Ekip Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri

Report
Sorun Çözme Ekiplerinin Oluşturulması
Sorun Çözme Aşamaları
Sorun Çözme Yöntem ve Teknikleri
Üstüner DENİZ
[email protected]
[email protected]
1.İYİLEŞTİRME EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI
Açıklamalar
Bu aşamada İyileştirme Ekibinin nasıl oluşturulduğu, ekip liderinin seçimi, ekip
üyelerinin konuyla ilgileri, ekibin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, yönetimin
sağladığı katkı ve ekip çalışma planının hazırlanması değerlendirilecektir.
Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler
Kalite Kurulunca Konuyla İlgili Kişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi
Gönüllü Katılımın Sağlanması
[email protected]
1. 1. İyileştirme Ekibinin Oluşturulması
Ekibin Adı
Ekip Lideri
Ekip Liderinin
Belirlenmesi
Ekip Üyelerinin
Ekip Üyeleri Seçimi (Gönüllü /
(Ekip Üyelerince
Seçildi / Yönetimce
Belirlendi)
KK Belirlenmiş)
1….
2….
3….
4….
5…
ÖRNEK: 1.1.
[email protected]
Ekip
Üyelerinin
İyileştirme
Konusuyla
İlgileri
1.2. İyileştirme Ekibince Belirlenen İhtiyaçlar
Ekibin Çalışma İle İlgili İhtiyaçları
( Eğitim/Danışmanlık/Araç-Gereç v.b.)
Ekibin Çalışma İle İlgili
İhtiyaçlarının Karşılanma
Durumu (Karşılandı / Karşılanmadı)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ÖRNEK:1,2.
[email protected]
İhtiyaçlarının
Karşılanmasına Yönelik
Yönetimce Ekibe
Sağlanan Destekler
1.3. Ekip Çalışma Planı
Ekip Çalışma Planı
Ekipçe Yapılacak
Çalışmalar (Ekibin İlk
Çalışmasından Son Çalışmasına
Kadar)
Başlama /
Bitiş Tarihi /
Saati
Sonuç
Sorumlu
Çalışma Yeri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ekip Üyeleri
…
….
…/…/….
ONAY
ÖRNEK: 1,3.
[email protected]
….
(Her Çalışama Sonucu
Değerlendirilecek)
1.4. İyileştirme Ekibinin/İyileştirmenin Amacı
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………..
[email protected]
1.4. İyileştirme Ekibinin/İyileştirmenin Amacının Tanımlanması İle İlgili Açıklamalar
İyileştirme Çalışmasının Amacı:
Gerçekleştirilen İyileştirme Çalışmasının ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır.
Amaç: Kurumumuza hizmet etmeyi sürdüreceğiz.
YANLIŞ:
Amaç ,geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kurumun şu anki
hizmet kalitesi kötü ise,bunun devam edeceğini ifade etmektedir.
[email protected]
1.4. İyileştirme Ekibinin/İyileştirmenin Amacının Tanımlanması İle İlgili Açıklamalar
Amaç: … Müdürlüğü olarak ilimizdeki tüm birimlerin nitelikli bir .. hizmeti
verebilmeleri için her türlü donanım ihtiyaçlarını karşılamak.
DOĞRU :
Ulaşılmak istenen amacın yönü ve varılmak istenen nokta açık bir şekilde ifade
edilmiştir.Geleceğe yönelik olarak güçlü bir çerçeve çizilmiştir.Amacın belirttiği hususlar
hedeflerin nasıl gerçekleşeceği konusunda yol göstermektedir.Burada “sağlık
hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi” ile donanım ihtiyaçları karşılanması arasında bir
ilişki kurulmaktadır.
[email protected]
2. İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARIN TANIMLANMASI
Açıklamalar
Bu aşamada İyileştirmeye Açık Alanın kurumun hangi süreçlerini ne düzeyde
etkilediği, İyileştirmeye Açık Alandan etkilenen paydaşlar ve bu paydaşların etkilenme
düzeyleri değerlendirilerek analiz edilecektir.
Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler
•Kurumsal Özdeğerlendirme Sonuç Kriterleriyle İlgili Algı ve Performans Sonuçları
[email protected]
2. 1. Paydaşlar Açısından İyileştirmeye Açık Alanın Tanımlanması
İyileştirmeye
İyileştirmeye
Açık Alandan
Mevcut Algı
Olumsuz
Mevcut
İyileştirmeye Açık
İyileştirmeye Açık Açık Alandan
Olumsuz
Değerleri
Etkilenen
Performans Alandan Olumsuz
Alan / İyileştirme
Olumsuz
Etkilenen
(5’li Likert
Paydaşların
Değerleri Etkilenen Paydaşlarla
Konusu
Etkilenen
Paydaşlarla İlgili
Ölçeğine
Oranı %
(% Oran) İlgili Algı Göstergeleri
Paydaşlar
Performans
Göre)
Göstergeleri
…
1…
…
2…
…
3…
…
ÖRNEK. 2.1.
[email protected]
2.2. Paydaşlarla İlgili Hedefler
Hedef 1 ……………..
Hedef 2 ……………..
Hedef 3 ……………..
[email protected]
2.2. Paydaşlar la İlgili Hedeflerin Belirlenmesi İle İlgili Açıklamalar
Hedefler: Gerçekleştirilen İyileştirme Çalışmasının amaçlarının belirli bir zaman
diliminde gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan özellikli ve ölçülebilir alt amaçlardır.
Hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir amacın
gerçekleştirilmesine yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.
Hedef: Hizmet Alanlarla ilgili Memnuniyetsizlikleri ortadan kaldırılacaktır.
YANLIŞ:
Gerçekçi değil,zaman sınırlamamsı yok.
[email protected]
2.2. Paydaşlar la İlgili Hedeflerin Belirlenmesi İle İlgili Açıklamalar
Hedef: 2012 yılı sonuna kadar Hizmet Alan Memnuniyet düzeyini (Beşli Likert Ölçeğine göre)
2.30 dan 3.00 çıkararak yüzde 30 iyileştirme yapmak.
DOĞRU:
Belirli bir hedef,belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır.Hedef ulaşılabilir
görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistiki bilgiler verilmiş.
[email protected]
2. 3. Kurum Süreçleri (İş ve İşlemler) Açısından İyileştirmeye Açık Alanın Tanımlanması
İyileştirmeye Açık
İyileştirmeye
Alandan Olumsuz
Açık
Etkilenen Kurum
Alan/İyileştirme
Süreçleri
Konusu
(İş ve İşlemler)
Süreçle (İş ve
İşlemler) İlgili
Performans
Göstergeleri
Mevcut Algı
Mevcut
Süreçle (İş ve
Değerleri
Performans
İşlemler) İlgili
(5’li Likert
Değerleri
Algı Göstergeleri Ölçeğine
(% Oran)
Göre)
1.
2.
…
3.
4.
ÖRNEK. 2.3.
[email protected]
2.3. Kurum Süreçleri (İş ve İşlemler )İle İlgili Hedefler
Hedef 1 ……………..
Hedef 2 ……………..
Hedef 3 ……………..
[email protected]
3.İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANIN NEDENLERİNİN ANALİZİ
Açıklamalar
Bu aşamada İyileştirmeye Açık Alanın olası nedenlerinin belirlenerek, bu nedenlerin
Kurumda karşılıklarının ne ölçüde var olduğu analiz edilerek gerçek nedenler
belirlenecektir.
Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler
•Beyin Fırtınası
•Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı
•Ağaç Diyagramı
•Pareto Analizi
•Kuvvet/Güç Alanı Analizi
[email protected]
3.1. Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı
[email protected]
3.1. Sebep – Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı Tekniği:
TANIM: Herhangi bir sorunu etkileyen nedenlerin belirlenmesi, sınıflandırılması ve
ilişkilendirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir tekniktir.
