Sağlık Turizminde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sunumunda

Report
Prof Dr Adnan TEZEL
75.Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
Ankara
SUNU PLANI
» Ülkemizde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin
Sunumunda Mevcut Durum Yapılanması
» Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizminde Ağız ve Diş
Sağlığı Hizmetlerinin Yeri ve Önemi
» Sağlık Turizminde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Sunumunda Gelişim Stratejileri
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ
» Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı, "sadece
hastalıklardan ve mikroplardan korunma
değil, bir bütün olarak fiziksel, ruhsal ve
sosyal açıdan iyi olma hali" olarak açıklar.
» Sağlıklı kalabilme, verimli bir bedene sahip
olabilme ancak iyi beslenme ile olur. Bunu
sağlamanın en iyi yolu da ağızdan geçer.
» Ağız-diş sağlığı yerinde olmayan bireylerin
genel sağlık problemleri ile de sık sık
karşılaştıkları görülmüştür.
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞININ ÖNEMİ
» İnsan sağlığında; ağız ve diş sağlığının önemi gün
geçtikçe önem kazanmaya başlamış, ülkeler
toplumlarının ağız ve diş sağlığına yönelik projeler
geliştirerek en üst seviyede tutma gayreti içerisine
girmişlerdir.
» Ülkemizde de “İnsan sağlığı her şeyden önce gelir”
felsefesini kabul edilerek gelişen teknoloji ile birlikte
dünya standartlarında koruyucu, tedavi edici diş
hekimliği hizmeti sunmak amacı ile ağız ve diş sağlığı
politikaları geliştirilmeye başlanmış ve kamu
olanakları genişletilerek her vatandaşın hizmet alma
imkanı artırılmıştır.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti sunmada ;
Sağlığı koruma ve sağlığı geliştirme,
Sağlık hakkını muhafaza etme,
Sürdürülebilir ve denetlenebilir bir sağlık hizmeti sunma,
DMFT indeks değerlerini %1’lerde tutabilme (Ülkemizde %6.5),
Hasta ve çalışan haklarına saygılı olma,
Yıllık kabullenebilir bir maliyet oluşturma,
Halkı, SGK ve dişhekimlerini koruma,
Haksız rekabeti engelleme,
Meslek odası kuruluşları, üniversiteler, Hasta – Çalışan hakları
kurulları ile ilişkiler içinde olma,
Mezuniyet sonrası bilgi beceri ve eğitim olanaklarının yaratılması
ve Yaşam boyu eğitimi sağlama,
Halk Sağlığı Kurumu ile ortaklaşa çalışılarak;
Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi,
Ağız ve diş sağlığında toplumsal farkındalık yaratılması,
Fırçalama alışkanlıklarının (ülkemizde %15) kazandırılması,
Okul taramaları, veli ve öğretmen bilgilendirilmelerinin
sistematikleştirilmesi,
» Kişisel hijyen alışkanlıklarının kazandırılması
» Florit kullanımı ile çürük hızının düşürülmesi,
» Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgi ve becerilerin günlük hayata
yansıtılması amaçlanmıştır.
»
»
»
»
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMET SUNUMU
Kamu kurum ve kuruluşları
Sağlık bakanlığı (ADSM,ADSH)
Diş Hekimliği Fakülteleri
Diğer kamu kurumları
Özel kurum ve kuruluşlar
Muayenehaneler
Poliklinikler
Hastaneler ?
Kamu + Özel kurumlar
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMET SUNUMU
» Protetik ve restoratif problemlerin tedavisi
Protez (Kron-köprü sabit protez, Parsiyel- total
hareketli protez)
Epitez (Çene-yüz protezleri, kulak, göz protezleri)
» Ortodontik problemlerin tedavisi
Ortodontik ve ortognatik cerrahi
» Periodontal problemlerin tedavisi
Kayıp dokuların rejenerasyonu ve rekonstrüksiyonu
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMET SUNUMU
» Ağız Diş ve Çene Cerrahisini ilgilendiren problemlerin
tedavisi
TME cerrahisi, çene kırıkları, kist vb.
» Çocuk dişlerine yönelik problemlerin tedavisi
» Endodontik problemlerin tedavisi
» Estetik diş hekimliği ve problemlerin tedavisi
» İleri implant uygulamaları gerektiren problemlerin
tedavisi
SAĞLIK TURİZMİ
» Genel tanımıyla sağlık turizmi kendi yaşadığı
yerden başka bir yere sağlık amacı ile seyahat
eden insanların oluşturduğu bir turizm türü
olarak kabul edilir (Ross 2001) .
