā netiek uzrādītas visas
mežaudzes
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI – KĻŪDAS (I)
Gadījumos, kad datu salīdzināšana par nekustamajiem
īpašumiem ir veikta:
 netiek sagatavoti atbilstoši noformēti salīdzināšanas saraksti un noteikts
inventarizācijas rezultāts
 bez vadības norādījumiem un attaisnojuma dokumentiem, neizvērtējot
īpašumtiesības, tiek ņemti uzskaitē un izslēgti no uzskaites nekustamie
īpašumi
 netiek vērtēta īpašumu klasifikācijas grāmatvedības kontos atbilstība
normatīvo aktu prasībām
 inventarizācijas rezultāti netiek iegrāmatoti grāmatvedības reģistros
 datu salīdzināšana netiek veikta pilnā apmērā
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI – KĻŪDAS (II)
 grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatā netiek uzrādīti izpētīti pazemes
aktīvi un uzrādīto pazemes aktīvu vērtība netiek samazināta par izstrādāto
pazemes aktīvu vērtību
 grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatā netiek uzrādīti visi pašvaldībām
piederošajos parkos un skvēros esošie bioloģiskie aktīvi
 bioloģiskajiem aktīviem tiek aprēķināts nolietojums
 tiek nepamatoti palielināti pašvaldību izdevumi, jo netiek nodrošināta
atbilstošu nolietojuma normu piemērošana
 grāmatvedības reģistros tiek izdarīti ieraksti, kas nav pamatoti ar
attaisnojuma dokumentiem
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI – KĻŪDAS (III)
 ilgtermiņa ieguldījumi tiek neatbilstoši klasificēti
 netiek ievērots konsekvences princips grāmatvedības uzskaitē – vienādas
nozīmes pamatlīdzekļi tiek uzskaitīti dažādos grāmatvedības kontos
 pamatlīdzekļi, kas sastāv no komplektējošām daļām, kuras var izmantot
atsevišķi, netiek uzskaitīti kā atsevišķi pamatlīdzekļi
 pamatlīdzekļu sastāvā tiek uzskaitītas materiālās vērtības, kuras būtu
jāuzskaita kā mazvērtīgais inventārs
 nav veikta zemes pārvērtēšanu pēc kadastrālās vērtības 2010.gada
1.novembrī
 tiek veikta zemes pārvērtēšana, palielinot uzskaitē esošo zemes vērtību
 netiek nodrošināta atbilstoša nekustamā īpašuma analītiskā uzskaite
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI – KĻŪDAS (IV)
 ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā tiek uzrādīti atsavināšanai paredzētie un
atsavinātie ilgtermiņa ieguldījumi
 atsavināšanai paredzētiem ilgtermiņa ieguldījumiem tiek turpināts aprēķināt
nolietojumu, kā rezultātā nepamatoti tiek palielināti izdevumi
 tiek veikta pazemes aktīvu izstrāde, krājumu kustību un ieņēmumus
neuzrādot grāmatvedības uzskaitē
 mežaudzēs tiek veikta saimnieciskā darbība (koku ciršana), krājumu
kustību un ieņēmumus neuzrādot grāmatvedības uzskaitē
 līdz ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanai grāmatvedības uzskaitē netiek
nodrošināta aktīvu uzskaite daudzuma vienībās
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI - SEKAS
Palielināta un neatbilstoši novērtēta aktīvu (ilgtermiņa ieguldījumu) vērtība:
• gada pārskatā tiek uzrādīti citām fiziskām un juridiskām personām piederoši
nekustamie īpašumi
• ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā tiek uzrādīti atsavināšanai paredzētie ilgtermiņa
ieguldījumi
• ilgtermiņa ieguldījumi gada pārskatā tiek uzrādīti vairākas reizes (ar dažādiem
nosaukumiem)
• ilgtermiņa ieguldījumu vērtība netiek samazināta par izstrādāto aktīvu vērtību
(mežaudzēm un pazemes aktīviem)
• netiek veikts kapitalizēto projektu izmaksu vērtības atgūstamo summu
izvērtējums un ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā tiek uzrādīti projekti, kas
neatbilst ilgtermiņa ieguldījuma definīcijai (netiks turpināti un būtu jānoraksta
izmaksās)
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI - SEKAS
Samazināta un neatbilstoši novērtēta aktīvu (ilgtermiņa
ieguldījumu) vērtība:
 gada pārskatā netiek uzrādīti visi pašvaldībai piederošie ilgtermiņa
ieguldījumi
Nepamatoti palielināts pašvaldības izdevumu apjoms, jo:
 atsavināšanai paredzētajiem ilgtermiņa ieguldījumiem tiek
turpināts nolietojuma aprēķins
 neatbilstošas klasifikācijas dēļ tiek kļūdaini aprēķināts
pamatlīdzekļu nolietojums
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
KRĀJUMI - KĻŪDAS
 grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatā, nenosakot krājumu vērtību, tiek
uzrādīti krājumi ar vērtību Ls 0
 krājumu kustība grāmatvedības uzskaitē netiek dokumentēta pilnā apmērā
un uzrādīta grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatā
 netiek vesta krājumu analītiskā uzskaite daudzuma mērvienībās (natūrā)
 krājumu norakstīšana netiek veikta periodā, kad tie tiek izlietoti, un krājumi
netiek ņemti uzskaitē periodā, kad tie tiek sagatavoti
 grāmatvedības reģistros tiek izdarīti ieraksti, pamatojoties uz dokumentiem,
kas neatbilst attaisnojuma dokumenta prasībām, tajā skaitā krājumu
izlietojuma pirmdokumentos tiek veikti nepamatoti labojumi, samazinot vai
palielinot izlietoto krājumu vērtību
 krājumi tiek norakstīti bez izlietojumu pamatojošiem dokumentiem
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
KRĀJUMI – SEKAS (I)
Palielināta un neatbilstoši novērtēta aktīvu (krājumu) vērtība:
 gada pārskatā tiek uzrādīti neesoši (atsavināti) vai nelikvīdi krājumi
 krājumi netiek novērtēti ražošanas pašizmaksā, vai ražošanas
pašizmaksas aprēķins ir kļūdains
 krājumu vērtība netiek samazināta par inventarizācijas laikā
konstatētajiem iztrūkumiem
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
KRĀJUMI – SEKAS (II)
Samazināta un neatbilstoši novērtēta aktīvu (krājumu) vērtība:
 krājumu sastāvā netiek uzrādīti atsavināšanai paredzētie ilgtermiņa
ieguldījumi vai tie tiek uzrādīti neatbilstoši novērtēti
 krājumu sastāvā tiek uzrādīti neatbilstoši novērtēti krājumi (nulles
vērtībā)
 krājumu sastāvā netiek uzrādīti visi krājumi (kurināmais, lietkoksne,
derīgo izrakteņu krājumi, u.c.)