[email protected]
UYGULAMA:
1. Sorun, balık kılçığının baş tarafına yazılır.
2. Sorununla ilgili temel etmenler belirlenerek Balık Kılçığının Yan Kılçıklarına yazılır.
Örnek 3,1. de görüldüğü gibi bir sorunun en temelde sebepleri
 Çalışanlar,(İnsan Kaynaklı)
 Mevcut Makineler ve Kullanılan Malzemeler,
 Ölçmeme Yöntem ve teknikleri,
Yönetim anlayışı,
İçinde bulunulan Fiziki ve Sosyal Ortamlar,
Uygulanan Yöntemler v.b.olabilir.
İyileştirme Ekipleri sorunun özelliklerine göre Temel Nedenleri genişletebilir ya da
azaltabilir. Burada önemli olan husus soruna neden olan temel etmenlerin tümünün görünür
hale getirilmesi ve irdelenmesidir.
[email protected]
UYGULAMA:
Her temel etmen ayrı ayrı ele alınarak bu temel etmenin hangi fonksiyon ya da
özelliklerinin sorunun oluşumuna katkı sağladığı sorularak temel etmenin alt nedenleri
belirlenir ve Temel Etmenin altına yazılır. Örnek 3,2. . İyileştirme Ekibi bu aşamada
Beyin Fırtınası Tekniğini kullana bilir. Böylece çok sayıda neden üretilerek bu nenenler
arasından en etkili olanların tespiti yapılabilir.
[email protected]
3.2. Beyin Fırtınası Tekniği:
Tanım: İyileştirme Ekiplerinin ya da her hangi bir grubun en kısa zamanda olası çok sayıda
fikrin üretilmesi amacıyla geliştirilmiş bir tekniktir.
[email protected]
UYGULAMA:
•Her üye sırasıyla düşüncesini belirtir. Fikirler tükeninceye kadar bu işe devam edilir.
•Her üye sırası geldiğinde bir tek fikir önermelidir.
•Daha yararlı olmak için çok sayıda fikir üretilmelidir.
•Sırası gelen kişi “ PAS” diyebilir.
•Düşünceler eleştirilemez, küçümsenemez.
•İlk defa katılanlara cesaret verilmeli, teşvik edilmelidir.
[email protected]
UYGULAMA:
•Lider uzun bir düşünceyi, üyenin onayı ile kısaltabilir.
•Lider önerilen düşünceler için yorum yapmamalıdır.
•Fikirler öne sürüldükçe, bir üye bunları yazmalıdır.
•Düşünceler bitince oturum tamamlanır.
•Toplantı öncesi gündemin belirli olması katılımcıların hazırlıklı gelmesini
sağlayacaktır.
•Beyin fırtınası sonuçlarını diğer çalışanlara duyurun, bunlara yeni düşünceler
eklenecektir.
•Ziyaretçiler beyin fırtınası oturumuna katılabilirler.
•Beyin fırtınasını toplantı tutanağı ile kaydedin.
[email protected]
UYGULAMA:
Beyin Fırtınası Sonrası:
Beyin fırtınasında belirlenen fikirlerin sayıca azaltılması için oylama yapılır.
Oylama sırasında; Üyeler doğru olduğuna inandıkları her düşünceye oy verirler. En
çok oy alan düşünceler işaretlenir. İkinci turda üyelerin bir oy hakkı vardır. Oylama
sırasında lehte ya da aleyhte tartışma açılabilir.
[email protected]
3.1. Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı
Temel Etmen/Ana
Neden
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
Temel Etmen/Ana
Neden
Temel Etmen/Ana
Neden
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
SORUN
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
Alt Neden
Temel Etmen/Ana
Neden
Alt Neden
Alt Neden
Temel Etmen/Ana
Neden
ÖRNEK 3,1.