» Sağlığına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden
başka bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi
amaçla giden kişiye de sağlık turisti denir.
» Theobold (1998), sağlık turizminde saat
sınırlamasına giderek 24 saat ya da daha fazla bir
süreyle ev ortamından uzakta hizmet alan kişiyi
sağlık turizmi kapsamında değerlendirmektedir.
SAĞLIK TURİSTİ SINIFLANDIRMASI
Cohen (2006), sağlık turizmi pazarı açısından turist ya da
ziyaretçileri 5 temel kategoride gruplandırmıştır.





Yalnızca turist
Tatilde tedavi edilen turistler
Tatil ve tedavi amaçlı turistler
Tatil yapan hastalar
Yalnızca hastalar
Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm sağlık turizmi
kabul etmek gerekmekle birlikte sağlık turizmi 3 ana
başlıkta değerlendirilmektedir.
(Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb.
işlemler, Diş Tedavileri)
dinlenme vb.
(Termal tesislerde rehabilitasyon ve
hizmetler)
(Geriatrik tedavi merkezi veya
yaylalar da sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli
konaklamalar)
»
»
»
»
Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu,
Sağlık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması,
Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi,
Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği,
Sonuç olarak sağlık turizmi çok çeşitli olup bir çok sebebi de
içinde barındırarak hızla yükselen bir sektördür
SAĞLIK TURİZMİNDE 2023 HEDEFLERİ
Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2 milyon sağlık turisti ve 20 milyar USD
gelir hedefi koyan Türkiye aynı zamanda sağlıkta bölgesel bir cazibe
merkezi olmayı planlarken;
Yılda ortalama 260 bin hastanın yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı,
bu rakamın çoğunluğunu medikal ve termal turizmin oluşturduğu
ancak %3-5'lik bir oranla diş tedavilerinin tercih edildiği göz önüne
alındığında 2023 hedeflerine ulaşmada dental sektörün payının
artırılması gerektiği aşikardır.
Hedef Kitle
» Gelişmiş ülkelerdeki yaklaşık 220 milyon kişilik
baby-boomers kuşağının 2015 yılı ile birlikte
yaşlılık dönemine girmesinin beklendiğini
» ABD'de 43 milyon kişinin sağlık sigortasının
olmadığını, 120 milyon kişinin ise diş tedavisini
kapsayan sigortasının bulunmadığını
» Gelişmekte olan ülkelerde hızla büyüyen bir orta
ve üst sınıf varlığını
Hedef Kitle
» Yabancı sigorta şirketlerinin poliçelerinde Türkiye'deki
sağlık hizmetlerine yer vermeye başlamasını
» Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumu gereği ulaşımın kolay
olmasını
» Diş tedavilerinin diğer operasyonlara göre çok komplike
olmamasını da göz önüne aldığımızda sağlık turizminde ağız
ve diş sağlığı pazar payımızın ne kadar büyük olduğu
görülmektedir.
.
» Dental turizmde ülkemizi tercih eden hastaların büyük oranını
Avrupa’da yaşayan Türkler oluşturmaktadır.
» Bunları sırası ile Bulgaristan, Azerbaycan ve Irak’tan gelen
hastalar takip etmektedir.
» Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine kıyasla ulaşımın daha zor olduğu
ve tanınırlığımızın daha az olduğu Amerika için yurt dışı hasta
talebi daha düşüktür.
» Avrupa’lı hastalar ise uygun fiyatlı hizmetler veren Doğu Blok
ülkelerinden Macaristan, Slovakya ve Çekoslovakya’yı tercih
etmektedirler.
» Diş tedavileri için gelen hastaların talepleri özellikle diş kaplama,
implant ve estetik diş tedavileri üzerinedir .
» TME problemleri, çene –yüz kırıklarının tedavileri, epitez-protez
tedavileri de gündeme alarak pazar payımızı artırabiliriz.
» Ülkemize gelen hasta aldığı tedaviye karşılık ortalama 3000-4000
Euro ödemekte ve döviz bırakmaktadır. Ülkemize sadece tatil
amaçlı gelen turistlerin her şey dahil mantığıyla kaldığı bir otelde
ülkemize bıraktığı döviz ortalama 700 Euro'dur. Bu noktada diş
tedavilerinin sağlık turizmine katkısını kolaylıkla görebiliriz.