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
NAUDAS LĪDZEKĻI – KĻŪDAS (I)
▫ skaidras naudas līdzekļu iekasēšanas (turēšanas) vietās iekasētajiem naudas
līdzekļiem:
 grāmatvedībā netiek nodrošināta analītiskā uzskaite
 netiek veikta skaidras naudas līdzekļu inventarizācija
▫ netiek veikta skaidras naudas atlikuma un apgrozījuma kontrole, tajā skaitā
gada pārskata inventarizācija
▫ netiek sagatavots izsniegto kvīšu grāmatiņu reģistrācijas žurnāls un /vai
kārtība, kādā tiek reģistrētas darbiniekiem izsniegtās un no darbiniekiem
atpakaļ saņemtās kvīšu grāmatiņas
▫ netiek veikta uzskaite par sniegto pakalpojumu apjomu (netiek uzskaitīts
sniegto pakalpojumu daudzums un veids) un pakalpojuma saņēmējam netiek
izsniegts skaidras naudas darījumu apliecinošs dokuments
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
NAUDAS LĪDZEKĻI – KĻŪDAS (II)
▫ EKA žurnāls netiek aizpildīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām
▫ bez pamatojuma no kases aparāta tiek izņemti naudas līdzekļi
▫ tiek izmantoti un izsniegti pakalpojumu saņēmējiem un materiālo vērtību
pircējiem Valsts ieņēmumu dienestā nereģistrēti maksājuma saņemšanu
apliecinoši dokumenti
▫ netiek savlaicīgi kārtota kases grāmata
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
NAUDAS LĪDZEKĻI – KĻŪDAS (III)
▫ netiek nodrošināta informācijas par sniegtajiem pakalpojumiem,
ieņēmumiem un par veikto samaksu izsekojamība un to savstarpēja
salīdzināmība
▫ grāmatvedība netiek kārtota tā, lai varētu veikt PVN aprēķināšanas un
maksājumu pareizības kontroli
▫ netiek paredzētas iekšējās kontroles procedūras, kas laikus atklātu
nepilnības skaidras naudas līdzekļu apritē, grāmatvedības uzskaitē un
nodokļu aprēķināšanā un nomaksā Valsts budžetā
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
KREDITORI – KĻŪDAS
▫ netiek veikta saistību inventarizācija
▫ uzkrātās saistības netiek uzrādītas grāmatvedības uzskaitē un gada
pārskatā
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
IEŅĒMUMI NO NĪN – KĻŪDAS
▫ netiek izstrādāta NĪN uzskaites metodika
▫ gada pārskatā netiek uzrādīti NĪN ieņēmumi pilnā apjomā
▫ tiek samazināts gada pārskatā uzrādīto aktīvu un saistību apmērs, uzrādot
savstarpēji izslēgtus (dzēstus) aktīvus un saistības
▫ gada pārskatā NĪN soda nauda tiek uzrādīta nevis zembilancē, bet
debitoru sastāvā, nepamatoti palielinot bilances aktīvus
▫ gada pārskatā zembilancē NĪN soda nauda tiek uzrādīta nepilnā apmērā
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
CITI JAUTĀJUMI – GADA PĀRSKATĀ SNIEGTĀS
INFORMĀCIJAS NODERĪGUMS LIETOTĀJAM
SNIEGTĀS INFORMĀCIJAS
KVALITĀTES PRASĪBAS
KĻŪDAS
PATIESUMS
Nepatiesa, kļūdaina informācija
SALĪDZINĀMĪBA
Netiek skaidroti posteņu izmaiņu
iemesli
NOZĪMĪGUMS
Netiek noteikts būtiskuma līmenis
SAPROTAMĪBA
Nepilnīga, nesaprotama informācija
Netiek sniegti nepieciešamie papildus
skaidrojumi
www.lrvk.gov.lv
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Paldies par uzmanību!
www.lrvk.gov.lv

similar documents