[email protected]
Temel Etmen/Ana
Neden
3.1. Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı
ÖRNEK 3,1.
[email protected]
3.3. İyileştirmeye Açık Alanın Olası Nedenlerini Önceliklendirme Teknikleri
•İlişki Diyagramı
•Etkinlik Analizi
•Nominal Grup Tekniği
•Çoklu Oylama Tekniği
•5’li Likert Ölçeği
[email protected]
3.3.1. 5’li Likert Ölçeği
Açıklamalar: Birinci sütuna Temel Etmen/Ana Neden yazılır. İkinci sütuna O Temel
Etmen/Ana Nedenle İlgili Beyin Fırtınası Sonucu belirlenen tüm alt nedenler yazılır.
Her Ekip Üyesi çizelgeyi (5-1) ayrı ayrı puanlar. Çizelge 3.1.2 de ise birleştirmesi yapılır.
[email protected]
3.3.1. 5’li Likert Ölçeği
Alt Nedenler
Çok Etkili
5
Etkili
4
Normal Etkili
3
Az Etkili
2
Etkisiz
1
Alt Nedenler
Çok Etkili
5
Etkili
4
Normal Etkili
3
Az Etkili
2
Etkisiz
1
Alt Nedenler
Çok Etkili
5
Etkili
4
Normal Etkili
3
Az Etkili
2
Etkisiz
1
Temel Etmen/Ana
Neden
…
Temel Etmen/Ana
Neden
…
Temel Etmen/Ana
Neden
…
Örnek 3.2.1.
[email protected]
3.3.1 .Ekip Ortak Değerlendirme Çizelgesi
Temel
Etmen/Ana
Neden
…
Alt Nedenler
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Puan
Ortalaması
Alt Nedenler
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Üyesi
Puanı
Toplam Puan
Ortalaması
Alt Nedenler
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Üyesi
Puanı
Ekip Üyesi
Puanı
Toplam Puan
Ortalaması
Temel
Etmen/Ana
Neden
…
Temel
Etmen/Ana
Neden
…
Örnek 3.2.2.
[email protected]
3.3.2. Etkinlik Analizi
Tanım: Soruna sebep olan unsurlardan hangisinin öncelikle ele alınacağı, soruna
sebep olan unsurları ortadan kaldırmak için planlanan uygulamaların etkinliğini,
uygulamalar gerçekleştirilmeden önce değerlendirmek ve hangi uygulamaların,
hangi öncelik sırasında yapılacağına karar vermek için yapılmaktadır.
[email protected]
Temel Etmen/Ana
Neden
ALT NEDENLER
SÜRE
MALİYET
ETKİ DERECESİ
TOPLAM ETKİ
DERECESİ
ÖNCELİK SIRASI
ZORLUK DERECESİ
3.3.2. Etkinlik Analizi
…
.
.
…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…
Değerlendirme Kriterleri
Değerlendirme Kriter Puanları
0
1
2
Zorluk Derecesi
ZOR
NORMAL
KOLAY
Süre
Uzun (12 Ay ve Üzeri)
NORMAL (0-6 Ay)
Kısa (0-3 Ay)
Maliyet
Fazla
Normal
Az
Etki Derecesi
Yok
Etkili
Çok Etkili
Örnek 3.2.3.
[email protected]
UYGULAMA:
Etkinlik analizinde 4 etken dikkate alınmakta, ve her biri 0,1 ve 2 rakamları ile
değerlendirilmektedir.
Ekip Üyeleri sırasıyla Etkenlerle ilgili puanlarını verir. Puanlar toplanarak çizelgeye
yazılmış ise;en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanır.Bu sıralama aynı zamanda
öncelikleri de belirler.
Puanlar ortalama şeklinde alınarak çizelgeye yazılmış ise; beklenen etki 5 veya daha
büyük ise uygulamalar gerçekleştirilir.Uygulama önceliği beklenen etkinin büyüklüğü
dikkate alınarak belirlenir.
