Kapittel 05

Report
BOKMÅL
Kapittel 5. Middelalderen i Europa
Elevene skal kunne
– presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen
er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder
Påbygging
Middelalderen – periodisering
Tidlig middelalder: 500 til 1000
– Europa på defensiven:
– Folketallet er lite
– Angrep fra mange kanter
– Små byer og lite handel
Høymiddelalder: 1000–1300
– Europa på offensiven:
– Handelen tiltar, og byene vokser
– Selvtilliten øker i takt med veksten på ulike områder i samfunnet
Senmiddelalder: 1300–1500
– Periode preget av folketapet på grunn av svartedauden.
– På den positive siden blomstrer renessansekunsten i Italia og
Nederlandene, og folk flest får høyere levestandard.
Påbygging
Føydalsystemet:
En modell som vi kan bruke når vi skal forsøke å forklare
middelaldersamfunnet.
Hvordan?
– Samfunnet var bygd opp hierarkisk, som en pyramide.
– Kongen på toppen. For å sikre seg lojalitet kunne han låne ut jord til
sine menn (feudum/len).
– De som lånte jord, ble kalt vasaller og var forpliktet til å utstyre
riddere og delta i forsvaret av kongen.
– Domenejord: Godsherrens egen jord, som han drev selv.
Bøndene måtte forplikte seg til å arbeide et visst antall dager på
godset.
Påbygging
Hvorfor føydalsystem?
– Kongene manglet midler til å finansiere sine egen hærer.
– Samfunnsordenen var innstiftet av Gud.
– Frankerne under Karl den store bygde opp dette systemet først.
– Målet var å bygge en sterk statsmakt, med en konge på toppen av
føydalpyramiden.
Påbygging
Høymiddelalderen 1000–1300
Hvorfor?
– Vendeplogen av jern gjorde flere områder dyrkbare, og jorda var
mindre utsatt for utpining.
– Utviklingen av bogtreet, som hindret at hesten ble kvalt, gjorde den til
et viktig trekkdyr.
– Rotasjonssystem hindret utpining av jorda. Treskiftebruk.
Resultat:
– Økt vareproduksjon
– Befolkningsvekst
– Flere kunne arbeide utenfor jordbruket
– Byvekst og handel skjøt fart
Påbygging
Maktkamp: Verdslig makt mot kirkemakt
– Paven: Ønsket full råderett over presteskapet og ville forfølge brudd
på kristen lov.
– Mente at kirken styrte i åndelige saker, mens kongen hadde autoritet i
verdslige saker.
– Frihet til å utnevne biskoper – investiturstriden.
– Kongen: Ønsket kontroll med presteskapet og ville selv utnevne
biskoper.
Påbygging
Svartedauden
– Byllepest fra Asia som herjet i Europa 1346–1350.
– Kom på toppen av en jordbrukskrise som hadde vokst siden
begynnelsen av 1300-tallet.
– Svartedauden reduserte befolkningen i Europa med mellom 30 % og
50 %.
– Mange mente at pesten var en straff fra Gud.
– Reduksjonen i folketallet førte til mangel på arbeidskraft.
– Adelen måtte gi bøndene bedre vilkår til gjengjeld for arbeidskraften
deres.
– Resultat: Maktforholdene i samfunnet endret seg. Bøndene fikk det
noe bedre.
Påbygging

similar documents