eğitimde not verme ve değerlendirme

Report
EĞİTİMDE NOT VERME VE
DEĞERLENDİRME
Dr. Hasan Özder
AÖA Öğretim Üyesi
DEĞERLENDİRME VE NOT VERME
Amacına Göre Değerlendirme
• Tanıma Yerleştirme
• Öğrenmeleri İzleme
• Öğrenme Düzeyini Belirleme
İZLEME TESTİ SONUÇLARININ ANALİZİ
1. Öğrenme Eksikliklerini Belirlenmesi
2. Öğrenme Güçlüklerinin Nedenlerini
Belirleme
3. Tekrar Öğretim Yapılması
ÖNKOŞUL İLİŞKİLER
İZLEME TESTİ SONUÇLARI
DEĞERLENDİRME VE NOT VERME
• Değerlendirme: ölçme sonuçlarının bir ölçütle
karşılaştırılması sonucunda varılan karardır.
• Ölçme sonuçlarının geçerliği ve güvenirliği
yüksek olmalı aynı zamanda da ölçütler
takımının uygun olması gerekir
ÖLÇME SONUÇLARI
Bir veya Birden Fazla Ölçme Sonucu
Öğrencilerin bir derse ilişkin başarıları belirlenirken tek bir ölçmeye
dayalı not verme ve birden çok ölçmeye dayalı not verme
yöntemleri vardır (Turgut ve Baykul, 2010)
Ağırlıklı Puan (Bileşke)
Test veya bölüm puanlarından bileşke hesaplarken bazı noktaların göz
önünde tutulması gerekir. Bileşke, genellikle bir ağırlıklı ortalamadır.
Ağırlıklar belirlenirken, ağırlıklandırılacak olan puanın, ölçüsü olduğu
hedefin veya hedef grubunun önemi ve bu puanın güvenirlik ve
geçerliği göz önünde bulundurulur (Özçelik, 2010). Test sonuçlarına
verilecek ağırlıkların nispi büyüklükleri bu sonuçlar üzerinde
yapılacak değişik amaçlı regresyon analizleri ile daha net bir biçimde
ortaya konabilir (Özçelik, 2010: 210).
DAÜ Öğrenci başarılarının belirlenmesindeki ölçütler takımı
Puan aralığı
harf
Katsayı
Başarı durumu
90-100
85- 89
80- 84
75-79
70-74
65-69
60-64
56-59
A
AB+
B
BC+
C
C-
4.00
3.70
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
1.70
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Koşullu başarılı
53-55
D+
1.30
Koşullu başarılı
50-52
D
1.00
Koşullu başarılı
45-49
44 ve altı
Devamsızlık
DF
NG
0.70
0.00
0.00
Başarısız
Başarısız
Başarısız
EĞİTİMDE NOTLARIN GEREKLİLİĞİ
1) Öğrenciye davranışlarını nasıl değiştireceği
hakkında bilgi verir
2) Öğrenciyi okul çalışmalarında güdüler
3) Öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak olur
4) Öğretmene öğretimin etkililiği hakkında bilgi verir,
öğretimin yeniden düzenlenmesini sağlar
5) Öğretmene kendi eksikleri hakkında bilgi verir
6) Rehberlik amaçlı kullanılabilir
Not Verme
Sınav Sonuçlarının Nota Çevrilmesi
Öğrenci puanlarını nota dönüştürmede iki ayrı yöntem
vardır.
1) Mutlak değerlendirme:
2) Bağıl değerlendirme:
1) Mutlak Değerlendirme
• Mutlak değerlendirmede ölçüt, dersin hedef
davranışlarıdır.
• Hedef davranışlarından belirli oranına sahip olan
öğrencilerin başarılı sayılacağı kabul edilir.
• Değerlendirmede kullanılan ölçüt, mutlak başarının
bir göstergesi olduğunda, mutlak değerlendirme
adını alır.
• Bir sınavdaki alınabilecek en yüksek puan mutlak
değerlendirmenin bir ölçütü kabul edilebilir.
Mutlak Ölçüte Göre Değerlendirme
• Değerlendirilecek grup dikkate alınmadan ölçütün önceden
kesin olarak konulması ve ölçme sonuçlarının buna göre
değerlendirilmesidir. Puanların nota çevrilmesinde bu
standartlar esas kabul edilir.
• Burada norm önceden bellidir ve kesindir, değiştirilemez.
Örneğin, “Boyu 1.65 metrenin altında olan erkekler polis
olamazlar.” “Matematik dersinden 50 puanın üstünde alanlar
başarılıdır” denmesi gibi.
• İlk ve orta öğretim kurumlarında başarı ve başarısızlık ölçütleri
mutlak ölçüt olarak yönetmeliklerle belirlenmiştir.
16
Not verilirken, öncelikle sınavdan alınan puanlar
mutlak başarı yüzdesine çevrilmektedir. Puanlar başarı
yüzdesine şu formülle çevrilmektedir:
Mutlak Başarı Oranını Dikkate Alarak
Yapılan Değerlendirme
• Bu yöntemde testten alınması mümkün olan en yüksek puanı not
sayısına bölünür. Bu şekilde bir katsayı elde edilir. Bundan sonra her
öğrencinin puanı bu katsayıya bölünerek öğrencinin sınavdan aldığı
not elde edilir.
• Örnek: Tüm soruların doğru cevaplandırıldığında alınabilecek en
yüksek puanın 100 olduğunu kabul edelim. Not kategorisinin de 5
olduğu bir değerlendirme sisteminde 35, 55, 60, 80, 90 notlarını
hesaplayalım.
Alınması mümkün olan en
yüksek puan= 100
Not kategorisi= 5
Katsayı:100/5= 20
35/20
=1,75
55/20 60/20 80/20 90/20
=2,75 =3.0 =4,0 =4,5
NOTLAR
2
3
3
4
5
18
2. Bağıl Değerlendirme
• Bağıl değerlendirmede ölçüt sınıfın ortalama başarı
düzeyidir.
• Sınıfın ortalama başarısı üzerinde puan alan
öğrenciler başarılı; altında puan alan öğrenciler ise
başarısız sayılır.
• Bu nedenle öğrencileri birbirleri ile yarışma ortamına
iterek başarı düzeyinin artırılmasına neden olabilir.
• Puan dağılımının aritmetik ortalaması ile standart
kaymasının hesaplanması ile önce bir ölçüt geliştirilir;
sonra da bu ölçüte göre puanlar nota çevrilir.
Normal Dağılım Eğrisi
%34,13 %34,13
(Simetrik Dağılım)
%13,59
%13,59
%2,14
Sx
-3
-2
%2,14
-1
0
+1
+2
+3
+1
+2
+3
1
2
3
%68
-3
-2
-1
0
%95
-3
-2
-1
0
%99
20
Normal Dağılıma Göre (Bağıl) Not
Verme
%7
Öğrenci
Yüzdesi
NOT
%24
-1,5 S
1
%38
-0,5 S
2