Değerlendirme Kriterleri
Değerlendirme Kriter Puanları
0
1
2
Zorluk Derecesi
ZOR
NORMAL
KOLAY
Süre
Uzun (12 Ay ve Üzeri)
NORMAL (0-6 Ay)
Kısa (0-3 Ay)
Maliyet
Fazla
Normal
Az
Etki Derecesi
Yok
Etkili
Çok Etkili
[email protected]
3.3.3.Alt Nedenlerle İlgili Sayısal Bilgilerin Analizi
İyileştirmeye Açık
Alan/İyileştirme
Konusu
İyileştirmeye Açık
Alanla İlgili Alt
Nedenler
1………
…
2………..
3……….
Alt Nedenlere
Yönelik
Performans
Göstergeleri
Mevcut
Performans
Değerleri
(% Oran)
Alt Nedenlere
Yönelik Algı
Göstergeleri
……
………
…..
…….
……
……
…….
…….
……..
…….
…..
…….
……
………
…..
………
….
………..
….
……….
…
………
Örnek: 3,3.3.
[email protected]
Mevcut Algı
Değerleri (5’li
Likert Ölçeğine
Göre)
3.3.4. Alt Nedenlere Yönelik Hedefler
Hedef 1 ……………..
Hedef 2 ……………..
Hedef 3 ……………..
[email protected]
4.İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANIN NEDENLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜM
SEÇENEKLERİNİN BELİRLENMESİ
Açıklamalar
Bu aşamada İyileştirmeye Açık Alanın nedenlerine yönelik olası çözüm seçenekleri
belirlenerek bu çözüm seçenekleri arasından en etkili çözümler seçilecektir.
Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler
•Olası Çözümleri Belirleme ve Analizi Teknikleri
•Beyin Fırtınası
•Ağaç Diyagramı
•Kuvvet/Güç Alanı Analizi
[email protected]
4.1. Neden-Nasıl Ağaç Diyagramı
Nasıl?
NEDEN
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Yapılacak Çalışma
Yapılacak Çalışma
Yapılacak Çalışma
Yapılacak Çalışma
SORUN
NEDEN
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Yapılacak Çalışma
Yapılacak Çalışma
Yapılacak Çalışma
NEDEN
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Yapılacak Çalışma
Yapılacak Çalışma
Örnek: 4,1.
[email protected]
4.1. Neden-Nasıl Ağaç Diyagramı
Örnek: 4,1.
[email protected]
4.1. Neden Nasıl Ağaç Diyagramı:
Tanım: Bir soruna neden olan unsurların çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi,
geliştirilen önerilerin daha detaylı NASIL - ÇÖZÜM üretildiğini grafik olarak göstermek
için kullanılan bir tekniktir.
[email protected]
UYGULAMA:
1.Ele alınan sorun Neden Nasıl Ağaç Diyagramının ilk Karesine yazılır. (Dikkat: Sebep –
Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı Tekniğinde diyagramın başına yazdığımız sorununun
aynısı)
2. Sebep – Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramında belirlemiş olduğumuz ve
önceliklendirdiğimiz Alt Nedenlerin her birisi Neden Nasıl Ağaç Diyagramında bulunan
(Örnek4.1) ikinci sıradaki karelere yazılır.
3.Alt Nedenlere yönelik Nasıl sorusu sorularak genel çözüm çerçevesi belirlenerek üçüncü
sıradaki karelere yazılır.
4.Belirlenen Genel Çözüm Çerçevesinin hangi faaliyetlerle ya da çalışmalarla
gerçekleşeceği yine NASIL sorusu sorularak belirlenir ve dördüncü sıradaki karelere yazılır.
[email protected]
UYGULAMA:
Dikkat:
1. Üçüncü Kareler “ÇÖZÜM ÖNERİSİ” ve Dördüncü Kareler “Yapılacak Çalışma”
İyileştirme Ekibinin Beyin Fırtınası Tekniğinin kullanılacağı oturumlarla belirlenir.