 Sağlık turizmi gelirlerinde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin katkısını
artırmak için;
» Amerika ve Avrupa ülkelerinde diş tedavilerin yaptıramayan,
» Orta doğu ülkelerinde daha önce diş tedavileri için ABD ve Avrupa
ülkelerini seçen, 11 Eylül terör saldırısından sonra bu ülkelere
rahat gidemeyen zengin Müslümanları,
» Afrika ülkelerinde bir çok hizmette olduğu gibi diş sağlığı
hizmetinde çok geride olmaları nedeni ile tedavi edilemeyen,
HASTALARI ÜLKEMİZE ÇEKMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ ?
YAPILACAKLAR
 51 ülkede milli sektör ilan edilmiş olan sağlık turizminin Türkiye'de de
milli sektör olarak kabul edilmesi için girişimlerde bulunulmalı,
 Ülkemizdeki ağız-diş ve diğer hizmetlerin SUNUM, SATIŞ, REKLAM iyi
yapılmalı,
Sağlık Turizmi yapan ve rakibimiz olan bütün ülkeler internet
sitelerinde fiyat bazlı, teknolojik imkanlar, vaka örnekleri,
mekanların fiziki şartları, iç ve dış bina görselleri, uyguladıkları
kampanyaları duyurabilirken, ülkemizde bu sayılanların hepsi
yasaklar kapsamına girmektedir.
YAPILACAKLAR
 Kamu ve özel sektör el ele vererek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet
standartları geliştirmeli,
Etik değerlere bağlı sağlık hizmeti sunumu sağlanmalı,
Ekonomik açıdan kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulmalı,
Sağlık hizmeti gereksinimi olanlar ile sağlık hizmeti
sunucuları arasında kültürel iletişim kurulmalı,
 Fiziki standartlar (sağlığa uygunluk, altyapı hizmetleri,
çevresel etkenler) sağlanmalı,
Yeterli tıbbi teknoloji kullanımı gerçekleştirilmeli,
YAPILACAKLAR
 Uluslararası tanınabilirlik ve literatür kullanımı sağlanmalı,
 Uluslararası ortak tedavi protokolleri oluşturulmalı,
 Yeterli bilgi ve malzeme teknolojileri kullanılmalı,
 Ulaşım ve transfer standartları oluşturulmalı,
 Personel standardı ve profesyonel ekip çalışması sağlanmalı,
YAPILACAKLAR
 İşçilik ve laboratuvar hizmetleri
kalite standartı
oluşturulmalı,
 Batı standartlarında hizmet alması standart ücret ödemesi
sağlanmalı,
 Tedavi sonrası bakım, kontroller ve problemlerin çözümü
yapılabilmeli,
 Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin sayısının arttırılmasından çok
var olan eğitim kurumlarının eğitim sistemleri geliştirilmeli,
YAPILACAKLAR
 Nitelikli ve motive hekim ve bilim insanı yetiştirilmesinde
yeni yöntemler geliştirilmeli
 Diş hekimliğinde branşlaşma ve bu alandaki eğitim
faaliyetlerinin netleştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
 Sürekli mesleki eğitimin teşvik edilmesi ,
 Resmi kurumlarda hizmet veren diş hekimlerinin çalışma
koşullarının iyileştirilmesi ,
 Uzman kadroların aktive edilmesi.
KAYNAKLAR
Özgeçmiş
Prof. Dr. Adnan Tezel, 1965’yılında Kırıkkale de doğdu. 1990 yılında
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 2007
yılında da Profesör unvanını aldı. 2001-2008 yılları arasında Atatürk
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı.
Amerika Birleşik Devletlerinde, İsviçre, Almanya ve İtalya’da da
eğitim programlarına katılarak Diş Hekimliğinde İmplant ve Lazer
Uygulamaları ile ilgili çalışmalarda bulundu. 2005 yılında İktisat
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne kayıt yaptıran Tezel, 2009
yılında eğitimini tamamlayarak ikinci üniversite mezunu oldu. 2010
yılında Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne
Başhekim olarak atandı. Hale Ankara 75.Yıl Diş Hastanesi yöneticisi
olan Prof. Dr. Adnan Tezel evli ve iki çocuk babasıdır.

similar documents