3
%24
+0,5 S
4
%7
+1,5 S
5
21
z ve T değerlerinin hesaplanması
Ortalama ve Standart Sapmaya Göre
Not Verme
• Bu yöntemde önce öğrencilerin puanlarının aritmetik
ortalaması ve standart sapması (S) bulunur. Örneğin,
ortalaması 72, standart sapması 12 olan bir dağılımın 5
kategorili not sistemine göre her bir nota karşılık gelen puan
aralıkları şu şekilde bulunur:
54
66
-1,5 S
1
-0,5 S
2
72

3
78
90
+0,5 S
+1,5 S
4
5
23
Dizi Genişliğini Not Sayısına Bölerek
Not Verme
•
Dizi genişliği (ranj) değeri okulda kabul edilen not sisteminin
öngördüğü sayıya bölündükten sonra ortaya çıkan değer
dizideki en düşük puandan başlamak üzere en yüksek puana
yükselinceye kadar eklenir.
• Örnek: bir testte alınan en düşük puanın 20, en yüksek
puanın ise 80 olduğunu düşünelim.
• Ranj: 80-20= 60
PUANLAR NOT
• 60/5=12 (5’li not sistemi)
72- ve üstü
5
• 20+12= 32
59-71
4
• 32 sayısı 12 eklenerek,
46-58
3
en yüksek puana ulaşıncaya
33-45
2
kadar artırılır. Bu şekilde
yandaki tablo oluşturulur.
0-32
1
24
SON SÖZ
• Değerlendirme ve not verme (takdir etme)
öğretmene kalmış bir durumdur.
“No system of grading is likely to be found
that will make the process of grading easy,
painless, and generally satisfactory” (Ebel and
Frisbie, 1991: 266).

similar documents