2.Dördüncü karelerde somut çalışmalar ya da faaliyetler belirlenememiş ise somut çözüm
önerilerinin belirlenmesi bakımından beşinci karelerde oluşturulabilir.
3. Bu aşamada belirlenen çözüm seçenekleri Eylem/Uygulama Planında yer alacaktır.
4.2. Olası Çözümleri Önceliklendirme Teknikleri: Beyin Fırtınası Tekniği ile yapılan
çözüm önerisi oturumlarında belirlenen çözüm önerilerinin sayısını azalmak ve en etkili
çözümleri ve uygulama önceliklerini belirlemek amacıyla bir önceki aşamada uygulanan
aşağıdaki teknikler kullanılabilir.
•Etkinlik Analizi, Nominal Grup Tekniği, Çoklu Oylama Tekniği,5’li Likert Ölçeği
[email protected]
5. ÇÖZÜMLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK UYGULAMA/EYLEM
PLANININ HAZIRLANMASI
Açıklamalar
Bu aşamada İyileştirme Ekibince üretilen çözümlerin uygulanmasına yönelik Eylem Planı
hazırlanacaktır.
[email protected]
5.1.İyileştirme Planında Yer Alacak Öğeler:
Amaç:
Hedefler:
Hedefe Yönelik Çözümler/Faaliyetler: Hedefe ulaşmamızı sağlayacak ve Neden Nasıl
Ağaç Diyagramı ile belirlemiş olduğumuz çözümler.
Faaliyetlerin Başlama Bitiş Tarihi: Her Faaliyetin ya da çözüm önerisinin uygulama
zaman aralığı
Faaliyet Sorumluları: Faaliyetin gerçekleştirilmesi için İyileştirme Ekibince
görevlendirilen yönetici ya da çalışanlar.
[email protected]
5.1.İyileştirme Planında Yer Alacak Öğeler:
Faaliyetlere Yönelik Riskler: Faaliyetin gerçekleşmesini engelleyecek olası kurum dışı
faktörler
Risklere Karşı Düşünülen Önlemler: Faaliyetin gerçekleşmesini engelleyecek olası
kurum dışı faktörlerin oluşması durumunda alınacak tedbirler.
Faaliyete Yönelik Fırsatlar: Faaliyetin gerçekleşmesini Kolaylaştıracak olası kurum dışı
faktörler
Faaliyet Maliyetleri: Faaliyetin gerçekleşmesi için gerekli tüm maddi ve mali kaynaklar
İzleme Değerlendirme Yöntemi: Faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını faaliyet bitmeden
önce incelemek ve değerlendirmek için düşünülen yöntem ve teknikler
İzleme Değerlendirme Tarihi: Faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını faaliyet bitmeden
önce incelemek ve değerlendirmek için düşünülen zaman aralığı
[email protected]
HEDEFLER
Hedefe Yönelik
Faaliyetler/Çözü
mler
Hedef. 1…
Hedef. 2…
Hedef. 3…
İYİLEŞTİRME EKİP ÜYELERİ
ONAY
ÖRNEK:5,1
[email protected]
İzleme Değerlendirme
Tarihi
İzleme Değerlendirme
Yöntemi
Faaliyet Maliyetleri
Faaliyete Yönelik
Fırsatlar
Risklere Karşı
Düşünülen Önlemler
Faaliyetlere Yönelik
Riskler
Faaliyet Sorumluları
AMAÇ
Faaliyetlerin Başlama
Bitiş Tarihi
…EKİBİ UYGULAMA PLANI
…
6.İYİLEŞTİRME SONRASI ELDE EDİLEN SONUÇLAR
Açıklamalar:
Bu aşamada İyileştirme Ekibi, İyileştirme Planında yer alan çözümlerin uygulanması
sonucu elde ettiği algı ve performans sonuçları ile iyileştirme öncesi mevcut algı ve
performans sonuçlarını karşılaştıracaktır.
Yararlanılacak Yöntem ve Teknikler
•Karşılaştırma Tablo ve Çizelgeleri
•Karşılaştırma Grafikleri
[email protected]
6.1.Uygulama Planında Yer Alan Hedeflere Ulaşma Durumu
Uygulama Sonrası
Hedeflerin
Gerçekleşme Düzeyi
Uygulama Planında Öngörülen Hedefler
Hedef.1. .
Hedef.2. .
Hedef.3. .
Örnek 6,1.
[email protected]
Hedeflere
Ulaşma Oranı
6.2.Problemin Alt Nedenleri ile ilgili Önceden Toplanan Sayısal Verilerde
Uygulama Sonrası Yaşanan Değişim
İyileştirme İyileştirme
Alt
İyileştirme İyileştirme
Alt
İyileştirmeye
Öncesi Algı Sonrası Algı
Nedenlere
Öncesi
Sonrası
İyileştirme Nedenlere
İyileştirme
Açık Alanla
Değerleri
Değerleri
Yönelik
Performans Performans Düzeyi
Yönelik
Düzeyi
İlgili Alt
(5’li Likert (5’li Likert
Performans Değerleri
Değerleri (% Oran)
Algı
(% Oran)
Nedenler
Ölçeğine
Ölçeğine
Göstergeleri (% Oran)
(% Oran)
Göstergeleri
Göre)
Göre)
1…
2…
3…
4…
Örnek 6,2.
[email protected]
6.3. Problem Öncesi Olumsuz Etkilenen Kurum Süreçleri Uygulama Sonrası Yaşanan
Değişim
İyileştirmeye
İyileştirme
İyileştirme
Açık Alandan
İyileştirme İyileştirme
Öncesi
Süreçle
Sonrası Algı
Olumsuz
Öncesi
Sonrası
İyileştirme
Süreçle
Algı
İyileştirme
İlgili
Değerleri
Etkilenen
Performans Performans
Düzeyi
İlgili Algı Değerleri
Düzeyi
Performans
(5’li Likert
Kurum
Değerleri
Değerleri
(% Oran) Göstergeleri (5’li Likert
(% Oran)
Göstergeleri
Ölçeğine
Süreçleri (İş
(% Oran)
(% Oran)
Ölçeğine
Göre)
ve İşlemler)
Göre)
1…
2…
3…
4…
Örnek: 6,3.
[email protected]
6.4. Tarafların Yapılan iyileştirme çalışması ile İlgili Algılamalarının Ölçülme Durumu
İyileştirmeye
Açık Alandan
İyileştirmeye Açık
Olumsuz
Alandan Olumsuz
Etkilenen
Etkilenen
Paydaşlarla
Paydaşlar
İlgili
Performans
Göstergeleri
İyileştirme
Öncesi
Performans
Değerleri
(% Oran)
İyileştirme
Sonrası
Performans
Değerleri
(% Oran)
İyileştirme
Düzeyi
(% Oran)
İyileştirmeye
Açık Alandan
Olumsuz
Etkilenen
Paydaşlarla
İlgili Algı
Göstergeleri
1…
2…
3…
4…
Örnek: 6,4
[email protected]
İyileştirme
İyileştirme Öncesi Sonrası Algı
İyileştirme
Algı Değerleri
Değerleri
Düzeyi
(5’li Likert
(5’li Likert
(% Oran)
Ölçeğine Göre)
Ölçeğine
Göre)
6.5.Tarafların Yapılan Çalışmayı Destekleme Düzeyleri
İyileştirmeye Açık Alandan Etkilenen
Paydaşlar
Paydaşların İyileştirme Çalışmasına
Katkıları
1…
2…
3…
4…
5…
Örnek.6,5.
[email protected]
Katkı Sağlayan Paydaşların Oranı
[email protected]

similar documents